Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0344

Komisjoni määrus (EL) nr 344/2013, 4. aprill 2013 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II, III, V ja VI lisa EMPs kohaldatav tekst

OJ L 114, 25.4.2013, p. 1–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 063 P. 253 - 311

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 15/05/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/344/oj

25.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 114/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 344/2013,

4. aprill 2013,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II, III, V ja VI lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõikeid 1 ja 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrust (EÜ) nr 1223/2009 tuleb kohaldada alates 11. juulist 2013 ning sellega asendatakse nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiiv 76/768/EMÜ liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamise kohta (2). Sujuva ülemineku tagamiseks lubatakse ettevõtjatel turule lasta määrusega (EÜ) nr 1223/2009 kooskõlas olevaid kosmeetikatooteid enne kõnealuse määruse kohaldamise kuupäeva.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 lisad kajastavad teaduse arengut hetkel, mil komisjon 5. veebruaril 2008 võttis vastu määruse ettepaneku. Sellest saadik on direktiivi 76/768/EMÜ lisasid mitu korda muudetud.

(3)

Mitmes direktiivi 76/768/EMÜ lisade muudatuses käsitletakse võimalikke ohte inimtervisele ning seetõttu viidi nende muudatustega sisse vajalikud meetmed rahvatervise kaitseks. Kuna on võimalus täita määruse (EÜ) nr 1223/2009 nõudeid enne 11. juulit 2013 alternatiivina direktiivi 76/768/EMÜ nõuete täitmisele, siis on nii juriidilise selguse mõttes kui ka rahvatervise kaitse kõrge taseme tagamiseks vajalik muuta määruse (EÜ) nr 1223/2009 lisasid.

(4)

Samuti kohandati mitme direktiivi 76/768/EMÜ lisade muudatusega neid lisasid tehnika ja teaduse arenguga, kaitstes samal ajal rahvatervist. Selle tagajärjel on direktiivi 76/768/EMÜ lisad praegu paremini kohandatud teaduse ja tehnika arenguga kui määruse (EÜ) nr 1223/2009 lisad. Seetõttu on vaja need muudatused teha ka määruse (EÜ) nr 1223/2009 lisades.

(5)

Mõnel juhul ei ole ainele rahvusvaheliselt tunnustatud nimestikes, nagu kosmeetikatoodete koostisainete rahvusvaheline nomenklatuur (INCI), nime määratud. Nad on siiski kindlakstehtavad lõhnaaine nime järgi. Seetõttu on asjakohane näidata lõhnaainete nime III lisa veerus c („Nimetus koostisainete ühtses nimestikus”).

(6)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1223/2009 vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise kosmeetikavahendite komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 II, III, V ja VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 11. juulist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. aprill 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 342, 22.12.2009, lk 59.

(2)  EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169.


LISA

1)

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 II lisa muudetakse järgmiselt.

a)

Viitenumbrit 167 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„167

4-aminobensoehape ja selle estrid, vaba aminorühmaga

150-13-0

205-753-0”

b)

Viitenumbrit 450 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„450

Raudürdi (Lippia citriodora Kunth.) eeterlikud õlid ja selle derivaadid (v.a absoluutõli), kui seda kasutatakse lõhnaainena

8024-12-2

285-515-0”

c)

Viitenumbrit 1136 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„1136

Myroxylon pereirae (Royle) Klotzschi vaik (töötlemata Peruu palsam), kui seda kasutatakse lõhnaainena

8007-00-9

232-352-8”

d)

Lisatakse kirjed järgmiste viitenumbrite kohta:

„1329

[4-(4-aminofenüül)(4-iminotsükloheksa-2,5-dieen-1-ülideen)metüül]o-toluidiin ja selle vesinikkloriidsool (Basic Violet 14; CI 42510), kasutamiseks juuksevärvides

3248-93-9 / 632-99-5 (HCl)

221-832-2 / 211-189-6 (HCl)

1330

4-(2,4-dihüdroksüfenüülaso)benseensulfoonhape ja selle naatriumsool (Acid Orange 6; CI 14270), kasutamiseks juuksevärvides

2050-34-2 / 547-57-9 (Na)

218-087-0 / 208-924-8 (Na)

1331

3-hüdroksü-4-(fenüülaso)-2-naftohape ja selle kaltsiumisool (Pigment Red 64:1; CI 15800), kasutamiseks juuksevärvides

27757-79-5 / 6371-76-2 (Ca)

248-638-0 / 228-899-7 (Ca)

1332

2-(6-hüdroksü-3-okso-(3H)ksanteen-9-üül)-bensoehape; fluorestseiin ja selle dinaatriumsool (Acid Yellow 73 naatriumsool; CI 45350), kasutamiseks juuksevärvides

2321-07-5 / 518-47-8 (Na)

219-031-8 / 208-253-0 (Na)

1333

4′,5′-dibromo-3′,6′-dihüdroksüspiro[isobensofuraan-1(3H),9′-[9H]ksanteen]-3-oon; 4′,5′-dibromofluorestseiin; (Solvent Red 72) ja selle dinaatriumsool (CI 45370), kasutamiseks juuksevärvides

596-03-2 / 4372-02-5 (Na)

209-876-0 / 224-468-2 (Na)

1334

2-(3,6-dihüdroksü-2,4,5,7-tetrabromoksanteen-9-üül)-bensoehape; 2′,4′,5′,7′-tetrabromofluorestseiin; (Solvent Red 43), selle dinaatriumsool (Acid Red 87; CI 45380) ja selle alumiiniumsool (Pigment Red 90:1 Aluminium lake), kasutamiseks juuksevärvides

15086-94-9 / 17372-87-1 (Na) / 15876-39-8 (Al)

239-138-3 / 241-409-6 (Na) / 240-005-7 (Al)

1335

9-(2-karboksüfenüül)-3-(2-metüülfenüül)amino)-6-((2-metüül-4-sulfofenüül)amino)ksantüülium, sisesool ja selle naatriumsool (Acid Violet 9; CI 45190), kasutamiseks juuksevärvides

10213-95-3 / 6252-76-2 (Na)

-/ 228-377-9 (Na)

1336

3′,6′-dihüdroksü-4′,5′-dijodospiro(isobensofuraan-1(3H),9′-[9H]ksanteen)-3-oon; (Solvent Red 73) ja selle dinaatriumsool (Acid Red 95; CI 45425), kasutamiseks juuksevärvides

38577-97-8 / 33239-19-9 (Na)

254-010-7 / 251-419-2 (Na)

1337

2′,4′,5′,7′-tetrajodofluorestseiin, selle dinaatriumsool (Acid Red 51; CI 45430) ja selle alumiiniumsool (Pigment Red 172 Aluminium lake), kasutamiseks juuksevärvides

15905-32-5 / 16423-68-0 (Na) / 12227-78-0 (Al)

240-046-0 / 240-474-8 (Na) / 235-440-4 (Al)

1338

1-hüdroksü-2,4-diaminobenseen (2,4-diaminofenool) ja selle divesinikkloriidsoolad (2,4-diaminofenoolvesinikkloriid), kasutamiseks juuksevärvides

95-86-3 / 137-09-7 (HCl)

202-459-4 / 205-279-4 (HCl)

1339

1,4-dihüdroksübenseen (hüdrokinoon), välja arvatud III lisa kanne 14

123-31-9

204-617-8

1340

[4-[[4-aniliin-1-naftüül][4-(dimetüülamino)fenüül]metüleen]tsükloheksa-2,5-dieen-1-ülideen]dimetüülammooniumkloriid (Basic Blue 26; CI 44045), kasutamiseks juuksevärvides

2580-56-5

219-943-6

1341

Dinaatrium-3-[(2,4-dimetüül-5-sulfonatofenüül)aso]-4-hüdroksünaftaleen-1-sulfonaat (Ponceau SX; CI 14700), kasutamiseks juuksevärvides

4548-53-2

224-909-9

1342

Trinaatriumtris[5,6-dihüdro-5-(hüdroksüimino)-6-oksonaftaleen-2-sulfonato(2-)-N5,O6]ferraat(3-); (Acid Green 1; CI 10020), kasutamiseks juuksevärvides

19381-50-1

243-010-2

1343

4-(fenüülaso)resortsinool (Solvent Orange 1; CI 11920) ja selle soolad, kasutamiseks juuksevärvides

2051-85-6

218-131-9

1344

4-[(4-etoksüfenüül)aso]naftool (Solvent Red 3; CI 12010) ja selle soolad, kasutamiseks juuksevärvides

6535-42-8

229-439-8

1345

1-[(2-kloro-4-nitrofenüül)aso]-2-naftool (Pigment Red 4; CI 12085) ja selle soolad, kasutamiseks juuksevärvides

2814-77-9

220-562-2

1346

3-hüdroksü-N-(o-tolüül)-4-[(2,4,5-triklorofenüül)aso]naftaleen-2-karboksamiid (Pigment Red 112; CI 12370) ja selle soolad, kasutamiseks juuksevärvides

6535-46-2

229-440-3

1347

N-(5-kloro-2,4-dimetoksüfenüül)-4-[[5-[(dietüülamino)sulfonüül]-2-metoksüfenüül]aso]-3-hüdroksünaftaleen-2-karboksamiid (Pigment Red 5; CI 12490) ja selle soolad, kasutamiseks juuksevärvides

6410-41-9

229-107-2

1348

Dinaatrium-4-[(5-kloro-4-metüül-2-sulfonatofenüül)aso]-3-hüdroksü-2-naftoaat (Pigment Red 48; CI 15865), kasutamiseks juuksevärvides

3564-21-4

222-642-2

1349

Kaltsium-3-hüdroksü-4-[(1-sulfonato-2-naftüül)aso]-2-naftoaat (Pigment Red 63:1; CI 15880), kasutamiseks juuksevärvides

6417-83-0

229-142-3

1350

Trinaatrium-3-hüdroksü-4-(4′-sulfonatonaftüülaso)naftaleen-2,7-disulfonaat (Acid Red 27; CI 16185), kasutamiseks juuksevärvides

915-67-3

213-022-2

1351

2,2′-[(3,3′-dikloro[1,1′-bifenüül]-4,4′-diüül)bis(aso)]bis[N-(2,4-dimetüülfenüül)-3-oksobutüüramiid] (Pigment Yellow 13; CI 21100), kasutamiseks juuksevärvides

5102-83-0

225-822-9

1352

2,2′-[tsükloheksülideenbis[(2-metüül-4,1-fenüleen)aso]]bis[4-tsükloheksüülfenool] (Solvent Yellow 29; CI 21230), kasutamiseks juuksevärvides

6706-82-7

229-754-0

1353

1-((4-fenüülaso)fenüülaso)-2-naftool (Solvent Red 23; CI 26100), kasutamiseks juuksevärvides

85-86-9

201-638-4

1354

Tetranaatrium-6-amino-4-hüdroksü-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenüül)aso]-1-naftüül]aso]naftaleen-2,7-disulfonaat (Food Black 2; CI 27755), kasutamiseks juuksevärvides

2118-39-0

218-326-9

1355

Etaanamiinium, N-(4-((4-(dietüülamino)fenüül)(2,4-disulfofenüül)metüleen)-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen)-N-etüül-, hüdroksiid, sisesool, naatriumsool (Acid Blue 1; CI 42045), kasutamiseks juuksevärvides

129-17-9

204-934-1

1356

Etaanamiinium, N-(4-((4-(dietüülamino)fenüül)(5-hüdroksü-2,4-disulfofenüül)metüleen)-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen)-N-etüül-, hüdroksiid, sisesool, kaltsiumsool (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051), kasutamiseks juuksevärvides

3536-49-0

222-573-8

1357

Divesinik(etüül)[4-[4-[etüül(3-sulfonatobensüül)amino](4-hüdroksü-2-sulfonatobenshüdrülideen]tsükloheksa-2,5-dieen-1-ülideen](3-sulfonatobensüül)ammoonium, dinaatriumsool (Fast Green FCF; CI 42053), kasutamiseks juuksevärvides

2353-45-9

219-091-5

1358

1,3-isobensofuraandiooni, metüülkinoliini ja kinoliini reaktsiooni saadused (Solvent Yellow 33; CI 47000), kasutamiseks juuksevärvides

8003-22-3

232-318-2

1359

Nigrosiin (CI 50420), kasutamiseks juuksevärvides

8005-03-6

1360

8,18-dikloro-5,15-dietüül-5,15-dihüdrodiindolo[3,2-b:3′,2′-m]trifenodioksasiin (Pigment Violet 23; CI 51319), kasutamiseks juuksevärvides

6358-30-1

228-767-9

1361

1,2-dihüdroksüantrakinoon (Pigment Red 83; CI 58000), kasutamiseks juuksevärvides

72-48-0

200-782-5

1362

Trinaatrium-8-hüdroksüpüreen-1,3,6-trisulfonaat (Solvent Green 7; CI 59040), kasutamiseks juuksevärvides

6358-69-6

228-783-6

1363

1-hüdroksü-4-(p-toluidino)antrakinoon (Solvent Violet 13; CI 60725), kasutamiseks juuksevärvides

81-48-1

201-353-5

1364

1,4-bis(p-tolüülamino)antrakinoon (Solvent Green 3; CI 61565), kasutamiseks juuksevärvides

128-80-3

204-909-5

1365

6-kloro-2-(6-kloro-4-metüül-3-oksobenso[b]tieen-2(3H)-ülideen)-4-metüülbenso[b]tiofeen-3(2H)-oon (VAT Red 1; CI 73360), kasutamiseks juuksevärvides

2379-74-0

219-163-6

1366

5,12-dihüdrokino[2,3-b]akridiin-7,14-dioon (Pigment Violet 19; CI 73900), kasutamiseks juuksevärvides

1047-16-1

213-879-2

1367

[29H,31H-ftalotsüaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]vask (Pigment Blue 15; CI 74160), kasutamiseks juuksevärvides

147-14-8

205-685-1

1368

Dinaatrium[29H,31H-ftalotsüaniindisulfonato(4-)-N29,N30,N31,N32]kupraat(2-) (Direct Blue 86; CI 74180), kasutamiseks juuksevärvides

1330-38-7

215-537-8

1369

Polüklorovaskftalotsüaniin (Pigment Green 7; CI 74260), kasutamiseks juuksevärvides

1328-53-6

215-524-7

1370

Diethylene glycol (DEG); 2,2′-oksüdietanool jääktasemeid vt III lisast

111-46-6

203-872-2

1371

Fütonadioon [INCI] / fütomenadioon [INN]

84-80-0 / 81818-54-4

201-564-2 / 279-833-9

1372

2-aminofenool (o-aminofenool; CI 76520) ja selle soolad

95-55-6 / 67845-79-8 / 51-19-4

202-431-1 / 267-335-4”

2)

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisa muudetakse järgmiselt.

a)

Viitenumbreid 8, 9 ja 10 käsitlevad kirjed asendatakse järgmisega:

„8

p-fenüleendiamiini N-asendatud derivaadid ja nende soolad; o-fenüleendiamiini N-asendatud derivaadid, (1) v.a mujal käesolevas lisas ja II lisas viitenumbrite 1309, 1311 ja 1312 all loetletud derivaadid.

 

 

 

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

üldiseks kasutamiseks

a)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Sisaldab fenüleendiamiine.

Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks.”

b)

kutsealaseks kasutamiseks

Nii a kui ka b puhul: pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 3 % (vaba alusena arvutatult).

b)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Sisaldab fenüleendiamiine.

Kanda sobivaid kindaid”

8a

p-fenüleendiamiin ja selle soolad

p-Phenylenediamine;

p-Phenylenediamine HCl;

p-Phenylenediamine Sulphate

106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5

203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

üldiseks kasutamiseks

a)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Sisaldab fenüleendiamiine.

Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks.”

b)

kutsealaseks kasutamiseks

Nii a kui ka b puhul: pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 2 % (vaba alusena arvutatult).

b)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Sisaldab fenüleendiamiine.

Kanda sobivaid kindaid”

9

Metüülfenüleendia miinid, nende N-asendatud derivaadid ja nende soolad (1), välja arvatud aine viitenumbri 9a all käesolevas lisas ja ained viitenumbrite 364, 1310 ja 1313 all II lisas.

 

 

 

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

üldiseks kasutamiseks

a)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Sisaldab fenüleendiamiine (tolueendiamiine).

Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks.”

b)

kutsealaseks kasutamiseks

Nii a kui ka b puhul: pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 5 % (vaba alusena arvutatult).

b)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Sisaldab fenüleendiamiine (tolueendiamiine).

Kanda sobivaid kindaid”

9a

Tolueen-2,5-diamiin ja selle soolad

Toluene-2,5-Diamine

Toluene-2,5-Diamine Sulfate

95-70-5 / 615-50-9

202-442-1 / 210-431-8

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

üldiseks kasutamiseks

a)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Sisaldab fenüleendiamiine (tolueendiamiine).

Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks.”

b)

kutsealaseks kasutamiseks

Nii a kui ka b puhul: pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 4 % (vaba alusena arvutatult).

b)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Sisaldab fenüleendiamiine (tolueendiamiine).

Kanda sobivaid kindaid”

10

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Viitenumbrit 12 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„12

Vesinikperoksiid ja muud ühendid või segud, millest eraldub vesinikperoksiid, k.a karbamiidperoksiid ja tsinkperoksiid.

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

a)

Juuksehooldustooted

a)

12 % H2O2 (40 mahuprotsenti), sisalduv või eralduv

 

a)

Kanda sobivaid kindaid

b)

Nahahooldus tooted

b)

4 % H2O2, sisalduv või eralduv

a), b), c), e)

Sisaldab vesinikperoksiidi.

Vältida silma sattumist.

Silma sattumisel viivitamatult loputada.

c)

Küünetugevdajad

c)

2 % H2O2, sisalduv või eralduv

d)

Suuhügieenitooted, sh suuloputusvedelik, hambapasta ja hammaste valgendamiseks või pleegitamiseks ettenähtud tooted

d)

≤ 0,1 % H2O2, sisalduv või vabanev

e)

Hammaste valgendamiseks või pleegitamiseks ettenähtud tooted

e)

> 0,1 % ≤ 6 % H2O2, sisalduv või vabanev

e)

Müüa ainult hambaarstidele.

Igas kasutusetapis lubada esimest korda kasutada ainult hambaarstidel (nagu seda kutset on määratletud direktiivis 2005/36/EÜ (2) või nende otsese järelevalve all, kui on tagatud samaväärne ohutustase. Seejärel teha kasutuse lõppetapis kättesaadavaks tarbijatele.

Mitte kasutada alla 18aastastel lastel/noorukitel.

e)

H2O2 sisaldus või vabanemine märgitud protsentides.

Mitte kasutada alla 18aastastel lastel/noorukitel.

Müüa ainult hambaarstidele. Igas kasutusetapis lubada esimest korda kasutada ainult hambaarstidel või nende otsese järelevalve all, kui on tagatud samaväärne ohutustase. Seejärel teha kasutuse lõppetapis kättesaadavaks tarbijatele.

c)

Viitenumbrit 14 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„14

Hüdrokinoon

Hydroquinone

123-31-9

204-617-8

Tehisküüned

0,02 % (kasutusvalmis segus)

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

Vältida kokkupuudet nahaga.

Lugege hoolikalt kasutusjuhiseid”

d)

Viitenumbrit 16 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„16

1-naftool ja selle soolad

1-Naphthol

90-15-3

201-969-4

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1 % (vaba alusena arvutatult).

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.” ”

e)

Viitenumbrit 22 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„22

Resortsinool

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

1.

Üldiseks kasutamiseks

a)

1.

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

„Sisaldab resortsinooli.

Pärast kasutamist juuksed hoolikalt loputada.

Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks.

Toote silma sattumisel silmi viivitamata loputada

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

2.

Kutsealaseks kasutamiseks

Nii 1. kui ka 2. puhul: pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 2,5 % (vaba alusena arvutatult).

2.

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Sisaldab resortsinooli.

Toote silma sattumisel silmi viivitamata loputada

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Juuksevedelikud ja šampoonid

b)

0,5 %

b)

Sisaldab resortsinooli”

f)

viitenumbreid 26–43 käsitlevad kirjed asendatakse järgmisega:

„26

Ammooniummonofluorofosfaat

Ammonium Monofluorophosphate

20859-38-5 / 66115-19-3

— / —

Suuhooldustooted

0,15 % arvutatud fluorina.

Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %

 

Sisaldab ammooniummonofluorofosfaati.

Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust:

„Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga”

27

Dinaatriumfluorofosfaat

Sodium Monofluorophosphate

10163-15-2 / 7631-97-2

233-433-0 / 231-552-2

Suuhooldustooted

0,15 % arvutatud fluorina.

Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %

 

Sisaldab naatriummonofluorofosfaati.

Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust:

„Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga”

28

Dikaaliumfluorofosfaat

Potassium Monofluorophosphate

14104-28-0

237-957-0

Suuhooldustooted

0,15 % arvutatud fluorina.

Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %

 

Sisaldab kaaliummonofluorofosfaati.

Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust:

„Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga”

29

Kaltsiumfluorofosfaat

Calcium Monofluorophosphate

7789-74-4

232-187-1

Suuhooldustooted

0,15 % arvutatud fluorina.

Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %

 

Sisaldab kaltsiummonofluorofosfaati.

Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust:

„Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga”

30

Kaltsiumfluoriid

Calcium Fluoride

7789-75-5

232-188-7

Suuhooldustooted

0,15 % arvutatud fluorina.

Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %

 

Sisaldab kaltsiumfluoriidi.

Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust:

„Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga”

31

Naatriumfluoriid

Sodium Fluoride

7681-49-4

231-667-8

Suuhooldustooted

0,15 % arvutatud fluorina.

Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %

 

Sisaldab naatriumfluoriidi.

Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust:

„Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga”

32

Kaaliumfluoriid

Potassium Fluoride

7789-23-3

232-151-5

Suuhooldustooted

0,15 % arvutatud fluorina.

Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %

 

Sisaldab kaaliumfluoriidi.

Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust:

„Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga”

33

Ammooniumfluoriid

Ammonium Fluoride

12125-01-8

235-185-9

Suuhooldustooted

0,15 % arvutatud fluorina.

Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %

 

Sisaldab ammooniumfluoriidi.

Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust:

„Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga”

34

Alumiiniumfluoriid

Aluminum Fluoride

7784-18-1

232-051-1

Suuhooldustooted

0,15 % arvutatud fluorina.

Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %

 

Sisaldab alumiiniumfluoriidi.

Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust:

„Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga”

35

Tinadifluoriid

Stannous Fluoride

7783-47-3

231-999-3

Suuhooldustooted

0,15 % arvutatud fluorina.

Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %

 

Sisaldab tinafluoriidi.

Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust:

„Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga”

36

Heksadetsüülammooniumfluoriid

Cetylamine Hydrofluoride

3151-59-5

221-588-7

Suuhooldustooted

0,15 % arvutatud fluorina.

Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %

 

Sisaldab heksadetsüülamiinvesinikfluoriidi.

Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust:

„Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga”

37

3-(N-heksadetsüül-N-2-hüdroksüetüülammoonium)propüülbis(2-hüdroksüetüül)ammooniumdifluoriid

Suuhooldustooted

0,15 % arvutatud fluorina.

Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %

 

Sisaldab 3-(N-heksadetsüül-N-2-hüdroksüetüülammoonium)propüülbis(2-hüdroksüetüül) ammooniumdifluoriidi.

Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust:

„Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga”

38

N,N′,N′-tris(polüoksüetüleen)-N-heksadetsüülpropüleendiamiindihüdrofluoriid

Suuhooldustooted

0,15 % arvutatud fluorina.

Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %

 

Sisaldab N,N′,N′-tris(polüoksüetüleen)-N-heksadetsüülpropüleendiamiindihüdrofluoriidi.

Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust:

„Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga”

39

9-oktadetseen-1-amiinvesinikfluoriid

Octadecenyl-Ammonium Fluoride

36505-83-6

Suuhooldustooted

0,15 % arvutatud fluorina.

Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %

 

Sisaldab oktadetsenüülammooniumfluoriidi.

Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust:

„Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga”

40

Dinaatriumheksafluorosilikaat

Sodium Fluorosilicate

16893-85-9

240-934-8

Suuhooldustooted

0,15 % arvutatud fluorina.

Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %

 

Sisaldab naatriumfluorosilikaati.

Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust:

„Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga”

41

Dikaaliumheksafluorosilikaat

Potassium Fluorosilicate

16871-90-2

240-896-2

Suuhooldustooted

0,15 % arvutatud fluorina.

Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %

 

Sisaldab kaaliumfluorosilikaati.

Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust:

„Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga”

42

Ammooniumheksafluorosilikaat

Ammonium Fluorosilicate

16919-19-0

240-968-3

Suuhooldustooted

0,15 % arvutatud fluorina.

Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %

 

Sisaldab ammooniumfluorosilikaati.

Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust:

„Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga”

43

Magneesiumheksafluorosilikaat

Magnesium Fluorosilicate

16949-65-8

241-022-2

Suuhooldustooted

0,15 % arvutatud fluorina.

Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %

 

Sisaldab magneesiumfluorosilikaati.

Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust:

„Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Fluoriidide saamisel muudest allikatest konsulteerida hambaarsti või arstiga” ”

g)

Viitenumbrit 45 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„45

Bensüülalkohol (3)

Benzyl Alcohol

100-51-6

202-859-9

a)

Lahusti

 

Muudel eesmärkidel kui mikroorganismide arengu pidurdamiseks toodetes. Eesmärk peab olema tooteesituse põhjal selge.

 

b)

Parfüümid /aroomikompositsioonid / nende lähteained

b)

Aine esinemine peab olema märgitud artikli 19 lõike 1 punktis g osutatud loetelus, kui selle kontsentratsioon ületab:

0,001 % pealejäetavate toodete puhul

0,01 % mahaloputatavate toodete puhul.

h)

Viitenumbrit 47 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„47

3-püridiinmetanoolvesinikfluoriid

Nicomethanol Hydrofluoride

62756-44-9

Suuhooldustooted

0,15 % arvutatud fluorina.

Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %

 

Sisaldab nikometanoolhüdrofluoriidi.

Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust:

„Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga.” ”

i)

Viitenumbrit 56 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„56

Magneesiumfluoriid

Magnesium Fluoride

7783-40-6

231-995-1

Suuhooldustooted

0,15 % arvutatud fluorina.

Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 %

 

Sisaldab magneesiumfluoriidi.

Hambapasta, mis sisaldab fluoriühendeid, milles on 0,1–0,15 % fluori (arvutatud fluorina) ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust:

„Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ning puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et vältida allaneelamist. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või arstiga.” ”

j)

Viitenumbrit 68 käsitlev kirje asendatakse järgmisega:

„68”

 

 

 

 

 

 

 

 

k)

Viitenumbreid 72 ja 73 käsitlevad kirjed asendatakse järgmisega:

„72

7-hüdroksütsitronellaal

Hydroxycitronellal

107-75-5

203-518-7

a)

Suuhooldustooted

 

a), b):

Aine esinemine peab olema märgitud artikli 19 lõike 1 punktis g osutatud loetelus, kui selle kontsentratsioon ületab:

0,001 % pealejäetavate toodete puhul

0,01 % mahaloputatavate toodete puhul

 

b)

Muud tooted

b)

1,0 %

73

2-metoksü-4-(1-propenüül)-fenool

Isoeugenol

97-54-1 / 5932-68-3

202-590-7 / 227-678-2

a)

Suuhooldustooted

 

a), b):

Aine esinemine peab olema märgitud artikli 19 lõike 1 punktis g osutatud loetelus, kui selle kontsentratsioon ületab:

0,001 % pealejäetavate toodete puhul

0,01 % mahaloputatavate toodete puhul”

 

b)

Muud tooted

b)

0,02 %

l)

Viitenumbreid 88 ja 89 käsitlevad kirjed asendatakse järgmisega:

„88

d-Limonene(4R)-1-metüül-4-(1-metüületenüül)tsüklohekseen

Limonene

5989-27-5

227-813-5

 

 

Aine esinemine peab olema märgitud artikli 19 lõike 1 punktis g osutatud loetelus, kui selle kontsentratsioon ületab:

0,001 % pealejäetavate toodete puhul

0,01 % mahaloputatavate toodete puhul

Peroksiidarv väiksem kui 20 mmool/l (4)

 

89

Metüülokt-2-ünaat; metüülheptiinkarbonaat

Methyl 2-Octynoate

111-12-6

203-836-6

a)

Suuhooldustooted

 

a), b):

Aine esinemine peab olema märgitud artikli 19 lõike 1 punktis g osutatud loetelus, kui selle kontsentratsioon ületab:

0,001 % pealejäetavate toodete puhul

0,01 % mahaloputatavate toodete puhul

 

b)

Muud tooted

b)

0,01 eraldi kasutatult

Kui koos metüüloktiinkarbonaadiga, siis ei tohi kogusisaldus lõpptootes ületada 0,01 % (millest metüüloktiinkarbonaati ei tohi olla üle 0,002 %)

m)

Lisatakse järgmised viitenumbreid 103–205 käsitlevad kirjed:

„103

Abies alba õli ja ekstrakt

Abies Alba Cone Oil;

Abies Alba Cone Extract;

Abies Alba Leaf Oil;

Abies Alba Leaf Cera;

Abies Alba Needle Extract;

Abies Alba Needle Oil

90028-76-5

289-870-2

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

104

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Abies pectinata õli ja ekstrakt

Abies Pectinata Oil;

Abies Pectinata Leaf Extract;

Abies Pectinata Needle Extract

Abies Pectinata Needle Oil

92128-34-2

295-728-0

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

106

Abies sibirica õli ja ekstrakt

Abies Sibirica Oil;

Abies Sibirica Needle Extract

Abies Sibirica Needle Oil

91697-89-1

294-351-9

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

107

Abies balsamea õli ja ekstrakt

Abies Balsamea Needle Oil;

Abies Balsamea Needle Extract

Abies Balsamea Resin;

Abies Balsamea Extract

Abies Balsamea Balsam Extract

85085-34-3

285-364-0

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

108

Pinus mugo pumilio õli ja ekstrakt

Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract;

Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil

90082-73-8

290-164-1

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

109

Pinus mugo õli ja ekstrakt

Pinus Mugo Leaf Oil

Pinus Mugo Twig Leaf Extract

Pinus Mugo Twig Oil

90082-72-7

290-163-6

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

110

Pinus sylvestris’e õli ja ekstrakt

Pinus Sylvestris Oil;

Pinus Sylvestris Leaf extract;

Pinus Sylvestris Leaf Oil;

Pinus Sylvestris Leaf Water;

Pinus Sylvestris Cone Extract;

Pinus Sylvestris Bark Extract;

Pinus Sylvestris Bud Extract

Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract

Pinus Sylvestris twig Leaf Oil

84012-35-1

281-679-2

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

111

Pinus nigra õli ja ekstrakt

Pinus Nigra Bud/Needle Extract

Pinus Nigra Twig Leaf Extract

Pinus Nigra Twig Leaf Oil

90082-74-9

290-165-7

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

112

Pinus palustris’e õli ja ekstrakt

Pinus Palustris Leaf Extract;

Pinus Palustris Oil

Pinus Palustris Twig Leaf Extract

Pinus Palustris Twig Leaf Oil

97435-14-8 / 8002-09-3

306-895-7 / —

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

113

Pinus pinaster’i õli ja ekstrakt

Pinus Pinaster Twig Leaf Oil;

Pinus Pinaster Twig Leaf Extract

90082-75-0

290-166-2

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

114

Pinus pumila õli ja ekstrakt

Pinus Pumila Twig Leaf Extract

Pinus Pumila Twig Leaf Oil

97676-05-6

307-681-6

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

115

Pinus’e liikide õli ja ekstrakt

Pinus Strobus Bark Extract;

Pinus Strobus Cone Extract;

Pinus Strobus Twig Oil

Pinus Species Twig Leaf Extract

Pinus Species Twig Leaf Oil

94266-48-5

304-455-9

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

116

Pinus cembra õli ja ekstrakt

Pinus Cembra Twig Leaf Oil

Pinus Cembra Twig Leaf Extract

92202-04-5

296-036-1

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

117

Pinus cembra atsetüülitud ekstrakt

Pinus Cembra Twig Leaf Extract Acetylated

94334-26-6

305-102-1

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

118

Pinus mariana õli ja ekstrakt

Picea Mariana Leaf Extract;

Picea Mariana Leaf Oil

91722-19-9

294-420-3

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

119

Thuja occidentalis’e õli ja ekstrakt

Thuja Occidentalis Bark Extract;

Thuja Occidentalis Leaf;

Thuja Occidentalis Leaf Extract;

Thuja Occidentalis Leaf Oil;

Thuja Occidentalis Stem Extract;

Thuja Occidentalis Stem Oil;

Thuja Occidentalis Root Extract

90131-58-1

290-370-1

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

121

3-Carene; 3,7,7-trimetüülbitsüklo[4.1.0]hept-3-een (isodipreen)

 

13466-78-9

236-719-3

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

122

Cedrus atlantica õli ja ekstrakt

Cedrus Atlantica Bark Extract;

Cedrus Atlantica Bark Oil;

Cedrus Atlantica Bark Water;

Cedrus Atlantica Leaf Extract;

Cedrus Atlantica Wood Extract;

Cedrus Atlantica Wood Oil

92201-55-3

295-985-9

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

123

Cupressus sempervirens’i õli ja ekstrakt

Cupressus Sempervirens Leaf Oil;

Cupressus Sempervirens Bark Extract;

Cupressus Sempervirens Cone Extract;

Cupressus Sempervirens Fruit Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil;

Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf Water;

Cupressus Sempervirens Seed Extract;

Cupressus Sempervirens Oil

84696-07-1

283-626-9

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

124

Tärpentin (Pinus spp.)

Turpentine

9005-90-7

232-688-5

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

125

Tärpentiniõli ja puhastatud õli

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

126

Tärpentin, veeauruga destilleeritud (Pinus spp.)

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

127

Terpene alcohols acetates

Terpene alcohols acetates

69103-01-1

273-868-3

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

128

Terpene hydrocarbons

Terpene hydrocarbons

68956-56-9

273-309-3

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

129

Terpenes and terpenoids, välja arvatud limoneen (d-, l- ja dl-isomeerid) mis on loetletud III lisa kirjetes viitenumbrite 88, 167 ja 168 all

Terpenes and terpenoids

65996-98-7

266-034-5

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

130

Terpeenid ja terpenoidid

 

68917-63-5

272-842-9

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

131

alpha-Terpinene; p-menta-1,3-dieen

alpha-Terpinene

99-86-5

202-795-1

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

132

gamma-Terpinene; p-menta-1,4-dieen

gamma-Terpinene

99-85-4

202-794-6

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

133

Terpinolene; p-menta-1,4(8)-dieen

Terpinolene

586-62-9

209-578-0

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (5)

 

134

1,1,2,3,3,6-heksametüülindaan-5-üülmetüülketoon

Acetyl Hexamethyl indan

15323-35-0

239-360-0

a)

Pealejäetavad tooted

b)

Mahaloputatavad tooted

a)

2 %

 

 

135

Allyl butyrate; 2-propenüülbutanaat

Allyl butyrate

2051-78-7

218-129-8

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

136

Allyl cinnamate; 2-propenüül-3-fenüül-2-propenaat

Allyl cinnamate

1866-31-5

217-477-8

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

137

Allyl cyclohexylacetate; 2-propenüültsükloheksaanatsetaat

Allyl cyclohexylacetate

4728-82-9

225-230-0

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

138

Allyl cyclohexylpropionate; 2-propenüül 3-tsükloheksaanpropanaat

Allyl cyclohexylpropionate

2705-87-5

220-292-5

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

139

Allyl heptanoate; 2-propenüülheptanaat

Allyl heptanoate

142-19-8

205-527-1

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

140

Allüülheksanaat

Allyl Caproate

123-68-2

204-642-4

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

141

Allyl isovalerate; 2-propenüül 3-metüülbutanaat

Allyl isovalerate

2835-39-4

220-609-7

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

142

Allyl octanoate; 2-allüülkaprülaat

Allyl octanoate

4230-97-1

224-184-9

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

143

Allyl phenoxyacetate; 2-propenüülfenoksüatsetaat

Allyl phenoxyacetate

7493-74-5

231-335-2

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

144

Allyl phenylacetate; 2-propenüülbenseenatsetaat

Allyl phenylacetate

1797-74-6

217-281-2

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

145

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

71500-37-3

275-536-3

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

146

Allyl cyclohexyloxyacetate

Allyl cyclohexyloxyacetate

68901-15-5

272-657-3

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

147

Allüülisoamüüloksüatsetaat

Isoamyl Allylglycolate

67634-00-8

266-803-5

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

148

Allyl 2-methylbutoxyacetate

Allyl 2-methylbutoxyacetate

67634-01-9

266-804-0

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

149

Allyl nonanoate

Allyl nonanoate

7493-72-3

231-334-7

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

150

Allyl propionate

Allyl propionate

2408-20-0

219-307-8

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

151

Allyl trimethylhexanoate

Allyl trimethylhexanoate

68132-80-9

268-648-9

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

151a

Allyl phenethyl ether

Allyl phenethyl ether

14289-65-7

238-212-2

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus eetris peab olema alla 0,1 %

 

152

Allyl heptine carbonate (allüül-okt-2-ünaat)

Allyl heptine carbonate

73157-43-4

277-303-1

 

0,002 %

Seda ainet ei tohi kasutada koos teise 2-alküünhappe estriga (nt metüülheptiinkarbonaadiga)

 

153

Amylcyclopentenone; 2-pentüültsüklopent-2-een-1-oon

Amylcyclopentenone

25564-22-1

247-104-4

 

0,1 %

 

 

154

Myroxylon balsamum var. pereirae; ekstraktid ja destillaadid; Peruu palsami õli, absoluteeritud ja destilleeritud ekstraktid (Peruu palsami õli)

 

8007-00-9

232-352-8

 

0,4 %

 

 

155

4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde; 3-(4-tert-butüülfenüül)propioonaldehüüd

4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde

18127-01-0

242-016-2

 

0,6 %

 

 

156

Cuminum cyminum’i õli ja ekstrakt

Cuminum Cyminum Fruit Oil;

Cuminum Cyminum Fruit Extract;

Cuminum Cyminum Seed Oil;

Cuminum Cyminum Seed Extract;

Cuminum Cyminum Seed Powder

84775-51-9

283-881-6

a)

Pealejäetavad tooted

a)

0,4 % köömneõli

 

 

b)

Mahaloputatavad tooted

 

157

cis-roos-ketoon-1 (6) (Z)-1-(2,6,6-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon (cis-α-damaskoon)

Alpha-Damascone

23726-94-5 / 43052-87-5

245-845-8 /-

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,02 %

158

trans-Rose ketone-2 (6); (E)-1-(2,6,6-trimetüül-1-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon (trans-β-damaskoon)

trans-Rose ketone-2

23726-91-2

245-842-1

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,02 %

159

trans-Rose ketone-5 (6); (E)-1-(2,4,4-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon (Isodamaskoon)

trans-Rose ketone-5

39872-57-6

254-663-8

 

0,02 %

 

 

160

Rose ketone-4 (6); 1-(2,6,6-trimetüültsükloheksa-1,3-dieen-1-üül)-2-buteen-1-oon (Damaskenoon)

Rose ketone-4

23696-85-7

245-833-2

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,02 %

161

Rose ketone-3 (6); 1-(2,6,6-trimetüül-3-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon (delta-damaskoon)

Delta-Damascone

57378-68-4

260-709-8

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,02 %

162

cis-Rose ketone-2 (6); (Z)-1-(2,6,6-trimetüül-1-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon (cis-β-damaskoon)

cis-Rose ketone-2

23726-92-3

245-843-7

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,02 %

163

trans-Rose ketone-1 (6); (E)-1-(2,6,6-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon (trans-alfa-damaskoon)

trans-Rose ketone-1

24720-09-0

246-430-4

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,02 %

164

Rose ketone-5 (6); 1-(2,4,4-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon

Rose ketone-5

33673-71-1

251-632-0

 

0,02 %

 

 

165

trans-Rose ketone-3 (6); 1-(2,6,6-trimetüül-3-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon (trans-delta-damaskoon)

trans-Rose ketone-3

71048-82-3

275-156-8

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,02 %

166

trans-2-hexenal

trans-2-hexenal

6728-26-3

229-778-1

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,002 %

167

l-Limonene; (S)-p-menta-1,8-dieen

Limonene

5989-54-8

227-815-6

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 20 mmool/l (5)

 

168

dl-Limonene (ratseemiline); 1,8(9)-p-mentadieen; p-menta-1,8-dieen (dipenteen)

Limonene

138-86-3

205-341-0

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 20 mmool/l (5)

 

169

p-menta-1,8-dieen-7-aal

Perillaldehyde

2111-75-3

218-302-8

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,1 %

170

Isobergamate; mentadieen-7-metüülformaat

Isobergamate

68683-20-5

272-066-0

 

0,1 %

 

 

171

Metoksüditsüklopentadieenkarboksaldehüüd; oktahüdro-5-metoksü-4,7-metaano-1H-indeen-2-karboksaldehüüd

Scentenal

86803-90-9

 

0,5 %

 

 

172

3-Methylnon-2-enenitrile

3-Methylnon-2-enenitrile

53153-66-5

258-398-9

 

0,2 %

 

 

173

Methyl octine carbonate; metüülnoon-2-ünaat

Methyl octine carbonate

111-80-8

203-909-2

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,002 % eraldi kasutatult

Kui koos metüülheptiinkarbonaadiga, siis ei tohi kogusisaldus lõpptootes ületada 0,01 % (millest metüüloktiinkarbonaati ei tohi olla üle 0,002 %)

174

Amylvinylcarbinyl acetate; 1-okteen-3-üülatsetaat

Amylvinylcarbinyl acetate

2442-10-6

219-474-7

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,3 %

175

Propylidene Phthalide; 3-propülideenftaliid

Propylidene Phthalide

17369-59-4

241-402-8

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,01 %

176

Isocyclogeraniol; 2,4,6-trimetüül-3-tsüklohekseen-1-metanool

Isocyclogeraniol

68527-77-5

271-282-2

 

0,5 %

 

 

177

2-heksülideentsüklopentanoon

2-Hexylidene cyclopentanone

17373-89-6

241-411-7

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,06 %

178

Methyl heptadienone; 6-metüül-3,5-heptadieen-2-oon

Methyl heptadienone

1604-28-0

216-507-7

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,002 %

179

p-methylhydrocinnamic aldehyde; kresüülpropioonaldehüüd; p-metüüldihüdrokaneelaldehüüd

p-methylhydrocinnamic aldehyde

5406-12-2

226-460-4

 

0,2 %

 

 

180

Liquidambar orientalis’e õli ja ekstrakt (stüüraks)

Liquidambar Orientalis Resin Extract;

Liquidambar Orientalis Balsam Extract;

Liquidambar Orientalis Balsam Oil

94891-27-7

305-627-6

 

0,6 %

 

 

181

Liquidambar styraciflua õli ja ekstrakt (stüüraks)

Liquidambar Styraciflua Oil;

Liquidambar Styraciflua Balsam Extract;

Liquidambar Styraciflua Balsam Oil

8046-19-3

94891-28-8

232-458-4

305-628-1

 

0,6 %

 

 

182

1-(5,6,7,8-tetrahüdro-3,5,5,6,8,8-heksametüül-2-naftüül)etaan-1-oon (AHTN)

Acetyl hexamethyl tetralin

21145-77-7 / 1506-02-1

244-240-6 / 216-133-4

Kõik kosmeetikatooted, v.a suuhooldustooted

a)

Pealejäetavad tooted 0,1 %

välja arvatud:

 

vett ja alkoholi sisaldavad vahendid: 1 %

 

kõrgekvaliteedilised lõhnaõlid: 2,5 %

 

lõhnakreemid: 0,5 %

b)

Mahaloputatavad tooted: 0,2 %

 

 

183

Commiphora erythrea Engler var. glabrescens Engler gum’i ekstrakt ja õli

Opoponax oil

93686-00-1

297-649-7

 

0,6 %

 

 

184

Opopanax chironium’i vaik

 

93384-32-8

 

 

0,6 %

 

 

185

Metüülbenseen

Toluene

108-88-3

203-625-9

Küünehooldustooted

25 %

 

Hoida lastele kättesaamatus kohas

Kasutamiseks üksnes täiskasvanutele

186

2,2′-oksüdietanool

Diethylene glycol (DEG)

Diethylene glycol

111-46-6

203-872-2

Jäägid koostisainetes

0,1 %

 

 

187

Dietüleenglükoolmonobutüüleeter (DEGBE)

Butoxydiglycol

112-34-5

203-961-6

Lahusti juuksevärvides

9 %

Mitte kasutada aerosooliballoonides (pihustites)

 

188

Etüleenglükoolmonobutüüleeter (EGBE)

Butoxyethanol

111-76-2

203-905-0

a)

Lahusti oksüdeerivates juuksevärvides

a)

4,0 %

a), b):

Mitte kasutada aerosooliballoonides (pihustites)

 

b)

Lahusti mitteoksüdeerivates juuksevärvides

b)

2,0 %

189

Trinaatrium-5-hüdroksü-1-(4-sulfofenüül)-4-(4-sulfofenüülaso)pürasool-3-karboksülaat ning alumiiniumlakk (7)

(CI 19140)

Acid Yellow 23;

Acid Yellow 23 Aluminum lake

1934-21-0 / 12225-21-7

217-699-5 / 235-428-9

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

0,5 %

 

 

190

N-etüül-N-[4-[[4-[etüül-[(3-sulfofenüül)-metüül]-amino]-fenüül] [2-sulfofenüül)metüleen]-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen]-3-sulfo-benseenmetaanamiinium, sisesoolad, dinaatriumsool ning selle ammoonium- ja alumiiniumsoolad (7); (CI 42090)

Acid Blue 9;

Acid Blue 9 Ammonium Salt;

Acid Blue 9 Aluminum Lake

3844-45-9 / 2650-18-2 / 68921-42-6

223-339-8 / 220-168-0 / 272-939-6

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

0,5 %

 

 

191

Dinaatrium-6-hüdroksü-5-[(2-metoksü-4-sulfonato-m-tolüül)aso]naftaleen-2-sulfonaat (7); (CI 16035)

Curry Red

25956-17-6

247-368-0

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

0,4 %

 

 

192

Trinaatrium-1-(1-naftüülaso)-2-hüdroksünaftaleen-4′,6,8-trisulfonaat ja alumiiniumlakk (7); (CI 16255)

Acid Red 18;

Acid Red 18 Aluminum Lake

2611-82-7 / 12227-64-4

220-036-2 / 235-438-3

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

0,5 %

 

 

193

Vesinik-3,6-bis(dietüülamino)-9-(2,4-disulfonatofenüül)ksantüülium, naatriumsool (7) (CI 45100)

Acid Red 52

3520-42-1

222-529-8

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,5 %.

a)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

b)

0,6 %

194

Glüoksaal

Glyoxal

107-22-2

203-474-9

 

100 mg/kg

 

 

195

Naatrium-1-amino-4-(tsükloheksüülamino)-9,10-dihüdro-9,10-dioksoantratseen-2-sulfonaat (7) (CI 62045)

Acid Blue 62

4368-56-3

224-460-9;

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

0,5 %

Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 μg/kg

Hoida nitritivabas mahutis

 

196

Raudürdi absoluutõli (Lippia citriodora Kunth.)

 

8024-12-2

 

0,2 %

 

 

197

Etüül-N-alfa-dodekanoüül-L-arginaatvesinikkloriid (8)

Ethyl Lauroyl Arginate HCl

60372-77-2

434-630-6

a)

seep

b)

kõõmavastased šampoonid

c)

deodorandid, mittepihustatavad

0,8 %

Muudel eesmärkidel kui mikroorganismide arengu pidurdamiseks toodetes. Eesmärk peab olema tooteesituse põhjal selge

 

201

2-kloro-6-(etüülamino)-4-nitrofenool

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol

131657-78-8

411-440-1

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,5 %

a)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

b)

3,0 %

Nii a kui ka b puhul:

Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 μg/kg

Hoida nitritivabas mahutis

202

Vt 226

 

 

 

 

 

 

 

203

6-metoksü-N2-metüül-2,3-püridiindiamiinvesinikkloriid ja selle divesinikkloriidsool (7)

6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl

90817-34-8 / 83732-72-3

— / 280–622-9

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada vaba alusena arvutatult 0,68 % (divesinikkloriidina 1,0 %).

Nii a kui ka b puhul:

Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 μg/kg

Hoida nitritivabas mahutis

a)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

b)

0,68 % vaba alusena (1,0 % divesinikkloriidina)

b)

Võib põhjustada allergilise reaktsiooni

204

2,3-dihüdro-1H-indool-5,6-diool ja selle vesinikbromiidhappe sool (7)

Dihydroxy indoline

Dihydroxy indoline HBr

29539-03-5 / 138937-28-7

— / 421-170-6

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

2,0 %

 

Võib põhjustada allergilise reaktsiooni

205

Vt 219

 

 

 

 

 

 

 

n)

Viitenumbreid 215–256 käsitlevad kirjed asendatakse järgmisega:

„215

4-amino-3-nitrofenool

4-Amino-3-nitrophenol

610-81-1

210-236-8

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,5 %

a)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

b)

1,0 %

b)

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

216

Naftaleen-2,7-diool

2,7-Naphthalenediol

582-17-2

209-478-7

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,0 %

a)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

b)

1,0 %

217

m-aminofenool ja selle soolad

m-Aminophenol

m-Aminophenol HCl

m-Aminophenol sulfate

591-27-5 / 51-81-0 / 68239-81-6 / 38171-54-9

209-711-2 / 200-125-2 / 269-475-1

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,2 %.

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

218

6-hüdroksü-3,4-dimetüül-2-püridoon

2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine

84540-47-6

283-141-2

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,0 %.

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

219

1-hüdroksü-3-nitro-4-(3-hüdroksüpropüülamino)-benseen (9)

4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol

92952-81-3

406-305-9

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 2,6 % (vaba alusena arvutatult).

Nii a kui ka b puhul:

Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 μg/kg

Hoida nitritivabas mahutis

a)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

b)

2,6 %

220

1-[(2′-metoksüetüül)amino]-2-nitro-4-[di-(2′-hüdroksüetüül)amino]benseen (9)

HC Blue No 11

23920-15-2

459-980-7

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

2,0 %

Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 μg/kg

Hoida nitritivabas mahutis

 

221

1-metüül-3-nitro-4-(β-hüdroksüetüül) aminobenseen ja selle soolad

Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine

100418-33-5

408-090-7

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,0 %

a)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

b)

1,0 %

222

1-hüdroksü-2-β-hüdroksüetüülamino-4,6-dinitrobenseen

2-Hydroxyethylpicramic acid

99610-72-7

412-520-9

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,5 %

Nii a kui ka b puhul:

Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 μg/kg

Hoida nitritivabas mahutis

a)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

b)

2,0 %

223

p-metüülaminofenool ja selle sulfaat

p-Methylaminophenol

p-Methylaminophenol sulfate

150-75-4 / 55-55-0 / 1936-57-8

205-768-2 / 200-237-1 / 217-706-1

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 0,68 % (sulfaadina)

Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

Suurim nitrosoamiinisisaldus: 50 μg/kg

Hoida nitritivabas mahutis

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

224

1-propanool, 3-[[4-[bis(2-hüdroksüetüül)amino]-2-nitrofenüül]amino] (9)

HC Violet No 2

104226-19-9

410-910-3

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

2,0 %

Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 μg/kg

Hoida nitritivabas mahutis

Võib põhjustada allergilise reaktsiooni

225

1-(β-hüdroksüetüül)amino-2-nitro-4-N-etüül-N-(β-hüdroksüetüül)aminobenseen ja selle vesinikkloriid

HC Blue No 12

104516-93-0 / 132885-85-9 (HCl)

— / 407-020-2

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 0,75 % (vesinikkloriidina)

Nii a kui ka b puhul:

Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 μg/kg

Hoida nitritivabas mahutis

a)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

b)

1,5 % (vesinikkloriidina)

226

4,4′-[1,3-propaandiüülbis(oksü)]bisbenseen-1,3-diamiin ja selle tetrahüdrokloriidsool (9)

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl

81892-72-0 / 74918-21-1

279-845-4 / 278-022-7

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada vaba alusena arvutatult 1,2 % (tetrahüdrokloriidsoolana 1,8 %).

a)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

b)

1,2 % vaba alusena (1,8 % tetrahüdrokloriidsoolana)

b)

Võib põhjustada allergilise reaktsiooni

227

3-amino-2,4-diklorofenool ja selle vesinikkloriid

3-Amino-2,4-dichlorophenol

3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl

61693-42-3 / 61693-43-4

262-909-0 / —

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,5 % (vesinikkloriidina)

a)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

b)

1,5 % (vesinikkloriidina)

228

3-metüül-1-fenüül-5-pürasoloon

Phenyl methyl pyrazolone

89-25-8

201-891-0

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 0,25 %.

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

229

5-[(2-hüdroksüetüül)amino]-o-kresool

2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol

55302-96-0

259-583-7

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,5 %.

Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 μg/kg

Hoida nitritivabas mahutis

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

230

3,4-dihüdro-2H-1,4-bensoksasiin-6-ool

Hydroxybenzomorpholine

26021-57-8

247-415-5

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,0 %.

Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 μg/kg

Hoida nitritivabas mahutis

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

231

1,5-di-(β-hüdroksüetüülamino)-2-nitro-4-klorobenseen (9)

HC Yellow No 10

109023-83-8

416-940-3

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

0,1 %

Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 μg/kg

Hoida nitritivabas mahutis

 

232

2,6-dimetoksü-3,5-püridiindiamiin ja selle vesinikkloriid

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl

56216-28-5 / 85679-78-3

260-062-1 / —

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 0,25 % (vesinikkloriidina)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

233

1-(β-aminoetüül)amino-4-(β-hüdroksüetüül)oksü-2-nitrobenseen ja selle soolad

HC Orange No 2

85765-48-6

416-410-1

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

1,0 %

Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 μg/kg

Hoida nitritivabas mahutis

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

234

2-[(4-amino-2-metüül-5-nitrofenüül)amino]-etanool ja selle soolad

HC Violet No 1

82576-75-8

417-600-7

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 0,25 %

Nii a kui ka b puhul:

Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 μg/kg

Hoida nitritivabas mahutis

a)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

b)

0,28 %

b)

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

235

2-[3-(metüülamino)-4-nitrofenoksü]etanool (9)

3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol

59820-63-2

261-940-7

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

0,15 %

Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 μg/kg

Hoida nitritivabas mahutis

 

236

2-[(2-metoksü-4-nitrofenüül)amino]etanool ja selle soolad

2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole

66095-81-6

266-138-0

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

0,2 %

Mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

Suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 μg/kg

Hoida nitritivabas mahutis

 

237

2,2′-[(4-amino-3-nitrofenüül)imino]bisetanool ja selle vesinikkloriid

HC Red No 13

29705-39-3 / 94158-13-1

— / 303-083-4

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,25 % (vesinikkloriidina)

a)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

b)

2,5 % (vesinikkloriidina)

238

Naftaleen-1,5-diool

1,5-Naphthalenediol

83-56-7

201-487-4

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,0 %

a)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)

Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

b)

1,0 %

239

Hüdroksüpropüül-bis(N-hüdroksüetüül-p-fenüleendiamiin) ja selle tetrahüdrokloriid

Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl

128729-30-6 / 128729-28-2

— / 416-320-2

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 0,4 % (tetrahüdrokloriidina)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

240

 

 

 

 

 

 

 

 

241

5-amino-o-kresool

4-Amino-2-hydroxytoluene

2835-95-2

220-618-6

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,5 %.

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

242

2,4-diaminofenoksüetanool, selle vesinikkloriid ja selle sulfaat

2,4-Diaminophenoxyethanol HCl

2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate

70643-19-5 / 66422-95-5 / 70643-20-8

— / 266-357-1 / 274-713-2

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 2,0 % (vesinikkloriidina)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

243

1,3-benseendiool, 2-metüül

2-Methylresorcinol

608-25-3

210-155-8

a)

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,8 %

a)

Trükkida märgistusele

seguvahekord.

Image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”