EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1196

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1196, 20. juuli 2016, millega muudetakse otsuse 2007/275/EÜ (milles käsitletakse nõukogu direktiivide 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ alusel piiripunktides kontrollitavate loomade ja toodete loetelusid) lisasid (teatavaks tehtud numbri C(2016) 4494 all) (EMPs kohaldatav tekst)

C/2016/4494

OJ L 197, 22.7.2016, p. 10–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; mõjud tunnistatud kehtetuks 32021R0632

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1196/oj

22.7.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 197/10


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/1196,

20. juuli 2016,

millega muudetakse otsuse 2007/275/EÜ (milles käsitletakse nõukogu direktiivide 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ alusel piiripunktides kontrollitavate loomade ja toodete loetelusid) lisasid

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 4494 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ (1), eriti selle artikli 4 lõiget 5,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted (2), eriti selle artikli 3 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2007/275/EÜ (3) on ette nähtud, et otsuse I lisas loetletud loomi ja tooteid tuleb piiripunktides direktiivide 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ kohaselt veterinaarselt kontrollida (edaspidi „veterinaarkontroll“). Otsusega 2007/275/EÜ nähakse ette ka erandid otsuse II lisas loetletud teatavate liittoodete ja toiduainete puhul, mille suhtes ei kohaldata veterinaarkontrolli.

(2)

Otsuse 2007/275/EÜ I lisas esitatud loetellu on kantud loomad ja tooted kooskõlas kombineeritud nomenklatuuriga (edaspidi „CN“), nagu on ette nähtud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 (4). Seda loetelu kasutavad liikmesriikide pädevad asutused esmase allikana veterinaarkontrolli tegemiseks esitatavate saadetiste valikul.

(3)

Pärast otsuse 2007/275/EÜ vastuvõtmist on määruses (EMÜ) nr 2658/87 sätestatud CN-koode korduvalt ajakohastatud, kusjuures viimased muudatused on sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2015/1754 (5). Kuna loomsete saaduste CN-koodides on tehtud mitmeid muudatusi, tuleks otsuse 2007/275/EÜ I lisas sätestatud loetelu ajakohastada, et kõnealuseid muudatusi arvesse võtta.

(4)

Otsuse 2007/275/EÜ I lisas loetletud mitme CN-rubriigi ja CN-koodi puhul moodustavad loomsed saadused vaid väikese osa asjaomase CN-rubriigi või CN-koodiga hõlmatud kaupadest. Sellisel juhul on eelnimetatud loetelu 3. veerus viidatud kohaldatavatele liidu veterinaarõigusaktidele ning esitatud andmed loomade ja toodete kohta, mille suhtes tuleb kohaldada veterinaarkontrolli. Võttes arvesse muudes liidu veterinaarõigusaktides kasutatud mõisteid ja viiteid, tuleb otsuses 2007/275/EÜ sisalduvaid viiteid uuendada, et viia need kooskõlla liidu kehtivate veterinaarõigusaktidega.

(5)

Liidu õigusaktide järjepidevuse huvides tuleks otsuse 2007/275/EÜ I lisas esitatud loetelu uuendada, et võtta arvesse CN-koodidesse ja liidu veterinaarõigusaktidesse tehtud muudatusi. Seepärast tuleks otsuse 2007/275/EÜ I lisa vastavalt muuta.

(6)

Otsuse 2007/275/EÜ II lisas loetletud liittooteid ja toiduaineid ei esitata veterinaarkontrolli tegemiseks. Seega peaksid need olema selgelt kindlakstehtavad ja seostavad vastavate CN-koodidega. Lisaks tuleks teatavad liittooted ja toiduained otsuse 2007/275/EÜ II lisas esitatud loetelust välja jätta. Sellest tulenevalt tuleks loetelu vastavalt muuta.

(7)

Seega tuleks otsust 2007/275/EÜ vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2007/275/EÜ lisasid muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. juuli 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56.

(2)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

(3)  Komisjoni 17. aprilli 2007. aasta otsus 2007/275/EÜ, milles käsitletakse nõukogu direktiivide 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ alusel piiripunktides kontrollitavate loomade ja toodete loetelusid (ELT L 116, 4.5.2007, lk 9).

(4)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

(5)  Komisjoni 6. oktoobri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1754, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 285, 30.10.2015, lk 1).


LISA

Otsuse 2007/275/EÜ I ja II lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

GRUPIS 2 asendatakse tabel järgmisega:

„CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

0201

Värske või jahutatud veiseliha

Kõik. Selle koodiga ei ole siiski hõlmatud tooraine, mis ei ole ette nähtud või sobiv inimtoiduks.

0202

Külmutatud veiseliha

Kõik. Selle koodiga ei ole siiski hõlmatud tooraine, mis ei ole ette nähtud või sobiv inimtoiduks.

0203

Värske, jahutatud või külmutatud sealiha

Kõik. Selle koodiga ei ole siiski hõlmatud tooraine, mis ei ole ette nähtud või sobiv inimtoiduks.

0204

Värske, jahutatud või külmutatud lamba- või kitseliha

Kõik. Selle koodiga ei ole siiski hõlmatud tooraine, mis ei ole ette nähtud või sobiv inimtoiduks.

0205 00

Hobuse-, eesli-, muula- või hobueesliliha, värske, jahutatud või külmutatud

Kõik. Selle koodiga ei ole siiski hõlmatud tooraine, mis ei ole ette nähtud või sobiv inimtoiduks.

0206

Veise, sea, lamba, kitse, hobuse, eesli, muula või hobueesli söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud

Kõik. Selle koodiga ei ole siiski hõlmatud tooraine, mis ei ole ette nähtud või sobiv inimtoiduks.

0207

Rubriigi 0105 kodulindude värske, jahutatud või külmutatud liha ja söödav rups

Kõik. Selle koodiga ei ole siiski hõlmatud tooraine, mis ei ole ette nähtud või sobiv inimtoiduks.

0208

Muu liha ja söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud

Kõik. Selle koodiga ei ole siiski hõlmatud tooraine, mis ei ole ette nähtud või sobiv inimtoiduks.

Hõlmab muud toorainet, mis on ette nähtud inimtoiduks kasutatava želatiini või kollageeni tootmiseks. Hõlmab järgmistesse alamrubriikidesse kuuluvat liha ja söödavat rupsi:

 

0208 10 (küüliku või jänese)

 

0208 30 00 (esikloomaliste)

 

0208 40 (vaala, delfiini ja pringli (imetajad seltsist Cetecea), lamantiini ja dugongi (imetajad seltsist Sirenia), hülge, merilõvi ja morsa (imetajad alamseltsist Pinnipedia))

 

0208 50 00 (roomajate, k.a mao ja kilpkonna)

 

0208 60 00 (kaamelite ja muude kaamellaste (Camelidae))

 

0208 90 (muud: kodutuvi, ulukiliha, v.a küüliku ja jänese): kaasa arvatud vutiliha, põhjapõdra või muu imetaja liha. Kaasa arvatud konnakoivad (CN-kood 0208 90 70 ).

0209

Seapekk ilma tailihata või muu sea- ja kodulindude rasv, sulatamata või muul viisil ekstraheerimata, värske, jahutatud, külmutatud, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud.

Kõik, kaasa arvatud rasv ja töödeldud rasv, mida on kirjeldatud 2. veerus, isegi kui need sobivad ainult tööstuslikuks kasutamiseks (inimtoiduks kõlbmatud).

0210

Liha ja söödav rups soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud; toiduks kasutatav lihast või rupsist valmistatud jahu.

Kõik, kaasa arvatud liha, lihatooted ja muud loomsed saadused.

Selle koodiga ei ole siiski hõlmatud tooraine, mis ei ole ette nähtud või sobiv inimtoiduks.

Kaasa arvatud töödeldud loomne valk ja inimtoiduks kasutatavad kuivatatud seakõrvad. Isegi kui selliseid kuivatatud seakõrvu kasutatakse loomatoiduna, võivad need komisjoni määruse (EÜ) nr 1125/2006 (*) lisas esitatud selgituse kohaselt kuuluda CN-koodi 0210 99 49 alla. Kuivatatud rups ja seakõrvad, mis on inimtoiduks kõlbmatud, kuuluvad aga CN-koodi 0511 99 85 alla.

Inimtoiduks kasutatavad kondid kuuluvad rubriiki 0506 .

Vorstid kuuluvad rubriiki 1601 .

Ekstraktid ja mahlad lihast kuuluvad rubriiki 1603 .

Kõrned kuuluvad rubriiki 2301 .

b)

GRUPI 5 tabelit muudetakse järgmiselt:

i)

Rubriiki 0506 käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

„0506

Loomakondid ja sarvesäsi, töötlemata, rasvatustatud, eeltöödeldud (kuid vormimata), happega töödeldud või deželatiniseeritud; nendest valmistatud pulber ja jäätmed.

Hõlmab konte, mida kasutatakse koerte närimiskontidena ning želatiini või kollageeni tootmiseks, kui need on saadud inimtoiduks kasutatavatest rümpadest.

Inimtoiduks kasutatav kondijahu kuulub rubriiki 0410 .

Erinõuded selliste inimtoiduks kõlbmatute toodete kohta on sätestatud määruse (EL) nr 142/2011 XIV lisa II peatüki 1. jao tabeli 2 6. real (jahitrofeed), 11. real (kondid ja kontidest valmistatud tooted (v.a kondijahu); sarved ja sarvedest valmistatud tooted (v.a sarvejahu) ning kabjad ja sõrad ning neist valmistatud tooted (v.a kabja- ja sõrajahu), mis ei ole mõeldud söödamaterjaliks, orgaaniliseks väetiseks või mullaparandusaineks, ning 12. real (koerte närimiskondid).“

ii)

CN-koodi 0508 00 00 käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

„ex 0508 00 00

Korallid jms materjal, töötlemata või eeltöödeldud, kuid mitte muul viisil töödeldud; merekarbid, kooriklaste ja okasnahksete mereloomade koorikkestad, seepia luukestad (töötlemata või eeltöödeldud, kuid vormimata), nende jäätmed ja nendest valmistatud pulber.

Tühjad karbid kasutamiseks toidus ja glükoosamiini toorainena.

Lisaks sellele on hõlmatud määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 10 punkti k alapunktis i osutatud pehme koe ja lihaga karpide või koorikloomade kojad või koorikud, sealhulgas seepia luukestad.“

iii)

Rubriiki ex 0511 käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

„ex 0511

Mujal nimetamata loomsed saadused; inimtoiduks kõlbmatud surnud loomad grupist 1 või 3.

Kõik, kaasa arvatud alamrubriigid 0511 10 – 0511 99 .

Hõlmab geneetilist materjali (sperma ja embrüod, mis on pärit sellistelt loomadelt nagu veised, lambad, kitsed, hobused ja sead) ning määruse (EÜ) nr 1069/2009 artiklites 8 ja 9 osutatud 1. ja 2. kategooria loomseid kõrvalsaadusi.

Järgmised näited on loomsetest saadustest, mis kuuluvad alamrubriikidesse 0511 10 – 0511 99 :

 

0511 10 00 (veisesperma)

 

0511 91 (tooted kaladest, vähkidest, limustest või muudest vees elavatest selgrootutest): kõik, kaasa arvatud kalamari ja -niisk kalakasvanduste jaoks, surnud loomad, loomsed kõrvalsaadused lemmikloomatoidu, farmaatsiatoodete ja muude tehniliste toodete valmistamiseks. Hõlmab grupi 3 surnud loomi, mis on mittesöödavad või inimtoiduks kõlbmatud, nt kiivrikuid ehk vesikirpe ja teisi karpvähilisi või lehtjalalisi, kuivatatud, akvaariumikalade toiduks, kaasa arvatud kalasööt.

 

ex 0511 99 10 (sooned ja kõõlused; toornahkade lõikmed ja muud samalaadsed jäätmed).

Määruse (EL) nr 142/2011 XIII lisa V peatüki punktis C 2 osutatud viisidel töötlemata nahkade puhul on vajalik veterinaarkontroll, kui see on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 41 lõikega 3.

 

ex 0511 99 31 (toored looduslikud loomsed käsnad): kõik, kui need on ette nähtud inimtoiduks; kui ei, siis üksnes need, mis on ette nähtud lemmikloomatoiduks. Erinõuded muuks kui inimtoiduks kasutamiseks on sätestatud määruse (EL) nr 142/2011 XIV lisa II peatüki 1. jao tabeli 2 12. reas.

 

ex 0511 99 39 (v.a toored looduslikud loomsed käsnad): kõik, kui need on ette nähtud inimtoiduks; kui ei, siis üksnes need, mis on ette nähtud lemmikloomatoiduks. Erinõuded muuks kui inimtoiduks kasutamiseks on sätestatud määruse (EL) nr 142/2011 XIV lisa II peatüki 1 jao tabeli 2 12. reas.

 

0511 99 85 (mujal nimetamata loomsed saadused; inimtoiduks kõlbmatud surnud loomad grupist 1) kõik: käesolevasse rubriiki kuuluvad rubriigis 0511 10 nimetamata ja muude kui veiste embrüod, munarakud, sperma ja geneetiline materjal. Hõlmab loomseid kõrvalsaadusi lemmikloomatoidu või muude tehniliste toodete valmistamiseks.

Hõlmab töötlemata hobusejõhve, mesindustooteid, v.a mesindustoodete jaoks või tehniliseks otstarbeks ette nähtud mesilasvaha, tehniliseks otstarbeks ette nähtud spermatseet, grupi 1 mittesöödavad või inimtoiduks mitte ette nähtud surnud loomad (näiteks koerad, kassid, putukad), loomse päritoluga tooraine, mille põhiomadusi ei ole muudetud, ning inimtoiduks kasutatav loomaveri, v.a kalaveri.“

c)

lisatakse GRUPP 6:

„GRUPP 6

Eluspuud ja muud taimed; taimesibulad, -juured jms; lõikelilled ja dekoratiivne taimmaterjal

Üldised märkused

Käesolev grupp hõlmab seeneniidistikku steriliseeritud loomse sõnniku kompostis.

Väljavõte HSi selgitavatest märkustest

0602 90 10 Seeneniidistik:

Terminiga „seeneniidistik“ tähistatakse peent niitide võrgustikku (tallus või mütseel), mis asub sageli maa all ning elab ja kasvab laguneva loomse või taimse ainese pinnal, areneb koestikus edasi ja kasvatab seeni.

Sellesse alamrubriiki kuulub ka toode, mida valmistatakse selliselt, et mikroskoopilistes kogustes noort seeneniidistikku istutatakse viljaterade kihile, mis külvatakse steriliseeritud, õlgedega segatud hobusesõnnikukompostile.

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

ex 0602 90 10

Seeneniidistik

Üksnes juhul, kui see sisaldab töödeldud loomset sõnnikut ja erinõuded on sätestatud määruse (EL) nr 142/2011 XIV lisa II peatüki 1. jao tabeli 2 1. reas.“

d)

GRUPI 12 pealkirja muudetakse järgmiselt:

„Õliseemned ja õliviljad; mitmesugused terad, seemned ja viljad; tööstuses kasutatavad taimed ja ravimtaimed; õled ja sööt“

e)

GRUPPI 15 muudetakse järgmiselt:

i)

Osa „Üldised märkused“ jaole pealkirjaga „Väljavõte HSi selgitavatest märkustest“ lisatakse järgmised lõigud:

„Rubriiki 1518 kuuluvad mujal nimetamata loomsete või taimsete rasvade või õlide või erinevate käesolevasse gruppi kuuluvate rasvade või õlide fraktsioonide toidukõlbmatud segud või valmistised.

Sellesse osasse kuulub muu hulgas kasutatud frittimisõli, mis sisaldab näiteks rapsiõli, sojaõli ja väikeses koguses loomset rasva ning mida kasutatakse loomasööda valmistamisel.“

ii)

Tabelit muudetakse järgmiselt:

CN-koodi 1505 00 käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

„1505 00

Villarasv ja sellest saadud rasvained (k.a lanoliin).

Kõik, villarasv, mis on imporditud sulatatud rasvana, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 142/2011 XIV lisas, või lanoliin, mis on imporditud vahesaadusena, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 142/2011 XII lisas.“

CN-koode 1518 00 95 ja 1518 00 99 käsitlevad kanded asendatakse järgmisega:

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

„ex 1518 00 95

Loomsete või loomsete ja taimsete rasvade ja õlide ning nende fraktsioonide toidukõlbmatud segud või valmistised

Üksnes loomadelt pärinevate rasvade ja õlide valmistised, sulatatud rasvad ja derivaadid; sealhulgas kasutatud toiduõli, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1069/2009 kohaldamisala piires.

Rasva derivaadid, mis on valmistatud määruse (EL) nr 142/2011 XIII lisa XI peatüki punktis 1 sätestatud meetodil.

ex 1518 00 99

Muud

Üksnes loomsete rasvade sisalduse korral.“

f)

GRUPI 16 tabelis asendatakse CN-koodi 1603 00 ning rubriike 1604 ja 1605 käsitlevad kanded järgmisega:

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

„1603 00

Ekstraktid ja mahlad lihast, kalast, vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest

Kõik, kaasa arvatud lihaekstraktid ja -kontsentraadid, kaasa arvatud jahutatud või külmutatud surimi, hõlmab haikõhre.

ex 1604

Kalatooted ja -konservid; kaaviar ja kalamarjast valmistatud kaaviariasendajad:

Kõik, keedetud või eelnevalt kuumtöödeldud kulinaartooted, mis sisaldavad kala või kalatooteid või on nendega segatud. Hõlmab surimit, mis kuulub CN-koodi 1604 20 05 alla.

Hõlmab kalakonserve ja kaaviarikonserve õhukindlalt suletud pakendis ning sushi't (tingimusel, et need ei kuulu grupis 19 osutatud CN-koodi alla).

Kalatäidisega pasta kuulub rubriiki 1902 .

Nn kalavardad (toores kala või toored krevetid koos köögiviljadega, mis esitatakse puust vardale aetuna) kuuluvad CN-koodi 1604 19 97 alla.

Liittooted, vt käesoleva otsuse artiklid 4 ja 6.

ex 1605

Tooted ja konservid vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest

Kõik, kaasa arvatud valmis- või eeltöödeldud teod. Hõlmab konserve vähkidest või muudest veeselgrootutest ja rohekarbipulbrit.

Liittooted, vt käesoleva otsuse artiklid 4 ja 6.“

g)

GRUPI 17 tabelis asendatakse CN-koodi 1702 11 00 käsitlev kanne järgmisega:

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

„ex 1702

Muud suhkrud, sh keemiliselt puhas laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos, tahkel kujul; lõhna-, maitse- ja värvainelisandita suhkrusiirupid; tehismesi, naturaalse meega segatud või segamata.

Tehismesi, laktoos, naturaalse ja tehismee segud ning laktoosi sisaldavad segud.

Liittooted, vt käesoleva otsuse artiklid 4 ja 6.“

h)

lisatakse GRUPP 18:

„GRUPP 18

Kakao ja kakaotooted

Üldised märkused

Sellesse gruppi kuuluvad loomsed saadused ja liittooted, mis sisaldavad töödeldud loomseid saadusi.

Grupi 18 märkused (väljavõte määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas sätestatud kombineeritud nomenklatuuri (CN) kõnealust gruppi käsitlevatest märkustest)

Sellesse gruppi ei kuulu tooted, mis on klassifitseeritud rubriikidesse 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 või 3004.

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

ex 1806

Šokolaad jm kakaod sisaldavad toiduvalmistised

Sisaldavad loomseid tooteid, nt piimatooteid.

Liittooted, vt käesoleva otsuse artiklid 4 ja 6.“

i)

GRUPI 19 tabelit muudetakse järgmiselt:

i)

Rubriiki 1901 käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

„ex 1901

Linnaseekstrakt; jäme- ja peenjahust, tangudest, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud mujal nimetamata toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 40 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt; mujal nimetamata toiduained rubriikidesse 0401 –0404 kuuluvatest kaupadest, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad kakaod alla 5 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt.

Ainult vähem kui 20 % ulatuses loomseid tooteid sisaldavad, sh piimapõhine imikutoit, kuumtöötlemata pitsad, mille kate on loomse päritoluga.

Kulinaartooted kuuluvad gruppidesse 16 ja 21.

Liittooted, vt käesoleva otsuse artiklid 4 ja 6.“

ii)

CN-koodi ex 1902 40 käsitleva kande järele ja CN-koodi ex 1904 90 10 käsitleva kande ette lisatakse järgmine kanne:

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

„ex 1904 10 10

Maisi paisutamisel või röstimisel saadud valmistoit.

Ainult vähem kui 20 % ulatuses loomseid tooteid sisaldavad, näiteks need, millele on osutatud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 443/2013 (**) lisas ja mille suhtes kohaldatakse veterinaarkontrolli vastavalt käesoleva otsuse artikli 4 punktile c.

iii)

Rubriiki ex 1905 käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

„ex 1905

Valikpagaritooted

Hõlmab tooteid, mis sisaldavad vähem kui 20 % ulatuses liha või muid loomseid saadusi, näiteks:

 

ex 1905 32 91 : liha- või juustutäidisega vahvlid (näiteks burek);

 

ex 1905 32 99 : vahvlid, mis on täidetud muude loomsete saadustega kui liha või juust;

 

ex 1905 90 : eelkuumtöödeldud või kuumtöödeldud pitsa ja quiche loomsetest saadustest täidise või kattega;

 

ex 1905 90 90 : kui ei ole pika säilimisajaga.

Liittooted, vt käesoleva otsuse artiklid 4 ja 6.“

j)

GRUPPI 21 muudetakse järgmiselt:

i)

Osale „Grupi 21 märkused“ lisatakse järgmised lisamärkused:

„Lisamärkused

….

5.

Muud toidulisanditena kasutamiseks ettenähtud ning nt kapslites, tablettidena, pastillidena ja pillidena esitatud doseeritud toiduvalmistised tuleb klassifitseerida rubriiki 2106, kui neid ei ole mujal nimetatud.“

ii)

Tabelit muudetakse järgmiselt:

rubriiki ex 2104 käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

„ex 2104

Supid ja puljongid, valmistised nende valmistamiseks; homogeenitud toidusegud.

Hõlmab loomseid saadusi sisaldavaid toiduvalmistisi, sealhulgas imikutoitu pakendis, mille netomass on kuni 250 grammi.

Liittooted, vt käesoleva otsuse artiklid 4 ja 6.“

CN-koode ex 2106 90 92 ja ex 2106 90 98 käsitlevad kanded asendatakse järgmisega:

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

„ex 2106 90 92

Mujal nimetamata toiduvalmistised, mis ei sisalda piimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi ega tärklist või sisaldavad piimarasvu alla 1,5 % massist, sahharoosi või isoglükoosi alla 5 % massist, glükoosi või tärklist alla 5 % massist.

Hõlmab toiduvalmistisi (nt toidulisandid), mis sisaldavad loomseid saadusi, näiteks vadakuvalgu isolaati, kondroitiini, glükoosamiini, kitosaani, kaltsiumkarbonaati, pastöriseeritud soolatud vedelas olekus munarebu, loomseid õlisid (näiteks kapslites kalaõli), lisanditega või ilma.

Liittooted, vt käesoleva otsuse artiklid 4 ja 6.

ex 2106 90 98

Mujal nimetamata toiduvalmistised

Hõlmab toiduvalmistisi (nt toidulisandid, fondüüjuust), mis sisaldavad loomseid saadusi, näiteks kondroitiini, glükoosamiini või loomseid õlisid (näiteks kapslites kalaõli).

Liittooted, vt käesoleva otsuse artiklid 4 ja 6.“

k)

GRUPI 22 tabelis asendatakse CN-koodi ex 2202 90 käsitlev kanne järgmisega:

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

„ex 2202 90 91

Muud mittealkohoolsed joogid, v.a rubriigi 2009 puu- ja juurviljamahlad, mis sisaldavad rubriikidesse 0401 –0404 kuuluvatest toodetest valmistatud rasvu alla 0,2 % massist.

Hõlmab mittealkohoolseid jooke, mis sisaldavad töödeldud loomseid saadusi, näiteks teraviljahelvestega jogurtijooke, kohvi ja šokolaadijooke.

Liittooted, vt käesoleva otsuse artiklid 4 ja 6.

ex 2202 90 95

Muud mittealkohoolsed joogid, v.a rubriigi 2009 puu- ja juurviljamahlad, mis sisaldavad rubriikidesse 0401 –0404 kuuluvatest toodetest valmistatud rasvu vähemalt 0,2 %, kuid alla 2 % massist.

Hõlmab mittealkohoolseid jooke, mis sisaldavad töödeldud loomseid saadusi, näiteks teraviljahelvestega jogurtijooke, kohvi ja šokolaadijooke.

Liittooted, vt käesoleva otsuse artiklid 4 ja 6.

ex 2202 90 99

Muud mittealkohoolsed joogid, v.a rubriigi 2009 puu- ja juurviljamahlad, mis sisaldavad rubriikidesse 0401 –0404 kuuluvatest toodetest valmistatud rasvu vähemalt 2 % massist.

Hõlmab mittealkohoolseid jooke, mis sisaldavad töödeldud loomseid saadusi, näiteks teraviljahelvestega jogurtijooke, kohvi ja šokolaadijooke.

Liittooted, vt käesoleva otsuse artiklid 4 ja 6.

ex 2208 70

Liköör ja kordial

Liköörid, sealhulgas piiritusjoogid, mis on emulsioonid piiritusest ja sellistest loomsetest saadustest nagu munarebu või koor.

Liittooted, vt käesoleva otsuse artiklid 4 ja 6.“

l)

GRUPI 23 tabelis asendatakse rubriiki ex 2309 käsitlev kanne järgmisega:

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

„ex 2309

Loomasöödana kasutatavad tooted

Kõik, mis sisaldavad loomseid tooteid, v.a alamrubriigid 2309 90 20 ja 2309 90 91 .

Hõlmab muu hulgas jaemüügiks pakendatud koera- ja kassitoitu (alamrubriik 2309 10 ), mis sisaldab loomseid saadusi ning lahustatud tooteid kalast või mereimetajatest (CN-kood 2309 90 10 ). Loomasööda valmistamiseks kasutatavad tooted, kaasa arvatud jahusegud (kabja- ja sõrajahu, sarvejahu jms).

See rubriik hõlmab joogipiima, ternespiima ning piimatooteid, ternespiima või süsivesikuid sisaldavaid tooteid, mis ei ole ette nähtud inimtoiduks, vaid loomasöödaks.

Hõlmab lemmikloomatoitu, koerte närimiskonte ja jahusegusid, segudes võib leiduda surnud putukaid.

Erinõuded lemmikloomatoidu, sealhulgas koerte närimiskontide kohta on sätestatud määruse (EL) nr 142/2011 XIV lisa II peatüki 1. jao tabeli 2 12. reas.

Hõlmab inimtoiduks kõlbmatuid munatooteid ja muid inimtoiduks kõlbmatuid töödeldud loomseid tooteid.

Erinõuded munatoodete kohta on sätestatud määruse (EL) nr 142/2011 XIV lisa I peatüki 1. jao tabeli 1 9. reas.“

m)

GRUPI 29 tabelis asendatakse CN-koodi ex 2932 99 00 käsitlev kanne järgmisega:

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

„ex 2922 49

Muud aminohapped (v.a need, millel on hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi enam kui ühest liigist) ja nende estrid; nende soolad.

Üksnes loomse päritoluga tooraine, mida kasutatakse toidulisandite või loomasööda jaoks.

ex 2925 29 00

Muud imiinid ja nende derivaadid kui kloordimeform (ISO); nende soolad.

Loomse päritoluga kreatiin.

ex 2930

Väävelorgaanilised ühendid

Teatavad loomse päritoluga aminohapped:

 

ex 2930 90 13 tsüsteiin ja tsüstiin;

 

ex 2930 90 16 tsüsteiini ja tsüstiini derivaadid

ex 2932 99 00

Muud heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale hapniku aatomi(te).

Üksnes juhul, kui need on loomse päritoluga, näiteks glükoosamiin, glükoosamiin-6-fosfaat ja nende sulfaadid.

ex 2942 00 00

Muud orgaanilised ühendid

Üksnes juhul, kui need on loomse päritoluga.“

n)

GRUPI 30 tabelit muudetakse järgmiselt:

i)

CN-koodi 3001 90 91 käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

„ex 3001 90 91

Ravis ja profülaktikas kasutatavad loomorganismist pärinevad ained: hepariin ja selle soolad.

Kõik loomsed saadused, mis on ette nähtud edasiseks töötlemiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 34 lõikele 1, et need vastaksid sama määruse artikli 33 punktides a–f sätestatud määratlustele.“

ii)

CN-koodi ex 3002 10 99 käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

„ex 3002 10 98

Muud verefraktsioonid ning immunoloogilised tooted, modifitseeritud või mitte, k.a need, mis on saadud biotehnoloogiliste menetluste abil.

Üksnes loomadelt pärinev materjal.“

o)

GRUPI 31 tabelis asendatakse CN-koodi ex 3101 00 00 käsitlev kanne järgmisega:

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

„ex 3101 00 00

Loomsed ja taimsed väetised (kokkusegatud või segamata, keemiliselt töödeldud või töötlemata); loomsete või taimsete saaduste kokkusegamise või keemilise töötlemise abil valmistatud väetised.

Üksnes loomadelt pärinev materjal muutmata kujul.

Hõlmab guaanot, v.a mineraliseeritud guaano.

Hõlmab töödeldud loomse valguga segatud sõnnikut, kui seda kasutatakse väetisena; välja on aga arvatud väetisena kasutatavad sõnniku ja kemikaalide segud (vt rubriik 3105 , mis hõlmab ainult mineraal- või keemilisi väetisi).

Erinõuded sõnniku, töödeldud sõnniku ja töödeldud sõnnikutoodete kohta on sätestatud määruse (EL) nr 142/2011 XIV lisa II peatüki 1. jao tabeli 2 1. reas.

ex 3105 10 00

Käesoleva grupi kaubad tablettidena vms kujul või pakendis brutomassiga kuni 10 kg.

Üksnes loomadelt pärinevat materjali sisaldavad väetised.

Erinõuded sõnniku, töödeldud sõnniku ja töödeldud sõnnikutoodete kohta on sätestatud määruse (EL) nr 142/2011 XIV lisa II peatüki 1. jao tabeli 2 1. reas.“

p)

Lisatakse GRUPID 32 ja 33:

„GRUPP 32

Park- ja värvaineekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; värvained ja pigmendid; värvid ja lakid; kitt ja muud mastiksid; tint

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

ex 3204

Kindla või muutuva keemilise koostisega orgaanilised sünteesvärvained; käesoleva grupi märkuses 3 osutatud orgaaniliste sünteesvärvainete baasil saadud valmistised; fluorestsentsvalgenditena või luminofooridena kasutatavad sünteetilised orgaanilised tooted (kindla või muutuva keemilise koostisega).

Ainult piimarasva baasil valmistatud dispersioonvärvained, mida kasutatakse toiduainete ja sööda tootmisel.

GRUPP 33

Eeterlikud õlid ja resinoidid; parfümeeria- ja kosmeetikatooted ning hügieenivahendid

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

ex 3302

Lõhnaainesegud ning ühe või mitme lõhnaaine baasil valmistatud ained ja segud (k.a alkohollahused), kasutamiseks tööstustoormena; muud valmistised lõhnaainete baasil, jookide valmistamiseks.

Ainult piimarasva baasil valmistatud lõhna- ja maitseained, mida kasutatakse toiduainete ja sööda tootmisel.“

q)

GRUPI 35 tabelit muudetakse järgmiselt:

i)

CN-koodi ex 3503 00 käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

„3503 00

Želatiin (sh nelinurksete tahvlitena, töödeldud või töötlemata pinnaga, värvitud või värvimata) ja selle derivaadid; kalaliim; muud loomsed liimid, v.a rubriigi 3501 kaseiinliimid.

Hõlmab želatiini, mis on ette nähtud inimtoiduks ja toiduainetööstuse jaoks.

Veterinaarkontroll ei hõlma rubriiki 3913 kuuluvat želatiini (kõvavalgud) ega rubriiki 9602 kuuluvat želatiini (töödeldud želatiin, kõvastumata želatiin ja tooted sellest), näiteks tühjad kapslid, kui neid ei kasutata inimtoidus või loomasöödas.

Erinõuded inimtoiduks mittekasutatava želatiini ja hüdrolüüsitud valgu kohta on sätestatud määruse (EL) nr 142/2011 XIV lisa I peatüki 1. jao tabeli 1 5. reas ning fotograafilise želatiini kohta sama määruse XIV lisa II peatüki 11. jaos.“

ii)

Lisatakse järgmine kanne:

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

„ex 3507 90 90

Ensüümid, v.a laap ja selle kontsentraadid, või lipoproteiinlipaas ja aspergillus'e leeliseline proteaas.

Üksnes juhul, kui need on loomse päritoluga ja neid kasutatakse toiduainetööstuses, näiteks pepsiin või ensüümid, mis sisaldavad 45 % laktoosi.“

r)

GRUPPI 38 muudetakse järgmiselt:

i)

Pealkirja järele ja tabeli ette lisatakse järgmised märkused:

„Grupi 38 märkused (väljavõte määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas sätestatud kombineeritud nomenklatuuri (CN) kõnealust gruppi käsitlevatest märkustest)

4.

Termin „olmejäätmed“ tähendab kogu nomenklatuuri ulatuses jäätmeid, mida koguvad majapidamised, hotellid, restoranid, haiglad, poed, kontorid jne, ning sõidu- ja kõnnitee pühkmeid, samuti ehitus- ja lammutusjäätmeid. Olmejäätmed sisaldavad üldiselt mitmesuguseid materjale, nagu näiteks plast, kummi, puit, paber, tekstiil, klaas, metallid, toiduained, katkine mööbel ja muud purunenud või heitmestatud esemed. ….“

ii)

Tabelit muudetakse järgmiselt:

CN-koode 3822 00 00 ja ex 3825 10 00 käsitlevad kanded asendatakse järgmisega:

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

„ex 3822 00 00

Diagnostilised ja laboratoorsed reaktiivid kandjal; diagnostilised ja laboratoorsed valmisreaktiivid kandjal või kandjata, v.a rubriikide 3002 ja 3006 tooted; sertifitseeritud etalonained

Üksnes loomsetest saadustest pärinevad ained, v.a meditsiiniseadmed, nagu need on määratletud nõukogu direktiivi 93/42/EMÜ (***) artikli 1 lõike 2 punktis a, ning meditsiinilised in vitro diagnostikavahendid, nagu need on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/79/EÜ (****) artikli 1 lõike 2 punktis b.

ex 3825 10 00

Olmejäätmed

Üksnes loomseid saadusi sisaldavad toidujäätmed, kui need on hõlmatud määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 2 lõike 2 punktiga g, välja arvatud otseselt rahvusvahelistel liinidel sõitvatest transpordivahenditest pärinevad toidujäätmed, mis kõrvaldatakse kooskõlas sama määruse artikli 12 punktiga d.

Selle CN-koodi alla võib kuuluda kasutatud toiduõli, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1069/2009 kohaldamisala piires, näiteks orgaanilise väetise või biogaasi jaoks.

CN-koodi 3826 00 käsitlev kanne jäetakse välja.

s)

GRUPI 39 tabelit muudetakse järgmiselt:

i)

Tabelis asendatakse CN-koodi ex 3913 90 00 käsitlev kanne järgmisega:

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

„ex 3913 90 00

Mujal nimetamata muud looduslikud polümeerid (v.a algiinhape, selle soolad ja estrid) ning modifitseeritud looduslikud polümeerid (nt kõvavalgud, loodusliku kautšuki keemilised derivaadid) algkujul.

Üksnes loomsetest saadustest pärinevad ained, nt kondroitiinsulfaat, kitosaan, kõvastunud želatiin.“

ii)

Lisatakse järgmised kanded:

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

„ex 3926 90 92

Muud plastist ja teistest rubriikidesse 3901 –3914 kuuluvatest materjalidest tooted, mis on valmistatud lehtmaterjalist.

Kõvastunud želatiinist tühjad kapslid kasutamiseks loomasöödas; erinõuded on sätestatud määruse (EL) nr 142/2011 XIV lisa I peatüki 1. jao tabeli 1 5. reas.

ex 3926 90 97

Muud plastist ja teistest rubriikidesse 3901 –3914 kuuluvatest materjalidest tooted, mis on valmistatud muust kui lehtmaterjalist.

Kõvastunud želatiinist tühjad kapslid kasutamiseks loomasöödas; erinõuded on sätestatud määruse (EL) nr 142/2011 XIV lisa I peatüki 1. jao tabeli 1 5. reas.“

t)

GRUPI 67 järele lisatakse GRUPP 71:

„GRUPP 71

Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, väärismetalliga plakeeritud metallid, nendest valmistatud tooted; juveeltoodete imitatsioonid; mündid

Harmoneeritud süsteemi klassifitseerimise arvamus 7101.21/1: soolvees konserveeritud ja õhukindlasse metallpakendisse pakendatud inimtoiduks kõlbmatud austrid, mis sisaldavad üht või mitut kultiveeritud pärli.

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

ex 7101 21 00

Kultiveeritud pärlid, töötlemata.

Sealhulgas soolvees või muul viisil konserveeritud ja õhukindlalt pakendatud inimtoiduks kõlbmatud austrid, mis sisaldavad üht või mitut kultiveeritud pärli.

Töötlemata kultiveeritud pärlid, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 142/2011 XIV lisa IV peatüki 2. jaos, välja arvatud juhul, kui need ei kuulu määruse (EÜ) nr 1069/2009 kohaldamisalasse, nagu on sätestatud nimetatud määruse artikli 2 lõike 2 punktis f.“

u)

GRUPI 95 järele lisatakse GRUPP 96:

„GRUPP 96

Mitmesugused tööstustooted

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Töödeldud želatiin, kõvastumata (v.a želatiin rubriigist 3503 ), tooted sellest.

Kõvastumata želatiinist tühjad kapslid kasutamiseks inimtoidus või loomasöödas; loomasöödas kasutamist käsitlevad erinõuded on sätestatud määruse (EL) nr 142/2011 XIV lisa I peatüki 1. jao tabeli 1 5. reas.“

v)

GRUPP 99 asendatakse järgmisega:

„GRUPP 99

Kombineeritud nomenklatuuri erikoodid

II alamgrupp

Statistilised koodid teatavate erikaupade liikumise jaoks

Üldised märkused

Käesolev grupp hõlmab loomi, loomset toitu, liittooteid ja loomseid kõrvalsaadusi, mis pärinevad kolmandatest riikidest ning tarnitakse laevadele ja õhusõidukitele Euroopa Liidus tollitransiidiprotseduuri kohaselt (T1). Erandit Euroopa Liidu rahvatervisealastest imporditingimustest kohaldatakse loomse toidu ja liittoodete suhtes, mis tarnitakse laevadele kooskõlas direktiivi 97/78/EÜ artikli 13 lõikega 3 ning mida ladustatakse või ei ladustata ajutiselt heakskiidetud vabatsoonis, vaba- või tollilaos.

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Laevadele ja õhusõidukitele tarnitud, kombineeritud nomenklatuuri gruppidesse 1–24 kuuluvad kaubad.

Üksnes laevade varustamiseks ettenähtud loomne toit, sealhulgas liittooted, mis on sätestatud direktiivi 97/78/EÜ artiklites 12 ja 13.

ex 9930 99 00

Laevadele ja õhusõidukitele tarnitud, mujale klassifitseeritud kaubad

Üksnes laevade varustamiseks ettenähtud loomne toit, sealhulgas liittooted, mis on sätestatud direktiivi 97/78/EÜ artiklites 12 ja 13.“

2)

II lisa asendatakse järgmise tekstiga:

„II LISA

Loetelu liittoodetest ja toiduainetest, mille suhtes ei kohaldata käesoleva otsuse artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt veterinaarkontrolli

Käesolevas loetelus on vastavalt liidus kasutatavale kaupade nomenklatuurile sätestatud liittooted ja toiduained, mida ei tule esitada piiripunktis veterinaarkontrolli tegemiseks.

Märkused tabeli kohta:

Veerg (1) – CN-kood

Selles veerus esitatakse CN-kood. Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 kehtestatud kombineeritud nomenklatuur (CN) põhineb kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemil, mille töötas välja Tollikoostöö Nõukogu (nüüd Maailma Tolliorganisatsioon) ja mis kehtestati 14. juunil 1983 Brüsselis sõlmitud rahvusvahelise konventsiooniga ning kiideti Euroopa Majandusühenduse nimel heaks otsusega 87/369/EMÜ (edaspidi „HS konventsioon“). CN-iga on üle võetud HS-i rubriigid ja kuuekohalised alamrubriigid, ainult seitsmes ja kaheksas number tähistavad CN-i enda alajaotisi.

Neljanumbrilise koodi puhul: kui ei ole sätestatud teisiti, ei tule piiripunktis veterinaarkontrolli tegemiseks esitada ühtegi liittoodet ega toiduainet, mille kood algab nimetatud nelja numbriga või mis kuuluvad nimetatud neljanumbrilise koodi alla.

Kui loomseid saadusi sisaldavad üksnes teatavad konkreetsed tooted, mis kuuluvad nelja-, kuue- või kaheksakohalise koodi alla, ning CN-is ei ole kõnealusel koodil konkreetseid alajaotisi, siis lisatakse koodile märge „ex“ (näiteks ex 2001 90 65: veterinaarkontrolli ei nõuta veerus (2) esitatud toodete puhul).

Veerg (2) – selgitus

Selles veerus esitatakse üksikasjalik teave liittoodete ja toiduainete kohta, mille suhtes kohaldatakse erandit piiripunktides tehtavast veterinaarkontrollist. Vajaduse korral peavad piiripuntide riiklikud veterinaararstid hindama liittoote või toiduaine koostisosi ja tegema kindlaks, kas liittootes või toiduaines sisalduv loomne saadus on töödeldud sellisel määral, et selle suhtes ei pea kohaldama liidu õigusaktidega ette nähtud veterinaarkontrolli.

CN-koodid

Selgitused

(1)

(2)

1704 , 1806 20 , 1806 31 , 1806 32 , 1806 90 11 , 1806 90 19 , 1806 90 31 , 1806 90 39 , 1806 90 50

Kondiitritooted (sh kompvekid) ja šokolaad, mis sisaldavad alla 50 % töödeldud piima- ja munatooteid ning mida on töödeldud vastavalt käesoleva otsuse artikli 6 lõike 1 punktile a.

1902 19 , 1902 30 , 1902 40

Pasta ja nuudlid, mida ei ole segatud ega täidetud töödeldud lihatootega; sisaldavad alla 50 % töödeldud piima- ja munatooteid ning neid on töödeldud vastavalt käesoleva otsuse artikli 6 lõike 1 punktile a.

1905 10 , 1905 20 , 1905 31 , 1905 32 , 1905 40 , 1905 40 10 , 1905 90 10 , 1905 90 20 , 1905 90 30 , 1905 90 45 , 1905 90 55 , 1905 90 60 , ex 1905 90 90 ;

Leiva- ja saiatooted, koogid, küpsised, vahvlid, kuivikud, röstitud leiva- ja saiatooted jms röstitud tooted; sisaldavad alla 20 % töödeldud piima- ja munatooteid ning neid on töödeldud vastavalt käesoleva otsuse artikli 6 lõike 1 punktile a.

1905 90 hõlmab üksnes kuivi ja rabedaid tooteid.

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00

ex 1604

Täidetud oliivid, mille täidisest moodustab kala vähem kui 20 %

Täidetud oliivid, mille täidisest moodustab kala rohkem kui 20 %

ex 2104 10 ja ex 2104 20

Lõpptarbija jaoks pakendatud puljongitooted ning lõhna- ja maitseained, mis sisaldavad alla 50 % kalaõlisid, -pulbreid või -ekstrakte ning mida on töödeldud vastavalt käesoleva otsuse artikli 6 lõike 1 punktile a.

ex 2106 10 , ex 2106 90

Lõpptarbija jaoks pakendatud toidulisandid, mis sisaldavad väheses koguses (kokku alla 20 %) töödeldud loomseid saadusi (sh glükoosamiin, kondroitiin ja/või kitosaan), välja arvatud lihatooted.“


(*)  Komisjoni 21. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1125/2006 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris (ELT L 200, 22.7.2006, lk 3).“

(**)  Komisjoni 7. mai 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 443/2013 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris (ELT L 130, 15.5.2013, lk 17).“

(***)  Nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiiv 93/42/EMÜ meditsiiniseadmete kohta (EÜT L 169, 12.7.1993, lk 1).

(****)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 1998. aasta direktiiv 98/79/EÜ meditsiiniliste in vitro diagnostikavahendite kohta (EÜT L 331, 7.12.1998, lk 1).“


Top