Help Print this page 

Document 32016R0247

Title and reference
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/247, 17. detsember 2015, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses liidu toetusega, mida antakse koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava raames puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete tarnimiseks ja jagamiseks

C/2015/9064
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2017; kehtetuks tunnistatud 32017R0040
OJ L 46, 23.2.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/247/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

23.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 46/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/247,

17. detsember 2015,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses liidu toetusega, mida antakse koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava raames puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete tarnimiseks ja jagamiseks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artiklit 24,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (2) eriti selle artikli 64 lõike 6 alapunkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 1308/2013 asendati nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007 (3) ning selles sätestati uued eeskirjad, mis käsitlevad koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava (edaspidi „kava”). Samuti anti selle määrusega komisjonile õigus võtta kõnealuses küsimuses vastu delegeeritud õigusakte ja rakendusakte. Selleks et tagada kava sujuv toimimine uues õigusraamistikus, tuleb nimetatud õigusaktidega võtta vastu teatavad eeskirjad. Kõnealuste aktidega tuleks asendada komisjoni määrus (EÜ) nr 288/2009, (4) mis tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada.

(2)

Kava eesmärk on suurendada lühi- ja pikaajaliselt puu- ja köögivilja tarbimist ning edendada tervislikke toitumisharjumusi.

(3)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõike 2 kohaselt peavad liikmesriigid, kes soovivad kavas osaleda riiklikul või piirkondlikul tasandil, eelnevalt välja töötama selle rakendamise strateegia ja nägema ette vajalikud kaasnevad meetmed. Kui liikmesriigid soovivad kava rakendada piirkondlikul tasandil, siis peaksid nad strateegia välja töötama iga piirkonna jaoks.

(4)

Nõukogu määruse (EL) nr 1370/2013 (5) artikli 5 lõike 2 kohaselt kehtestab komisjon liidu toetuse soovitusliku jaotuse kavaga hõlmatud puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögiviljatoodete ning banaanitoodete pakkumiseks (edaspidi „tooted”). Selleks et olemasolevaid vahendeid võimalikult hästi ära kasutada, on asjakohane ette näha taotlemata liidu toetuse ümberjaotamine selliste osalevate liikmesriikide vahel, kes teatasid komisjonile oma soovist kasutada rohkem vahendeid, kui oli nende liidu toetuse soovituslik jaotus.

(5)

Toodete ostmisega seotud kulud ning ka teatavad kava rakendamisega otseselt seotud kulud peaksid olema kõlblikud ühenduse abi saamiseks, kui need on liikmesriigi strateegiaga ette nähtud. Kava tõhususe säilitamiseks peaksid kõnealused seotud kulud siiski moodustama abist üksnes väikese osa. Finantsjuhtimise ja kontrolli eesmärgil ei tohiks kõnealused kulud ületada teatavaid künniseid.

(6)

Nõuetekohase juhtimise, eelarve haldamise ja järelevalve huvides tuleks täpsustada toetuse andmise ning toetusetaotlejate valimise ja heakskiitmise tingimused.

(7)

Kava tõhususe hindamiseks ning vastastikuste eksperdihinnangute võimaldamiseks ja parimate tavade vahetamiseks peaksid liikmesriigid korrapäraselt kontrollima ja hindama kava rakendamist ning saatma komisjonile oma tulemused ja tähelepanekud.

(8)

Tuleks kindlaks määrata sanktsioonid, et takistada taotlejate petturlikku käitumist ja tõsist hooletust.

(9)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõike 10 kohaselt peab avalikkus olema piisavalt teadlik liidu rahalisest toetusest kõnealusele kavale. Seetõttu peaksid liikmesriigid saama kasutada plakatit, mida võib välja panna osalevates haridusasutustes. Kõnealune plakat tuleks kujundada kooskõlas teatavate miinimumnõuetega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kohaldamisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad, millega täiendatakse määrust (EL) nr 1308/2013 seoses liidu toetusega, mida antakse puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete (edaspidi „tooted”) tarnimiseks ja jagamiseks lastele, ning teatavate sellega seotud kuludega koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava (edaspidi „kava”) raames, millele on osutatud kõnealuse määruse artiklis 23.

Artikkel 2

Liikmesriigi strateegia

1.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 2 osutatud strateegia koostamisel võivad liikmesriigid valida geograafilise ja haldustasandi, kus nad soovivad kava rakendada. Kui liikmesriigid soovivad kava rakendada piirkondlikul tasandil, siis peavad nad strateegia välja töötama iga piirkonna jaoks.

Liikmesriik, kes rakendab kava piirkondlikul tasandil, loob ühtse kontaktpunkti, et edastada komisjonile teavet ja teateid.

Strateegia võib hõlmata rohkem kui üht õppeaastat komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/248 (6) artikli 1 lõike 2 tähenduses.

2.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 2 osutatud kaasnevad meetmed peavad toetama toodete jagamist ja olema otseselt seotud kava eesmärkidega. Kõnealused meetmed võivad hõlmata ka lapsevanemaid ja õpetajaid.

3.   Liikmesriigid, kes soovivad kavas osaleda, peavad esitama komisjonile oma strateegia selle aasta 31. jaanuariks, mis eelneb strateegiaga hõlmatavale esimesele õppeaastale.

4.   Kui liikmesriik muudab oma strateegiat, siis teatab ta komisjonile oma muudetud strateegiast muudatusele järgneva aasta 31. jaanuariks.

Artikkel 3

Liidu abi ümberjaotamine

1.   Kui liikmesriik ei ole liidu toetust taotlenud rakendusmääruse (EL) 2016/248 artiklis 3 osutatud tähtaja jooksul või on taotlenud ainult osa oma toetuse soovituslikust jaotusest, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 5 ja kindlaks määratud rakendusmääruse (EL) 2016/248 lisas, jaotatakse nende soovituslik jaotus või selle taotlemata osa nende liikmesriikide vahel, kes on komisjonile samaks tähtajaks teatanud oma soovist kasutada rohkem vahendeid, kui oli nende soovituslik jaotus.

2.   Ümberjaotamist piiratakse vastavalt liidu toetuse lõpliku jaotuse kasutamise tasemele asjaomases liikmesriigis selle õppeaasta jooksul, mis lõppes enne abitaotluse esitamist. Kõnealune kasutamise tase määratakse kindlaks kuludeklaratsioonis, mis saadetakse komisjonile hiljemalt järgmise õppeaasta 15. oktoobriks vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 908/2014 (7) artiklile 10.

Ümberjaotamise piirmäärad on järgmised:

a)

kui lõpliku jaotuse kasutamine on väiksem kui 50 % või sellega võrdne, siis täiendavaid vahendeid ei anta;

b)

kui lõpliku jaotuse kasutamine on suurem kui 50 %, kuid mitte suurem kui 75 % või on sellega võrdne, siis on täiendavad vahendid maksimaalselt 50 % soovituslikust jaotusest;

c)

kui lõpliku jaotuse kasutamine on suurem kui 75 %, siis täiendavate vahendite ülempiiri ei kehtestata.

Kõnealuseid piirmäärasid ei kohaldata esimesel kahel õppeaastal, mil liikmesriik kava rakendab.

Artikkel 4

Toetuskõlblikud kulud

1.   Järgmised kulud on kõlblikud liidu toetuse saamiseks:

a)

nende toodete maksumus, mida tarnitakse kava raames ja jagatakse lastele määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 22 osutatud haridusasutustes, sealhulgas toodete tarnimisel ja jagamisel kasutatava varustuse ostmise, üürimise, rentimise ja liisimise kulud, nagu on sätestatud liikmesriigi strateegias;

b)

järgmised seotud kulud, mis on otseselt seotud kava rakendamisega:

i)

kulud, mis on seotud liikmesriigi järelevalve- ja hindamiskohustusega, nagu on osutatud käesoleva määruse artiklis 8;

ii)

kava reklaamimise kulud, mis on otseselt suunatud avalikkuse teavitamisele, sealhulgas:

käesoleva määruse artiklis 10 osutatud plakati kulud;

kulud teavituskampaaniatele raadio- ja teleringhäälingu, elektroonilise side, ajalehtede ja sarnaste teabevahendite kaudu;

kulud seoses infotundide, konverentside, seminaride ja õpikodadega, mis on suunatud laiema avalikkuse teavitamisele kavast, ning sarnaste ürituste kulud;

kulud seoses teavitamis- ja müügiedendusmaterjalidega, nagu kirjad, infolehed, brošüürid, meened ja muu sarnane;

iii)

käesoleva määruse artikli 2 lõikes 2 osutatud kaasnevate meetmete kulud, sealhulgas:

kulud, mis on seotud degusteerimistundide korraldamisega, aiandusürituste kavandamise ja teostamisega, põllumajandusettevõtete külastusega ja muu samalaadse tegevusega, mille eesmärk on viia lapsed põllumajandusele lähemale;

selliste meetmete kulud, mille käigus õpetatakse lapsi teemadel, mis on seotud põllumajandusega, tervislike toitumisharjumustega ning toodete turustamise, jagamise ja tarbimisega seotud keskkonnaküsimustega.

2.   Kui toodete veo- ja jaotamiskulude kohta esitatakse eraldi arve, siis on sellised kulud liidu toetuse saamiseks kõlblikud ainult juhul, kui need ei ületa 3 % toodete kuludest.

Kui tooteid jagatakse haridusasutusele tasuta, siis on toodete veo- ja jaotamiskulud liidu toetuse saamiseks kõlblikud arvete alusel, mille ülempiir tuleb sätestada liikmesriigi strateegias.

3.   Reklaami ja kaasnevate meetmete kulusid ei tohi rahastada muudest liidu abikavadest.

4.   Käibemaks ja personalikulud ei ole kõlblikud liidu toetuse saamiseks, kui neid personalikulusid rahastatakse liikmesriigi avaliku sektori vahenditest.

5.   Kõlblike reklaamikulude kogusumma ei tohi ületada 5 % määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 5 osutatud iga-aastasest lõplikust jaotusest igale asjaomasele liikmesriigile.

Ostmise, üürimise, rentimise ja liisimisega ning järelevalve ja hindamisega seotud kõlblike kulude kogusumma ei tohi ületada 10 % iga-aastasest lõplikust jaotusest igale asjaomasele liikmesriigile.

Kaasnevate meetmete kõlblike kulude kogusumma ei tohi ületada 15 % iga-aastasest lõplikust jaotusest igale asjaomasele liikmesriigile.

Artikkel 5

Toetuse andmise ja toetusetaotlejate valimise üldtingimused

1.   Kava raames liikmesriigile antav toetus jaotatakse toetusesaajatele, kes on esitanud pädevale asutusele taotluse, mis on seotud ühe või mitme järgmise valdkonnaga:

a)

toodete tarnimine ja/või jagamine lastele kavaga hõlmatud haridusasutustes;

b)

järelevalve- ja hindamismeetmed;

c)

reklaam;

d)

kaasnevad meetmed.

Toetustaotluse esitavad ainult kandidaadid, kes on heaks kiidetud vastavalt artiklile 6.

2.   Liikmesriigid valivad toetuse taotlejad järgmiste asutuste hulgast:

a)

haridusasutused;

b)

haridusametid;

c)

toodete tarnijad ja/või jaotajad;

d)

ühe või enama haridusasutuse või haridusameti nimel tegutsevad organisatsioonid, mis on sel eesmärgil asutatud;

e)

mis tahes muu avalik-õiguslik või eraõiguslik asutus, mis tegeleb lõikes 1 osutatud tegevuste haldamise ja pakkumisega.

Artikkel 6

Toetusetaotlejate heakskiitmise tingimused

1.   Toetusetaotlejad peab heaks kiitma selle liikmesriigi pädev asutus, kus asub haridusasutus, kuhu tooteid tarnitakse ja/või kus neid jaotatakse. Heakskiit antakse tingimusel, et taotleja võtab kirjalikult kohustuse:

a)

tagada, et kava raames liidu poolt rahastatavad tooted tehakse tarbimiseks lastele kättesaadavaks haridusasutustes, mille kohta abi taotleti;

b)

kasutada toetust järelevalveks ja hindamiseks, reklaamiks või kaasnevateks meetmeteks kooskõlas kava eesmärkidega;

c)

hüvitada asjaomaste koguste eest alusetult makstud toetus, kui leitakse, et tooteid ei ole jagatud lastele või tooted ei ole kõlblikud liidu toetuse saamiseks;

d)

hüvitada kaasnevate meetmete jaoks alusetult makstud toetus, kui leitakse, et need ei ole läbi viidud nõuetekohaselt;

e)

anda taotluse korral pädeva asutuse käsutusse täiendavad dokumendid;

f)

nõustuda pädeva asutuse poolt vajalikuks peetava mis tahes kontrolliga, eelkõige arvepidamise ja füüsilise kontrolliga.

2.   Seoses toetustaotlustega, mis on seotud toodete tarnimise ja jagamisega, võtavad toetusetaotlejad täiendava kirjaliku kohustuse pidada arvestust haridusasutuste või vajaduse korral haridusametite nimede ja aadresside ning kõnealustele asutustele või ametitele müüdud või tarnitud toodete ja koguste kohta.

3.   Toetustaotluste puhul, mis on seotud järelevalve, hindamise ja reklaamiga, kohaldatakse ainult lõike 1 punkte b ja e.

4.   Kaasnevate meetmetega seotud taotluste puhul kohaldatakse ainult lõike 1 punkte b, d, e ja f. Lisaks sellele võib pädev asutus täpsustada mis tahes kirjalikud kohustused, mida taotleja peab võtma, eelkõige seoses järgmisega:

a)

kaasnevad meetmed koolides, kes ei ole toetusetaotlejad;

b)

kaasnevad meetmed, mis hõlmavad toodete jagamist.

Artikkel 7

Heakskiidu kehtivuse peatamine ja selle tühistamine

Kui heakskiidetud toetusetaotleja ei täida käesolevas määruses sätestatud kohustusi, peatab pädev asutus taotleja heakskiidu üheks kuni kaheteistkümneks kuuks või tühistab selle, sõltuvalt rikkumise tõsidusest ja vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele.

Selliseid meetmeid ei võeta juhtudel, millele on osutatud määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 64 lõike 2 alapunktides a–d, või kui rikkumine oli kergem.

Taotleja sooviavalduse korral ning kui tühistamise põhjused on kõrvaldatud, võib pädev asutus taotleja heakskiidu taastada pärast vähemalt 12kuulist perioodi, mida arvestatakse alates kuupäevast, mil tühistamise põhjused on kõrvaldatud.

Artikkel 8

Järelevalve ja hindamine

1.   Liikmesriigid näevad ette piisavad struktuurid ja vormid, et tagada kava rakendamise iga-aastane järelevalve.

2.   Liikmesriigid hindavad kava rakendamist, et teha kindlaks selle tõhusus eesmärkide saavutamisel.

3.   Kui liikmesriik ei esita rakendusmääruse (EL) 2016/248 artikli 6 lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul komisjonile hindamisaruannet, mis sisaldab käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud hindamise tulemusi, vähendatakse järgmist lõplikku jaotust järgnevalt:

a)

5 % võrra, kui tähtaega ületatakse 1–30 päeva;

b)

10 % võrra, kui tähtaega ületatakse 31–60 päeva.

Kui tähtaega ületatakse rohkem kui 60 päeva, vähendatakse lõplikku jaotust iga järgneva päeva kohta 1 % võrra, mis on arvutatud jääksummalt.

Artikkel 9

Sanktsioonid

Alusetult tehtud maksete, mis ei ole tingitud ilmsetest vigadest, ning pettuse või tõsise hooletuse korral, mille eest taotleja on vastutav, peab taotleja lisaks alusetult makstud summade tagasimaksmisele maksma summa, mis on võrdne algselt makstud summa ja selle summa vahega, millele taotlejal on õigus.

Artikkel 10

Liidu koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava plakat

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõike 10 kohaldamisel võivad liikmesriigid kasutada käesoleva määruse lisas sätestatud miinimumnõuetele vastavat plakatit, mis asub osaleva haridusasutuse peasissekäigu juures selgelt nähtavas ja loetavas kohas.

Artikkel 11

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 288/2009 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 12

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse 2016/2017. õppeaastal ja sellele järgnevatel õppeaastatel.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(3)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007, 22. oktoober 2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(4)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 288/2009, 7. aprill 2009, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses ühenduse abiga, mis antakse koolidele puuvilja jagamise kava raames puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete jagamiseks haridusasutuste lastele (ELT L 94, 8.4.2009, lk 38).

(5)  Nõukogu määrus (EL) nr 1370/2013, 16. detsember 2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed (ELT L 346, 20.12.2013, lk 12).

(6)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/248, 17. detsember 2015, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses liidu toetusega, mida antakse koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava raames puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete tarnimiseks ja jagamiseks, ning millega määratakse kindlaks kõnealuse toetuse soovituslik jaotus (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 8).

(7)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 908/2014, 6. august 2014, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses makse- ja muude asutustega, finantsjuhtimisega, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega, kontrollieeskirjadega, tagatistega ja läbipaistvusega (ELT L 255, 28.8.2014, lk 59).


LISA

Artiklis 10 osutatud plakati miinimumnõuded

Plakati suurus: A3 või suurem

Tähed: 1 cm või suuremad

Pealkiri: Euroopa Liidu koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava

Sisu: vähemalt järgmises sõnastuses:

„Meie [täpsustage haridusasutuse tüüp (nt lasteaed/eelkool/kool)] osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üleeuroopalises koolipuuvilja ja kooliköögivilja kavas.”

Plakatil peab olema liidu embleem.


Top