Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0765

2011/765/EL: Komisjoni otsus, 22. november 2011 , vedurijuhtide koolitamisega tegelevate koolituskeskuste tunnustamise kriteeriumide, vedurijuhtide eksamineerijate tunnustamise kriteeriumide ja eksamite korraldamise kriteeriumide kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2007/59/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2011) 7966 all) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 314, 29.11.2011, p. 36–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 013 P. 302 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/765/oj

29.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 314/36


KOMISJONI OTSUS,

22. november 2011,

vedurijuhtide koolitamisega tegelevate koolituskeskuste tunnustamise kriteeriumide, vedurijuhtide eksamineerijate tunnustamise kriteeriumide ja eksamite korraldamise kriteeriumide kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2007/59/EÜ

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 7966 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2011/765/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta direktiivi 2007/59/EÜ ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta, (1) eriti selle artikli 23 lõike 3 punkti b ja artikli 25 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et tagada vedurijuhtide ja vedurijuhikandidaatide koolituse ja eksamite nõuetekohane ja võrreldav kvaliteet nende sertifitseerimiseks kõikides liikmesriikides, tuleb Euroopa Liidu tasandil kehtestada nii vedurijuhtide koolituskeskuste kui ka nende eksamineerijate tunnustamise ühised kriteeriumid.

(2)

Kõikides liikmesriikides peaksid koolituskursused ja eksamid toimuma nõuetekohaselt ning nende kvaliteet peaks olema mõistlik ja võrreldav, et eksameid oleks võimalik vastastikku tunnustada.

(3)

Koolituskeskused peaksid olema nende pakutava koolituse valdkonnas asjatundjad. Eelkõige peaks koolituskeskustel olema tehniline ja tegevuspädevus ning nad peaksid sobima koolituskursuste korraldamiseks ja olema nõuetekohaselt varustatud töötajate ning töövahenditega.

(4)

Tuleks kehtestada konkreetsed sätted nende raudteeveo-ettevõtjatele või raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatele kuuluvate koolituskeskuste kohta, kes taotlevad ohutustunnistust või ohutusluba. Selleks et vähendada halduskoormust, peaksid liikmesriigid saama ette näha võimaluse siduda selliste koolituskeskuste tunnustamine ohutussertifikaadi või ohutusloa väljaandmisega.

(5)

Vedurijuhtide eksamineerijatel peaksid olema oskused ja teadmised selles valdkonnas, milles nad soovivad eksamit korraldada. Eksamineerija pädevusele esitatavad nõuded peaksid käsitlema selliseid aspekte nagu eksamineerimismeetodid ja -oskused ning pedagoogilised teadmised. Pädev asutus peaks iga vedurijuhtide eksamineerijana tunnustamist taotleva isiku või üksuse puhul eraldi kontrollima, kas tema teadmised on piisavad, et asjaomases pädevusvaldkonnas eksameid korraldada.

(6)

Vedurijuhtide eksamineerijad peaksid eksameid korraldama sõltumatult ja erapooletult. Selleks peaksid tunnustamist taotlevad isikud või üksused pädevale asutusele tõendama, et nad järgivad nimetatud nõudeid.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2007/59/EÜ artiklis 32 osutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

1.   PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Käesolevas otsuses sätestatakse vedurijuhtidele ja vedurijuhikandidaatidele kutsealast koolitust pakkuvate koolituskeskuste tunnustamise kriteeriumid, vedurijuhtide ja vedurijuhikandidaatide eksamineerijate tunnustamise kriteeriumid ning eksamite korraldamise kriteeriumid kooskõlas direktiiviga 2007/59/EÜ.

Käesolevat otsust kohaldatakse

a)

koolituskeskuste suhtes, mis pakuvad vedurijuhtidele ja vedurijuhikandidaatidele koolituskursusi direktiivi 2007/59/EÜ artikliga 23 ette nähtud valdkonnas;

b)

vedurijuhtide eksamineerijate suhtes, keda on volitatud kontrollima sertifitseeritavate vedurijuhikandidaatide ja vedurijuhtide pädevust kooskõlas direktiivi 2007/59/EÜ artikliga 25.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „taotleja”– üksus või üksikisik, kes on asutanud ettevõtja, kes taotleb tunnustamist koolituskursuste pakkujana direktiivi 2007/59/EÜ artikli 23 lõigetes 5 ja 6 osutatud valdkondades, sh üksikisik, kes taotleb tunnustamist direktiivi 2007/59/EÜ artikli 25 lõigetes 1 ja 2 osutatud eksamineerijana;

b)   „koolitaja”– isik, kellel on asjaomased oskused ja teadmised, mis on vajalikud koolituskursuste ettevalmistamiseks, korraldamiseks ja läbiviimiseks;

c)   „eksamineerija”– isik, kellel on eksamite vastuvõtmiseks ja hindamiseks tunnustatud oskused ja teadmised direktiivi 2007/59/EÜ tähenduses;

d)   „eksam”– vedurijuhi või vedurijuhikandidaadi pädevuse kontrollimine vastavalt direktiivile 2007/59/EÜ, kasutades üht või mitut meetodit, nt kirjalikku, suulist ja praktilist eksamit;

e)   „eksamikeskus”– üksus, mis on asutatud vedurijuhtide eksamineerimiseks vastavalt direktiivi 2007/59/EÜ artiklile 25;

f)   „tunnustamine”– liikmesriigi poolt selle jaoks määratud ametiasutuse väljaantud ametlik kinnitus selle kohta, et isik või üksus on pädev korraldama koolituskursusi või eksameid;

g)   „pädev asutus”– direktiivi 2007/59/EÜ artikli 3 kohane pädev asutus või mõni muu liikmesriigi määratud asutus või asutus, kellele on tehtud ülesandeks koolituskeskuste ja eksamineerijate tunnustamine pädeva asutuse volituse alusel.

2.   PEATÜKK

KOOLITUSKESKUSED

Artikkel 3

Sõltumatus ja erapooletus

Koolituskeskus on koolituskursuste pakkumisel kõikide osalejate suhtes erapooletu.

Eelkõige siis, kui koolituskeskus pakub koolitust nii sellistele isikutele, kes töötavad selle ettevõtja alluvuses, kellele kuulub koolituskeskus, kui ka muudele isikutele, korraldatakse koolitus koolituskeskust omava ettevõtja huvidest sõltumatult ja kõikide osalejate suhtes erapooletult. Koolituskeskus kohaldab koolituskeskust omava ettevõtja alluvuses töötavate isikute ja muude isikute suhtes samu eeskirju. Liikmesriigid tagavad, et selle põhimõtte järgimiseks võetakse vajalikke meetmeid.

Artikkel 4

Pädevusnõuded

1.   Taotleja tõendab oma tehnilist ja tegevuspädevust ning sobivust korraldada koolituskursusi asjaomases valdkonnas. Ta on nõuetekohaselt varustatud töötajate ja töövahenditega ning tegutseb keskkonnas, mis sobib vedurijuhtide koolitamiseks, et valmistada neid ette eksamiks, mis on vajalik vedurijuhiloa ja sertifikaadi saamiseks või nende kehtivuse pikendamiseks kooskõlas direktiiviga 2007/59/EÜ.

2.   Taotleja peab eelkõige vastama järgmistele nõuetele:

a)

tal on tõhus juhtimisstruktuur, millega tagatakse, et koolitajatel on nõuetekohane kvalifikatsioon ja kogemused koolituse pakkumiseks vastavalt direktiivis 2007/59/EÜ sätestatud nõuetele;

b)

tal on kavandatavale hulgale osalejatele pakutava koolituse jaoks vajalikud töötajad, töövahendid, seadmed ning ruumid;

c)

ta tagab, et praktilise koolituse läbiviijal on kehtiv vedurijuhiluba ja koolituse objekti (või sama tüüpi liini/veeremit) hõlmav kehtiv sertifikaat ning vähemalt kolmeaastane vedurijuhtimise kogemus. Kui koolitajal ei ole asjaomase infrastruktuuri/veeremi jaoks kehtivat sertifikaati, peab praktilise koolituse juures vastavalt direktiivi 2007/59/EÜ artikli 4 lõike 2 punktile e viibima vedurijuht, kes omab asjaomase infrastruktuuri/veeremi jaoks kehtivat sertifikaati;

d)

ta esitab teabe meetodite kohta, mida ta kavatseb kasutada, et tagada koolituskursuse ning koolitus- ja pädevuskavade nõuetekohane sisu, korraldus ja kestus;

e)

ta esitab teabe süsteemi kohta, mida kasutatakse koolitustegevuse, sh koolituskursustel osalejaid ja koolitajaid käsitlevate andmete ning kursuste arvu ja eesmärkide registreerimiseks;

f)

ta kasutab kvaliteedijuhtimissüsteemi või samaväärseid menetlusi selliste süsteemide ja menetluste nõuetelevastavuse ja asjakohasuse kontrollimiseks, millega tagatakse, et pakutav koolitus vastab direktiivis 2007/59/EÜ sätestatud nõuetele;

g)

ta kasutab kvalifikatsioonijuhtimise süsteemi, pidevat koolitust ja meetmeid, millega tagatakse koolitajate ametialaste oskuste ajakohasus;

h)

ta tutvustab menetlusi, millega tagatakse koolitusmeetodite, -vahendite ja -seadmete ajakohasus, sh õppekirjanduse, koolitustarkvara, raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt saadud dokumentide (nt töökorda, signaale või ohutussüsteeme käsitlevad eeskirjad) ajakohasus.

3.   Liikmesriik võib kehtestada täiendavad nõuded tema territooriumil asuva infrastruktuuriga seotud koolituste suhtes.

4.   Taotlejad, kes soovivad läbida raudtee käitamise ja ohutustoimingutega seotud konkreetse teabevahetuse- ja terminoloogia-alase koolituse, esitavad taotluse selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus asjaomase teabevahetuse ja terminoloogiaga seotud infrastruktuur asub.

Artikkel 5

Raudteeveo-ettevõtjale või raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale kuuluvad koolituskeskused

1.   Liikmesriik võib lubada, et sellise taotleja tunnustamine, kes kuulub raudteeveo-ettevõtjale või raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale ja kes pakub koolitust ainult selle ettevõtja töötajatele, kellel ta kuulub, ja kes vastab kõigile käesoleva otsuse artiklis 4 sätestatud nõuetele, toimub koos ohutussertifitseerimise või ohutusloa väljaandmise menetlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2004/49/EÜ (2).

2.   Sel juhul tuleb kinnitus tunnustamise kohta märkida asjaomasele ohutussertifikaadile või ohutusloale.

3.   Lõikes 1 osutatud taotleja töö ja juhtimine korraldatakse ning struktureeritakse nii, et ei tekiks huvide konflikti.

Artikkel 6

Uus või uute seadmetega varustatud liin ja uus veerem

Uute liinide või uute seadmetega varustatud liinide või uute veeremite puhul võivad liikmesriigid kehtestada tingimused, mille kohaselt võib tunnustatud koolituskeskus teha praktilise koolituse korraldamisel erandi artikli 4 lõike 2 punktist c.

Kõnealuse erandi kohaldamine on rangelt piiratud juhuga, kui ühelgi koolitajal ei ole veel sertifikaati, mis hõlmab uut või uute seadmetega varustatud liini või uut veeremit.

Koolitaja peab vastama kõikidele muudele artikli 4 lõike 2 punktis c sätestatud tingimustele, st tal peab olema direktiivi 2007/59/EÜ artiklite 14 ja 15 kohane vedurijuhiluba ja sertifikaat ning nõutav töökogemus.

3.   PEATÜKK

EKSAMINEERIJAD

Artikkel 7

Sõltumatus ja erapooletus

Taotleja kinnitab, et ta võtab eksami vastu erapooletult ja mittediskrimineerivalt, allumata mis tahes survele või stiimulile, mis võib mõjutada tema otsust, eksami tulemusi või eksami läbiviimise korraldust.

Sel eesmärgil lisab pädev asutus vastava kinnituse taotluse vormile, millele taotleja alla kirjutab.

Artikkel 8

Pädevusnõuded

1.   Taotlejal on teadmised ja kogemused valdkonnas, milles ta soovib eksamit korraldada.

Nõutavad kogemused omandatakse kutsetegevuse käigus, millega taotluse esitamise kuupäevale eelnenud viie aasta jooksul on tegeletud vähemalt neli aastat.

Nõutav kutsealaste kogemuste omandamise aeg võib hõlmata ajavahemikke, mil taotleja töötas kehtivat vedurijuhiluba ja lisasertifikaati omava vedurijuhtide juhina või koolitajana esitatud taotlusega seotud valdkonnas.

2.   Praktilise eksami vastuvõtmiseks rongis peab taotlejal olema nii kehtiv vedurijuhiluba kui ka eksami objekti (või sama tüüpi liini/veeremit) hõlmav kehtiv sertifikaat. Kui koolitajal ei ole asjaomase infrastruktuuri/veeremi jaoks kehtivat sertifikaati, peab praktilise koolituse juures vastavalt direktiivi 2007/59/EÜ artikli 4 lõike 2 punktile e viibima vedurijuht, kes omab asjaomase infrastruktuuri/veeremi jaoks kehtivat sertifikaati.

Taotlejal on vähemalt nelja-aastane vedurijuhtimise kogemus, mis on omandatud kõige varem viie aasta jooksul enne taotluse esitamise kuupäeva. Taotleja teadmised peavad olema taotluse esitamise ajal ajakohased.

3.   Lisaks peab taotleja vastama vähemalt järgmistele miinimumtingimustele:

a)

tal on eksamikeeles kuulamise ja rääkimise oskus, mis vastab vähemalt Euroopa Nõukogu Euroopa keeleõppe raamdokumendis (3) sätestatud B2-tasemele.

b)

tal on eksami vastuvõtmiseks nõutavad oskused ja pedagoogilised oskused ning põhjalikud teadmised asjakohastest eksamineerimismeetoditest ja -dokumentidest;

c)

ta näitab, kuidas ta tagab eksamineeritava valdkonnaga seotud ametialaste oskuste ajakohasuse;

d)

ta tunneb vedurijuhtide sertifitseerimise korda.

4.   Liikmesriigid võivad kehtestada täiendavad nõuded selliste eksamite läbiviimise kohta, mis on seotud nende territooriumil asuva infrastruktuuriga.

4.   PEATÜKK

EKSAMITE KORRALDAMINE

Artikkel 9

Eksamite korraldamise ühised kriteeriumid

Vedurijuhtide pädevuse hindamiseks direktiivi 2007/59/EÜ artikli 25 kohaselt korraldatud eksam peab vastama järgmistele kriteeriumidele:

a)

kui eksami võtab vastu kaks või enam isikut, peab vähemalt eksamikomisjoni esimees olema käesolevale otsusele kohaselt tunnustatud eksamineerija;

b)

kui eksamil kontrollitakse praktilist vedurijuhtimise oskust, peab eksamineerijal olema vedurijuhiluba ja lisasertifikaat, mis lubab tal kasutada raudtee-infrastruktuuri ja juhtida veeremit (või sama tüüpi liini/veeremit), millega seotud oskusi eksamil kontrollitakse. Kui koolitajal ei ole asjaomase infrastruktuuri/veeremi jaoks kehtivat sertifikaati, peab praktilise koolituse juures vastavalt direktiivi 2007/59/EÜ artikli 4 lõike 2 punktile e viibima vedurijuht, kes omab asjaomase infrastruktuuri/veeremi jaoks kehtivat sertifikaati;

c)

eksam korraldatakse läbipaistval viisil ja see kestab piisavalt kaua, et nõuetekohaste dokumentidega oleks võimalik tõendada, et käsitletud on kõiki direktiivi 2007/59/EÜ lisades nimetatud asjakohaseid valdkondi

d)

kui eksamil osalev eksamineerija on pakkunud vedurijuhile või vedurijuhikandidaadile asjaomase eksamiga seotud koolitust, peab eksami läbi viima teine eksamineerija, kes vedurijuhi või vedurijuhikandidaadi eksamiks ettevalmistamisel ei osalenud;

e)

eksami ettevalmistamisel järgitakse eriti hoolikalt eksamil esitatavate küsimuste konfidentsiaalsust.

Artikkel 10

Uus või uute seadmetega varustatud liin ja uus veerem

Uute liinide või uute seadmetega varustatud liinide või uute veeremite puhul võivad liikmesriigid kehtestada tingimused, mille kohaselt võib tunnustatud koolituskeskus teha eksami korraldamise erandi artiklist 9.

Kõnealuse erandi kohaldamine on rangelt piiratud juhuga, kui ühelgi koolitajal ei ole veel sertifikaati, mis hõlmab uut või uute seadmetega varustatud liini või uut veeremit.

Eksamineerija peab vastama kõikidele muudele artikli 4 lõike 2 punktis c sätestatud tingimustele, st tal peab olema direktiivi 2007/59/EÜ artiklite 14 ja 15 kohane vedurijuhiluba ja sertifikaat ning nõutav töökogemus.

5.   PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 11

Üleminekuperiood

Kui raudteeveo-ettevõtja või raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja on kooskõlas siseriiklike õigusaktide ja nõuetega, mida kohaldati enne käesoleva otsuse jõustumist, juba valinud eksamineerijad oma töötajate eksamineerimiseks, võib liikmesriik otsustada, et väljavalitud eksamineerijatel lubatakse jätkata eksamite vastuvõtmist vastavalt järgmistele tingimustele:

a)

raudteeveo-ettevõtja või raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja on valinud eksamineerija vastavalt pädeva asutuse poolt direktiivi 2004/49/EÜ kohaselt väljaantud ohutussertifikaadi või ohutusloa raames ja rakendusala piires kuni asjaomase ohutussertifikaadi või ohutusloa kehtivuse lõppemiseni;

b)

raudteeveo-ettevõtja või raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kontrollib, kas väljavalitud eksamineerija vastab käesolevas otsuses sätestatud nõuetele ning kui eksamineerija ei vasta asjaomastele nõuetele, võtab raudteeveo-ettevõtja või raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja vajalikke meetmeid, et tagada eksamineerijate vastavus nõuetele.

Artikkel 12

Kohaldamine

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 15. maist 2012.

Nende koolituskeskuste suhes, kes käesoleva otsuse kohaldamise kuupäeval juba pakuvad koolitusteenust, kohaldatakse käesolevat otsust alates 1. juulist 2013.

Artikkel 13

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 22. november 2011

Komisjoni nimel

asepresident

Siim KALLAS


(1)  ELT L 315, 3.12.2007, lk 51.

(2)  ELT L 164, 30.4.2004, lk 44.

(3)  Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, 2001 (Cambridge University Press for the English version – ISBN 0–521-00531-0). Kättesaadav ka Euroopa Nõukogu veebisaidil: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Common%20European%20Framework%20hyperlinked.pdf. Eestikeelne tõlge: „Euroopa keeleõppe raamdokument. Õppimine, õpetamine ja hindamine: raamdokument” (Tartu, Haridus- ja Teadusministeerium, 2007).


Top