EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2452

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2452, 2. detsember 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses solventsuse ja finantsseisundi aruande menetluste, vormingute ja vormidega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 347, 31.12.2015, p. 1285–1480 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2452/oj

31.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 347/1285


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2452,

2. detsember 2015,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses solventsuse ja finantsseisundi aruande menetluste, vormingute ja vormidega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II), (1) eriti selle artikli 56 neljandat lõiku ja artikli 256 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühtsed solventsuse ja finantsseisundi aruande kvantitatiivse teabe avalikustamise nõuded tuleks tagada eelnevalt kindlaks määratud avalikustamisvormidega, mis aitavad paremini mõista avalikustatavat teavet, eelkõige võrrelda seda eri ajavahemike ning kindlustus- ja edasikindlustusandjate lõikes. Samuti peaks vormide kasutamine tagama kindlustus- ja edasikindlustusandjate võrdse kohtlemise ning muutma gruppide avalikustatava teabe paremini mõistetavaks.

(2)

Kui kindlustus- ja edasikindlustusandjatel, osalust omavatel kindlustus- või edasikindlustusandjatel, kindlustusvaldusettevõtjatel või segafinantsvaldusettevõtjatel on lubatud avaldada ühtne solventsuse ja finantsseisundi aruanne, peaksid nad kõnealuse aruande osana eraldi avalikustama käesolevas määruses üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul kindlaks määratud teabe iga kõnealuses aruandes kajastatud tütarettevõtjana tegutseva kindlustus- või edasikindlustusandja kohta ning gruppide puhul kindlaks määratud teabe.

(3)

Avalikustamise viiside ühtse kasutamise tagamiseks tuleks grupi ning ühtse solventsuse ja finantsseisundi aruande puhul kohaldada komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 (2) sätteid avalikustamise viiside kohta.

(4)

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad ning grupid peaksid avalikustama üksnes nende äritegevust käsitleva teabe. Näiteks mõjutavad avalikustatava teabe ulatust teatavad direktiiviga 2009/138/EÜ ette nähtud valikuvõimalused, nt kattuvusega kohandamine tehniliste eraldiste arvutamisel või täieliku või osalise sisemudeli või kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrite kasutamine solventsuskapitalinõude arvutamisel. Enamikul juhtudel tuleks avalikustada ainult teatav osa käesoleva määrusega kehtestatud vormidest, kuna kõiki vorme kõigi kindlustusandjate suhtes ei kohaldata.

(5)

Käesoleva määruse sätted on omavahel tihedasti seotud, kuna need käsitlevad solventsuse ja finantsseisundi aruande avalikustamise korda ja vorme. Selleks et tagada kooskõla kõnealuste sätete puhul, mis peaksid jõustuma samal ajal, ja anda isikutele, kelle suhtes neid kohustusi kohaldatakse, sealhulgas kolmandate riikide residentidest investoritele, põhjalik ülevaade neist ja juurdepääs neile, oleks soovitav koondada kõik direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 56 ja artikli 256 lõikega 5 ette nähtud regulatiivsed tehnilised standardid ühte määrusesse.

(6)

Käesolev määrus tugineb Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) poolt komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõule.

(7)

EIOPA on korraldanud käesoleva määruse aluseks olevate rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja tulusid ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1094/2010 (3) artikli 37 kohaselt loodud kindlustuse ja edasikindlustuse sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid solventsuse ja finantsseisundi aruande kohta, kehtestades menetlused, vormingud ja vormid teabe avalikustamiseks, nagu on osutatud üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 51 ning gruppide puhul direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 256.

Artikkel 2

Avalikustamise vorming

Käesolevas määruses osutatud teabe avalikustamisel esitatakse rahalisi summasid kajastavad arvnäitajad tuhandetes.

Artikkel 3

Valuuta

1.   Kui järelevalveasutus ei ole nõudnud teisiti, tähendab käesolevas määruses „aruandlusvaluuta” järgmist:

a)

üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja kohta teabe avalikustamise korral valuuta, mida on kasutatud kindlustus- või edasikindlustusandja finantsaruannete koostamisel;

b)

grupi kohta teabe avalikustamise korral valuuta, mida on kasutatud konsolideeritud finantsaruannete koostamisel.

2.   Rahalisi summasid kajastavad arvnäitajad esitatakse aruandlusvaluutas. Mis tahes muu valuuta kui aruandlusvaluuta konverteeritakse aruandlusvaluutasse.

3.   Muus valuutas kui aruandlusvaluutas nomineeritud mis tahes vara või kohustise väärtuse kajastamisel tuleb väärtus konverteerida aruandlusvaluutasse, nagu oleks konverteerimine toimunud sulgemiskursiga viimasel päeval, mil vara või kohustisega seotud aruandlusperioodi vastav kurss on kättesaadav.

4.   Mis tahes tulu või kulu väärtuse väljendamisel tuleb väärtus konverteerida aruandlusvaluutasse, kasutades raamatupidamises kasutatavaga sama konverteerimisalust.

5.   Kui järelevalveasutus ei ole nõudnud teisiti, konverteeritakse summad aruandlusvaluutasse, kasutades sellise allika vahetuskurssi, mida on kasutatud kindlustus- või edasikindlustusandja finantsaruannetes üksiku kindlustusandja aruandluse puhul või konsolideeritud finantsaruannetes grupi aruandluse puhul.

Artikkel 4

Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate solventsuse ja finantsseisundi aruande vormid

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad avalikustavad oma solventsuse ja finantsseisundi aruande osana vähemalt järgmised vormid:

a)

I lisa vorm S.02.01.02, milles esitatakse bilansi andmed, kasutades direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast hindamist, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

b)

I lisa vorm S.05.01.02, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave kindlustusmaksete, kahjunõuete ja kulude kohta, kasutades kindlustus- või edasikindlustusandja finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.05.01 esitatud juhiseid;

c)

I lisa vorm S.05.02.01, milles esitatakse teave kindlustusmaksete, kahjunõuete ja kulude kohta riikide kaupa, kasutades kindlustus- või edasikindlustusandja finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid, järgides II lisa punktis S.05.02 esitatud juhiseid;

d)

I lisa vorm S.12.01.02, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave elukindlustusega ja SLT tervisekindlustusega seotud tehniliste eraldiste kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.12.01 esitatud juhiseid;

e)

I lisa vorm S.17.01.02, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave kahjukindlustuse tehniliste eraldiste kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.17.01 esitatud juhiseid;

f)

I lisa vorm S.19.01.21, milles esitatakse kogu kahjukindlustustegevuse puhul teave kahjukindlustuse lepingutest tulenevate nõuete kohta nn arengukolmnurga vormis, järgides II lisa punktis S.19.01 esitatud juhiseid;

g)

I lisa vorm S.22.01.21, milles esitatakse teave pikaajaliste garantiide ja üleminekumeetmete mõju kohta, järgides II lisa punktis S.22.01 esitatud juhiseid;

h)

I lisa vorm S.23.01.01, milles esitatakse teave omavahendite, sealhulgas põhiomavahendite ja lisaomavahendite kohta, järgides II lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid;

i)

I lisa vorm S.25.01.21, milles esitatakse teave standardvalemit kasutades arvutatud solventsuskapitalinõude kohta, järgides II lisa punktis S.25.01 esitatud juhiseid;

j)

I lisa vorm S.25.02.21, milles esitatakse teave standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutades arvutatud solventsuskapitalinõude kohta, järgides II lisa punktis S.25.02 esitatud juhiseid;

k)

I lisa vorm S.25.03.21, milles esitatakse teave täielikku sisemudelit kasutades arvutatud solventsuskapitalinõude kohta, järgides II lisa punktis S.25.03 esitatud juhiseid;

l)

I lisa vorm S.28.01.01, milles esitatakse selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate miinimumkapitalinõue, kes tegelevad ainult elu- või ainult kahjukindlustuse või edasikindlustusega, järgides II lisa punktis S.28.01 esitatud juhiseid;

m)

I lisa vorm S.28.02.01, milles esitatakse selliste kindlustusandjate miinimumkapitalinõue, kes tegelevad nii elu- kui ka kahjukindlustusega, järgides II lisa punktis S.28.02 esitatud juhiseid.

Artikkel 5

Gruppide solventsuse ja finantsseisundi aruande vormid

Osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad avalikustavad oma grupi solventsuse ja finantsseisundi aruande osana vähemalt järgmised vormid:

a)

I lisa vorm S.32.01.22, milles esitatakse teave gruppi kuuluvate ettevõtjate kohta, järgides III lisa punktis S.32.01 esitatud juhiseid;

b)

kui konsolideerimisgrupi solventsuse arvutamiseks on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena või koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2. meetodiga, esitatakse I lisa vorm S.02.01.02, milles esitatakse teave bilansi kohta, kasutades direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast hindamist, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

c)

I lisa vorm S.05.01.02, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave kindlustusmaksete, kahjunõuete ja kulude kohta, kasutades konsolideeritud finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.05.01 esitatud juhiseid;

d)

I lisa vorm S.05.02.01, milles esitatakse teave kindlustusmaksete, kahjunõuete ja kulude kohta riikide kaupa, kasutades konsolideeritud finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid, järgides III lisa punktis S.05.02 esitatud juhiseid;

e)

I lisa vorm S.22.01.22, milles esitatakse teave pikaajaliste garantiide ja üleminekumeetmete mõju kohta, järgides III lisa punktis S.22.01 esitatud juhiseid;

f)

I lisa vorm S.23.01.22, milles esitatakse teave omavahendite, sealhulgas põhiomavahendite ja lisaomavahendite kohta, järgides III lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid;

g)

kui konsolideerimisgrupi solventsuse arvutamiseks on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena või koos kõnealuse direktiivi artiklis 233 määratletud 2. meetodiga, esitatakse I lisa vorm S.25.01.22, milles esitatakse teave standardvalemit kasutades arvutatud solventsuskapitalinõude kohta, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.25.01 esitatud juhiseid;

h)

kui konsolideerimisgrupi solventsuse arvutamiseks on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena või koos kõnealuse direktiivi artiklis 233 määratletud 2. meetodiga, esitatakse I lisa vorm S.25.02.22, milles esitatakse teave standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutades arvutatud solventsuskapitalinõude kohta, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.25.02 esitatud juhiseid;

i)

kui konsolideerimisgrupi solventsuse arvutamiseks on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena või koos kõnealuse direktiivi artiklis 233 määratletud 2. meetodiga, esitatakse I lisa vorm S.25.03.22, milles esitatakse teave täielikku sisemudelit kasutades arvutatud solventsuskapitalinõude kohta, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.25.03 esitatud juhiseid.

Artikkel 6

Solventsuse ja finantsseisundi aruandes esitatavad viited muudele dokumentidele

Kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad, osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad solventsuse ja finantsseisundi aruandes viiteid muudele avalikult kättesaadavatele dokumentidele, tuleb need esitada nii, et viidatakse otse asjaomasele teabele ja mitte üldisele dokumendile.

Artikkel 7

Teabe ühtsus

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad hindavad, kas avalikustatud teave on täielikult kooskõlas järelevalveasutustele esitatud teabega.

Artikkel 8

Grupi ja ühtse solventsuse ja finantsseisundi aruande avalikustamise viisid

Grupi ja ühtse solventsuse ja finantsseisundi aruande avalikustamisel kohaldatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklit 301.

Artikkel 9

Tütarettevõtjate seotus ühtse solventsuse ja finantsseisundi aruandega

1.   Kui osalust omav kindlustus- ja edasikindlustusandja, kindlustusvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja taotleb grupi järelevalve teostajalt nõusolekut ühtse solventsuse ja finantsseisundi aruande esitamiseks, võtab grupi järelevalve teostaja viivitamata ühendust kõigi asjaomaste järelevalveasutustega, et arutada eelkõige seda, millises keeles tuleks ühtne solventsuse ja finantsseisundi aruanne koostada.

2.   Osalust omav kindlustus- ja edasikindlustusandja, kindlustusvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja esitab selgituse selle kohta, kuidas tütarettevõtjad on hõlmatud ja kuidas tütarettevõtjate haldus-, juhtimis- või järelevalveorgan on kaasatud protsessi ning ühtse solventsuse ja finantsseisundi aruande heakskiitmisesse.

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. detsember 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/35, 10. oktoober 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 12, 17.1.2015, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1094/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48).


I LISA

S.02.01.02

Bilanss

 

 

Solventsus II kohane väärtus

Varad

 

C0010

Immateriaalsed varad

R0030

 

Edasilükkunud tulumaksu varad

R0040

 

Pensionihüvitiste ülejääk

R0050

 

Materiaalne põhivara omakasutuseks

R0060

 

Investeeringud (v.a investeerimisriskiga ja indeksiga seotud investeerimisriskiga lepingute jaoks hoitavad varad)

R0070

 

Kinnisvara (v.a omakasutuseks)

R0080

 

Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused

R0090

 

Aktsiad

R0100

 

Aktsiad – noteeritud

R0110

 

Aktsiad – noteerimata

R0120

 

Võlakirjad

R0130

 

Riigivõlakirjad

R0140

 

Äriühingu võlakirjad

R0150

 

Struktureeritud väärtpaberid

R0160

 

Kollateraliseeritud väärtpaberid

R0170

 

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

R0180

 

Tuletisinstrumendid

R0190

 

Muud hoiused kui raha ekvivalendid

R0200

 

Muud investeeringud

R0210

 

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

R0220

 

Laenud ja hüpoteeklaenud

R0230

 

Kindlustuslepingutega seotud laenud

R0240

 

Eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud

R0250

 

Muud laenud ja hüpoteeklaenud

R0260

 

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses järgmisega:

R0270

 

Kahjukindlustus ja kahjukindlustusega sarnane tervisekindlustus

R0280

 

Kahjukindlustus, v.a tervisekindlustus

R0290

 

Kahjukindlustusega sarnane tervisekindlustus

R0300

 

Elukindlustus ja elukindlustusega sarnane tervisekindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

R0310

 

SLT tervisekindlustus

R0320

 

Elukindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

R0330

 

Investeerimisriskiga elukindlustus

R0340

 

Hoiused edasikindlustusvõtjates

R0350

 

Kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu

R0360

 

Edasikindlustusega seotud nõuded

R0370

 

Nõuded (nõuded klientide vastu, muu kui kindlustus)

R0380

 

Omaaktsiad (otse hoitavad)

R0390

 

Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvad summad, mis on sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata

R0400

 

Raha ja raha ekvivalendid

R0410

 

Muud, mujal kajastamata varad

R0420

 

Varad kokku

R0500

 

Kohustised

 

C0010

Tehnilised eraldised – kahjukindlustus

R0510

 

Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus)

R0520

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0530

 

Parim hinnang

R0540

 

Riskimarginaal

R0550

 

Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus

R0560

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0570

 

Parim hinnang

R0580

 

Riskimarginaal

R0590

 

Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a investeerimisriskiga elukindlustus)

R0600

 

Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus

R0610

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0620

 

Parim hinnang

R0630

 

Riskimarginaal

R0640

 

Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus)

R0650

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0660

 

Parim hinnang

R0670

 

Riskimarginaal

R0680

 

Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus

R0690

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0700

 

Parim hinnang

R0710

 

Riskimarginaal

R0720

 

Tingimuslikud kohustised

R0740

 

Muud kui tehnilised eraldised

R0750

 

Pensionihüvitistega seotud kohustused

R0760

 

Edasikindlustajatelt saadud hoiused

R0770

 

Edasilükkunud tulumaksu kohustised

R0780

 

Tuletisinstrumendid

R0790

 

Võlad krediidiasutuste ees

R0800

 

Muud finantskohustised kui võlad krediidiasutuste ees

R0810

 

Kindlustuslepingutega seotud võlgnevused ja võlgnevused kindlustusvahendajatele

R0820

 

Edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevused

R0830

 

Võlgnevused (klientidele, mitteseotud kindlustusega)

R0840

 

Allutatud kohustised

R0850

 

Põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised

R0860

 

Põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised

R0870

 

Muud, mujal kajastamata kohustised

R0880

 

Kohustised kokku

R0900

 

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

R1000

 

S.05.01.02

Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa

 

 

Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused (otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus)

 

 

Ravikulukindlustus

Sissetuleku kaotuse kindlustus

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

Maismaasõidukite kindlustus;

Mere-, lennundus- ja transpordikindlustus

Tule ja muu varakahju kindlustus

Üldine vastutuskindlustus

Krediidi- ja garantiikindlustus

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Kindlustusmaksed

Bruto – otsekindlustustegevus

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenitud kindlustusmaksed

Bruto – otsekindlustustegevus

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud nõuded

Bruto – otsekindlustustegevus

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muude tehniliste eraldiste muutused

Bruto – otsekindlustustegevus

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud kulud

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud kulud

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulud kokku

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused (otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus)

Äriliin: aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

Kokku

 

 

Õigusabikulude kindlustus

Abistamisteenuste kindlustus

Muude finantskahjude kindlustus

Tervisekindlustus

Isikukahjude kindlustus

Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

Varakindlustus

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Kindlustusmaksed

Bruto – otsekindlustustegevus

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenitud kindlustusmaksed

Bruto – otsekindlustustegevus

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud nõuded

Bruto – otsekindlustustegevus

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Muude tehniliste eraldiste muutused

Bruto – otsekindlustustegevus

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud kulud

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud kulud

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulud kokku

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Äriliin: elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

Elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

Kokku

 

 

Tervisekindlustus

Kasumiosalusega kindlustus

Investeerimisriskiga elukindlustus

Muu elukindlustus

Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja muude kui tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

Tervisekindlustuse edasikindlustus

Elukindlustuse edasikindlustus

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Kindlustusmaksed

Bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenitud kindlustusmaksed

Bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud nõuded

Bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muude tehniliste eraldiste muutused

Bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud kulud

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud kulud

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulud kokku

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud riikide kaupa

 

 

Päritoluriik

Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem – kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

Viis riiki ja päritoluriik kokku

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Kindlustusmaksed

Bruto – otsekindlustustegevus

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Teenitud kindlustusmaksed

Bruto – otsekindlustustegevus

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud nõuded

Bruto – otsekindlustustegevus

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Muude tehniliste eraldiste muutused

Bruto – otsekindlustustegevus

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud kulud

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Muud kulud

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Kulud kokku

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Päritoluriik

Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem – kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

Viis riiki ja päritoluriik kokku

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Kindlustusmaksed

Bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Teenitud kindlustusmaksed

Bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud nõuded

Bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Muude tehniliste eraldiste muutused

Bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud kulud

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Muud kulud

R2500

 

 

 

 

 

 

 

Kulud kokku

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S.12.01.02

Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised

 

 

Kasumiosalusega kindlustus

Investeerimisriskiga elukindlustus

Muu elukindlustus

Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja muude kui tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

Aktsepteeritud edasikindlustus

Kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

 

 

 

Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

Valikuõiguste või finantstagatistega lepingud

 

Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

Valikuõiguste või finantstagatistega lepingud

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0150

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parim hinnang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parima hinnangu brutoväärtus

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskimarginaal

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Parim hinnang

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskimarginaal

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnilised eraldised – kokku

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Tervisekindlustus (otsekindlustustegevus)

Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

Tervisekindlustuse edasikindlustus (aktsepteeritud edasikindlustus)

Kokku (SLT tervisekindlustus)

 

 

 

Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

Valikuõiguste või finantstagatistega lepingud

 

 

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega

R0020

 

 

 

 

 

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

 

 

 

 

 

 

 

Parim hinnang

 

 

 

 

 

 

 

Parima hinnangu brutoväärtus

R0030

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0080

 

 

 

 

 

 

Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

R0090

 

 

 

 

 

 

Riskimarginaal

R0100

 

 

 

 

 

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

 

 

 

 

 

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0110

 

 

 

 

 

Parim hinnang

R0120

 

 

 

 

 

 

Riskimarginaal

R0130

 

 

 

 

 

Tehnilised eraldised – kokku

R0200

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Kahjukindlustuse tehnilised eraldised

 

 

Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

 

 

Ravikulukindlustus

Sissetuleku kaotuse kindlustus

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

Maismaasõidukite kindlustus

Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

Tule ja muu varakahju kindlustus

Üldine vastutuskindlustus

Krediidi- ja garantiikindlustus

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parim hinnang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindlustusmaksete eraldised

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netoväärtus

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahjude eraldised

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahjude eraldiste parima hinnangu netoväärtus

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parim hinnang kokku – bruto

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parim hinnang kokku – neto

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskimarginaal

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parim hinnang

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskimarginaal

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnilised eraldised – kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnilised eraldised – kokku

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

Aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku

 

 

Õigusabikulude kindlustus

Abistamisteenuste kindlustus

Muude finantskahjude kindlustus

Tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

Isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus

Merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus

Varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

 

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parim hinnang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindlustusmaksete eraldised

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netoväärtus

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahjude eraldised

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahjude eraldiste parima hinnangu netoväärtus

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Parim hinnang kokku – bruto

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

Parim hinnang kokku – neto

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskimarginaal

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Parim hinnang

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskimarginaal

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnilised eraldised – kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnilised eraldised – kokku

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

S.19.01.21

Kahjukindlustuse nõuded

Kahjukindlustustegevus kokku

Õnnetusjuhtumi aasta või kindlustusaasta

Z0010

 


Tasutud nõuete brutosumma (mittekumulatiivne)

(absoluutsumma)

 

 

Väljamakse kujunemise aasta

 

 

Jooksval aastal

 

Aastate summa (kumulatiivne)

 

Aasta

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

C0170

 

C0180

Enne

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

R0260

 

 

 


Nõuete eraldiste diskonteerimata parim brutohinnang

(absoluutsumma)

 

 

Väljamakse kujunemise aasta

 

 

Aasta lõpus (diskonteeritud andmed)

 

Aasta

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

C0360

Enne

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

R0260

 

S.22.01.21

Pikaajaliste garantiide ja üleminekumeetmete mõju

 

 

Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju

Üleminekumeetmete mõju intressimäärale

Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null

Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Tehnilised eraldised

R0010

 

 

 

 

 

Põhiomavahendid

R0020

 

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

R0050

 

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõue

R0090

 

 

 

 

 

Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

R0100

 

 

 

 

 

Miinimumkapitalinõue

R0110

 

 

 

 

 


S.22.01.22

Pikaajaliste garantiide ja üleminekumeetmete mõju

 

 

Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju

Üleminekumeetmete mõju intressimäärale

Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null

Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Tehnilised eraldised

R0010

 

 

 

 

 

Põhiomavahendid

R0020

 

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

R0050

 

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõue

R0090

 

 

 

 

 


S.23.01.01

Omavahendid

 

 

Kokku

Piiranguteta esimese taseme omavahendid

Piirangutega esimese taseme omavahendid

Teise taseme omavahendid

Kolmanda taseme omavahendid

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Põhiomavahendid enne muudes finantssektori üksustes olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamist vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68

 

 

 

 

 

 

Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad)

R0010

 

 

 

 

 

Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss

R0030

 

 

 

 

 

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi ettevõtjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje

R0040

 

 

 

 

 

Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid

R0050

 

 

 

 

 

Vahendite ülejääk

R0070

 

 

 

 

 

Eelisaktsiad

R0090

 

 

 

 

 

Eelisaktsiatega seotud ülekurss

R0110

 

 

 

 

 

Korrigeerimisreserv

R0130

 

 

 

 

 

Allutatud kohustised

R0140

 

 

 

 

 

Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega

R0160

 

 

 

 

 

Muud eespool nimetamata omavahendite kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena

R0180

 

 

 

 

 

Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks kajastada ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele

 

 

 

 

 

 

Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks kajastada ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele

R0220

 

 

 

 

 

Mahaarvamised

 

 

 

 

 

 

Mahaarvamine seoses märkimisväärsete osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes

R0230

 

 

 

 

 

Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi

R0290

 

 

 

 

 

Lisaomavahendid

 

 

 

 

 

 

Sissemaksmata ja sissenõudmata lihtaktsiakapital, mis on sissenõutav

R0300

 

 

 

 

 

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sissemaksmata ja sissenõudmata algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärsed põhiomavahendite kirjed, mis on sissenõutavad

R0310

 

 

 

 

 

Sissemaksmata ja sissenõudmata eelisaktsiad, mis on sissenõutavad

R0320

 

 

 

 

 

Õiguslikult siduv kohustus märkida allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise korral

R0330

 

 

 

 

 

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid

R0340

 

 

 

 

 

Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid

R0350

 

 

 

 

 

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed

R0360

 

 

 

 

 

Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed

R0370

 

 

 

 

 

Muud lisaomavahendid

R0390

 

 

 

 

 

Lisaomavahendid kokku

R0400

 

 

 

 

 

Kasutadaolevad ja nõuetekohased omavahendid

 

 

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku

R0500

 

 

 

 

 

Miinimumkapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku

R0510

 

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku

R0540

 

 

 

 

 

Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku

R0550

 

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõue

R0580

 

 

 

 

 

Miinimumkapitalinõue

R0600

 

 

 

 

 

Nõuetekohaste omavahendite suhe solventsuskapitalinõudesse

R0620

 

 

 

 

 

Nõuetekohaste omavahendite suhe miinimumkapitalinõudesse

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Korrigeerimisreserv

 

 

 

 

 

 

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

R0700

 

 

 

 

 

Omaaktsiad (otseselt ja kaudselt hoitavad)

R0710

 

 

 

 

 

Prognoositavad dividendid, väljamaksed ja maksud

R0720

 

 

 

 

 

Muud põhiomavahendite kirjed

R0730

 

 

 

 

 

Kattuvusega kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumite kohandamine seoses piirangutega omavahendite kirjetega

R0740

 

 

 

 

 

Korrigeerimisreserv

R0760

 

 

 

 

 

Oodatav kasum

 

 

 

 

 

 

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – elukindlustustegevus

R0770

 

 

 

 

 

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – kahjukindlustustegevus

R0780

 

 

 

 

 

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum kokku

R0790

 

 

 

 

 


S.23.01.22

Omavahendid

 

 

Kokku

Piiranguteta esimese taseme omavahendid

Piirangutega esimese taseme omavahendid

Teise taseme omavahendid

Kolmanda taseme omavahendid

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Põhiomavahendid enne muudes finantssektori üksustes olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamist

 

 

 

 

 

 

Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad)

R0010

 

 

 

 

 

Mitte kasutadaolev sisse nõutud, kuid sisse maksmata lihtaktsiakapital grupi tasandil

R0020

 

 

 

 

 

Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss

R0030

 

 

 

 

 

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi ettevõtjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje

R0040

 

 

 

 

 

Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid

R0050

 

 

 

 

 

Mitte kasutadaolevad vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid grupi tasandil

R0060

 

 

 

 

 

Vahendite ülejääk

R0070

 

 

 

 

 

Mitte kasutadaolev vahendite ülejääk grupi tasandil

R0080

 

 

 

 

 

Eelisaktsiad

R0090

 

 

 

 

 

Mitte kasutadaolevad eelisaktsiad grupi tasandil

R0100

 

 

 

 

 

Eelisaktsiatega seotud ülekurss

R0110

 

 

 

 

 

Mitte kasutadaolev eelisaktsiatega seotud ülekurss grupi tasandil

R0120

 

 

 

 

 

Korrigeerimisreserv

R0130

 

 

 

 

 

Allutatud kohustised

R0140

 

 

 

 

 

Mitte kasutadaolevad allutatud kohustised grupi tasandil

R0150

 

 

 

 

 

Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega

R0160

 

 

 

 

 

Summa, mis võrdub grupi tasandil mitte kasutadaolevate edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega

R0170

 

 

 

 

 

Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena

R0180

 

 

 

 

 

Mitte kasutadaolevad omavahendid, mis on seotud muude järelevalveasutuse aktsepteeritavate omavahendite kirjetega

R0190

 

 

 

 

 

Vähemusosalused (kui ei ole esitatud konkreetse omavahendite kirje osana)

R0200

 

 

 

 

 

Mitte kasutadaolevad vähemusosalused grupi tasandil

R0210

 

 

 

 

 

Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks kajastada ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele

 

 

 

 

 

 

Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks kajastada ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele

R0220

 

 

 

 

 

Mahaarvamised

 

 

 

 

 

 

Muudes finantssektori ettevõtjates, sealhulgas finantstegevusega tegelevates reguleerimata ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamine

R0230

 

 

 

 

 

millest märkimisväärsed osalused, mis arvatakse maha vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 228

R0240

 

 

 

 

 

Märkimisväärsete osaluste mahaarvamine, kui teave puudub (artikkel 229)

R0250

 

 

 

 

 

Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud märkimisväärsete osaluste mahaarvamine, kui on kasutatud meetodite kombineerimist

R0260

 

 

 

 

 

Mitte kasutadaolevate omavahendite kirjete kogusumma

R0270

 

 

 

 

 

Mahaarvamised kokku

R0280

 

 

 

 

 

Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi

R0290

 

 

 

 

 

Lisaomavahendid

 

 

 

 

 

 

Sissemaksmata ja sissenõudmata lihtaktsiakapital, mis on sissenõutav

R0300

 

 

 

 

 

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sissemaksmata ja sissenõudmata algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärsed põhiomavahendite kirjed, mis on sissenõutavad

R0310

 

 

 

 

 

Sissemaksmata ja sissenõudmata eelisaktsiad, mis on sissenõutavad

R0320

 

 

 

 

 

Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid

R0350

 

 

 

 

 

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed

R0360

 

 

 

 

 

Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed

R0370

 

 

 

 

 

Mitte kasutadaolevad lisaomavahendid grupi tasandil

R0380

 

 

 

 

 

Muud lisaomavahendid

R0390

 

 

 

 

 

Lisaomavahendid kokku

R0400

 

 

 

 

 

Muude finantssektori üksuste omavahendid

 

 

 

 

 

 

Korrigeerimisreserv

R0410

 

 

 

 

 

Tööandjapensioni kogumisasutused

R0420

 

 

 

 

 

Finantstegevusega tegelevad reguleerimata üksused

R0430

 

 

 

 

 

Muude finantssektori üksuste omavahendid kokku

R0440

 

 

 

 

 

Omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist kas ainukesena või koos 1. meetodiga

 

 

 

 

 

 

Agregeeritud omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist ning meetodi kombineerimist

R0450

 

 

 

 

 

Agregeeritud omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist ning meetodi kombineerimist, ilma grupisiseste tehinguteta

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutadaolevad omavahendid kokku (v.a muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid)

R0520

 

 

 

 

 

Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku

R0530

 

 

 

 

 

Grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku (v.a muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid)

R0560

 

 

 

 

 

Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku

R0570

 

 

 

 

 

Grupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue

R0610

 

 

 

 

 

Nõuetekohaste omavahendite suhe grupi konsolideeritud minimaalsesse solventsuskapitalinõudesse

R0650

 

 

 

 

 

Grupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku (sealhulgas muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid)

R0660

 

 

 

 

 

Grupi solventsuskapitalinõue

R0680

 

 

 

 

 

Nõuetekohaste omavahendite suhe grupi solventsuskapitalinõudesse, sealhulgas muud finantssektori üksused ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjad

R0690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Korrigeerimisreserv

 

 

 

 

 

 

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

R0700

 

 

 

 

 

Omaaktsiad (otseselt ja kaudselt hoitavad)

R0710

 

 

 

 

 

Prognoositavad dividendid, väljamaksed ja maksud

R0720

 

 

 

 

 

Muud põhiomavahendite kirjed

R0730

 

 

 

 

 

Kattuvusega kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumite kohandamine seoses piirangutega omavahendite kirjetega

R0740

 

 

 

 

 

Muud mitte kasutadaolevad omavahendid

R0750

 

 

 

 

 

Korrigeerimisreserv enne muudes finantssektori üksustes olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamist

R0760

 

 

 

 

 

Oodatav kasum

 

 

 

 

 

 

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – elukindlustustegevus

R0770

 

 

 

 

 

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – kahjukindlustustegevus

R0780

 

 

 

 

 

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum kokku

R0790

 

 

 

 

 


S.25.01.21

Solventsuskapitalinõue standardvalemit kasutatavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

 

 

Solventsuskapitalinõude brutosumma

Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

Lihtsustused

 

 

C0110

C0090

C0100

Tururisk

R0010

 

 

 

Vastaspoole makseviivituse risk

R0020

 

 

 

Elukindlustuse kindlustusrisk

R0030

 

 

 

Tervisekindlustusrisk

R0040

 

 

 

Kahjukindlustuse kindlustusrisk

R0050

 

 

 

Hajutamine

R0060

 

 

 

Immateriaalse vara risk

R0070

 

 

 

Põhisolventsuskapitalinõue

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõude arvutamine

 

C0100

 

 

Operatsioonirisk

R0130

 

 

 

Tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime

R0140

 

 

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

R0150

 

 

 

Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

R0160

 

 

 

Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõue

R0200

 

 

 

Juba kehtestatud lisakapitalinõue

R0210

 

 

 

Solventsuskapitalinõue

R0220

 

 

 

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

 

 

 

 

Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

R0400

 

 

 

Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0410

 

 

 

Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0420

 

 

 

Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0430

 

 

 

Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vastavalt artiklile 304

R0440

 

 

 


S.25.01.22

Solventsuskapitalinõue standardvalemit kasutatavate gruppide puhul

 

 

Solventsuskapitalinõude brutosumma

Kindlus- või edasikindlustusandja parameeter

Lihtsustused

 

 

C0110

C0080

C0090

Tururisk

R0010

 

 

 

Vastaspoole makseviivituse risk

R0020

 

 

 

Elukindlustuse kindlustusrisk

R0030

 

 

 

Tervisekindlustusrisk

R0040

 

 

 

Kahjukindlustuse kindlustusrisk

R0050

 

 

 

Hajutamine

R0060

 

 

 

Immateriaalse vara risk

R0070

 

 

 

Põhisolventsuskapitalinõue

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõude arvutamine

 

C0100

 

 

Operatsioonirisk

R0130

 

 

 

Tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime

R0140

 

 

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

R0150

 

 

 

Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

R0160

 

 

 

Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõue

R0200

 

 

 

Juba kehtestatud lisakapitalinõue

R0210

 

 

 

Solventsuskapitalinõue

R0220

 

 

 

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

 

 

 

 

Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

R0400

 

 

 

Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0410

 

 

 

Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0420

 

 

 

Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0430

 

 

 

Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vastavalt artiklile 304

R0440

 

 

 

Grupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue

R0470

 

 

 

Teave muude üksuste kohta

 

 

 

 

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded)

R0500

 

 

 

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – krediidiasutused, investeerimisühingud ja finantseerimisasutused, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, eurofondide valitsejad

R0510

 

 

 

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – tööandjapensioni kogumisasutused

R0520

 

 

 

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste kapitalinõue

R0530

 

 

 

Mittekontrollivate osalusnõuete kapitalinõue

R0540

 

 

 

Ülejäänud ettevõtjate kapitalinõue

R0550

 

 

 

Üldine solventsuskapitalinõue

 

 

 

 

Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate solventsuskapitalinõue

R0560

 

 

 

Solventsuskapitalinõue

R0570

 

 

 


S.25.02.21

Solventsuskapitalinõue standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutatavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

Komponendi kordumatu number

Komponentide kirjeldus

Solventsuskapitalinõude arvutamine

Mudeli kohaselt arvutatud summa

Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

Lihtsustused

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõude arvutamine

 

C0100

 

 

 

Hajutamata komponendid kokku

R0110

 

 

 

 

Hajutamine

R0060

 

 

 

 

Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

R0160

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõue

R0200

 

 

 

 

Juba kehtestatud lisakapitalinõue

R0210

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõue

R0220

 

 

 

 

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

 

 

 

 

 

Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0300

 

 

 

 

Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0310

 

 

 

 

Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

R0400

 

 

 

 

Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0410

 

 

 

 

Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma (v.a direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega (üleminekuline) seotud eraldatud vahendite kogum)

R0420

 

 

 

 

Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0430

 

 

 

 

Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vastavalt artiklile 304

R0440

 

 

 

 


S.25.02.22

Solventsuskapitalinõue standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutatavate gruppide puhul

Komponendi kordumatu number

Komponentide kirjeldus

Solventsuskapitalinõude arvutamine

Mudeli kohaselt arvutatud summa

Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter

Lihtsustused

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõude arvutamine

 

C0100

 

 

 

Hajutamata komponendid kokku

R0110

 

 

 

 

Hajutamine

R0060

 

 

 

 

Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

R0160

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõue

R0200

 

 

 

 

Juba kehtestatud lisakapitalinõue

R0210

 

 

 

 

Konsolideerimismeetodi alla kuuluvate ettevõtjate solventsuskapitalinõue

R0220

 

 

 

 

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

 

 

 

 

 

Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0300

 

 

 

 

Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0310

 

 

 

 

Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

R0400

 

 

 

 

Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0410

 

 

 

 

Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma (v.a direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega (üleminekuline) seotud eraldatud vahendite kogum)

R0420

 

 

 

 

Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0430

 

 

 

 

Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vastavalt artiklile 304

R0440

 

 

 

 

Grupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue

R0470

 

 

 

 

Teave muude üksuste kohta

 

 

 

 

 

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded)

R0500

 

 

 

 

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – krediidiasutused, investeerimisühingud ja finantseerimisasutused, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, eurofondide valitsejad

R0510

 

 

 

 

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – tööandjapensioni kogumisasutused

R0520

 

 

 

 

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste kapitalinõue

R0530

 

 

 

 

Mittekontrollivate osalusnõuete kapitalinõue

R0540

 

 

 

 

Ülejäänud ettevõtjate kapitalinõue

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0100

 

 

 

Üldine solventsuskapitalinõue

 

 

 

 

 

Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate solventsuskapitalinõue

R0560

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõue

R0570

 

 

 

 


S.25.03.21

Solventsuskapitalinõue täielikku sisemudelit kasutatavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

Komponendi kordumatu number

Komponentide kirjeldus

Solventsuskapitalinõude arvutamine

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõude arvutamine

 

C0100

Hajutamata komponendid kokku

R0110

 

Hajutamine

R0060

 

Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse (üleminekuline) kapitalinõue

R0160

 

Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõue

R0200

 

Juba kehtestatud lisakapitalinõue

R0210

 

Solventsuskapitalinõue

R0220

 

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

 

 

Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0300

 

Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0310

 

Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0410

 

Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma (v.a direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega (üleminekuline) seotud eraldatud vahendite kogum)

R0420

 

Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0430

 

Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vastavalt artiklile 304

R0440

 


S.25.03.22

Solventsuskapitalinõue täielikku sisemudelit kasutatavate gruppide puhul

Komponendi kordumatu number

Komponentide kirjeldus

Solventsuskapitalinõude arvutamine

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõude arvutamine

 

C0100

Hajutamata komponendid kokku

R0110

 

Hajutamine

R0060

 

Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

R0160

 

Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõue

R0200

 

Juba kehtestatud lisakapitalinõue

R0210

 

Solventsuskapitalinõue

R0220

 

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

 

 

Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0300

 

Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0310

 

Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0410

 

Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma (v.a direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega (üleminekuline) seotud eraldatud vahendite kogum)

R0420

 

Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0430

 

Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vastavalt artiklile 304

R0440

 

Grupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue

R0470

 

Teave muude üksuste kohta

 

 

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded)

R0500

 

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – krediidiasutused, investeerimisühingud ja finantseerimisasutused, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, eurofondide valitsejad

R0510

 

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – tööandjapensioni kogumisasutused

R0520

 

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste kapitalinõue

R0530

 

Mittekontrollivate osalusnõuete kapitalinõue

R0540

 

Ülejäänud ettevõtjate kapitalinõue

R0550

 

S.28.01.01

Miinimumkapitalinõue – üksnes elu- või üksnes kahjukindlustustegevus või edasikindlustustegevus

Lineaarse valemi osa kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste korral

 

 

C0010

 

 

 

MCRNL Tulemus

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta/eriotstarbeliste varakogumiteta)

Netokindlustusmaksed (ilma edasikindlustuseta) viimase 12 kuu jooksul

 

 

 

 

C0020

C0030

Ravikulukindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0020

 

 

Sissetuleku kaotuse kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0030

 

 

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus ning proportsionaalne edasikindlustus

R0040

 

 

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0050

 

 

Maismaasõidukite kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0060

 

 

Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus ning proportsionaalne edasikindlustus

R0070

 

 

Tule- ja muu varakahju kindlustus ning proportsionaalne edasikindlustus

R0080

 

 

Üldine vastutuskindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0090

 

 

Krediidi- ja garantiikindlustus ning proportsionaalne edasikindlustus

R0100

 

 

Õigusabikulude kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0110

 

 

Abistamisteenuste kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0120

 

 

Muude finantskahjude kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0130

 

 

Tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0140

 

 

Isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0150

 

 

Merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0160

 

 

Varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0170

 

 


Lineaarse valemi osa elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste korral

 

 

C0040

 

 

 

MCRL Tulemus

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta/eriotstarbeliste varakogumiteta)

Riskikapitali (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta) netosumma kokku

 

 

 

 

C0050

C0060

Kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused – tagatud hüvitised

R0210

 

 

Kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused – tuleviku määramata hüvitised

R0220

 

 

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

R0230

 

 

Elukindlustuslepingutest ja tervisekindlustuslepingutest ning nendega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevad muud kohustused

R0240

 

 

Kõigist elukindlustuslepingutest ning nendega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste riskikapital kokku

R0250

 

 


Miinimumkapitalinõude üldine arvutamine

 

 

C0070

Lineaarne miinimumkapitalinõue

R0300

 

Solventsuskapitalinõue

R0310

 

Miinimumkapitalinõude ülemmäär

R0320

 

Miinimumkapitalinõude alammäär

R0330

 

Kombineeritud miinimumkapitalinõue

R0340

 

Miinimumkapitalinõude absoluutne alammäär

R0350

 

 

 

C0070

Miinimumkapitalinõue

R0400

 

S.28.02.01

Miinimumkapitalinõue – nii elu- kui ka kahjukindlustustegevus

 

 

Kahjukindlustustegevus

Elukindlustustegevus

 

Kahjukindlustustegevus

Elukindlustustegevus

 

 

MCR(NL,NL) Tulemus

MCR(NL,L) Tulemus

 

 

 

 

 

 

 

C0010

C0020

 

 

 

 

 

Lineaarse valemi osa kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste korral

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta/eriotstarbeliste varakogumiteta)

Netokindlustusmaksed (ilma edasikindlustuseta) viimase 12 kuu jooksul

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta/eriotstarbeliste varakogumiteta)

Netokindlustusmaksed (ilma edasikindlustuseta) viimase 12 kuu jooksul

 

 

 

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

Ravikulukindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0020

 

 

 

 

Sissetuleku kaotuse kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0030

 

 

 

 

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus ning proportsionaalne edasikindlustus

R0040

 

 

 

 

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0050

 

 

 

 

Maismaasõidukite kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0060

 

 

 

 

Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus ning proportsionaalne edasikindlustus

R0070

 

 

 

 

Tule- ja muu varakahju kindlustus ning proportsionaalne edasikindlustus

R0080

 

 

 

 

Üldine vastutuskindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0090

 

 

 

 

Krediidi- ja garantiikindlustus ning proportsionaalne edasikindlustus

R0100

 

 

 

 

Õigusabikulude kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0110

 

 

 

 

Abistamisteenuste kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0120

 

 

 

 

Muude finantskahjude kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0130

 

 

 

 

Tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0140

 

 

 

 

Isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0150

 

 

 

 

Merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0160

 

 

 

 

Varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0170

 

 

 

 


 

 

Kahjukindlustustegevus

Elukindlustustegevus

 

Kahjukindlustustegevus

Elukindlustustegevus

 

 

MCR(L,NL) Tulemus

MCR(L,L) Tulemus

 

 

 

 

 

 

 

C0070

C0080

 

 

 

 

 

Lineaarse valemi osa elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste korral

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta/eriotstarbeliste varakogumiteta)

Riskikapitali (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta) netosumma kokku

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta/eriotstarbeliste varakogumiteta)

Riskikapitali (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta) netosumma kokku

 

 

 

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

Kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused – tagatud hüvitised

R0210

 

 

 

 

Kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused – tuleviku määramata hüvitised

R0220

 

 

 

 

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

R0230

 

 

 

 

Elukindlustuslepingutest ja tervisekindlustuslepingutest ning nendega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevad muud kohustused

R0240

 

 

 

 

Kõigist elukindlustuslepingutest ning nendega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste riskikapital kokku

R0250

 

 

 

 


Miinimumkapitalinõude üldine arvutamine

 

 

C0130

 

Lineaarne miinimumkapitalinõue

R0300

 

 

Solventsuskapitalinõue

R0310

 

 

Miinimumkapitalinõude ülemmäär

R0320

 

 

Miinimumkapitalinõude alammäär

R0330

 

 

Kombineeritud miinimumkapitalinõue

R0340

 

 

Miinimumkapitalinõude absoluutne alammäär

R0350

 

 

 

 

C0130

 

Miinimumkapitalinõue

R0400

 

 

 

 

 

 

Kahju- ja elukindlustuse tingliku miinimumkapitalinõude arvutamine

Kahjukindlustustegevus

Elukindlustustegevus

 

 

C0140

C0150

Tinglik lineaarne miinimumkapitalinõue

R0500

 

 

Tinglik solventsuskapitalinõue ilma lisakapitalinõudeta (aastane või värskeim arvutus)

R0510

 

 

Tingliku miinimumkapitalinõude ülemmäär

R0520

 

 

Tingliku miinimumkapitalinõude alammäär

R0530

 

 

Tinglik kombineeritud miinimumkapitalinõue

R0540

 

 

Tingliku miinimumkapitalinõude absoluutne alammäär

R0550

 

 

Tinglik miinimumkapitalinõue

R0560

 

 

S.32.01.22

Gruppi kuuluvad ettevõtjad

Riik

Ettevõtja tunnuskood

Ettevõtja tunnuskoodi liik

Ettevõtja juriidiline nimi

Ettevõtja liik

Õiguslik vorm

Kategooria (vastastikune/mittevastastikune)

Järelevalveasutus

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

(jätkub)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Mõju kriteeriumid

Grupi järelevalve alla kaasamine

Grupi solventsuse arvutamine

Kapitali osakaal (%)

Konsolideerimisel kasutatud protsendimäär

Hääleõiguste osakaal (%)

Muud kriteeriumid

Mõju tase

Grupi solventsuse arvutamisel kasutatav proportsionaalne osa

JAH/EI

Otsuse kuupäev, kui kohaldatakse artiklit 214

Kasutatud meetod ja 1. meetodi puhul ettevõtja käsitlemine

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II LISA

Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate solventsuse ja finantsseisundi aruande vormide täitmise juhised

Käesolevas lisas esitatakse lisajuhised seoses käesoleva määruse I lisas esitatud vormidega. Tabeli esimeses veerus on esitatud avalikustatavad kirjed vastavalt I lisas esitatud vormi veergudele ja ridadele.

Vormide puhul, mis tuleb vastavalt käesoleva lisa eri punktides esitatud juhistele täita, kasutatakse lisa kogu tekstis sõnastust „käesolev vorm”.

S.02.01. – Bilanss

Üldised märkused:

Käesolevas punktis käsitletakse teabe iga-aastast avalikustamist üksikute üksuste kohta.

Veeru (C0010) „Solventsus II väärtus” täitmisel järgitakse direktiivis 2009/138/EÜ, delegeeritud määruses (EL) 2015/35 ning Solventsus II tehnilistes standardites ja juhistes sätestatud hindamispõhimõtteid.

 

KIRJE

JUHISED

Varad

C0010/R0030

Immateriaalne vara

Immateriaalne vara, välja arvatud firmaväärtus. Eristatav mitterahaline vara ilma materiaalse vormita.

C0010/R0040

Edasilükkunud tulumaksu varad

Edasilükkunud tulumaksu varad on tulevastel perioodidel seoses järgmiste asjaoludega sissenõutavad tulumaksusummad:

a)

mahaarvatav ajutine erinevus;

b)

edasi kantud kasutamata maksukahjumid; ja/või

c)

edasi kantud kasutamata maksukrediidid.

C0010/R0050

Pensionihüvitiste ülejääk

See on töötajate pensioniskeemiga seotud netoülejääk kokku.

C0010/R0060

Materiaalne põhivara omakasutuseks

Pidevaks kasutuseks mõeldud immateriaalne vara ja kindlustus- või edasikindlustusandja omakasutuseks mõeldud kinnisvara. Samuti hõlmab see omakasutuseks mõeldud pooleliolevaid kinnisvaraobjekte.

C0010/R0070

Investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

See on investeeringute kogusumma, v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad.

C0010/R0080

Kinnisvara (muu kui omakasutuseks mõeldud)

Kinnisvara (muu kui omakasutuseks mõeldud) summa. Samuti hõlmab see muid kui omakasutuseks mõeldud pooleliolevaid kinnisvaraobjekte.

C0010/R0090

Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 lõikes 20 ja artikli 212 lõikes 2 määratletud märkimisväärsed osalused ning direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punktis b määratletud seotud ettevõtjates olevad osalused.

Kui osa märkimisväärsete osaluste ja seotud ettevõtjatega seotud varadest on seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutega, tuleb see osa kajastada kirjes C0010/R0220 „Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad”.

C0010/R0100

Aktsiad

See on noteeritud ja noteerimata aktsiate kogusumma.

C0010/R0110

Aktsiad – noteeritud

Aktsiad, mis esindavad äriühingu kapitali ehk esindavad omandiõigust äriühingus ning millega kaubeldakse direktiivis 2004/39/EÜ määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis.

Välja jäetakse osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused.

C0010/R0120

Aktsiad – noteerimata

Aktsiad, mis esindavad äriühingu kapitali ehk esindavad omandiõigust äriühingus ning millega ei kaubelda direktiivis 2004/39/EÜ määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis.

Välja jäetakse osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused.

C0010/R0130

Võlakirjad

See on riigivõlakirjade, äriühingu võlakirjade, struktureeritud väärtpaberite ja kollateraliseeritud väärtpaberite kogusumma.

C0010/R0140

Riigivõlakirjad

Avaliku sektori asutuste, sealhulgas keskvalitsuste, riigiüleste valitsusasutuste, piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste poolt emiteeritud võlakirjad ja võlakirjad, millele on tingimusteta ja pöördumatult andnud garantii Euroopa Keskpank, liikmesriikide keskvalitsus ja keskpangad ning mis on nomineeritud ja rahastatud selle keskvalitsuse, keskpanga, määruse (EL) nr 575/2013 artikli 117 lõikes 2 osutatud mitmepoolse arengupanga, määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 118 osutatud rahvusvahelise organisatsiooni omavääringus, kui garantii vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 215 sätestatud nõuetele.

C0010/R0150

Äriühingu võlakirjad

Äriühingute emiteeritud võlakirjad

C0010/R0160

Struktureeritud väärtpaberid

Hübriidväärtpaberid, milles on ühendatud fikseeritud tulumääraga (tulu kindlasummalistes maksetes) instrumendid ja tuletiskomponendid. Sellest varaklassist on välja jäetud riikide valitsuste emiteeritud fikseeritud tulumääraga väärtpaberid. Väärtpaberid, mis on tuletisinstrumentide tunnustega, sealhulgas krediidiriski vahetustehingud (CDS), püsitähtajaga vahetustehingud (CMS), krediidiriski optsioonid (CDOp). Selle klassi varad ei kuulu lahtisidumisele.

C0010/R0170

Kollateraliseeritud väärtpaberid

Väärtpaberid, mille väärtus ja maksed tulenevad alusvarade portfellist. Siia kuuluvad varaga tagatud väärtpaberid (ABS), hüpoteekväärtpaberid (MBS), ärihüpoteekväärtpaberid (CMBS), kollateraliseeritud võlakohustused (CDO), kollateraliseeritud laenukohustused (CLO), kollateraliseeritud hüpoteegiga seotud kohustused (CMO).

C0010/R0180

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 lõikes 2 määratletud vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud alternatiivne investeerimisfond (AIF).

C0010/R0190

Tuletisinstrumendid

Finantsinstrument või muu leping, millel on kõik kolm järgmist tunnust:

a)

selle väärtus muutub vastavalt muutustele kindlaksmääratud intressimääras, finantsinstrumendi hinnas, kauba hinnas, välisvaluutakursis, hinna- või määraindeksis, krediidireitingus või krediidiindeksis või mõnes muus muutujas, tingimusel, et mitterahalise muutuja korral ei ole muutuja spetsiifiliselt seotud lepinguosapoolega (mida mõnikord nimetatakse alusvaraks);

b)

see kas ei nõua algset netoinvesteeringut või nõuab sellist algset netoinvesteeringut, mis on väiksem, kui oleks nõutav teiste lepinguliikide puhul, mis eeldatavasti reageeriksid turutegurite muutustele sarnasel viisil;

c)

seda arveldatakse tulevikus.

Siin esitatakse tuletisinstrumendi Solventsus II väärtus aruandekuupäeva seisuga üksnes juhul, kui see on positiivne (kui see on negatiivne, vt kirje C0010/R0790).

C0010/R0200

Muud hoiused kui rahaekvivalendid

Muud sellised hoiused kui rahaekvivalendid, mida ei saa kasutada maksete tegemiseks enne teatavat lõpptähtaega ning mida ei saa ilma märkimisväärsete piiranguteta või trahvideta vahetada sularahaks ega arveldushoiuseks.

C0010/R0210

Muud investeeringud

Muud investeeringud, mida eespool kajastatud investeeringud ei hõlma.

C0010/R0220

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad (liigitatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini 31).

C0010/R0230

Laenud ja hüpoteeklaenud

See on laenude ja hüpoteeklaenude (st finantsvarad, mis tekivad, kui kindlustus- või edasikindlustusandja laenab välja vahendeid koos tagatisega või ilma selleta, sealhulgas rahalised kogumid) kogusumma

C0010/R0240

Kindlustuslepingutega seotud laenud

Kindlustusvõtjatele antud laenud, kindlustuslepingutega tagatud laenud (aluseks olevad tehnilised eraldised)

C0010/R0250

Eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud

Finantsvarad, mis tekivad, kui laenuandjad laenavad eraisikust võlgnikule koos tagatisega või ilma selleta vahendeid, sealhulgas rahalised kogumid.

C0010/R0260

Muud laenud ja hüpoteeklaenud

Kirje R0240 või R0250 alla mitte liigitatavad muud finantsvarad, mis tekivad, kui laenuandjad laenavad võlgnikele koos tagatisega või ilma selleta vahendeid, sealhulgas rahalised kogumid.

C0010/R0270

Edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad seoses järgmisega:

See on edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad kokku. See vastab edasikindlustaja osale tehnilistes eraldistes (sealhulgas piiratud edasikindlustus ja eriotstarbeline varakogum).

C0010/R0280

Kahjukindlustus ja NSLT tervisekindlustus

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses kahjukindlustuse ja NSLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega.

C0010/R0290

Kahjukindlustus, v.a tervisekindlustus

Edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad seoses kahjukindlustustegevuse tehniliste eraldistega, v.a NSLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised.

C0010/R0300

NSLT tervisekindlustus

Edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad seoses NSLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega.

C0010/R0310

Elukindlustus ja SLT tervisekindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

Edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad seoses elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega, v.a tervisekindlustuse ja investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

C0010/R0320

SLT tervisekindlustus

Edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad seoses SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega.

C0010/R0330

Elukindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

Edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad seoses elukindlustustegevuse tehniliste eraldistega, v.a SLT tervisekindlustuse ning investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

C0010/R0340

Investeerimisriskiga elukindlustus

Edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad seoses investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldistega.

C0010/R0350

Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed

Edasikindlustusega seotud ettenähtud ja laekunud sissemaksed

C0010/R0360

Kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu

Kindlustusvõtjate, kindlustajate ja teiste kindlustustegevusega seotud isikute poolt tähtajaks tasumata summad, mida ei arvata tehniliste eraldiste sissetulevate rahavoogude hulka.

See hõlmab aktsepteeritud edasikindlustusega seotud nõudeid.

C0010/R0370

Edasikindlustusega seotud nõuded

Edasikindlustajate ja edasikindlustustegevusega seotud isikute poolt tähtajaks tasumata summad, mida ei arvata edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade hulka.

See võib hõlmata: edasikindlustajate vastu olevate nõuete tähtajaks tasumata summad, mis on seotud kindlustusvõtjate või soodustatud isikute rahuldatud nõuetega; edasikindlustajate vastu olevad nõuded seoses kindlustusväliste sündmuste või kindlustuslepingust tulenevate rahuldatud nõuetega, nt vahendustasud.

C0010/R0380

Nõuded (nõuded klientide vastu, muu kui kindlustus)

Hõlmab nõudeid (ei ole seotud kindlustusega) töötajate ja eri äripartnerite vastu, sh avaliku sektori asutuste vastu.

C0010/R0390

Omaaktsiad (otse hoitavad)

See on kindlustus-või edasikindlustusandja poolt otse hoitavate omaaktsiate kogusumma.

C0010/R0400

Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvad summad, mis on sissenõutud, kuid veel sisse maksmata.

Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvate selliste summade väärtus, mis on sissenõutud, kuid veel sisse maksmata.

C0010/R0410

Raha ja raha ekvivalendid

Ringluses olevad rahatähed ja mündid, mida tavaliselt kasutatakse maksete tegemiseks, ja hoiused, mis on nõudmise korral vahetatavad nominaalväärtuses sularaha vastu ja mis on otseselt kasutatavad maksete tegemiseks tšeki, veksli, maksekorralduse, otsekorralduse, otsekrediidi või muu sarnase otsese makseinstrumendi kaudu, ilma et sellega kaasneks trahve ega piiranguid.

Pangakontosid tasaarvestada ei tohi, seega esitatakse selles kirjes ainult positiivsed kontod; arvelduskrediit näidatakse kohustiste all, v.a juhul, kui õiguslikult on tasaarvestus lubatud ja esineb tõendatav kavatsus teha seda netobaasil.

C0010/R0420

Muud, mujal kajastamata varad

Kõigi selliste muude varade summa, mida ei ole juba bilansikirjetes kajastatud.

C0010/R0500

Varad kokku

See on kõigi varade kogusumma.

Kohustised

C0010/R0510

Tehnilised eraldised – kahjukindlustus

Kahjukindlustuse tehniliste eraldiste summa.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaalsusmetoodikale.

C0010/R0520

Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus)

See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tehniliste eraldiste kogusumma.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaalsusmetoodikale.

C0010/R0530

Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus) – tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaalsusmetoodikale.

C0010/R0540

Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus) – parim hinnang

See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tehniliste eraldiste parima hinnangu kogusumma.

Parim hinnang avalikustatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlustust maha arvatud.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaalsusmetoodikale.

C0010/R0550

Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus) – riskimarginaal

See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tehniliste eraldiste riskimarginaali kogusumma.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaalsusmetoodikale.

C0010/R0560

Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus

See on NSLT tervisekindlustuse tehniliste eraldiste kogusumma.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaalsusmetoodikale.

C0010/R0570

Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus – tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

See on NSLT tervisekindlustustegevuse tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaalsusmetoodikale.

C0010/R0580

Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus – parim hinnang

See on NSLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste parima hinnangu kogusumma.

Parim hinnang avalikustatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlustust maha arvatud.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaalsusmetoodikale.

C0010/R0590

Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus – riskimarginaal

See on NSLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste riskimarginaali kogusumma.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaalsusmetoodikale.

C0010/R0600

Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a investeerimisriskiga elukindlustus)

Elukindlustuse (v.a investeerimisriskiga elukindlustus) tehniliste eraldiste kogusumma.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaalsusmetoodikale.

C0010/R0610

Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus

See on SLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste kogusumma.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaalsusmetoodikale.

C0010/R0620

Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus – tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

See on SLT tervisekindlustustegevuse tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaalsusmetoodikale.

C0010/R0630

Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus – parim hinnang

See on SLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste parima hinnangu kogusumma.

Parim hinnang avalikustatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlustust maha arvatud.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaalsusmetoodikale.

C0010/R0640

Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus – riskimarginaal

See on SLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste riskimarginaali kogusumma.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaalsusmetoodikale.

C0010/R0650

Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus)

See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) tehniliste eraldiste kogusumma.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaalsusmetoodikale.

C0010/R0660

Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) – tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaalsusmetoodikale.

C0010/R0670

Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) – parim hinnang

See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) tehniliste eraldiste parima hinnangu kogusumma.

Parim hinnang avalikustatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlustust maha arvatud.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaalsusmetoodikale.

C0010/R0680

Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) – riskimarginaal

See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus) tehniliste eraldiste riskimarginaali kogusumma.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaalsusmetoodikale.

C0010/R0690

Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus

See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldiste kogusumma.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaalsusmetoodikale.

C0010/R0700

Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus – tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaalsusmetoodikale.

C0010/R0710

Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus – parim hinnang

See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldiste parima hinnangu kogusumma.

Parim hinnang avalikustatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlustust maha arvatud.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaalsusmetoodikale.

C0010/R0720

Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus – riskimarginaal

See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldiste riskimarginaali kogusumma.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaalsusmetoodikale.

C0010/R0740

Tingimuslikud kohustised

Tingimuslik kohustis on määratletud järgmiselt:

a)

võimalik möödunud sündmusest tekkinud kohustus, mille olemasolu kinnitab vaid ühe või mitme ebakindla tuleviku sündmuse toimumine või mitte toimumine, mis ei ole täielikult üksuse kontrolli all; või

b)

olemasolev möödunud sündmusest tekkinud kohustus, isegi kui:

i)

ei ole tõenäoline, et selle kohustuse täitmiseks tuleb loovutada majanduslikult kasulikke vahendeid või

ii)

kohustuse summat ei saa piisava usaldusväärsusega mõõta.

Bilansis kajastatavate tingimuslike kohustiste summa peaks vastama delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 11 sätestatud kriteeriumidele.

C0010/R0750

Muud eraldised kui tehnilised eraldised

Ebaselge tähtaja või suurusega kohustised, v.a kirje „Pensionihüvitistega seotud kohustused” all esitatavad kohustised.

Eraldisi kajastatakse kohustistena (eeldusel, et on võimalik anda usaldusväärne hinnang), kui need kujutavad endast kohustusi, mille täitmise tulemusena majanduslikku kasu sisaldavad ressursid tõenäoliselt vähenevad.

C0010/R0760

Pensionihüvitistega seotud kohustused

See on töötajate pensioniskeemiga seotud netokohustused kokku.

C0010/R0770

Edasikindlustajatelt saadud hoiused

Edasikindlustajalt saadud või edasikindlustaja poolt vastavalt edasikindlustuslepingule maha arvatud summad (nt raha).

C0010/R0780

Edasilükkunud tulumaksu kohustised

Edasilükkunud tulumaksu kohustised on tulevastel perioodidel seoses maksustatavate ajutiste erinevustega makstavad tulumaksusummad.

C0010/R0790

Tuletisinstrumendid

Finantsinstrument või muu leping, millel on kõik kolm järgmist tunnust:

a)

selle väärtus muutub vastavalt muutustele kindlaksmääratud intressimääras, finantsinstrumendi hinnas, kauba hinnas, välisvaluutakursis, hinna- või määraindeksis, krediidireitingus või krediidiindeksis või mõnes muus muutujas, tingimusel, et mitterahalise muutuja korral ei ole muutuja spetsiifiliselt seotud lepinguosapoolega (mida mõnikord nimetatakse alusvaraks);

b)

see kas ei nõua algset netoinvesteeringut või nõuab sellist algset netoinvesteeringut, mis on väiksem, kui oleks nõutav teiste lepinguliikide puhul, mis eeldatavasti reageeriksid turutegurite muutustele sarnasel viisil;

c)

seda arveldatakse tulevikus.

Sellel real esitatakse üksnes tuletisinstrumentidest tulenevad kohustised (st aruandekuupäeva seisuga negatiivse väärtusega tuletisinstrumendid). Tuletisinstrumentide varad esitatakse lahtrites C0010/R0190.

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kelle riigisisese üldtunnustatud arvestustavaga ei ole ette nähtud tuletisinstrumentide hindamist, ei pea finantsaruannete väärtust esitama.

C0010/R0800

Võlad krediidiasutuste ees

Krediidiasutustele võlgnetavad summad, nt hüpoteeklaenud ja laenud, v.a krediidiasutuste omatavad võlakirjad (kindlustus- ja edasikindlustusandjal ei ole võimalik tuvastada kõiki tema emiteeritud võlakirjade omanikke) ja allutatud kohustised. See hõlmab ka arvelduskrediiti.

C0010/R0810

Muud finantskohustised kui võlad krediidiasutuste ees

Muud finantskohustised hõlmavad kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud võlakirju (mida hoiavad krediidiasutused või mitte), kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud struktureeritud väärtpabereid ning muudele üksustele kui krediidiasutused tagasimaksmisele kuuluvaid hüpoteeklaene ja laene.

Allutatud kohustisi selles kirjes arvesse ei võeta.

C0010/R0820

Kindlustuslepingutega seotud võlgnevused ja võlgnevused kindlustusvahendajatele

Kindlustusvõtjatele, kindlustajatele ja teistele kindlustusega seotud isikutele tähtajaks tasumata summad, mis ei ole tehnilised eraldised.

Hõlmab summasid, mis ei ole tähtajaks (edasi)kindlustusvahendajatele tasutud (nt kindlustusvahendajatele tasumisele kuuluvad vahendustasud, mida kindlustus- või edasikindlustusandja ei ole veel tasunud).

Ei hõlma muudele kindlustusandjatele tasumisele kuuluvaid laene ja hüpoteeklaene, kui need on seotud üksnes rahastamisega ega ole seotud kindlustustegevusega (sellised laenud ja hüpoteeklaenud tuleb esitada finantskohustistena).

See hõlmab aktsepteeritud edasikindlustusega seotud võlgnevusi.

C0010/R0830

Edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevused

Edasikindlustajatele tähtajaks tasumata summad (eelkõige arvelduskontod), v.a edasikindlustustegevusega seotud hoiused, mida ei arvata edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade hulka.

Hõlmab võlgnevusi edasikindlustajatele seoses edasiantud kindlustusmaksetega.

C0010/R0840

Võlgnevused (klientidele, mitteseotud kindlustusega)

See on klientidele võlgnetav kogusumma, sealhulgas töötajatele, tarnijatele jne tasumisele kuuluvad kindlustusega mitteseotud summad; see on paralleelne nõuetega (nõuded klientide vastu, mitteseotud kindlustusega) varade poolel; hõlmab avaliku sektori asutusi.

C0010/R0850

Allutatud kohustised

Allutatud kohustised on võlakohustused, mis kuuluvad ettevõtja likvideerimise korral madalamasse nõudeõiguse järku kui muud kindlaksmääratud võlakohustused. See on kõigi põhiomavahenditesse kuuluvate ja mittekuuluvate allutatud võlakohustiste kogusumma.

C0010/R0860

Põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud võlakohustised

Allutatud kohustised on võlakohustused, mis kuuluvad ettevõtja likvideerimise korral madalamasse nõudeõiguse järku kui muud kindlaksmääratud võlakohustused. Muud võlakohustused võivad kuuluda isegi veel madalamasse nõudeõiguse järku. Selle kirje all tuleks kajastada üksnes selliseid allutatud kohustisi, mis ei kuulu põhiomavahenditesse.

C0010/R0870

Põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud võlakohustised

Põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud võlakohustised.

C0010/R0880

Muud, mujal kajastamata kohustised

Kõigi selliste muude kohustiste kogusumma, mida ei ole juba muudes bilansikirjetes kajastatud.

C0010/R0900

Kohustised kokku

See on kõigi kohustiste kogusumma.

C0010/R1000

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

See on kogusumma, mille võrra ettevõtja varad ületavad kohustisi, hinnatud Solventsus II hindamise alusel. Varade väärtus miinus kohustised.

S.05.01. – Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa

Üldised märkused:

Käesolevas punktis käsitletakse teabe iga-aastast avalikustamist üksikute üksuste kohta.

Käesolev vorm esitatakse raamatupidamise seisukohast, st vastavalt riigisisesele üldtunnustatud arvestustavale või IFRSile, kui seda tunnustatakse riigisisese üldtunnustatud arvestustavana, kuid kasutades Solventsus II kohaseid äriliine. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad avaldatud finantsaruannete puhul kasutatud kajastamis- ja hindamispõhimõtteid; uut kajastamist või hindamist ei ole vaja teha.

 

KIRJE

JUHISED

Kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

C0010 – C0120/R0110

Kindlustusmaksed – bruto – otsekindlustustegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses otsekindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

C0010 – C0120/R0120

Kindlustusmaksed – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses kindlustuslepingutega, mis tulenevad aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse tegevusest, kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

C0130 – C0160/R0130

Kindlustusmaksed – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses kindlustuslepingutega, mis tulenevad aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse tegevusest, kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

C0010 – C0160/R0140

Kindlustusmaksed – edasikindlustajate osa

Direktiivis 91/674/EMÜ sätestatud kindlustusmaksete määratlus, mida kohaldatakse selle kirje puhul: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis on seoses kindlustuslepingutega antud majandusaasta jooksul üle edasikindlustajatele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

C0010 – C0160/R0200

Kindlustusmaksed – neto

Direktiivis 91/674/EMÜ sätestatud kindlustusmaksete määratlus, mida kohaldatakse selle kirje puhul: netokindlustusmaksed võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

C0010 – C0120/R0210

Teenitud kindlustusmaksed – bruto – otsekindlustustegevus

Direktiivis 91/674/EMÜ sätestatud teenitud kindlustusmaksete määratlus, mida kohaldatakse selle kirje puhul: See on brutokindlustusmaksete summa, millest on maha arvatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustegevusega.

C0010 – C0120/R0220

Teenitud kindlustusmaksed – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

Direktiivis 91/674/EMÜ sätestatud teenitud kindlustusmaksete määratlus, mida kohaldatakse selle kirje puhul: see võrdub brutokindlustusmaksetega, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse tegevusega.

C0130 – C0160/R0230

Teenitud kindlustusmaksed – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

Direktiivis 91/674/EMÜ sätestatud teenitud kindlustusmaksete määratlus, mida kohaldatakse selle kirje puhul: see võrdub brutokindlustusmaksetega, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse tegevusega.

C0010 – C0160/R0240

Teenitud kindlustusmaksed – edasikindlustajate osa

Direktiivis 91/674/EMÜ sätestatud teenitud kindlustusmaksete määratlus, mida kohaldatakse selle kirje puhul: see võrdub edasikindlustaja osaga brutokindlustusmaksetes, millest on lahutatud muutus edasikindlustaja osas teenimata kindlustusmaksete eraldistes.

C0010 – C0160/R0300

Teenitud kindlustusmaksed – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

C0010 – C0120/R0310

Tekkinud nõuded – bruto – otsekindlustustegevus

Direktiivi 91/674/EMÜ kohased nõuded aruandeperioodil, kui see on asjakohane: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldistes otsekindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega seoses toimunud muutuse summa.

See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0010 – C0120/R0320

Tekkinud nõuded – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

Direktiivi 91/674/EMÜ kohased nõuded aruandeperioodil, kui see on asjakohane: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldistes kogu aktsepteeritud proportsionaalsest edasikindlustusest tulenevate kindlustuslepingutega seoses toimunud muutuse summa.

See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0130 – C0160/R0330

Tekkinud nõuded – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

Direktiivi 91/674/EMÜ kohased nõuded aruandeperioodil, kui see on asjakohane: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldistes kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalsest edasikindlustusest tulenevate kindlustuslepingutega seoses toimunud muutuse summa.

See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0010 – C0160/R0340

Tekkinud nõuded – edasikindlustaja osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud nõuded: see on edasikindlustaja osa tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldistes toimunud muutuse summas.

See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0010 – C0160/R0400

Tekkinud nõuded – neto

Direktiivi 91/674/EMÜ kohased nõuded aruandeperioodil, kui see on asjakohane: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldistes toimunud sellise muutuse summa, mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0010 – C0120/R0410

Muude tehniliste eraldiste muutused – bruto – otsekindlustustegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes kogu otsekindlustustegevuse puhul.

C0010 – C0120/R0420

Muude tehniliste eraldiste muutused – bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

Muude tehniliste eraldiste muutused, nagu määratletud direktiivis 91/674/EMÜ, kui on kohaldatav: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse puhul.

C0130 – C0160/R0430

Muude tehniliste eraldiste muutused – bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul.

C0010 – C0160/R0440

Muude tehniliste eraldiste muutused – edasikindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes seoses edasikindlustajatele üle antud summadega.

C0010 – C0160/R0500

Muutused muudes tehniliste