EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2451

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2451, 2. detsember 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, mis käsitlevad järelevalveasutuste poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt avalikustatava konkreetse teabe vorme ja struktuure (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 347, 31.12.2015, p. 1224–1284 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2451/oj

31.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 347/1224


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2451,

2. detsember 2015,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, mis käsitlevad järelevalveasutuste poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt avalikustatava konkreetse teabe vorme ja struktuure

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II), (1) eriti selle artikli 31 lõike 5 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et edendada seda, et järelevalveasutuste läbipaistvuse ja usaldusväärsuse tase oleks ühetaoline, ja tagada, et direktiivi 2009/138/EÜ artikli 31 lõike 2 kohaselt avalikustatav teave on lihtsalt kättesaadav ja võrreldav, on vaja näha ette ühised normid selliselt avalikustatava teabe struktuuri ja vormi kohta.

(2)

Selleks et tagada direktiivi 2009/138/EÜ artikli 31 lõike 2 punktides c ja d nõutud avalikustamise jaoks ühetaolised tingimused, peaksid järelevalveasutused kasutama konkreetseid vorme.

(3)

Käesolev määrus tugineb Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) poolt komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõule.

(4)

EIOPA on korraldanud käesoleva määruse aluseks olevate rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja tulusid ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1094/2010 (2) artikli 37 kohaselt loodud kindlustuse ja edasikindlustuse sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Teabe avalikustamine reguleerivate õigusnormide ja üldiste suuniste kohta

Järelevalveasutused esitavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 31 lõike 2 punkti a kohaselt avalikustatava teabe järgmiste teemade kaupa:

a)

liidu kindlustustegevust reguleerivad õigusaktid, mis on päritoluliikmesriigi territooriumil vahetult kohaldatavad;

b)

kindlustustegevust reguleerivate siseriiklike õigusnormide ja üldiste suuniste tekstid, millega on võetud üle liidu õigusaktid või mis põhineval nendel või mis on tavapäraselt päritoluliikmesriigis kohaldatavad.

Artikkel 2

Teabe avalikustamine järelevalvemenetluse kohta

1.   Järelevalveasutused esitavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 31 lõike 2 punkti b kohaselt avalikustatava teabe vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 36 lõike 2 punktides a–f sätestatud ülesannete järjestusele.

2.   Järelevalveasutused esitavad kõnealuse avalikustamise osana üldise ülevaate sellest, kuidas nad korraldasid direktiivi artikli 2009/138/EÜ artikli 36 kohast kontrolli ja hindamist.

Artikkel 3

Teabe avalikustamine statistiliste koondandmete kohta

Järelevalveasutused esitavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 31 lõike 2 punkti c ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 (3) artikli 316 ja XXI lisa kohaselt avalikustatava teabe, kasutades I lisas sätestatud vormi ja kooskõlas II lisas sätestatud juhistega.

Artikkel 4

Teabe avalikustamine direktiivi 2009/138/EÜ kohaste valikuvõimaluste kasutamise viiside kohta

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 31 lõike 2 punkti d kohaselt nõutud teavet esitavad järelevalveasutused avalikustavad selle teabe III lisas sätestatud vormi kasutades.

Artikkel 5

Teabe avalikustamine järelevalve eesmärkide, selle põhiülesannete ja tegevuse kohta

Järelevalveasutused esitavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 31 lõike 2 punkti e kohaselt avalikustatava teabe järgmiste teemade kaupa:

a)

järelevalve eesmärgid;

b)

peamised järelevalveülesanded;

c)

käimasoleva või kavandatava järelevalvetegevuse põhivaldkonnad.

Artikkel 6

Järelevalveasutuse veebisaidil avalikustatava teabe struktuur

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 31 lõikes 2 täpsustatud teabe veebis avaldamisel tagavad järelevalveasutused, et teave esitatakse järgmiste teemade kaupa:

a)

„Õigusnormid ja üldised suunised” – direktiivi 2009/138/EÜ artikli 31 lõike 2 punkti a kohane nõue;

b)

„Järelevalvemenetlus” – direktiivi 2009/138/EÜ artikli 31 lõike 2 punkti b kohane nõue;

c)

„Statistilised koondandmed” – direktiivi 2009/138/EÜ artikli 31 lõike 2 punkti c kohane nõue;

d)

„Direktiivi 2009/138/EÜ kohaste valikuvõimaluste kasutamine” – direktiivi 2009/138/EÜ artikli 31 lõike 2 punkti d kohane nõue;

e)

„Järelevalve eesmärgid, selle põhiülesanded ja tegevus” – direktiivi 2009/138/EÜ artikli 31 lõike 2 punkti e kohane nõue.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. detsember 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1094/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48).

(3)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/35, 10. oktoober 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 12, 17.1.2015, lk 1).


I LISA

VORMID STATISTILISTE KOONDANDMETE AVALIKUSTAMISEKS

Artiklis 3 osutatud statistiliste koondandmete avalikustamisel kasutatakse allpool toodud vorme A, B, C ja D.

VORM A STATISTILISTE KOONDANDMETE AVALIKUSTAMISEKS – KINDLUSTUS- JA EDASIKINDLUSTUSANDJAD, KELLE ÜLE TEHAKSE JÄRELEVALVET DIREKTIIVI 2009/138/EÜ ALUSEL

Lahtri number

Kirje

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

 

 

Kõik kindlustus- ja edasikindlustusandjad

Elukindlustusandjad

Kahjukindlustusandjad

Kindlustusandjad, kes samal ajal tegelevad nii elukindlustus- kui ka kahjukindlustustegevusega

Edasikindlustusandjad

Kõik kindlustus- ja edasikindlustusandjad

Elukindlustusandjad

Kahjukindlustusandjad

Kindlustusandjad, kes samal ajal tegelevad nii elukindlustus- kui ka kahjukindlustustegevusega

Edasikindlustusandjad

Kõik kindlustus- ja edasikindlustusandjad

Elukindlustusandjad

Kahjukindlustusandjad

Kindlustusandjad, kes samal ajal tegelevad nii elukindlustus- kui ka kahjukindlustustegevusega

Edasikindlustusandjad

Kõik kindlustus- ja edasikindlustusandjad

Elukindlustusandjad

Kahjukindlustusandjad

Kindlustusandjad, kes samal ajal tegelevad nii elukindlustus- kui ka kahjukindlustustegevusega

Edasikindlustusandjad

KINDLUSTUS- JA EDASIKINDLUSTUSANDJATE LIIGID

AS1a

Kindlustus- ja edasikindlustusandjate arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS1b

Järelevalveasutuse liikmesriigis asutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 punkti 11 kohaste filiaalide arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS1c

Järelevalveasutuse liikmesriigis asutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 162 lõike 3 kohaste filiaalide arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS2

Kindlustus- ja edasikindlustusandjate selliste filiaalide arv liidus, mis on asutatud järelevalveasutuse liikmesriigis ja mis tegelevad asjaomase tegevusega ühes või mitmes liikmesriigis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS3

Järelevalveasutuse liikmesriigis asutatud selliste kindlustusandjate arv, kes tegutsevad teistes liikmesriikides teenuste osutamise vabaduse alusel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS4a

Muudes liikmesriikides asutatud selliste kindlustusandjate arv, kes on teatanud kavatsusest tegutseda järelevalveasutuse liikmesriigis teenuste osutamise vabaduse alusel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS4b

Muudes liikmesriikides asutatud selliste kindlustusandjate arv, kes tegelikult tegutsevad järelevalveasutuse liikmesriigis teenuste osutamise vabaduse alusel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS5

Selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate arv, kes ei kuulu direktiivi 2009/138/EÜ kohaldamisalasse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS6

Selliste eriotstarbeliste varakogumite arv, kes on saanud kindlustus- ja edasikindlustusandjatelt tegevusloa vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 211

 

 

 

 

AS7

Selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate arv, kelle suhtes kohaldatakse tervendamismeetmeid või lõpetamismenetlust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOHANDAMISTE VÕI ÜLEMINEKUMEETMETE KASUTAMINE KINDLUSTUS- JA EDASIKINDLUSTUSANDJATE POOLT

AS8

Selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate arv, kes kohaldavad direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 77b osutatud kattuvusega kohandamist, ning nende portfellide arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS9

Selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate arv, kes kohaldavad direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 77d osutatud volatiilsusega kohandamist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS10

Selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate arv, kes kohaldavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 308c kohast ülemineku riskivaba intressikõverat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS11

Selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate arv, kes kes kohaldavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 308d kohast tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARAD, KOHUSTISED JA OMAVAHENDID

AS12

Kindlustus- ja edasikindlustusandjate varade kogusumma, hinnatuna vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12a

Immateriaalsed varad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12b

Edasilükkunud tulumaksu varad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12c

Pensionihüvitiste ülejääk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12d

Materiaalne põhivara omakasutuseks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12e

Investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12f

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12g

Laenud ja hüpoteeklaenud (v.a kindlustuslepingutega seotud laenud)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12h

Kindlustuslepingutega seotud laenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12i

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12j

Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12k

Kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12l

Edasikindlustusega seotud nõuded

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12m

Nõuded (nõuded klientide vastu, muu kui kindlustus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12n

Omaaktsiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12o

Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvad summad, mis on sisse nõutud, kuid veel tasumata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12p

Raha ja raha ekvivalendid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12q

Muud, mujal kajastamata varad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13

Kindlustus- ja edasikindlustusandjate kohustiste kogusumma, hinnatuna vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklitele 75–86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13a

Tehnilised eraldised

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13b

Muud kohustised, v.a allutatud kohustised, mida omavahendid ei hõlma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13c

Allutatud kohustised, mida omavahendid ei hõlma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS14a

Põhiomavahendid kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS14aa

millest allutatud kohustised

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS14b

Lisaomavahendid kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15

Solventsuskapitalinõude katmise omavahendite nõuetekohane kogusumma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15a

Esimese taseme omavahendid, piiranguteta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15b

Esimese taseme omavahendid, piirangutega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15c

Teise taseme omavahendid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15d

Kolmanda taseme omavahendid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16

Miinimumkapitalinõude katmise põhiomavahendite nõuetekohane kogusumma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16a

Esimese taseme omavahendid, piiranguteta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16b

Esimese taseme omavahendid, piirangutega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16c

Teise taseme omavahendid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULATIIVSED KAPITALINÕUDED – STANDARDVALEM

AS17

Miinimumkapitalinõude kogusumma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS18

Solventsuskapitalinõude kogusumma

 

 

 

 

AS19

Solventsuskapitalinõude kogusumma standardvalemi kohaselt riskimoodulite ja alammoodulite lõikes võimalikul koondtasandil, väljendatuna protsentides solventsuskapitalinõude kogusummast (1)

 

 

 

 

AS19a

Tururisk

 

 

 

 

AS19aa

Intressirisk

 

 

 

 

AS19ab

Aktsiarisk

 

 

 

 

AS19ac

Kinnisvararisk

 

 

 

 

AS19ad

Hinnavaherisk

 

 

 

 

AS19ae

Turu kontsentratsioonirisk

 

 

 

 

AS19af

Valuutarisk

 

 

 

 

AS19b

Vastaspoole makseviivituse risk

 

 

 

 

AS19c

Elukindlustuse kindlustusrisk

 

 

 

 

AS19ca

Suremusrisk

 

 

 

 

AS19cb

Üleelamisrisk

 

 

 

 

AS19cc

Töövõimetuse-haigestumuse risk

 

 

 

 

AS19cd

Kindlustuslepingute katkemise risk

 

 

 

 

AS19ce

Elukindlustuskulude risk

 

 

 

 

AS19cf

Ümberhindamise risk

 

 

 

 

AS19cg

Elukindlustuse katastroofirisk

 

 

 

 

AS19d

Tervisekindlustusrisk

 

 

 

 

AS19da

SLT tervisekindlustuse kindlustusrisk

 

 

 

 

AS19db

NSLT tervisekindlustuse kindlustusrisk

 

 

 

 

AS19dc

Tervisekindlustuse katastroofirisk

 

 

 

 

AS19e

Kahjukindlustuse kindlustusrisk

 

 

 

 

AS19ea

Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

 

 

 

 

AS19eb

Kahjukindlustuslepingute katkemise risk

 

 

 

 

AS19ec

Kahjukindlustuse katastroofirisk

 

 

 

 

AS19f

Immateriaalse vara risk

 

 

 

 

AS19g

Operatsioonirisk

 

 

 

 

AS20

Solventsuskapitalinõude kogusumma hinnavaheriski ja turu kontsentratsiooniriski alammoodulite puhul ning vastaspoole makseviivituse riski mooduli puhul, mille puhul suuremate või komplekssemate riskipositsioonide krediidikvaliteedi astmed on ümber hinnatud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 4 lõikele 5, võimalikul koondtasandil, väljendatuna protsentides vastavate alammoodulite või mooduli kogusummast (kui krediidiriski solventsuskapitalinõue arvutatakse standardvalemi kohaselt) (1)

 

 

 

 

AS20a

Hinnavaherisk

 

 

 

 

AS20b

Turu kontsentratsioonirisk

 

 

 

 

AS20c

Vastaspoole makseviivituse risk

 

 

 

 

REGULATIIVSED KAPITALINÕUDED – SISEMUDELID

AS21

Solventsuskapitalinõude kogusumma heaks kiidetud osalise sisemudeli kohaselt võimalikul koondtasandil, väljendatuna protsentides solventsuskapitalinõude kogusummast

 

 

 

 

AS21a

Solventsuskapitalinõude kogusumma sellise heaks kiidetud osalise sisemudeli kohaselt, mille ulatus hõlmab krediidiriski nii tururiski kui ka vastaspoole makseviivituse riski puhul, võimalikul koondtasandil, väljendatuna protsentides osalise sisemudeli kohaselt arvutatud solventsuskapitalinõude kogusummast

 

 

 

 

AS22a

Solventsuskapitalinõude arvutamisel heaks kiidetud täielikku sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate arv

 

 

 

 

AS22b

Solventsuskapitalinõude arvutamisel heaks kiidetud osalist sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate arv

 

 

 

 

AS22c

Solventsuskapitalinõude arvutamisel sellist heaks kiidetud osalist sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate arv, mille ulatus hõlmab krediidiriski nii tururiski kui ka vastaspoole makseviivituse riski puhul

 

 

 

 

REGULATIIVSED KAPITALINÕUDED – LISAKAPITALINÕUDED

AS23a

Lisakapitalinõuete arv

 

 

 

 

AS23b

Keskmine lisakapitalinõue kindlustus- või edasikindlustusandja kohta

 

 

 

 

AS23c

Lisakapitalinõuete jaotus mõõdetuna protsentides solventsuskapitalinõudest seoses kõigi kindlustus- ja edasikindlustusandjatega, kelle üle tehakse järelevalvet direktiivi 2009/138/EÜ alusel

 

 

 

 

VORM B STATISTILISTE KOONDANDMETE AVALIKUSTAMISEKS – KINDLUSTUSGRUPID, KELLE ÜLE TEHAKSE JÄRELEVALVET DIREKTIIVI 2009/138/EÜ ALUSEL

Lahtri number

Kirje

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

GRUPPIDE LIIGID

AG24

Selliste kindlustusgruppide arv, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja, sealhulgas:

 

 

 

 

AG24a

tütarettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate arv riigi tasandil

 

 

 

 

AG24b

tütarettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate arv muudes liikmesriikides

 

 

 

 

AG24c

tütarettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate arv kolmandates riikides:

 

 

 

 

AG24ca

millest tütarettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate arv samaväärsetes kolmandates riikides

 

 

 

 

AG24cb

millest tütarettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate arv mittesamaväärsetes kolmandates riikides

 

 

 

 

AG25

Selliste kindlustusgruppide arv, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja, kui lõpliku emaettevõtjana tegutsev kindlustus- või edasikindlustusandja või kindlustusvaldusettevõtja, kelle peakontor asub liidus, on sellise ettevõtja tütarettevõtja, kelle peakontor asub väljaspool liitu

 

 

 

 

AG26

Selliste lõpliku emaettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate või kindlustusvaldusettevõtjate või segafinantsvaldusettevõtjate arv, kelle üle teeb järelevalveasutus riigi tasandil kindlustusgrupi järelevalvet vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 216, muu hulgas järgmine teave:

 

 

 

 

AG26a

sellise kindlustus- või edasikindlustusandja või valdusettevõtja nimi

 

 

 

 

AG26b

selle tütarettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate arv riigi tasandil

 

 

 

 

AG26c

selle tütarettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate arv muudes liikmesriikides

 

 

 

 

AG26d

selle tütarettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate arv kolmandates riikides

 

 

 

 

AG26da

millest selle tütarettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate arv samaväärsetes kolmandates riikides

 

 

 

 

AG26db

millest selle tütarettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate arv mittesamaväärsetes kolmandates riikides

 

 

 

 

AG27

Selliste lõpliku emaettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate või kindlustusvaldusettevõtjate arv, kelle üle teeb järelevalveasutus riigi tasandil kindlustusgrupi järelevalvet vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 216, kui on olemas teine riigi tasandil lõplik seotud emaettevõtja, nagu on osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 217

 

 

 

 

AG28

Selliste piiriüleste kindlustusgruppide arv, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja

 

 

 

 

ARVESTUSMEETODID JA GRUPI OMAVAHENDID

AG29

Selliste kindlustusgruppide arv, kellel on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 220 lõikele 2 lubatud grupi tasandil solventsuse arvutamisel kasutada 2. meetodit või 1. ja 2. meetodi kombinatsiooni

 

 

 

 

AG30

Kindlustusgrupi nõuetekohaste omavahendite kogusumma selliste kindlustusgruppide puhul, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja

 

 

 

 

AG30a

Kindlustusgrupi nõuetekohaste omavahendite kogusumma direktiivi 2009/138/EÜ artikli 230 lõikes 1 osutatud 1. meetodi kohaselt selliste kindlustusgruppide puhul, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja

 

 

 

 

AG30b

Kindlustusgrupi nõuetekohaste omavahendite kogusumma direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 osutatud 2. meetodi kohaselt selliste kindlustusgruppide puhul, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja

 

 

 

 

AG30c

Kindlustusgrupi nõuetekohaste omavahendite kogusumma direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 220 osutatud 1. ja 2. meetodi kombineerimise tulemusel selliste kindlustusgruppide puhul, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja

 

 

 

 

GRUPI SOLVENTSUSKAPITALINÕUE

AG31

Kindlustusgrupi solventsuskapitalinõude kogusumma selliste kindlustusgruppide puhul, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja

 

 

 

 

AG31a

Kindlustusgrupi solventsuskapitalinõude kogusumma direktiivi 2009/138/EÜ artikli 230 lõikes 1 osutatud 1. meetodi kohaselt selliste kindlustusgruppide puhul, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi solventsuskapitalinõude puhul kindlustusgrupi järelevalve teostaja

 

 

 

 

AG31b

Kindlustusgrupi solventsuskapitalinõude kogusumma direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 osutatud 2. meetodi kohaselt selliste kindlustusgruppide puhul, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi solventsuskapitalinõude puhul kindlustusgrupi järelevalve teostaja

 

 

 

 

AG31c

Kindlustusgrupi solventsuskapitalinõude kogusumma 1. ja 2. meetodi kombineerimise tulemusel selliste kindlustusgruppide puhul, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi solventsuskapitalinõude puhul kindlustusgrupi järelevalve teostaja

 

 

 

 

GRUPI SISEMUDELID

AG32a

Selliste kindlustusgruppide arv, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja ja kes kasutavad grupi solventsuskapitalinõuete arvutamisel heaks kiidetud täielikku sisemudelit

 

 

 

 

AG32aa

millest juhud, mille puhul on antud heakskiit vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 230

 

 

 

 

AG32ab

millest juhud, mille puhul on antud heakskiit vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 231

 

 

 

 

AG32b

Selliste kindlustusgruppide arv, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja ja kes kasutavad grupi solventsuskapitalinõude arvutamisel heaks kiidetud osalist sisemudelit

 

 

 

 

AG32ba

millest juhud, mille puhul on antud heakskiit vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 230

 

 

 

 

AG32bb

millest juhud, mille puhul on antud heakskiit vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 231

 

 

 

 

VORM C JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTA KVANTITATIIVSETE STATISTILISTE KOONDANDMETE AVALIKUSTAMISEKS

Lahtri number

Kirje

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

JÄRELEVALVEASUTUSE TÖÖTAJAD

B1b

Töötajate arv kalendriaasta lõpu seisuga

 

 

 

 

KOHAPEALSED KONTROLLID

B2a

Nii üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja kui ka kindlustusgrupi tasandil tehtud kohapealsete kontrollide koguarv

 

 

 

 

B2aa

millest korrapärased kontrollide arv

 

 

 

 

B2ab

millest sihtotstarbelised kontrollide arv

 

 

 

 

B2ac

millest kolmandatele isikutele usaldatud kohapealsete kontrollide arv

 

 

 

 

B2ad

millest selliste kohapealsete kontrollide arv kindlustusgrupi järelevalve raames, mis on tehtud koos kindlustusgrupi järelevalvekolleegiumi teiste liikmetega

 

 

 

 

B2ae

millest selliste kontrollide koguarv, mis korraldati selleks, et uurida ja hinnata kindlustus- ja edasikindlustusandjate tuginemist välisreitingutele

 

 

 

 

B2b

Nii üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja kui ka kindlustusgrupi tasandil tehtud kohapealsetele kontrollidele kulunud inimtööpäevade koguarv

 

 

 

 

B3

Nii üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja kui ka kindlustusgrupi tasandil korraldatud selliste ametlike läbivaatamiste arv, mille raames hinnati täielike või osaliste sisemudelite pidevat nõuetele vastavust

 

 

 

 

B3a

millest selliste läbivaatamiste arv, mis korraldati selleks, et uurida ja hinnata kindlustus- ja edasikindlustusandjate tuginemist välisreitingutele

 

 

 

 

SISEMUDELID

B4a

Üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja tasandil heakskiitmiseks esitatud osaliste ja täielike sisemudelite arv

 

 

 

 

B4aa

millest üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja tasandil heakskiitmiseks esitatud selliste osaliste ja täielike sisemudelite arv, mille ulatus hõlmab krediidiriski nii tururiski kui ka vastaspoole makseviivituse riski puhul

 

 

 

 

B4b

Osaliste ja täielike sisemudelite heakskiitmist käsitlevate rahuldatud taotluste arv üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja tasandil

 

 

 

 

B4ba

millest selliste osaliste ja täielike sisemudelite arv üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja tasandil, mille ulatus hõlmab krediidiriski nii tururiski kui ka vastaspoole makseviivituse riski puhul

 

 

 

 

B4c

Kindlustusgrupi tasandil heakskiitmiseks esitatud osaliste ja täielike sisemudelite arv

 

 

 

 

B4ca

millest kindlustusgrupi tasandil heakskiitmiseks esitatud selliste osaliste ja täielike sisemudelite arv, mille ulatus hõlmab krediidiriski nii tururiski kui ka vastaspoole makseviivituse riski puhul

 

 

 

 

B4d

Osaliste ja täielike sisemudelite heakskiitmist käsitlevate rahuldatud taotluste arv kindlustusgrupi tasandil

 

 

 

 

B4da

millest selliste osaliste ja täielike sisemudelite arv kindlustusgrupi tasandil, mille ulatus hõlmab krediidiriski nii tururiski kui ka vastaspoole makseviivituse riski puhul

 

 

 

 

JÄRELEVALVEMEETMED JA -VOLITUSED

B5a

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 110 kohaselt võetud parandusmeetmete arv

 

 

 

 

B5b

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 117 kohaselt võetud parandusmeetmete arv

 

 

 

 

B5c

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 119 kohaselt võetud parandusmeetmete arv

 

 

 

 

B5ca

millest selliste parandusmeetmete arv, mis olid tingitud kindlustus- või edasikindlustusandja riskiprofiili kõrvalekaldumisest tema krediidiriski puhul

 

 

 

 

B5d

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 137 kohaselt võetud parandusmeetmete arv

 

 

 

 

B5e

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 138 kohaselt võetud parandusmeetmete arv

 

 

 

 

B5f

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 139 kohaselt võetud parandusmeetmete arv

 

 

 

 

B6

Kehtetuks tunnistatud tegevuslubade arv

 

 

 

 

B7

Kindlustus- või edasikindlustusandjatele antud tegevuslubade arv

 

 

 

 

B9

Selliste taotluste arv, mis esitati järelevalveasutustele, et kasutada direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 77b osutatud kattuvusega kohandamist

 

 

 

 

B9a

millest direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 77b osutatud kattuvusega kohandamise kasutamist käsitlevate rahuldatud taotluste arv

 

 

 

 

B10

Selliste taotluste arv, mis esitati järelevalveasutustele, et kasutada direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 77d osutatud volatiilsusega kohandamist

 

 

 

 

B10a

millest direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 77d osutatud volatiilsusega kohandamise kasutamist käsitlevate rahuldatud taotluste arv

 

 

 

 

B11a

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 138 lõike 4 kohaste pikenduste arv

 

 

 

 

B11b

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 138 lõike 4 kohaste pikenduste keskmine pikkus

 

 

 

 

B12

Vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 304 antud lubade arv.

 

 

 

 

B13

Selliste taotluste arv, mis esitati järelevalveasutusele, et kasutada direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 308c osutatud ülemineku riskivaba intressikõverat

 

 

 

 

B13a

millest direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 308c osutatud ülemineku riskivaba intressikõvera kasutamist käsitlevate rahuldatud taotluste arv

 

 

 

 

B13b

Selle üleminekumeetme heakskiitmise tühistamist direktiivi 2009/138/EÜ artikli 308c kohaselt käsitlevate otsuste arv

 

 

 

 

B14

Selliste taotluste arv, mis esitati järelevalveasutusele, et kasutada direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 308d osutatud üleminekulist tehniliste eraldiste mahaarvamist

 

 

 

 

B14a

millest direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 308d osutatud üleminekulist tehniliste eraldiste mahaarvamist käsitlevate rahuldatud taotluste arv

 

 

 

 

JÄRELEVALVEKOLLEEGIUMID

B15a

Järelevalvekolleegiumide selliste koosolekute arv, kus järelevalveasutus osales liikmena

 

 

 

 

B15b

Järelevalvekolleegiumide selliste koosolekute arv, mida järelevalveasutus juhtis kindlustusgrupi järelevalve teostajana

 

 

 

 

OMAVAHENDITE HEAKSKIITMINE

B16a

Selliste taotluste arv, mis esitati järelevalveasutustele lisaomavahendite heakskiitmiseks

 

 

 

 

B16aa

millest lisaomavahendite heakskiitmist käsitlevate rahuldatud taotluste arv

 

 

 

 

B17

Selliste taotluste arv, mis esitati järelevalveasutustele niisuguste omavahendite kirjete hindamise ja liigitamise heakskiitmiseks, mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklites 69, 72, 74, 76 ja 78 esitatud loetelud ei hõlma

 

 

 

 

B17a

millest selliste rahuldatud taotluste arv, mis on esitatud niisuguste omavahendite kirjete hindamise ja liigitamise heakskiitmiseks, mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklites 69, 72, 74, 76 ja 78 esitatud loetelud ei hõlma

 

 

 

 

VASTASTIKUSED EKSPERDIHINNANGUD

B18a

Selliste vastastikuste eksperdihinnangute arv, mille andmise on korraldanud ja ellu viinud EIOPA vastavalt määruse (EL) nr 1094/2010 artiklile 30 ning milles järelevalveasutus on osalenud

 

 

 

 

VORM D JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTA KVALITATIIVSETE STATISTILISTE KOONDANDMETE AVALIKUSTAMISEKS

Teave avalikustatakse järgmiste teemade kaupa. Iga teema puhul hõlmab avalikustatav teave eelmise nelja aasta andmeid.

B1a– järelevalveasutuse struktuur

B8a– lisakapitalinõuete kohaldamise kriteeriumid

B8b– lisakapitalinõuete arvutamise kriteeriumid

B8c– lisakapitalinõuete kõrvaldamise kriteeriumid

B16b– heaks kiidetud lisaomavahendite kirjete peamised tunnused

B17b– selliste heaks kiidetud omavahendite kirjete peamised tunnused, mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklites 69, 72, 74, 76 ja 78 esitatud asjakohased loetelud ei hõlma

B17c– selliste heaks kiidetud omavahendite kirjete hindamise ja liigitamise meetod, mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklites 69, 72, 74, 76 ja 78 esitatud asjakohased loetelud ei hõlma

B18b– selliste vastastikuste eksperdihinnangute ulatus, mille andmise on korraldanud ja ellu viinud EIOPA vastavalt määruse (EL) nr 1094/2010 artiklile 30 ning milles järelevalveasutus on osalenud


(1)  Andmed solventsuskapitalinõude kohta riskimoodulite ja alammoodulite lõikes ei hõlma teavet eraldatud vahendite kogumitega või kattuvusega kohandamise portfellidega kindlustus- või edasikindlustusandjate kohta, kuna selliste kindlustus- või edasikindlustusandjate solventsuskapitalinõuet puudutavad andmed on arvutuse laadist tulenevalt kättesaadavad ainult üksuse tasandil.


II LISA

JUHISED STATISTILISTE KOONDANDMETE AVALIKUSTAMISEKS

Artiklis 3 osutatud statistilised koondandmed avalikustatakse kooskõlas käesolevas lisas sätestatud juhiste ja kirjete määratlustega.

Avalikustatavate andmetega hõlmatud möödunud aastate arv

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 316 lõike 2 kohaselt avalikustatakse nelja viimase kalendriaasta andmed. Kuni aastani 2020, mil kättesaadavad on vähema kui nelja aasta andmed, avalikustatakse kõigi nende eelmiste aastate andmed, mille kohta andmed on olemas. Iga kord, kui andmeid avalikustatakse, ajakohastatakse neid kalendriaastaid, mida avalikustamised puudutavad. Vormides A–C tähistab x tabeli esimeses reas jooksvat aastat, st aastat, mil toimub avalikustamine.

Avalikustamise tähtajad ja majandusaasta lõpp

Kindlustus- ja edasikindlustusandjate majandusaasta lõpu aeg võib mõjutada seda, millisel aasta järelevalveasutused andmed avalikustavad. Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 XXI lisa A osa viimases lõigus on sätestatud, et järelevalve all olevate kindlustus- ja edasikindlustusandjate ning kindlustusgruppide andmed esitatakse sellise majandusaasta lõpu seisuga, mis lõppes viimasel kalendriaastal. Kui kindlustus- ja edasikindlustusandjate majandusaasta lõpp on pärast 31. detsembrit, koondavad ja avalikustavad järelevalveasutused andmed kalendriaastal, mis järgneb aastale, mil lõppes majandusaasta. 2017. aastal, mil toimub esimene avalikustamise, mis puudutab 2016. aastal lõppevat kalendriaastat, ei hõlma sellistes liikmesriikides, kus kindlustus- ja edasikindlustusandjate majandusaasta lõpp on pärast 31. detsembrit, järelevalve all olevate kindlustus- ja edasikindlustusandjate ning kindlustusgruppide avalikustatud andmed kõigi nende kindlustus- ja edasikindlustusandjate andmeid, kelle suhtes kohaldatakse direktiivi 2009/138/EÜ. Kõik järgmised avalikustamised hõlmavad aga kõigi kindlustus- ja edasikindlustusandjate andmeid.

Lahtrite numbrid

Lahtrite numbrid vastavad järjekorrale ja numbritele delegeeritud määruse (EL) 2015/35 XXI lisas; esimesed lahtrid puudutavad XXI lisa A osas kindlustus- ja edasikindlustusandjate kohta nõutavat teavet (AS-lahtrid), järgmised XXI lisa A osas kindlustusgruppide kohta nõutavat teavet (AG-lahtrid) ja viimased XXI lisa B osas järelevalveasutuste kohta nõutavat teavet (B-lahtrid).

Kirjete määratlused

Kirjete määratlustes on selgitatud, millist teavet täpselt tuleb avalikustada, või on neis täpsustatud andmeallikas. Kõik lahtrite numbrid tähistavad käesoleva määruse vormide muid lahtreid. Kõik vormide või vormis sisalduvate kirjete koodid kirjete määratlustes tähistavad sama koodiga vorme või vormis sisalduvaid kirjeid, nagu sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2015/2450 (1). Kui kirje määratlust ei ole esitatud, peetakse seda, millised andmed tuleb esitada, selgeks.

Erijuhised vormi A kohta

Kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2015/35 XXI lisa A osaga esitatakse järelevale all olevate kindlustus- ja edasikindlustusandjate andmed eraldi 1) kõigi kindlustus- ja edasikindlustusandjate, 2) elukindlustusandjate, 3) kahjukindlustusandjate, 4) samal ajal nii elukindlustus- kui ka kahjukindlustustegevusega tegelevate kindlustusandjate ning 5) edasikindlustusandjate kaupa, välja arvatud juhul, kui lahter ei ole asjakohane (–).

Kõigi kindlustus- ja edasikindlustusandjate andmeid hõlmav veerg vormis A on heleroheline, et näidata, et nendes lahtrites on sellistes valgetes lahtrites esitatud andmete summa, mis puudutavad eelmises lõigus kirjeldatud kindlustus- ja edasikindlustusandjate kategooriaid ja kus asjakohane teave on esitatud eraldi.

Erijuhised vormide C ja D kohta

Vormid C ja D puudutavad andmete avalikustamist järelevalveasutuse kohta delegeeritud määruse (EL) 2015/35 XXI lisa B osa alusel; vorm C hõlmab kvantitatiivseid andmeid ja vorm D kvalitatiivseid andmeid. Vormis D esitatakse eelmiste aastate andmed eraldi eri teemade (nt „Järelevalveasutuse struktuur”) all. Kui andmed ei ole rohkem kui ühe kalendriaasta jooksul muutunud, märgib järelevalveasutus nende kalendriaastate arvu, mida andmed käsitlevad. Muus osas võivad liikmesriigid otsustada, milline on asjakohane konkreetne vorming ja struktuur, lähtudes vormis D iga teema all esitatavate andmete laadist ja pikkusest.

I.   KIRJETE MÄÄRATLUSED STATISTILISTE KOONDANDMETE AVALIKUSTAMISEKS – KINDLUSTUS- JA EDASIKINDLUSTUSANDJAD, KELLE ÜLE TEHAKSE JÄRELEVALVET DIREKTIIVI 2009/138/EÜ ALUSEL

KIRJE

LAHTRI NUMBER

MÄÄRATLUS

Kindlustus- ja edasikindlustusandjate arv

AS1a

Nende otseste elukindlustus- või kahjukindlustusandjate või edasikindlustusandjate arv, kes on saanud tegevusloa direktiivi 2009/138/EÜ artikli 14 kohaselt ja kes kuuluvad direktiivi 2009/138/EÜ kohaldamisalasse

Järelevalveasutuse liikmesriigis asutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 punkti 11 kohaste filiaalide arv

AS1b

Kindlustus- või edasikindlustusandjate selliste filiaalide arv, mille peakontorid asuvad muudes liikmesriikides

Järelevalveasutuse liikmesriigis asutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 162 lõike 3 kohaste filiaalide arv

AS1c

Kindlustus- või edasikindlustusandjate selliste filiaalide arv, mille peakontorid asuvad EMPst väljaspool

Kindlustus- ja edasikindlustusandjate selliste filiaalide arv liidus, mis on asutatud järelevalveasutuse liikmesriigis ja mis tegelevad asjaomase tegevusega ühes või mitmes liikmesriigis

AS2

 

Järelevalveasutuse liikmesriigis asutatud selliste kindlustusandjate arv, kes tegutsevad teistes liikmesriikides teenuste osutamise vabaduse alusel

AS3

Päritoluliikmesriigi järelevalveasutuse andmed selliste kindlustusandjate kohta, kes tegelikult tegutsevad muudes liikmesriikides teenuste osutamise vabaduse alusel, lähtudes vormist S.04.01.01

Muudes liikmesriikides asutatud selliste kindlustusandjate arv, kes on teatanud kavatsusest tegutseda järelevalveasutuse liikmesriigis teenuste osutamise vabaduse alusel

AS4a

Vastuvõtva liikmesriigi järelevalveasutuse andmed selliste kindlustusandjate kohta, kes on teatanud kavatsusest tegutseda asjaomases liikmesriigis teenuste osutamise vabaduse alusel

Muudes liikmesriikides asutatud selliste kindlustusandjate arv, kes tegelikult tegutsevad järelevalveasutuse liikmesriigis teenuste osutamise vabaduse alusel

AS4b

Vastuvõtva liikmesriigi järelevalveasutuse andmed selliste kindlustusandjate kohta, kes tegelikult tegutsevad asjaomases liikmesriigis teenuste osutamise vabaduse alusel. See arv põhineb päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi järelevalveasutuste teabevahetusel

Selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate arv, kes ei kuulu direktiivi 2009/138/EÜ kohaldamisalasse

AS5

Selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate arv, kes direktiivi 2009/138/EÜ artiklite 4–12 kohaselt ei kuulu direktiivi 2009/138/EÜ kohaldamisalasse

Selliste eriotstarbeliste varakogumite arv, kes on saanud kindlustus- ja edasikindlustusandjatelt tegevusloa vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 211

AS6

 

Selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate arv, kelle suhtes kohaldatakse tervendamismeetmeid või lõpetamismenetlust

AS7

Selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate (sh filiaalid kolmandates riikides) arv, kelle suhtes kohaldatakse tervendamismeetmeid või lõpetamismenetlust. Tervendamismeetmed on direktiivi 2009/138/EÜ IV jaotise II peatüki kohased meetmed. Lõpetamismenetlus on direktiivi 2009/138/EÜ IV jaotise III peatüki kohane menetlus

Selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate arv, kes kohaldavad direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 77b osutatud kattuvusega kohandamist, ning nende portfellide arv

AS8

 

Selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate arv, kes kohaldavad direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 77d osutatud volatiilsusega kohandamist

AS9

 

Selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate arv, kes kohaldavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 308c kohast ülemineku riskivaba intressikõverat

AS10

 

Selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate arv, kes kohaldavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 308d kohast tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist

AS11

 

Kindlustus- ja edasikindlustusandjate varade kogusumma, hinnatuna vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 75

AS12

Vormi S.02.01.01 kirje C0010/R0500

Immateriaalsed varad

AS12a

Vormi S.02.01.01 kirje C0010/R0030

Edasilükkunud tulumaksu varad

AS12b

Vormi S.02.01.01 kirje C0010/R0040

Pensionihüvitiste ülejääk

AS12c

Vormi S.02.01.01 kirje C0010/R0050

Materiaalne põhivara omakasutuseks

AS12d

Vormi S.02.01.01 kirje C0010/R0060

Investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

AS12e

Vormi S.02.01.01 kirje C0010/R0070

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

AS12f

Vormi S.02.01.01 kirje C0010/R0220

Laenud ja hüpoteeklaenud (v.a kindlustuslepingutega seotud laenud)

AS12g

Vormi S.02.01.01 kirjete C0010/R0250 ja C0010/R0260 summa

Kindlustuslepingutega seotud laenud

AS12h

Vormi S.02.01.01 kirje C0010/R0240

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad

AS12i

Vormi S.02.01.01 kirje C0010/R0270

Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed

AS12j

Vormi S.02.01.01 kirje C0010/R0350

Kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu

AS12k

Vormi S.02.01.01 kirje C0010/R0360

Edasikindlustusega seotud nõuded

AS12l

Vormi S.02.01.01 kirje C0010/R0370

Nõuded (nõuded klientide vastu, muu kui kindlustus)

AS12m

Vormi S.02.01.01 kirje C0010/R0380

Omaaktsiad

AS12n

Vormi S.02.01.01 kirje C0010/R0390

Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvad summad, mis on sisse nõutud, kuid veel tasumata

AS12o

Vormi S.02.01.01 kirje C0010/R0400

Raha ja raha ekvivalendid

AS12p

Vormi S.02.01.01 kirje C0010/R0410

Muud, mujal kajastamata varad

AS12q

Vormi S.02.01.01 kirje C0010/R0420

Kindlustus- ja edasikindlustusandjate kohustiste kogusumma, hinnatuna vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklitele 75–86

AS13

Vormi S.02.01.01 kirje C0010/R0900

Tehnilised eraldised

AS13a

Vormi S.02.01.01 kirjete C0010/R0520, C0010/R0560, C0010/R0610, C0010/R0650 ja C0010/R0690 summa

Muud kohustised, v.a allutatud kohustised, mida omavahendid ei hõlma

AS13b

Vormi S.02.01.01.1 kirjete C0010/R0740 kuni C0010/R0840, C0010/R0870 ja C0010/R0880 summa

Allutatud kohustised, mida omavahendid ei hõlma

AS13c

Vormi S.02.01.01 kirje C0010/R0860

Põhiomavahendid kokku

AS14a

Vormi S.23.01.01 kirje C0010/R0290

millest allutatud kohustised

AS14aa

Vormi S.23.01.01 kirje C0010/R0140

Lisaomavahendid kokku

AS14b

Vormi S.23.01.01 kirje C0010/R0400

Solventsuskapitalinõude katmise omavahendite nõuetekohane kogusumma

AS15

Vormi S.23.01.01 kirje C0010/R0540

Esimese taseme omavahendid, piiranguteta

AS15a

Vormi S.23.01.01 kirje C0020/R0540

Esimese taseme omavahendid, piirangutega

AS15b

Vormi S.23.01.01 kirje C0030/R0540

Teise taseme omavahendid

AS15c

Vormi S.23.01.01 kirje C0040/R0540

Kolmanda taseme omavahendid

AS15d

Vormi S.23.01.01 kirje C0050/R0540

Miinimumkapitalinõude katmise põhiomavahendite nõuetekohane kogusumma

AS16

Vormi S.23.01.01 kirje C0010/R0550

Esimese taseme omavahendid, piiranguteta

AS16a

Vormi S.23.01.01 kirje C0020/R0550

Esimese taseme omavahendid, piirangutega

AS16b

Vormi S.23.01.01 kirje C0030/R0550

Teise taseme omavahendid

AS16c

Vormi S.23.01.01 kirje C0040/R0550

Miinimumkapitalinõude kogusumma

AS17

Vormi S.28.01.01 või S.28.02.01 kirje C0070/R0400

Solventsuskapitalinõude kogusumma

AS18

Vormi S.25.01.01, S.25.02.01 või S.25.03.01 kirje C0100/R0220

Solventsuskapitalinõude kogusumma standardvalemi kohaselt riskimoodulite ja alammoodulite lõikes võimalikul koondtasandil, väljendatuna protsentides solventsuskapitalinõude kogusummast

AS19

Selles lahtris peaks olema standardmeetodiga arvutatud solventsuskapitalinõude summa. See on vormi S.25.01.01.01 kirje C0100/R0220, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides).

Lahtrites AS19a–AS19f peaks olema solventsuskapitalinõude summad riskimoodulite ja alammoodulite lõikes võimalikul koondtasandil.

Eraldatud vahendite kogumitega või kattuvusega kohandamise portfellidega kindlustus- või edasikindlustusandjate korral on solventsuskapitalinõuet puudutavad andmed arvutuse laadist tulenevalt kättesaadavad ainult üksuse tasandil ning mitte riskimoodulite ja alammoodulite lõikes. Kui liikmesriigis on eraldatud vahendite kogumitega või kattuvusega kohandamise portfellidega kindlustus- või edasikindlustusandjaid, peaks lahtrites AS19a–AS19f riskimoodulite ja alammoodulite lõikes kajastatud andmed hõlmama järelikult ainult kindlustus- ja edasikindlustusandjaid, kellel ei ole eraldatud vahendite kogumeid või kattuvusega kohandamise portfelle

Tururisk

AS19a

Vormi S.25.01.01 kirje C0030/R0010, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Intressirisk

AS19aa

Vormi S.26.01.01 kirje C0060/R0100, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Aktsiarisk

AS19ab

Vormi S.26.01.01 kirje C0060/R0200, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Kinnisvararisk

AS19ac

Vormi S.26.01.01 kirje C0060/R0300, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Hinnavaherisk

AS19ad

Vormi S.26.01.01 kirje C0060/R0400, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Turu kontsentratsioonirisk

AS19ae

Vormi S.26.01.01 kirje C0060/R0500, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Valuutarisk

AS19af

Vormi S.26.01.01 kirje C0060/R0600, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Vastaspoole makseviivituse risk

AS19b

Vormi S.25.01.01 kirje C0030/R0020, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Elukindlustuse kindlustusrisk

AS19c

Vormi S.25.01.01 kirje C0030/R0030, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Suremusrisk

AS19ca

Vormi S.26.03.01 kirje C0060/R0100, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Üleelamisrisk

AS19cb

Vormi S.26.03.01 kirje C0060/R0200, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Töövõimetuse-haigestumuse risk

AS19cc

Vormi S.26.03.01 kirje C0060/R0300, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Kindlustuslepingute katkemise risk

AS19cd

Vormi S.26.03.01 kirje C0060/R0400, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Elukindlustuskulude risk

AS19ce

Vormi S.26.03.01 kirje C0060/R0500, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Ümberhindamise risk

AS19cf

Vormi S.26.03.01 kirje C0060/R0600, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Elukindlustuse katastroofirisk

AS19cg

Vormi S.26.03.01 kirje C0060/R0700, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Tervisekindlustusrisk

AS19d

Vormi S.25.01.01 kirje C0030/R0040, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

SLT tervisekindlustuse kindlustusrisk

AS19da

Vormi S.26.04.01 kirje C0060/R0800, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

NSLT tervisekindlustuse kindlustusrisk

AS19db

Vormi S.26.04.01 kirje C0230/R1400, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Tervisekindlustuse katastroofirisk

AS19dc

Vormi S.26.04.01 kirje C0250/R1540, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Kahjukindlustuse kindlustusrisk

AS19e

Vormi S.25.01.01 kirje C0030/R0050, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

AS19ea

Vormi S.26.05.01 kirje C0100/R0300, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Kahjukindlustuslepingute katkemise risk

AS19eb

Vormi S.26.05.01 kirje C0150/R0400, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Kahjukindlustuse katastroofirisk

AS19ec

Vormi S.26.05.01 kirje C0160/R0500, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Immateriaalse vara risk

AS19f

Vormi S.25.01.01 kirje C0030/R0070, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Operatsioonirisk

AS19g

Vormi S.25.01.01 kirje C0100/R0130, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

Solventsuskapitalinõude kogusumma hinnavaheriski ja turu kontsentratsiooniriski alammoodulite puhul ning vastaspoole makseviivituse riski mooduli puhul, mille puhul suuremate või komplekssemate riskipositsioonide krediidikvaliteedi astmed on ümber hinnatud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 4 lõikele 5, võimalikul koondtasandil, väljendatuna protsentides vastavate alammoodulite või mooduli kogusummast (kui krediidiriski solventsuskapitalinõue arvutatakse standardvalemi kohaselt)

AS20

Standardvalemit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate korral eespool nimetatud kolme riskimooduli ja alammooduli kogusumma nende kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul, kes on teinud vähemalt ühe ümberhindamise, jagatuna kõigi kindlustus- ja edasikindlustusandjate kolme riskimooduli ja alammooduli kogusummaga.

Eraldatud vahendite kogumitega või kattuvusega kohandamise portfellidega kindlustus- või edasikindlustusandjate korral on solventsuskapitalinõuet puudutavad andmed arvutuse laadist tulenevalt kättesaadavad ainult üksuse tasandil ning mitte riskimoodulite ja alammoodulite lõikes. Kui liikmesriigis on eraldatud vahendite kogumitega või kattuvusega kohandamise portfellidega kindlustus- või edasikindlustusandjaid, peaks lahtrites AS20 ja AS20a-c riskimoodulite ja alammoodulite lõikes kajastatud andmed hõlmama järelikult ainult kindlustus- ja edasikindlustusandjaid, kellel ei ole eraldatud vahendite kogumeid või kattuvusega kohandamise portfelle.

Kuna kindlustus- või edasikindlustusandjad ei kajasta kvantitatiivsetes vormides krediidikvaliteedi astmete ümberhindamist, peaksid järelevalveasutused käesoleva määruse vormis A täpsustama lahtrites AS20 ja AS20a-c esitatava teabe ulatust, mh ka võimalikku koondtasandit

Hinnavaherisk

AS20a

Standardvalemit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate korral hinnavaheriski kogusumma nende kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul, kes on teinud vähemalt ühe ümberhindamise, jagatuna kõigi kindlustus- ja edasikindlustusandjate hinnavaheriski alammooduli kogusummaga

Turu kontsentratsioonirisk

AS20b

Standardvalemit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate korral turu kontsentratsiooniriski kogusumma nende kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul, kes on teinud vähemalt ühe ümberhindamise, jagatuna kõigi kindlustus- ja edasikindlustusandjate turu kontsentratsiooniriski alammooduli kogusummaga

Vastaspoole makseviivituse risk

AS20c

Standardvalemit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate korral vastaspoole makseviivituse riski kogusumma nende kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul, kes on teinud vähemalt ühe ümberhindamise, jagatuna kõigi kindlustus- ja edasikindlustusandjate vastaspoole makseviivituse riski alammooduli kogusummaga

Solventsuskapitalinõude kogusumma heaks kiidetud osalise sisemudeli kohaselt riskimoodulite ja alammoodulite lõikes võimalikul koondtasandil, väljendatuna protsentides solventsuskapitalinõude kogusummast

AS21

Vormi S.25.02.01 kirje C0100/R0220, jagatuna lahtriga AS18 (protsentides)

millest solventsuskapitalinõude kogusumma sellise heaks kiidetud osalise sisemudeli kohaselt, mille ulatus hõlmab krediidiriski nii tururiski kui ka vastaspoole makseviivituse riski puhul, riskimoodulite ja alammoodulite lõikes, võimalikul koondtasandil, väljendatuna protsentides osalise sisemudeli kohaselt arvutatud solventsuskapitalinõude kogusummast

AS21a

Vormi S.25.02.01 kirje C0100/R0220 selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate korral, kes kasutavad heaks kiidetud osalist sisemudelit, mille ulatus hõlmab krediidiriski nii tururiski kui ka vastaspoole makseviivituse riski puhul, jagatuna lahtriga AS21 (protsentides)

Solventsuskapitalinõude arvutamisel heaks kiidetud täielikku sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate arv

AS22a

 

Solventsuskapitalinõude arvutamisel heaks kiidetud osalist sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate arv

AS22b

 

Solventsuskapitalinõude arvutamisel sellist heaks kiidetud osalist sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate arv, mille ulatus hõlmab krediidiriski nii tururiski kui ka vastaspoole makseviivituse riski puhul

AS22c

 

Lisakapitalinõuete arv

AS23a

 

Keskmine lisakapitalinõue kindlustus- või edasikindlustusandja kohta

AS23b

Vormide S.25.01.01, S.25.02.01 ja S.25.03.01 kirje C0100/R0210 kokku kõigi asjaomast kirjet kajastavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul, jagatuna lahtriga AS23a

Lisakapitalinõuete jaotus mõõdetuna protsentides solventsuskapitalinõudest seoses kõigi kindlustus- ja edasikindlustusandjatega, kelle üle tehakse järelevalvet direktiivi 2009/138/EÜ alusel

AS23c

Vormide S.25.01.01, S.25.02.01 ja S.25.03.01 kirje C0100/R0210 kokku kõigi asjaomast kirjet kajastavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul, jagatuna lahtriga AS18

II.   KIRJETE MÄÄRATLUSED STATISTILISTE KOONDANDMETE AVALIKUSTAMISEKS – GRUPID, KELLE ÜLE TEHAKSE JÄRELEVALVET DIREKTIIVI 2009/138/EÜ ALUSEL

KIRJE

LAHTRI NUMBER

MÄÄRATLUS

Selliste kindlustusgruppide arv, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja, sealhulgas:

AG24

Selliste kindlustusgruppide arv, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja, sealhulgas kindlustusgrupid riigi tasandil

tütarettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate arv riigi tasandil

AG24a

Täidetud ridade arv vormis S.32.01.04, kui „riik” tähistab järelevalveasutuse riiki

tütarettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate arv muudes liikmesriikides

AG24b

Täidetud ridade arv vormis S.32.01.04, kui „riik” tähistab muud liikmesriiki kui järelevalveasutuse riik

tütarettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate arv kolmandates riikides:

AG24c

Täidetud ridade arv vormis S.32.01.04, kui „riik” tähistab kolmandat riiki

millest tütarettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate arv samaväärsetes kolmandates riikides

AG24ca

Täidetud ridade arv vormis S.32.01.04, kui „riik” tähistab samaväärset kolmandat riiki

millest tütarettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate arv mittesamaväärsetes kolmandates riikides

AG24cb

Täidetud ridade arv vormis S.32.01.04, kui „riik” tähistab mittesamaväärset kolmandat riiki

Selliste kindlustusgruppide arv, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja, kui lõpliku emaettevõtjana tegutsev kindlustus- või edasikindlustusandja või kindlustusvaldusettevõtja, kelle peakontor asub liidus, on sellise ettevõtja tütarettevõtja, kelle peakontor asub väljaspool liitu

AG25

 

Selliste lõpliku emaettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate või kindlustusvaldusettevõtjate või segafinantsvaldusettevõtjate arv, kelle üle teeb järelevalveasutus riigi tasandil kindlustusgrupi järelevalvet vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 216, muu hulgas järgmine teave:

AG26

Lahtrid AG26a–AG26db tuleks täita eraldi iga sellise kindlustus- või edasikindlustusandja ja valdusettevõtja kohta

sellise kindlustus- või edasikindlustusandja või valdusettevõtja nimi

AG26a

 

selle tütarettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate arv riigi tasandil

AG26b

 

selle tütarettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate arv muudes liikmesriikides

AG26c

 

selle tütarettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate arv kolmandates riikides

AG26d

 

millest selle tütarettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate arv samaväärsetes kolmandates riikides

AG26da

See hõlmab kolmandaid riike, mis on osaliselt või ajutiselt samaväärsed

millest selle tütarettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate arv mittesamaväärsetes kolmandates riikides

AG26db

 

Selliste lõpliku emaettevõtjana tegutsevate kindlustus- või edasikindlustusandjate või kindlustusvaldusettevõtjate arv, kelle üle teeb järelevalveasutus riigi tasandil kindlustusgrupi järelevalvet vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 216, kui on olemas teine riigi tasandil lõplik seotud emaettevõtja, nagu on osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 217

AG27

 

Selliste piiriüleste kindlustusgruppide arv, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja

AG28

Selliste kindlustusgruppide arv, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja, välja arvatud kindlustusgrupid riigi tasandil

Selliste kindlustusgruppide arv, kellel on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 220 lõikele 2 lubatud grupi tasandil solventsuse arvutamisel kasutada 2. meetodit või 1. ja 2. meetodi kombinatsiooni

AG29

Nende kindlustusgruppide arv, kes märkisid vormi S.01.02.04 kirje C0010/R0130 lahtrisse 2. meetodi või meetodite kombinatsiooni

Kindlustusgrupi nõuetekohaste omavahendite kogusumma selliste kindlustusgruppide puhul, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja

AG30

See on lahtrite AG30a, AG30b ja AG30c summa

Kindlustusgrupi nõuetekohaste omavahendite kogusumma direktiivi 2009/138/EÜ artikli 230 lõikes 1 osutatud 1. meetodi kohaselt selliste kindlustusgruppide puhul, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja

AG30a

Vormi S.23.01.04 kirje C0010/R0660 selliste kindlustusgruppide puhul, kes kasutavad nõuetekohaste omavahendite arvutamiseks 1. meetodit, millele on osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 230 lõikes 1

Kindlustusgrupi nõuetekohaste omavahendite kogusumma direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 osutatud 2. meetodi kohaselt selliste kindlustusgruppide puhul, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja

AG30b

Vormi S.23.01.04 kirje C0010/R0660 selliste kindlustusgruppide puhul, kes kasutavad nõuetekohaste omavahendite arvutamiseks 2. meetodit, millele on osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 233 lõikes 2

Kindlustusgrupi nõuetekohaste omavahendite kogusumma direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 220 osutatud 1. ja 2. meetodi kombineerimise tulemusel selliste kindlustusgruppide puhul, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja

AG30c

Vormi S.23.01.04 kirje C0010/R0660 selliste kindlustusgruppide puhul, kes kasutavad nõuetekohaste omavahendite arvutamiseks 1. ja 2. meetodi kombinatsiooni, millele on osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 220 lõikes 2

Kindlustusgrupi solventsuskapitalinõude kogusumma selliste kindlustusgruppide puhul, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja

AG31

See on lahtrite AG31a, AG31b ja AG31c summa

Kindlustusgrupi solventsuskapitalinõude kogusumma direktiivi 2009/138/EÜ artikli 230 lõikes 1 osutatud 1. meetodi kohaselt selliste kindlustusgruppide puhul, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi solventsuskapitalinõude puhul kindlustusgrupi järelevalve teostaja

AG31a

Vormi S.23.01.04 kirje C0010/R0680 selliste kindlustusgruppide puhul, kes kasutavad solventsuskapitalinõude arvutamiseks 1. meetodit, millele on osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 230 lõikes 1

Kindlustusgrupi solventsuskapitalinõude kogusumma direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 osutatud 2. meetodi kohaselt selliste kindlustusgruppide puhul, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi solventsuskapitalinõude puhul kindlustusgrupi järelevalve teostaja

AG31b

Vormi S.23.01.04 kirje C0010/R0680 selliste kindlustusgruppide puhul, kes kasutavad solventsuskapitalinõude arvutamiseks 2. meetodit, millele on osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233

Kindlustusgrupi solventsuskapitalinõude kogusumma 1. ja 2. meetodi kombineerimise tulemusel selliste kindlustusgruppide puhul, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi solventsuskapitalinõude puhul kindlustusgrupi järelevalve teostaja

AG31c

Vormi S.23.01.04 kirje C0010/R0680 selliste kindlustusgruppide puhul, kes kasutavad solventsuskapitalinõude arvutamiseks 1. ja 2. meetodi kombinatsiooni

Selliste kindlustusgruppide arv, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja ja kes kasutavad grupi solventsuskapitalinõuete arvutamisel heaks kiidetud täielikku sisemudelit

AG32a

 

millest juhud, mille puhul on antud heakskiit vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 230

AG32aa

Selliste kindlustusgruppide arv, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja ja kes kasutavad ainult grupi solventsuskapitalinõuete arvutamisel heaks kiidetud täielikku sisemudelit

millest juhud, mille puhul on antud heakskiit vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 231

AG32ab

Selliste kindlustusgruppide arv, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja ja kes kasutavad grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude ning gruppi kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate solventsuskapitalinõude arvutamisel järelevalveasutuse heaks kiidetud täielikku sisemudelit

Selliste kindlustusgruppide arv, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja ja kes kasutavad grupi solventsuskapitalinõude arvutamisel heaks kiidetud osalist sisemudelit

AG32b

 

millest juhud, mille puhul on antud heakskiit vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 230

AG32ba

Selliste kindlustusgruppide arv, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja ja kes kasutavad ainult grupi solventsuskapitalinõuete arvutamisel heaks kiidetud osalist sisemudelit

millest juhud, mille puhul on antud heakskiit vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 231

AG32bb

Selliste kindlustusgruppide arv, mille järelevalveasutus on kindlustusgrupi järelevalve teostaja ja kes kasutavad grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude ning gruppi kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate solventsuskapitalinõude arvutamisel järelevalveasutuse heaks kiidetud osalist sisemudelit

III.   KIRJETE MÄÄRATLUSED JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTA KVALITATIIVSETE STATISTILISTE KOONDANDMETE AVALIKUSTAMISEKS

KIRJE

LAHTRI NUMBER

MÄÄRATLUS

Järelevalveasutuse struktuur

B1a

Organisatsiooniskeem, milles on näidatud vähemalt järelevalveasutuse peamised osakonnad või üksused

Töötajate arv kalendriaasta lõpu seisuga

B1b

Järelevalveasutuse täistööajale taandatud töötajate arv, mis hõlmab inimesi, kes töötavad otseselt kindlustuse usaldatavusnõuete täitmise järelevalve valdkonnas, ja neid toetavat abipersonali (nt IT) kalendriaasta lõpu seisuga. Töötajate arv arvutatakse võimaluste piires

Nii üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja kui ka kindlustusgrupi tasandil tehtud kohapealsete kontrollide koguarv

B2a

Kohapealne kontroll on kontroll või ametlik hindamine kindlustuse usaldatavusnõuetekohase reguleerimise valdkonnas, mis korraldatakse järelevalve all oleva kindlustus- või edasikindlustusandja asukohas või sellise teenuseosutaja asukohas, kellele järelevalve all olev kindlustus- või edasikindlustusandja on oma funktsioonid edasi andnud, ning mille tulemusel väljastatakse kindlustus- või edasikindlustusandjale edastatav dokument.

Näiteks järgmisi protseduure ei käsitata kohapealsete kontrollidena, kuigi need võivad olla osa kindlustus- või edasikindlustusandja üksikasjalikust kontrollimisest järelevalveasutuse poolt:

a)

kontrollkäigud või kohtumised järelevalveasutuse või kindlustus- või edasikindlustusandja valdustes, mille tulemusel ei väljastata kindlustus- või edasikindlustusandjale edastatavat dokumenti;

b)

ettevalmistavad kohtumised või kindlustus- ja edasikindlustusandjate poolt järelevalveasutusele tehtud tutvustused;

c)

teatavate spetsiifiliste probleemide paremaks mõistmiseks korraldatud kontrollkäigud, mida võib käsitada teabe kogumisena

millest korrapäraste kontrollide arv

B2aa

Korrapärane kontroll on järelevalvekavast tulenev plaaniline kohapealne kontroll

millest sihtotstarbeliste kontrollide arv

B2ab

Sihtotstarbeline kontroll on kohapealne kontroll, mis ei pruugi tuleneda riskijuhtimise raamistiku protsessist või mida ei ole alguses järelevalvekavas kindlaks määratud. Sihtotstarbeliste kontrollide vajadus tekib tavaliselt siis, kui järelevalvekava on vaja kohandada, et kajastada järelevalveasutuse piiranguid või muid uusi prioriteete. See võib tekkida näiteks siis, kui järelevalveasutus saab teadlikuks olukorrast, mis nõuab täiendavat kohapealset uurimist

millest kolmandatele isikutele usaldatud kohapealsete kontrollide arv

B2ac

 

millest selliste kohapealsete kontrollide arv kindlustusgrupi järelevalve raames, mis on tehtud koos kindlustusgrupi järelevalvekolleegiumi teiste liikmetega

B2ad

 

millest selliste kontrollide koguarv, mis korraldati selleks, et uurida ja hinnata kindlustus- ja edasikindlustusandjate tuginemist välisreitingutele

B2ae

 

Nii üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja kui ka kindlustusgrupi tasandil tehtud kohapealsetele kontrollidele kulunud inimtööpäevade koguarv

B2b

 

Nii üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja kui ka kindlustusgrupi tasandil korraldatud selliste ametlike läbivaatamiste arv, mille raames hinnati täielike või osaliste sisemudelite pidevat nõuetele vastavust

B3

 

millest selliste läbivaatamiste arv, mis korraldati selleks, et uurida ja hinnata kindlustus- ja edasikindlustusandjate tuginemist välisreitingutele

B3a

 

Üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja tasandil heakskiitmiseks esitatud osaliste ja täielike sisemudelite arv

B4a

 

millest üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja tasandil heakskiitmiseks esitatud selliste osaliste ja täielike sisemudelite arv, mille ulatus hõlmab krediidiriski nii tururiski kui ka vastaspoole makseviivituse riski puhul

B4aa

 

Osaliste ja täielike sisemudelite heakskiitmist käsitlevate rahuldatud taotluste arv üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja tasandil

B4b

 

millest selliste osaliste ja täielike sisemudelite arv üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja tasandil, mille ulatus hõlmab krediidiriski nii tururiski kui ka vastaspoole makseviivituse riski puhul

B4ba

 

Kindlustusgrupi tasandil heakskiitmiseks esitatud osaliste ja täielike sisemudelite arv

B4c

 

millest kindlustusgrupi tasandil heakskiitmiseks esitatud selliste osaliste ja täielike sisemudelite arv, mille ulatus hõlmab krediidiriski nii tururiski kui ka vastaspoole makseviivituse riski puhul

B4ca

 

Osaliste ja täielike sisemudelite heakskiitmist käsitlevate rahuldatud taotluste arv kindlustusgrupi tasandil

B4d

 

millest selliste osaliste ja täielike sisemudelite arv kindlustusgrupi tasandil, mille ulatus hõlmab krediidiriski nii tururiski kui ka vastaspoole makseviivituse riski puhul

B4da

 

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 110 kohaselt võetud parandusmeetmete arv

B5a

Nende kordade arv, mil järelevalveasutus nõudis, et kindlustus- või edasikindlustusandja asendaks standardvalemi parameetrid kindlustus- või edasikindlustusandja riskiprofiili ja standardvalemi aluseks olevate eelduste märkimisväärse erinevuse tõttu elu-, kahju- ja tervisekindlustuse kindlustusriski moodulite arvutamisel kindlustus- või edasikindlustusandjale eriomaste parameetritega

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 117 kohaselt võetud parandusmeetmete arv

B5b

Nende kordade arv, mil järelevalveasutus nõudis, et kindlustus- või edasikindlustusandja arvutaks solventsuskapitalinõude sisemudelite nõuete mittejärgimise tõttu standardvalemi kohaselt

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 119 kohaselt võetud parandusmeetmete arv

B5c

Nende kordade arv, mil järelevalveasutus nõudis, et kindlustus- või edasikindlustusandja arvutaks solventsuskapitalinõude või asjaomased riskimoodulid kindlustus- või edasikindlustusandja riskiprofiili ja standardvalemi aluseks olevate eelduste märkimisväärse erinevuse tõttu sisemudeli kohaselt

millest selliste parandusmeetmete arv, mis olid tingitud kindlustus- või edasikindlustusandja riskiprofiili kõrvalekaldumisest tema krediidiriski puhul

B5ca

Nende kordade arv, mil järelevalveasutus nõudis, et kindlustus- või edasikindlustusandja arvutaks solventsuskapitalinõude või asjaomased riskimoodulid kindlustus- või edasikindlustusandja riskiprofiili ja krediidiriski märkimisväärse erinevuse tõttu sisemudeli kohaselt

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 137 kohaselt võetud parandusmeetmete arv

B5d

Nende kordade arv, mil järelevalveasutus keelas kindlustus- või edasikindlustusandja varade vaba käsutamise, sest kindlustus- või edasikindlustusandja ei järginud tehnilisi eraldisi käsitlevaid norme

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 138 kohaselt võetud parandusmeetmete arv

B5e

Nende kordade arv, mil järelevalveasutus piiras kindlustus- või edasikindlustusandja varade vaba käsutamist või keelas selle, sest kindlustus- või edasikindlustusandja ei täitnud solventsuskapitalinõuet

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 139 kohaselt võetud parandusmeetmete arv

B5f

Nende kordade arv, mil järelevalveasutus piiras kindlustus- või edasikindlustusandja varade vaba käsutamist või keelas selle, sest kindlustus- või edasikindlustusandja ei täitnud miinimumkapitalinõuet

Kehtetuks tunnistatud tegevuslubade arv

B6

Kehtetuks tunnistamine tähendab kindlustus- või edasikindlustusandja tegevusloa täielikku kehtetuks tunnistamist ja see ei hõlma näiteks tegevusloa kehtetuks tunnistamist ainult teatava äriliini või edasikindlustustegevuse puhul selliselt, et asjaomasele kindlustus- või edasikindlustusandjale jääks tegevusluba muude äriliinide või tegevuste jaoks

Kindlustus- või edasikindlustusandjatele antud tegevuslubade arv

B7

Uute tegevuslubade arv kõnealusel kalendriaastal. Uued tegevusload on uute kindlustus- või edasikindlustusandjate tegevusload ja need ei hõlma näiteks juba tegevusloa saanud kindlustus- või edasikindlustusandjate tegevusloa laiendamisi (st muudele äriliinidele)

Lisakapitalinõuete kohaldamise kriteeriumid

B8a

 

Lisakapitalinõuete arvutamise kriteeriumid

B8b

 

Lisakapitalinõuete kõrvaldamise kriteeriumid

B8c

 

Selliste taotluste arv, mis esitati järelevalveasutustele, et kasutada direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 77b osutatud kattuvusega kohandamist

B9

 

millest direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 77b osutatud kattuvusega kohandamise kasutamist käsitlevate rahuldatud taotluste arv

B9a

 

Selliste taotluste arv, mis esitati järelevalveasutustele, et kasutada direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 77d osutatud volatiilsusega kohandamist

B10

Asjakohane ainult juhul, kui liikmesriik on otsustanud nõuda volatiilsusega kohandamise kohaldamiseks eelnevat luba

millest direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 77d osutatud volatiilsusega kohandamise kasutamist käsitlevate rahuldatud taotluste arv

B10a

Asjakohane ainult juhul, kui liikmesriik on otsustanud nõuda volatiilsusega kohandamise kohaldamiseks eelnevat luba

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 138 lõike 4 kohaste pikenduste arv

B11a

Perioodil antud pikenduste arv, et tagada solventsuskapitalinõude täitmine erakordselt ebasoodsas olukorras

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 138 lõike 4 kohaste pikenduste keskmine pikkus

B11b

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 138 lõike 4 kohaste pikenduste kestus kokku, jagatuna lahtriga B11a

Vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 304 antud lubade arv

B12

Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kasutamist solventsuskapitalinõude arvutamisel võimaldavate lubade arv

Selliste taotluste arv, mis esitati järelevalveasutusele, et kasutada direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 308c osutatud ülemineku riskivaba intressikõverat

B13

 

millest direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 308c osutatud ülemineku riskivaba intressikõvera kasutamist käsitlevate rahuldatud taotluste arv

B13a

 

Selle üleminekumeetme heakskiitmise tühistamist direktiivi 2009/138/EÜ artikli 308d kohaselt käsitlevate otsuste arv

B13b

 

Selliste taotluste arv, mis esitati järelevalveasutusele, et kasutada direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 308d osutatud üleminekulist tehniliste eraldiste mahaarvamist

B14

 

millest direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 308d osutatud üleminekulist tehniliste eraldiste mahaarvamist käsitlevate rahuldatud taotluste arv

B14a

 

Järelevalvekolleegiumide selliste koosolekute arv, kus järelevalveasutus osales liikmena

B15a

Selliste direktiivi 2009/138/EÜ artikli 248 lõike 1 punkti e ja artikli 249 lõike 2 kohaselt korraldatud koosolekute arv, kus järelevalveasutus osales liikmena, kuid mitte kindlustusgrupi järelevalve teostajana. Need hõlmavad füüsilisi ja muul viisil (nt videokonverentsid) peetud koosolekuid. Ühtlasi hõlmavad need koosolekuid, kus kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikli 248 lõike 3 kolmanda lõiguga osales väiksem arv järelevalveasutusi, näiteks erirühmade koosolekud, kuid ei hõlma kahe samasse järelevalvekolleegiumi kuuluva järelevalveasutuse kahepoolseid arutelusid. Samuti ei hõlma see kirje kriisijuhtimisrühmade koosolekuid, kuna nende loomine ei toimu direktiivi 2009/138/EÜ alusel

Järelevalvekolleegiumide selliste koosolekute arv, mida järelevalveasutus juhtis kindlustusgrupi järelevalve teostajana

B15b

Järelevalvekolleegiumide selliste direktiivi 2009/138/EÜ artikli 248 lõike 1 punkti e ja artikli 249 lõike 2 kohaselt korraldatud koosolekute arv, mida järelevalveasutus juhtis kindlustusgrupi järelevalve teostajana. Need hõlmavad füüsilisi ja muul viisil (nt videokonverentsid) peetud koosolekuid. Ühtlasi hõlmavad need koosolekuid, kus kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikli 248 lõike 3 kolmanda lõiguga osales väiksem arv järelevalveasutusi, näiteks erirühmade koosolekud, kuid ei hõlma kahe samasse järelevalvekolleegiumi kuuluva järelevalveasutuse kahepoolseid arutelusid. Samuti ei hõlma see kirje kriisijuhtimisrühmade koosolekuid, kuna nende loomine ei toimu direktiivi 2009/138/EÜ alusel

Selliste taotluste arv, mis esitati järelevalveasutustele lisaomavahendite heakskiitmiseks

B16a

 

millest lisaomavahendite heakskiitmist käsitlevate rahuldatud taotluste arv

B16aa

 

Heaks kiidetud lisaomavahendite kirjete peamised tunnused

B16b

 

Selliste taotluste arv, mis esitati järelevalveasutustele niisuguste omavahendite kirjete hindamise ja liigitamise heakskiitmiseks, mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklites 69, 72, 74, 76 ja 78 esitatud loetelud ei hõlma

B17a

 

millest selliste rahuldatud taotluste arv, mis on esitatud niisuguste omavahendite kirjete hindamise ja liigitamise heakskiitmiseks, mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklites 69, 72, 74, 76 ja 78 esitatud loetelud ei hõlma

B17aa

 

Selliste heaks kiidetud omavahendite kirjete peamised tunnused, mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklites 69, 72, 74, 76 ja 78 esitatud loetelud ei hõlma

B17b

 

Selliste heaks kiidetud omavahendite kirjete hindamise ja liigitamise meetod, mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklites 69, 72, 74, 76 ja 78 esitatud loetelud ei hõlma

B17c

 

Selliste vastastikuste eksperdihinnangute arv, mille andmise on korraldanud ja ellu viinud EIOPA vastavalt määruse (EL) nr 1094/2010 artiklile 30 ning milles järelevalveasutus on osalenud

B18a

 

Selliste vastastikuste eksperdihinnangute ulatus, mille andmise on korraldanud ja ellu viinud EIOPA vastavalt määruse (EL) nr 1094/2010 artiklile 30 ning milles järelevalveasutus on osalenud

B18b

 


(1)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2450, 2. detsember 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses järelevalveasutustele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt teabe esitamise vormidega (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1).


III LISA

VORM VALIKUVÕIMALUSTE KASUTAMISE KOHTA TEABE AVALIKUSTAMISEKS

Artiklis 4 osutatud teabe avalikustamiseks tuleb täita järgmine vorm. Viidatakse direktiivile 2009/138/EÜ, kui ei ole märgitud teisiti.

VORM VALIKUVÕIMALUSTE KASUTAMISE KOHTA TEABE AVALIKUSTAMISEKS VASTAVALT DIREKTIIVI 2009/138/EÜ ARTIKLI 31 LÕIKE 2 PUNKTILE D

Direktiivi 2009/138/EÜ artikkel

Artikli pealkiri

Valikuvõimaluse kirjeldus

Valikuvõimaluse kasutamine JAH/EI

Kasutatud siseriiklik õigusakt L/R/A (1)

Viide siseriikliku õigusakti artiklile

Siseriikliku õigusakti tekst või selle link

Võimaluse korral siseriikliku õigusakti tekst muus keeles või selle link

Artikli 13 punkt 27

Mõisted

Suurte riskide määratlemise puhul võimalus lisada I lisa A osa kahjukindlustuse liikidesse 3, 8, 9, 10, 13 ja 16 kuuluvate riskide kategooriasse riskid, mida kindlustavad kutseliidud, ühisettevõtjad või ajutised rühmitused

 

 

 

 

 

Artikli 15 lõike 2 kolmas lõik

Tegevusloa ulatus

Võimalus anda tegevusluba kahe või enama kindlustusliigi jaoks

 

 

 

 

 

Artikli 15 lõike 3 esimene lõik

Tegevusloa ulatus

Võimalus anda kahjukindlustuse puhul luba I lisa B osas loetletud liikide rühmade jaoks

 

 

 

 

 

Artikli 17 lõige 2

Kindlustus- või edasikindlustusandja õiguslik vorm

Võimalus asutada avalik-õiguslikke ettevõtjaid, kui nende eesmärk on tegeleda kindlustuse või edasikindlustusega eraõiguslike kindlustus- ja edasikindlustusandjatega võrdväärsetel tingimustel

 

 

 

 

 

Artikli 21 lõike 1 teine lõik

Kindlustuslepingu tingimused ja kindlustusmaksete tariifid

Võimalus nõuda elukindlustuse puhul aktuaarsete põhimõtete järgimise kontrollimise eesmärgil tehniliste eraldiste ja kindlustusmaksete tariifide arvutamiseks kasutatavate tehniliste aluste korrapärast teatamist

 

 

 

 

 

Artikli 21 lõige 3

Kindlustuslepingu tingimused ja kindlustusmaksete tariifid

Võimalus kehtestada abiteenuste valdkonnas tegevusluba taotlevate või loa saanud kindlustusandjate suhtes personali ja sisseseade piisavuse kontroll

 

 

 

 

 

Artikli 21 lõige 4

Kindlustuslepingu tingimused ja kindlustusmaksete tariifid

Võimalus nõuda asutamislepingu ja põhikirja või muude harilikuks järelevalveks vajalike dokumentide heakskiitmist

 

 

 

 

 

Artikli 51 lõike 2 kolmas lõik

Maksevõime ja finantsseisundi aruanne: sisu

Võimalus, mis lubab vabastada (edasi)kindlustusandjad üleminekuperioodil nõudest avalikustada eraldi lisakapitalinõue või niisuguste kindlustus- või edasikindlustusandja spetsiifiliste parameetrite kasutamise mõju, mille kasutamist järelevalveasutus nõuab

 

 

 

 

 

Artikli 57 lõige 1

Omandamine

Kui liikmesriigid kohaldavad vastavalt direktiivile 2004/109/EÜ järelevalveasutustele omandamistest teatamisel piirmäära, milleks on üks kolmandik, võimalus jätkata selle kohaldamist piirmäära 30 % asemel

 

 

 

 

 

Artikli 57 lõige 2

Omandamine

Kui liikmesriigid kohaldavad vastavalt direktiivile 2004/109/EÜ järelevalveasutustele võõrandmistest teatamisel piirmäära, milleks on üks kolmandik, võimalus jätkata selle kohaldamist piirmäära 30 % asemel

 

 

 

 

 

Artikli 73 lõige 2

Elukindlustus- ja kahjukindlustustegevuse jätkamine

Võimalus lubada

i)

elukindlustusandjal saada tegevusluba kahjukindlustustegevuseks õnnetusjuhtumi ja haigestumisriskide kindlustamiseks;

ii)

ainult õnnetusjuhtumi ja haigestumisriskide kindlustamiseks tegevusloa saanud kahjukindlusandjal saada elukindlustustegevuse tegevusluba

 

 

 

 

 

Artikli 73 lõike 3 esimene lause

Elukindlustus- ja kahjukindlustustegevuse jätkamine

Võimalus, mis lubab sätestada, et artikli 73 lõikes 2 osutatud kindlustus- ja edasikindlustusandjad peavad kogu oma tegevuse käigus täitma elukindlustusandjate suhtes kohaldatavaid raamatupidamiseeskirju

 

 

 

 

 

Artikli 73 lõike 3 teine lause

Elukindlustus- ja kahjukindlustustegevuse jätkamine

Võimalus, mis lubab kohaldada lõpetamismenetluse raames elukindlustustegevuse eeskirju kindlustus- ja edasikindlustusandjate artikli 73 lõike 2 kohasele tegevusele õnnetusjuhtumi ja haigestumisriskide kindlustamise valdkonnas

 

 

 

 

 

Artikli 73 lõike 5 teine lõik

Elukindlustus- ja kahjukindlustustegevuse jätkamine

Võimalus, mis lubab nõuda, et samaaegne tegelemine elukindlustuse ja kahjukindlustusega lõpetataks määratud tähtaja jooksul

 

 

 

 

 

Artikli 77d lõige 1

Volatiilsuse kohandamine asjakohasele riskivabale intressikõverale

Võimalus, mis lubab nõuda järelevalveasutuse eelnevat luba, et kohaldada artikli 77 lõikes 2 osutatud parima hinnangu arvutamiseks asjakohase riskivaba intressikõvera suhtes volatiilsusega kohandamist

 

 

 

 

 

Artikli 148 lõige 2

Päritoluliikmesriigipoolne teatamine

Võimalus nõuda, et kahjukindlustusandja, kes kindlustab teenuste osutamise vabaduse alusel mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse riske, esitaks teatavad andmed

 

 

 

 

 

Artikli 150 lõige 3

Mootorsõiduki valdaja kohustuslik vastutuskindlustus

Vastuvõtva liikmesriigi võimalus nõuda, et teenuseid osutavad kindlustusandjad täidaksid eeskirju suurenenud riskide kindlustuse kohta, eeldusel et neid kohaldatakse kahjukindlustusandjate suhtes

 

 

 

 

 

Artikli 152 lõige 4

Esindaja

Võimalus, mis lubab nimetada vastavalt direktiivi 2000/26/EÜ artiklile 4 määratud nõuete lahendamise eest vastutava esindaja artikli 152 lõike 1 kohaseks esindajaks

 

 

 

 

 

Artikli 163 lõige 3

Filiaali tegevuskava

Seoses elukindlustusega võimalus, mis lubab nõuda kindlustusandjatelt kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste arvutamiseks kasutatava tehnilise aluse süstemaatilist esitamist

 

 

 

 

 

Artikli 169 lõige 2

Kahju- ja elukindlustuse eraldamine

Võimalus, mis lubab segafiliaalidel tegeleda elu- ja kahjukindlustusega, tingimusel et kumbagi tegevust juhitakse eraldi

 

 

 

 

 

Artikli 169 lõike 3 teine lõik

Kahju- ja elukindlustuse eraldamine

Võimalus seoses filiaalidega, kes artikli 73 lõike 5 esimeses lõigus osutatud kuupäevadel tegelesid liikmesriigis ainult elukindlustustegevusega, kuid kelle väljaspool ühendust asuv peakontor tegeleb samaaegselt nii elukindlus- kui ka kahjukindlustustegevusega ja soovib tegelda asjaomases liikmesriigis kahjukindlustustegevusega

 

 

 

 

 

Artikli 179 lõike 4 teine lõik

Seotud kohustused

Võimalus, mis lubab nõuda kinnitust, et kindlustusleping vastab kohustuslikku kahjukindlustust käsitlevatele erinormidele

 

 

 

 

 

Artikli 181 lõike 1 teine lõik

Kahjukindlustus

Võimalus nõuda lepingutingimuste ja muude dokumentide mittesüstemaatilist esitamist, et kontrollida kindlustuslepinguid käsitlevate liikmesriigi õigusnormide täitmist

 

 

 

 

 

Artikli 181 lõike 2 esimene lõik

Kahjukindlustus

Võimalus, mis lubab nõuda, et järelevalveasutusele esitataks kohustusliku kindlustuse üld- ja eritingimused enne nende kasutuselevõtmist

 

 

 

 

 

Artikli 182 teine lõik

Elukindlustus

Võimalus, mis lubab aktuaarsete põhimõtete järgimise kontrollimise eesmärgil nõuda tehniliste eraldiste ja kindlustusmaksete tariifide arvutamiseks kasutatavate tehniliste aluste korrapärast esitamist

 

 

 

 

 

Artikli 184 lõike 2 teine lõik

Lisateave, juhul kui kahjukindlustust pakutakse asutamisõiguse või teenuste osutamise vabaduse alusel

Võimalus nõuda, et kindlustuslepingus või muus kindlustuskaitset pakkuvas dokumendis oleks ka kahjukindlustusandja esindaja nimi ja aadress

 

 

 

 

 

Artikli 185 lõige 7

Teave kindlustusvõtjale

Võimalus, mis lubab nõuda lisateavet, et tagada, et kindlustusvõtjad mõistavad kindlustuslepingust tuleneva kohustuse olulisi asjaolusid

 

 

 

 

 

Artikli 186 lõige 2

Lepingust taganemise tähtaeg

Võimalus, mis lubab erijuhtudel kindlustusvõtjate suhtes lepingust taganemise tähtaega mitte kohaldada

 

 

 

 

 

Artikkel 189

Osalemine riiklikus tagatisskeemis

Võimalus, mis lubab nõuda kahjukindlustusandjate kohustuslikku osalemist vastuvõtva liikmesriigi tagatisskeemides

 

 

 

 

 

Artikli 197 esimene lõik

Turistiabistamisteenusega sarnased tegevused

Võimalus, mis lubab osutada abistamisteenuseid isikutele, kes satuvad raskustesse artikli 2 lõikes 2 osutamata juhtudel

 

 

 

 

 

Artikli 198 lõike 2 punkt c

Käesoleva jao reguleerimisala

Võimalus, mis lubab teatavatel tingimustel mitte kohaldada õigusabikulude kindlustusele esitatavaid nõudeid abistamisteenuse kindlustusandja pakutava õigusabikulude kindlustuse suhtes

 

 

 

 

 

Artikkel 199

Eraldi lepingud

Võimalus, mis lubab nõuda õigusabikulude kindlustuse kindlustusmakse suuruse sõnaselget täpsustamist asjaomase lepingu raames

 

 

 

 

 

Artikli 200 lõike 1 esimene lõik

Nõuete haldamine

Võimalus, mis lubab valida nõuete haldamise meetodi kolme meetodi hulgast

 

 

 

 

 

Artikli 200 lõike 3 teine lõik

Nõuete haldamine

Võimalus, mis lubab laiendada õigusabikulude kindlustuse andja haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liikmetele keeldu tegeleda samal ajal sama või samalaadse tööga teises seotud kindlustusandjas

 

 

 

 

 

Artikli 202 lõige 1

Erand õigusest vabalt valida advokaati

Võimalus, mis lubab õigusabikulude kindlustuse korral teha teatavatel tingimustel erandi vabalt advokaadi valimise reeglist

 

 

 

 

 

Artikli 206 lõige 1

Tervisekindlustus kui sotsiaalkindlustuse alternatiiv

Võimalus, mis lubab nõuda, et a) tervisekindlustuslepingud järgiksid erinorme, mis kaitsevad selle kindlustusliigi puhul üldist huvi, ning b) tervisekindlustuse üld- ja eritingimused edastataks enne rakendamist järelevalveasutustele

 

 

 

 

 

Artikli 206 lõike 2 esimene lõik

Tervisekindlustus kui sotsiaalkindlustuse alternatiiv

Võimalus, mis lubab nõuda, et alternatiivset tervisekindlustussüsteemi hallataks samasugusel tehnilisel alusel kui elukindlustust, kui on täidetud teatavad tingimused

 

 

 

 

 

Artikkel 207

Kohustuslik tööõnnetuskindlustus

Võimalus, mis lubab nõuda, et kohustuslikku tööõnnetuskindlustust pakkuvad kindlustusandjad järgiksid vastuvõtva liikmesriigi õiguse erisätteid

 

 

 

 

 

Artikli 216 lõike 1 esimene lõik

Lõplik emaettevõtja riigi tasandil

Võimalus, mis lubab teha grupi järelevalvet lõpliku emaettevõtja suhtes riigi tasandil järelevalveasutuse kaalutlusõiguse alusel

 

 

 

 

 

Artikli 225 teine lõik

Sidusettevõtjaks olevad kindlustus- ja edasikindlustusandjad

Võimalus, mis lubab nõuda, et selliste seotud ettevõtjate puhul, kelle peakontor ei asu liikmesriigis, võetaks grupi solventsuse arvutamisel arvesse solventsuskapitalinõudeid ja nõuetekohaseid omavahendeid, nagu on sätestatud asjaomases liikmesriigis

 

 

 

 

 

Artikli 227 lõike 1 teine lõik

Seotud kolmandate riikide kindlustus- ja edasikindlustusandjad

Võimalus, mis lubab nõuda, et selliste seotud ettevõtjate puhul, kelle peakontor asub samaväärse solventsusrežiimiga kolmandas riigis, võetaks arvesse solventsuskapitalinõudeid ja nõuetekohaseid omavahendeid, nagu on sätestatud asjaomases kolmandas riigis

 

 

 

 

 

Artikli 275 lõige 1

Kindlustuslepingutest tulenevate nõuete käsitlemine

Võimalus valida kahe meetodi vahel või nende kombinatsioon, et tagada kindlustuslepingutest tulenevate nõuete ülimuslikkus kindlustusandjale esitatavate muude nõuete suhtes

 

 

 

 

 

Artikli 275 lõige 2

Kindlustuslepingutest tulenevate nõuete käsitlemine

Võimalus sätestada lõpetamismenetlusest tulenevate kõigi või osa kulutuste ülimuslikkus kindlustuslepingutest tulenevate nõuete suhtes

 

 

 

 

 

Artikli 276 lõike 2 teine lõik

Eriregister

Võimalus nõuda, et kindlustusandjad peaksid ühtset registrit, mis hõlmab elukindlustus-, õnnetusjuhtumi ja haigestumisriske

 

 

 

 

 

Artikkel 277

Nõuete üleminek tagatisskeemile

Võimalus sätestada, et artikli 275 lõiget 1 ei kohaldata, juhul kui kindlustusandja võlausaldajate nõuded on üle läinud riiklikule tagatisskeemile

 

 

 

 

 

Artikli 279 lõike 2 teine lõik

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Võimalus sätestada, et lõpetamismenetluse käigus toimuvad teatavad tegevused päritoluliikmesriigi järelevalveasutuse nõusolekul ja järelevalve all

 

 

 

 

 

Artikli 304 lõige 1

Kestusel põhinev aktsiakursiriski alakomponent

Võimalus anda elukindlustusandjatele luba kasutada teatavatel tingimustel kestusel põhinevat aktsiariski alammoodulit

 

 

 

 

 

Artikli 305 lõige 1

Erandid ja piiravate meetmete kaotamine

Võimalus, mis lubab vabastada teatava maksimaalse kindlustusmaksetest tuleneva tuluga kahjukindlustusandjad, kes 31. jaanuari 1975. aasta seisuga ei täitnud solventsuskapitalinõudeid, minimaalse tagatisfondi loomise nõudest

 

 

 

 

 

Artikli 308b lõige 15

Üleminekumeetmed

Võimalus, mis lubab jätkata nende õigus- ja haldusnormide kohaldamist, mis on vastu võetud direktiivi 2002/83/EÜ artiklite 1–19, 27–30, 32–35 ja 37–67 järgimiseks 31 detsembrini 2019

 

 

 

 

 

Artikli 308b lõige 16

Üleminekumeetmed

Võimalus, mis lubab lõplikul kindlustus- või edasikindlustusandjal kui emaettevõtjal kuni 31. märtsini 2022 taotleda kindlustusgrupi ühe osa suhtes kohaldatava kindlustusgrupi sisemudeli heakskiitmist

 

 

 

 

 


(1)  Seaduse (L), määruse (R), halduseeskirja (A) tekst.


Top