EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2016

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2016, 11. november 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid standardse aktsiariski omavahendite nõude sümmeetrilise kohandamisega seotud aktsiaindeksi kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2016/oj

12.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 295/18


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2016,

11. november 2015,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid standardse aktsiariski omavahendite nõude sümmeetrilise kohandamisega seotud aktsiaindeksi kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II), (1) eriti selle artikli 109a lõike 2 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et tagada, et aktsiaindeks mõõdab komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 (2) artikli 172 kohaselt sellise hajutatud aktsiaportfelli turuhinda, mis kajastab selliste omakapitaliinstrumentide laadi, mida kindlustus- ja edasikindlustusandjad tavapäraselt hoiavad, peaks see koosnema mitmest asjaomaste turgude olemasolevatest aktsiaindeksitest. Selleks et kõnealuste aktsiaindeksite tasemed oleksid võrreldavad, tuleks direktiivi 2009/138/EÜ artikli 106 lõikes 2 osutatud asjakohase perioodi alguses kehtestada iga indeksi tasemeks 100 protsendipunkti.

(2)

Aktsiaindeksi väärtus kõigub päeva jooksul. Seepärast on vaja täpsustada, millist väärtust konkreetse päeva jaoks kasutatakse. Kuna börsid ei ole kauplemiseks iga päev avatud, on vaja täpsustada ka see, milliste päevade kohta aktsiaindeksi tasemed tuleb arvutada. Sel põhjusel tuleks määratleda mõisted „viimane tase” ja „tööpäev”.

(3)

Aktsiaindeks peaks vastama kõigile delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 172 sätestatud nõuetele.

(4)

Käesolev määrus tugineb Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) poolt komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõule.

(5)

EIOPA on korraldanud käesoleva määruse aluseks olevate rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja tulusid ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1094/2010 (3) artikli 37 kohaselt loodud kindlustuse ja edasikindlustuse sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „viimane tase”– aktsiaindeksi viimane väärtus, mille aktsiaindeksi koostaja on vaatluspäeva kohta avaldanud;

2)   „tööpäev”– kõik päevad, välja arvatud laupäev ja pühapäev.

Artikkel 2

Aktsiaindeksi arvutamine

1.   Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 106 lõikes 2 osutatud aktsiaindeksi tase arvutatakse iga tööpäeva kohta.

Konkreetse tööpäeva aktsiaindeksi tase on kõigi lisas esitatud aktsiaindeksite osakaalu summa kõnealusel tööpäeval.

Iga lisas esitatud aktsiaindeksi osakaal konkreetsel tööpäeval on aktsiaindeksi normaliseeritud tase kõnealusel tööpäeval korrutatuna lisas esitatud aktsiaindeksi vastava kaaluga.

2.   Iga lisas esitatud aktsiaindeksi normaliseeritud tase konkreetsel tööpäeval on aktsiaindeksi viimane tase kõnealusel tööpäeval jagatuna selle viimase tasemega 36-kuulise perioodi esimesel päeval, mis lõpeb sellel tööpäeval, mille kohta delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 172 lõikes 1 sätestatud aktsiaindeksi tase arvutatakse. Kui aktsiaindeksi viimane tase ei ole konkreetse päeva kohta kättesaadav, kasutatakse enne kõnealust päeva kindlaks määratud viimast taset.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. november 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/35, 10. oktoober 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 12, 17.1.2015, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1094/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48).


LISA

Aktsiaindeksid ja nende kaal

Aktsiaindeksid (hinnaindeksid)

Kaal

AEX

0,14

CAC 40

0,14

DAX

0,14

FTSE All-Share Index

0,14

FTSE MIB Index

0,08

IBEX 35

0,08

Nikkei 225

0,02

OMX Stockholm 30 Index

0,08

S&P 500

0,08

SMI

0,02

WIG30

0,08


Top