EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2015

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2015, 11. november 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid väliste krediidikvaliteedi hinnangute hindamise korra kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2015/oj

12.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 295/16


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2015,

11. november 2015,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid väliste krediidikvaliteedi hinnangute hindamise korra kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II), (1) eriti selle artikli 44 lõike 4a neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 44 lõikes 4a osutatud väliste krediidikvaliteedi hinnangute asjakohasust käsitlevad täiendavad hindamised on keskne ja oluline osa riskijuhtimissüsteemist, kuna nende abil vähendatakse tehniliste eraldiste ja solventsuskapitalinõude arvutamisega seotud riske.

(2)

Kuna täiendavad hindamised on osa riskijuhtimissüsteemist, peavad nendega seotud menetluslikud aspektid kajastuma kindlustus- ja edasikindlustusandjate riskijuhtimise põhimõtetes, millele on osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 41 lõikes 3.

(3)

Kindlustus- ja edasikindlustusandjate tegevuse laadi, ulatust ja keerukust tuleks võtta arvesse, kui kõnealused kindlustus- ja edasikindlustusandjad integreerivad täiendavate hindamistega seotud menetluslikud aspektid riskijuhtimise põhimõtetesse ning dokumenteerivad täiendavate hindamiste tulemused ja nende läbiviimise viisi.

(4)

Käesolev määrus tugineb Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) poolt komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõule.

(5)

EIOPA on korraldanud käesoleva määruse aluseks olevate rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja tulusid ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1094/2010 (2) artikli 37 kohaselt loodud kindlustuse ja edasikindlustuse sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Riskijuhtimise põhimõtted

Selleks et hinnata tehniliste eraldiste ja solventsuskapitalinõude arvutamiseks kasutatavate väliste krediidikvaliteedi hinnangute asjakohasust direktiivi 2009/138/EÜ artikli 44 lõikes 4a osutatud täiendavate hindamiste abil, lisavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad riskijuhtimise põhimõtetesse järgmised aspektid:

a)

täiendavate hindamiste ulatus ja sagedus;

b)

viis, kuidas täiendavaid hindamisi tehakse, sealhulgas eeldused, millel need põhinevad;

c)

täiendavate hindamiste korrapärase läbivaatamise sagedus ja asjaolud, mis eeldavad täiendavate hindamiste eriotstarbelist läbivaatamist.

Artikkel 2

Riskijuhtimise funktsiooni täitja ülesanded

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad tagavad, et riskijuhtimise funktsioon hõlmab täiendavaid hindamisi kooskõlas artiklis 1 osutatud riskijuhtimise põhimõtetega ja et täiendavate hindamiste tulemusi võetakse nõuetekohaselt arvesse tehniliste eraldiste ja solventsuskapitalinõude arvutamisel.

Artikkel 3

Täiendavates hindamistes kasutatav teave

Täiendavate hindamiste tegemisel kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad usaldusväärsetest allikatest saadud ajakohast teavet.

Artikkel 4

Täiendavate hindamiste läbivaatamine

1.   Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 41 lõike 3 kohaselt vaatavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad täiendavad hindamised läbi vähemalt kord aastas.

2.   Lisaks vaatavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad täiendavad hindamised läbi juhtumipõhiselt mis tahes artikli 1 punktis c nimetatud asjaolu korral või siis, kui eeldused, millel need hindamised põhinevad, enam ei kehti.

Artikkel 5

Dokumenteerimine

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad dokumenteerivad järgmised aspektid:

a)

viis, kuidas täiendavaid hindamisi tehakse, ja nende tulemused;

b)

selle, mil määral täiendavate hindamiste tulemusi võetakse arvesse tehniliste eraldiste ja solventsuskapitalinõude arvutamisel.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. november 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1094/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48).


Top