EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2012

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2012, 11. november 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses lisakapitalinõuete kehtestamist, arvutamist ja muutmist käsitlevate otsuste tegemise korraga vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2012/oj

12.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 295/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2012,

11. november 2015,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses lisakapitalinõuete kehtestamist, arvutamist ja muutmist käsitlevate otsuste tegemise korraga vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II), (1) eriti selle artikli 37 lõike 8 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2009/138/EÜ on sätestatud, et järelevalveasutused võivad kindlustus- või edasikindlustusandjale kehtestada lisakapitalinõude. On vaja ette näha lisakapitalinõuete kehtestamist, arvutamist ja kaotamist käsitlevate otsuste tegemise kord.

(2)

Selleks et kindlustus- või edasikindlustusandja saaks esitada teavet ja põhjendusi, mis võivad lisakapitalinõude kehtestamise vajadust vähendada või seda vaidlustada, peaks järelevalveasutus enne kapitalinõude kehtestamist käsitleva otsuse tegemist andma kindlustus- või edasikindlustusandjale võimaluse esitada põhjused, mis räägivad lisakapitalinõude kehtestamise vastu.

(3)

Kindlustus- või edasikindlustusandja koostöö järelevalveasutusega on oluline, et tagada lisakapitalinõude tõhusus järelevalvemeetmena. Selleks et järelevalveasutus saaks lisakapitalinõude kehtestamise aluseks võtta täpse ja ajakohase teabe, peaks kindlustus- või edasikindlustusandja järelevalveasutuse taotluse korral kõnealuse nõude arvutama.

(4)

Selleks et kindlustus- või edasikindlustusandja saaks kõrvaldada puudused, mille tõttu lisakapitalinõue kehtestati, tuleb täpsustada lisakapitalinõude kehtestamist käsitleva otsuse sisu.

(5)

Järelevalveasutus ning kindlustus- või edasikindlustusandja ei tohiks tugineda ainult lisakapitalinõude iga-aastasele läbivaatamisele, vaid nad peaksid vajalike meetmete võtmise eesmärgil aktiivselt jälgima asjaolusid, mille tõttu lisakapitalinõue kehtestati. Selleks peaks kindlustus- või edasikindlustusandja esitama järelevalveasutusele eduaruanded nende puuduste kõrvaldamise kohta, mille tõttu lisakapitalinõue kehtestati. Samuti tuleb ette näha lisakapitalinõuet käsitlevate otsuste läbivaatamise kord, mida kohaldatakse juhul, kui asjaolud, mille tõttu kehtestati lisakapitalinõue, on oluliselt muutunud.

(6)

Käesolev määrus tugineb Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) poolt komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõule.

(7)

EIOPA on korraldanud käesoleva määruse aluseks olevate rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja tulusid ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1094/2010 (2) artikli 37 kohaselt loodud kindlustuse ja edasikindlustuse sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Teavitamine enne lisakapitalinõude kehtestamist

1.   Järelevalveasutus teavitab asjaomast kindlustus- või edasikindlustusandjat kavatsusest kehtestada lisakapitalinõue ja esitab selle kehtestamise põhjused.

2.   Järelevalveasutus määrab tähtaja, mille jooksul peab kindlustus- või edasikindlustusandja vastama lõikes 1 osutatud teatele. Enne otsuse tegemist vaatab järelevalveasutus läbi kogu kindlustus- või edasikindlustusandja esitatud teabe.

Artikkel 2

Lisakapitalinõude arvutamine

Järelevalveasutuse taotluse korral arvutab kindlustus- või edasikindlustusandja järelevalveasutuse sätestatud juhiste kohaselt lisakapitalinõude.

Artikkel 3

Teabe esitamine

1.   Järelevalveasutus võib nõuda, et kindlustus- või edasikindlustusandja esitab määratud tähtajaks teavet, mida on vaja lisakapitalinõude kehtestamise otsuse tegemiseks.

2.   Lõikes 1 osutatud tähtaja määramisel pöörab järelevalveasutus erilist tähelepanu kindlustusvõtjatele ja soodustatud isikutele avalduva mis tahes ebasoodsa mõju tõenäosusele ja tõsidusele.

3.   Kindlustus- või edasikindlustusandja teavitab järelevalveasutust viivitamata sellest, kui lõikes 1 osutatud tähtajast ei ole võimalik kinni pidada.

Artikkel 4

Lisakapitalinõude kehtestamise otsus

1.   Järelevalveasutus teavitab kindlustus- või edasikindlustusandjat kirjalikult lisakapitalinõude kehtestamise otsusest.

2.   Järelevalveasutuse otsus peab olema piisavalt üksikasjalik, et kindlustus- või edasikindlustusandjal oleks võimalik aru saada, millised on lisakapitalinõude kaotamiseks vajalikud meetmed või millised puudused tuleb selleks kõrvaldada.

3.   Lõikes 2 osutatud otsus hõlmab järgmist:

a)

põhjused, mille tõttu lisakapitalinõue kehtestati;

b)

lisakapitalinõude arvutamise metoodika ja lisakapitalinõude summa;

c)

lisakapitalinõude kohaldamise alguskuupäev;

d)

vajaduse korral tähtaeg, mille jooksul peab kindlustus- või edasikindlustusandja kõrvaldama puudused, mille tõttu lisakapitalinõue kehtestati;

e)

vajaduse korral artikli 5 kohaselt esitatava eduaruande sisu ja esitamise sagedus.

Artikkel 5

Eduaruanne

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 37 lõike 1 punktides b ja c ette nähtud juhtudel ja järelevalveasutuse taotluse korral teavitab kindlustus- või edasikindlustusandja järelevalveasutust tehtud edusammudest nende puuduste kõrvaldamisel, mille tõttu kehtestati lisakapitalinõue, ja võetud asjakohastest meetmetest.

Artikkel 6

Lisakapitalinõude läbivaatamine

1.   Järelevalveasutus vaatab läbi kehtestatud lisakapitalinõude, kui asjaolud, mille tõttu kehtestati lisakapitalinõue, on oluliselt muutunud.

2.   Pärast seda, kui järelevalveasutus on kehtestatud lisakapitalinõude läbi vaadanud, kõnealune nõue kas säilitatakse, seda muudetakse või see kaotatakse.

Artikkel 7

Lisakapitalinõude säilitamine, muutmine või kaotamine

Selleks et otsustada, kas lisakapitalinõue säilitada, seda muuta või see kaotada, võtab järelevalveasutus arvesse järgmist:

a)

teave, mille kindlustus- või edasikindlustusandja esitas lisakapitalinõude kehtestamise ja arvutamise ajal;

b)

teave, mida järelevalveasutus sai järelevalvemenetluse ja mis tahes hilisema järelevalvetegevuse raames;

c)

eduaruandes esitatud teave, kui järelevalveasutus seda vastavalt artiklile 5 nõuab;

d)

mis tahes muu asjakohane teave, mis viitab olulistele muutustele asjaoludes, mille tõttu lisakapitalinõue kehtestati.

Artikkel 8

Lisakapitalinõude muutmise või kaotamise otsus

1.   Järelevalveasutus teavitab kindlustus- või edasikindlustusandjat kirjalikult ja viivitamata lisakapitalinõude muutmise või kaotamise otsusest ja kõnealuse otsuse jõustumiskuupäevast.

2.   Kui järelevalveasutus otsustab lisakapitalinõuet muuta, võtab ta artikli 4 lõigete 2 ja 3 kohaselt vastu uue otsuse.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. november 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1094/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48).


Top