EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0461

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/461, 19. märts 2015 , milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses ühise otsuse tegemise protsessiga taotluse kohta kasutada kindlustusgrupi sisemudelit vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ EMPs kohaldatav tekst

OJ L 76, 20.3.2015, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/461/oj

20.3.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 76/19


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/461,

19. märts 2015,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses ühise otsuse tegemise protsessiga taotluse kohta kasutada kindlustusgrupi sisemudelit vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II), (1) eriti selle artikli 231 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Asjakohase teabe tõhus vahetamine asjaomaste riikide järelevalveasutuste vahel on hädavajalik selleks, et tagada kindlustusgrupi sisemudeli kasutamise kohta ühise otsuse tegemise protsessi tulemuslikkus.

(2)

Selleks et tagada ühise otsuse tegemise protsessi ühtne kohaldamine, on oluline täpselt määratleda iga etapp. Selge protsess hõlbustab ka teabe vahetamist, edendab vastastikust mõistmist, arendab asjaomaste järelevalveasutuste vahelisi suhteid ja soodustab tulemuslikku järelevalvet.

(3)

Esmatähtis on ühise otsuse tegemise protsessi õigeaegne ja realistlik kavandamine. Iga asjaomane järelevalveasutus peaks õigeaegselt esitama kindlustusgrupi järelevalve teostajale asjakohase teabe.

(4)

Ühise otsuse sisu ja rakendamise jaoks selgete protsesside kehtestamine ja dokumenteerimine peaksid tagama, et otsused on igakülgselt põhjendatud.

(5)

Kindlustusgrupi sisemudeli kasutamise taotluse suhtes ühisele otsusele jõudmise protsess peaks olema kooskõlas ühise otsuse tegemisega suurte muudatuste kohta ja muudatuste kohta kindlustusgrupi sisemudeli muutmise põhimõtetes.

(6)

Käesolev määrus tugineb Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) poolt komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõule.

(7)

EIOPA on läbi viinud avatud avalikud konsultatsioonid käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1094/2010 (2) artikli 37 kohaselt loodud sidusrühmade kogult,

(8)

Et suurendada õiguskindlust järelevalvekorra suhtes, mida kohaldatakse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 308a sätestatud järkjärgulise kohaldamise perioodil, mis algab 1. aprillil 2015, on oluline tagada, et käesolev määrus jõustuks nii pea kui võimalik, järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Käesolevas määruses on sätestatud, millist korda peavad järelevalveasutused järgima selleks, et jõuda direktiivi 2009/138/EÜ artikli 231 lõikes 2 osutatud ühisele otsusele taotluse suhtes saada luba kindlustusgrupi sisemudeli kasutamiseks kindlustusgrupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude arvutamisel ja gruppi kuuluva kindlustus- või edasikindlustusandja solventsuskapitalinõude arvutamisel.

Artikkel 2

Määratlus

Käesoleva määruse tähenduses on „asjaomased järelevalveasutused” kõikide nende liikmesriikide järelevalveasutused, kus asuvad oma solventsuskapitalinõude arvutamiseks kindlustusgrupi sisemudeli kasutamist taotlevate seotud kindlustus- ja edasikindlustusandjate peakontorid.

Artikkel 3

Protsessi suhtes kokku leppimine

1.   Asjaomased järelevalveasutused lepivad kokku ühisele otsusele jõudmise ja otsuse vormistamise protsessis, sealhulgas ajakavas, põhietappides ja tulemustes, võttes arvesse ka direktiivis 2009/138/EÜ sätestatud nõudeid, mida on täpsustatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2015/35, (3) millega täiendatakse direktiivi 2009/138/EÜ. Selleks et teha ühisele otsusele jõudmiseks kõik endast olenev vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 231 lõikele 2, tagab iga asjaomane järelevalveasutus, et kokkulepitud protsessis ettenähtud põhietapid läbitakse ja tulemused saavutatakse õigeaegselt.

2.   Asjaomased järelevalveasutused võtavad protsessi suhtes kokku leppides arvesse õiguslikke takistusi või asutuse siseprotsesse, mis võivad neid takistada taotluse kohta oma ametlikku seisukohta esitamast ettenähtud tähtaja jooksul. Sel eesmärgil teavitavad kõik asjaomased järelevalveasutused teisi järelevalveasutusi õiguslikest takistustest või siseprotsessidest, mis võivad esineda nende vastavas järelevalveasutuses.

3.   Asjaomased järelevalveasutused edastavad esimesel võimalusel teistele asjaomastele järelevalveasutustele kogu teabe, mis võib olla asjakohane taotluse suhtes otsuse tegemiseks.

4.   Juhul kui asjaomane järelevalveasutus tõstatab protsessiga seotud küsimuse, eelkõige olukorras, kus otsuse osas tõenäoliselt üksmeelele ei jõuta, selgitab ta selle põhjuseid teistele asjaomastele järelevalveasutustele ja teatab, kas ka kavatseb direktiivi 2009/138/EÜ artikli 231 lõike 3 kohaselt küsimusega EIOPA poole pöörduda. Kindlustusgrupi järelevalve teostaja arutab küsimust kõigi asjaomaste järelevalveasutustega eesmärgiga leida lahendus. Järelevalveasutused lepivad kokku lahenduse leidmise tähtajas.

5.   Kui kokkulepitud tähtaja jooksul rahuldavat lahendust ei leita ja vastav järelevalveasutus otsustab küsimusega EIOPA poole pöörduda, teeb ta seda viivitamata.

Artikkel 4

Ettepanek võtta vastu otsus

1.   Enne otsuse kohta ettepaneku tegemist kinnitavad asjaomased järelevalveasutused, et taotluse hindamine on lõpule viidud ja et otsus taotluse kohta tehakse hindamise tulemustele tuginedes.

2.   Teised asjaomased järelevalveasutused esitavad oma arvamuse otsuse ettepaneku kohta kindlustusgrupi järelevalve teostajale kirjalikult, tehes kokkuvõtte hindamise tulemustest.

3.   Kindlustusgrupi järelevalve teostaja koostab lõikes 2 osutatud teiste asjaomaste järelevalveasutuse arvamusi arvesse võttes kirjaliku otsuse ettepaneku, mis vajaduse korral sisaldab kavandatava otsuse suhtes kohaldatavaid tingimusi. Ettepanekus esitatakse otsuse ja vajaduse korral kehtestatud tingimuste põhjendused.

4.   Otsuse ettepaneku koostamisel võtab kindlustusgrupi järelevalve teostaja vajaduse korral arvesse taotluse hindamise käigus teiste järelevalveasutuste väljendatud seisukohti kindlustusgrupi sisemudeli asjakohasuse kohta kindlustusgrupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude arvutamiseks. Vajaduse korral võtab kindlustusgrupi järelevalve teostaja arvesse ka teiste järelevalvekolleegiumisse kuuluvate järelevalveasutuste seisukohti kindlustusgrupi sisemudeli kohta.

5.   Kindlustusgrupi järelevalve teostaja saadab otsuse ettepaneku asjaomastele järelevalveasutustele ja vajaduse korral ka järelevalvekolleegiumi teistele liikmetele ja osalejatele.

6.   Teised asjaomased järelevalveasutused esitavad kindlustusgrupi järelevalve teostajale kirjalikult oma arvamuse otsuse ettepaneku kohta, sealhulgas, vajaduse korral, arvamuse kavandatava otsuse suhtes kehtestatavate tingimuste kohta. Kindlustusgrupi järelevalve teostaja koondab saadud arvamused ja teeb nendest teiste asjaomaste järelevalveasutuste jaoks kokkuvõtte.

7.   Kindlustusgrupi järelevalve teostaja korraldab vähemalt ühe koosoleku teiste asjaomaste järelevalveasutustega otsuse ettepaneku ja esitatud arvamuste arutamiseks. Koosolek võib toimuda näost näkku kohtumisena või, kui kõik asjaomased järelevalveasutused sellega nõus on, muid vahendeid kasutades. Arutelu eesmärk on ühise otsuse suhtes üksmeelele jõudmine. Iga asjaomane järelevalveasutus kinnitab siis oma seisukohta või saadab oma lõpliku seisukoha ja reservatsioonid kindlustusgrupi järelevalve teostajale kirjalikult.

Artikkel 5

Lõplik otsus

1.   Kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 231 lõikes 5 sätestatud juhul on jõutud ühisele otsusele, siis kindlustusgrupi järelevalve teostaja:

a)

dokumenteerib taotluse suhtes tehtud lõpliku otsuse ja vajaduse korral otsuse suhtes kehtestatud tingimused;

b)

saadab lõpliku otsuse kõigile kolleegiumi liikmetele ja vajaduse korral osalejatele koos asjaomaste järelevalveasutuste seisukohtadega.

Esimeses lõigus nimetatud juhul kinnitavad asjaomaste järelevalveasutuste esindajad, kellel on asjakohased volitused võtta vastavate järelevalveasutuste nimel kohustusi, oma nõusolekut lõpliku otsusega kirjalikult.

2.   Kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 231 lõikes 6 sätestatud juhul ei ole jõutud ühisele otsusele, siis kindlustusgrupi järelevalve teostaja:

a)

dokumenteerib oma lõpliku otsuse;

b)

dokumenteerib artikli 4 lõikes 7 nimetatud seisukohad ja reservatsioonid;

c)

esitab asjaomaste järelevalveasutuste seisukohad ja reservatsioonid ning vajaduse korral selgitab, miks kindlustusgrupi järelevalve teostaja on nendest seisukohtadest kõrvale kaldunud, kui ta edastab asjaomastele järelevalveasutustele dokumendi oma otsusega vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 231 lõikele 6;

d)

saadab otsuse ülejäänud kolleegiumi liikmetele ja vajaduse korral osalejatele koos asjaomaste järelevalveasutuste seisukohtade ja reservatsioonidega.

Artikkel 6

Otsuse teatavakstegemine

1.   Kui lõplik otsus on tehtud, teeb kindlustusgrupi järelevalve teostaja selle taotlejale viivitamata teatavaks.

2.   Kui luba kindlustusgrupi sisemudeli kasutamiseks antakse, esitab kindlustusgrupi järelevalve teostaja otsuses:

a)

kas otsus oli ühine otsus vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 231 lõikele 5 või tegi otsuse kindlustusgrupi järelevalve teostaja vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 231 lõikele 6;

b)

otsuse põhjendused;

c)

kindlustusgrupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude arvutamiseks kasutatava sisemudeli ulatusse kuuluvate seotud ettevõtjate nimed;

d)

nende seotud ettevõtjate nimed, kellel on lubatud kasutada kindlustusgrupi sisemudelit oma solventsuskapitalinõude arvutamiseks;

e)

kui see on asjakohane, siis osalise sisemudeli ulatusse kuuluvad riskid ja peamised äriüksused;

f)

kuupäev, millest alates arvutatakse punktides c ja d nimetatud solventsuskapitalinõuded kindlustusgrupi sisemudelit kasutades;

g)

kui see on asjakohane, siis kindlustusgrupi sisemudeli kasutamise loa suhtes kehtestatud tingimused ja nende tingimuste kehtestamise põhjendused;

h)

kui see on asjakohane, siis nõue, et ettevõtja peab välja töötama ja esitama sisemudeli ulatuse laiendamise kava, kaasa arvatud kava kirjeldus ja ajakava;

i)

kui see on asjakohane, siis heakskiidetud meetod, mida kasutatakse selleks, et integreerida osaline sisemudel solventsuskapitalinõude standardvalemisse.

3.   Kui kindlustusgrupi sisemudeli kasutamine lükatakse tagasi, esitab kindlustusgrupi järelevalve teostaja otsuses sisemudeli nende osade või aspektide lühikirjelduse, mis ei vasta kindlustusgrupi sisemudeli kasutamise nõuetele, ja täpsed viited nõuetele, mida ei ole täidetud. Otsusest teatamisel lisatakse, et tagasilükkamine ei tähenda seda, et muud nõuded loetakse hindamise tulemusel täidetuks.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. märts 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1094/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48).

(3)  Komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/35, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 12, 17.1.2015, lk 1).


Top