EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2014

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2014, 11. november 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, mis käsitlevad kindlustusgrupi järelevalve teostajale teabe esitamise ning järelevalveasutustevahelise teabevahetusega seotud menetlusi ja vorme vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2014/oj

12.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 295/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2014,

11. november 2015,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, mis käsitlevad kindlustusgrupi järelevalve teostajale teabe esitamise ning järelevalveasutustevahelise teabevahetusega seotud menetlusi ja vorme vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II), (1) eriti selle artikli 249 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Menetlused ja vormid on vajalikud tõhusa ja ühtse teabevahetuse lihtsustamiseks järelevalvekolleegiumisse kuuluvate järelevalveasutuste vahel, kuna järelevalvekolleegium peaks olema peamine platvorm kindlustusgrupi järelevalveasutuste vaheliseks teabevahetuseks, ilma et see piiraks muid järelevalveasutustevahelisi kahe- või mitmepoolseid koostöö- ja teabevahetusvorme.

(2)

Need menetlused ja vormid on ette nähtud järelevalvekolleegiumisse kuuluvatele järelevalveasutustele, kes otsustavad koostöö korras, milline teave on järelevalvekolleegiumi tegevuse jaoks vajalik ja millistel tingimustel teavet vahetatakse vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 (2) artiklile 357.

(3)

Tulemuslik ja tõhus järelevalve eeldab, et järelevalveasutustevahelises teabevahetuses ja koostöös võetakse arvesse kindlustusgrupi laadi, ulatust ja keerukust, teabe kättesaadavust ja liiki ning kõige hilisemaid ja asjakohasemaid andmeid.

(4)

Käesolev määrus tugineb Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) poolt komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõule.

(5)

EIOPA on korraldanud käesoleva määruse aluseks olevate rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja tulusid ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1094/2010 (3) artikli 37 kohaselt loodud kindlustuse ja edasikindlustuse sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Teabevahetus järelevalvekolleegiumisse kuuluvate järelevalveasutuste vahel

Järelevalvekolleegiumisse kuuluvad järelevalveasutused vahetavad teavet korrapäraselt, vähemalt kord aastas ja vajaduse korral sihtotstarbeliselt.

Artikkel 2

Teabevahetuse tähtaeg

1.   Järelevalvekolleegiumisse kuuluvad järelevalveasutused määravad mis tahes korrapäraseks või sihtotstarbeliseks teabevahetuseks tähtaja.

2.   Kui kokkulepitud tähtajast ei peeta kinni, tuleb sellest asjaomaseid järelevalveasutusi ette teavitada ja esitada asjakohased põhjendused.

Artikkel 3

Teabevahetuse vahendid

Järelevalvekolleegiumisse kuuluvad järelevalveasutused lepivad kokku turvalises elektroonilises teabevahetuses ja selles, millises vormingus andmeid vahetatakse.

Artikkel 4

Valuuta

Kui järelevalvekolleegiumisse kuuluvad järelevalveasutused ei ole direktiivi 2009/138/EÜ artikli 248 lõike 4 kohaselt kokku lepitud koostöökorras otsustanud teisiti, esitavad järelevalveasutused järelevalvekolleegiumis toimuva teabevahetuse raames summad selles valuutas, milles teave on esitatud.

Artikkel 5

Keel

Kui järelevalvekolleegiumisse kuuluvad järelevalveasutused ei ole direktiivi 2009/138/EÜ artikli 248 lõike 4 kohaselt kokku lepitud koostöökorras otsustanud teisiti, vahetavad järelevalveasutused teavet keeles, mida järelevalvekolleegiumis kõige enam mõistetakse.

Artikkel 6

Ülevaade järelevalvekolleegiumis vahetatavast teabest

Kindlustusgrupi järelevalve teostaja esitab teistele järelevalvekolleegiumisse kuuluvatele järelevalveasutustele ülevaate delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 357 alusel vahetatavast teabest, kasutades selleks käesoleva määruse I lisas esitatud vormi.

Artikkel 7

Järelevalvemenetluse peamiste järelduste esitamine

1.   Teised järelevalvekolleegiumisse kuuluvad järelevalveasutused esitavad kindlustusgrupi järelevalve teostajale peamised järeldused, mis on tehtud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 357 lõike 2 punkti c kohaselt ettevõtja tasandil teostatud järelevalvemenetluse tulemusena, kasutades selleks käesoleva määruse II lisas esitatud vormi.

2.   Kindlustusgrupi järelevalve teostaja esitab teistele järelevalvekolleegiumisse kuuluvatele järelevalveasutustele peamised järeldused, mis on tehtud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 357 lõike 3 punkti a alapunkti iii kohaselt kindlustusgrupi tasandil teostatud järelevalvemenetluse tulemusena, kasutades selleks käesoleva määruse II lisas esitatud vormi.

Artikkel 8

Järelevalveasutustevaheline koostöö ja teabevahetus väljaspool järelevalvekolleegiumi

1.   Kui järelevalvekolleegiumisse kuuluv järelevalveasutus jagab kindlustusgrupi järelevalveks asjakohast teavet kahe- või mitmepoolselt mõne teise järelevalvekolleegiumisse kuuluva järelevalveasutusega, esitab ta teabe kindlustusgrupi järelevalve teostajale mõistliku aja jooksul. Kindlustusgrupi järelevalve teostaja tagab, et teave edastatakse kõigile teistele asjaomastele järelevalvekolleegiumisse kuuluvatele järelevalveasutustele kolleegiumi järgmisel koosolekul või enne seda.

2.   Kui järelevalvekolleegiumisse kuuluv järelevalveasutus saab kolmandatelt isikutelt kindlustusgrupi järelevalveks asjakohast teavet ja jagab seda teavet mõne teise järelevalvekolleegiumisse kuuluva järelevalveasutusega, esitab ta selle teabe kindlustusgrupi järelevalve teostajale mõistliku aja jooksul nii täpselt, kui see on kolmanda isiku või seadusega kehtestatud konfidentsiaalsuspiiranguid arvestades võimalik. Kindlustusgrupi järelevalve teostaja tagab, et teave edastatakse kõigile teistele asjaomastele järelevalvekolleegiumisse kuuluvatele järelevalveasutustele kolleegiumi järgmisel koosolekul või enne seda.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. november 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/35, 10. oktoober 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 12, 17.1.2015, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1094/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48),


I LISA

Ülevaade järelevalvekolleegiumis vahetatavast teabest

Teabe liik

Ettevõtja nimi

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne

Regulaarne järelevalveline aruanne

Kvantitatiivsed aruandevormid

Järelevalvemenetluse peamised järeldused

Muud valitud andmed

Osalust omav ettevõtja

Teabeelement

 

 

 

 

 

Sagedus

 

 

 

 

 

Tähtaeg

 

 

 

 

 

Tütarettevõtja

Teabeelement

 

 

 

 

 

Sagedus

 

 

 

 

 

Tähtaeg

 

 

 

 

 

Seotud ettevõtja

Teabeelement

 

 

 

 

 

Sagedus

 

 

 

 

 

Tähtaeg

 

 

 

 

 

Järelevalvekolleegiumis kokkulepitu kohaselt täpsustatakse ülevaates vahetatav teave, sealhulgas kirjeldatavate aruannete asjaomased osad, asjaomased kvantitatiivsed aruandevormid, järelevalvemenetluse peamised järeldused ja muud valitud andmed ning tähtajad ja sagedus.


II LISA

Järelevalvemenetluse peamiste järelduste esitamine

Üksikettevõtja või kindlustusgrupi nimi

 

Riskihindamise tulemused ja asjakohane kavandatav järelevalvetegevus

Kirjeldus

 

Kohapealsete uurimiste/kontrollide ja väljaspool toimuva tegevuse tulemused

Kirjeldus

 

Asjakohased järelevalvemeetmed

Kirjeldus

 

Järelevalvekolleegiumis kokkulepitu kohaselt hõlmavad järelevalvemenetluse peamised järeldused riskihindamise tulemusi, asjakohast kavandatavat järelevalvetegevust, kohapealseid uurimisi/kontrolle ja väljaspool toimuva tegevuse tulemusi ja asjakohaseid järelevalvemeetmeid.


Top