EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0376-20150921

Consolidated text: Komisjoni määrus (EÜ) nr 376/2008, 23. aprill 2008 , millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad (kodifitseeritud versioon)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/376/2015-09-21

2008R0376 — ET — 21.09.2015 — 008.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 376/2008,

23. aprill 2008,

millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad

(kodifitseeritud versioon)

(ELT L 114 26.4.2008, lk 3)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 514/2008, 9. juuni 2008,

  L 150

7

10.6.2008

►M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 74/2010, 26. jaanuar 2010,

  L 23

28

27.1.2010

 M3

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 669/2011, 12. juuli 2011,

  L 183

4

13.7.2011

 M4

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1349/2011, 20. detsember 2011,

  L 338

26

21.12.2011

►M5

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 418/2012, 16. mai 2012,

  L 130

1

17.5.2012

►M6

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 519/2013, 21. veebruar 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M7

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 907/2014, 11. märts 2014,

  L 255

18

28.8.2014

►M8

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/1538, 23. juuni 2015,

  L 242

1

18.9.2015


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 302, 13.11.2008, lk  37 (376/2008)
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 376/2008,

23. aprill 2008,

millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad

(kodifitseeritud versioon)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, ( 1 ) eriti selle artikli 9 lõiget 2, artikli 12 lõikeid 1 ja 4 ja artiklit 18, ning muude põllumajandustoodete turgude ühist korraldust käsitlevate määruste vastavaid artikleid,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1291/2000, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad, ( 2 ) on korduvalt oluliselt muudetud. ( 3 ) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Ühenduse eeskirjadega, millega kehtestati impordi- ja ekspordilitsentsid, nähakse ette, et põllumajandussaaduste ja -toodete ühendusse importimisel ja ühendusest eksportimisel tuleb esitada nimetatud litsents. Seetõttu tuleks kõnealuste litsentside kehtivusala kindlaks määrates sõnaselgelt sätestada, et litsentsi ei nõuta toimingute puhul, mida ei saa otseselt käsitada impordi või ekspordina.

(3)

Kui toodete suhtes kohaldatakse seestöötlemise korda, võib pädev asutus teatud juhtudel lubada suunata need tooted vabasse ringlusse nii edasise töötlemisega kui ka edasise töötlemiseta. Nendel juhtudel tuleks turu nõuetekohaseks juhtimiseks nõuda impordilitsentsi toodete kohta, mis on tegelikult suunatud vabasse ringlusse. Kui vabasse ringlusse suunatud toode on saadud põhitoodetest, millest mõned on imporditud kolmandatest riikidest ja mõned on ostetud ühendusest, tuleb arvesse võtta ainult neid põhitooteid, mis on imporditud kolmandatest riikidest või saadud kolmandatest riikidest imporditud põhitoodete töötlemisel.

(4)

Impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide eesmärk on tagada ühise turukorralduse hea haldus. Haldusmenetluste lihtsustamiseks ei nõuta väikeste koguste puhul impordi- ja ekspordilitsentse ning eelkinnitussertifikaate.

(5)

Ekspordilitsentse ei nõuta ühenduses laevade ja lennukite pardavarude puhul. Samal põhjusel tuleks seda sätet kohaldada ka naftaplatvormide ja mereväelaevade suhtes ning pardavarudega varustamise suhtes kolmandates riikides. Samadel põhjustel ei peaks litsentse nõudma ka toimingute puhul, mis on hõlmatud nõukogu 28. märtsi 1983. aasta määrusega (EMÜ) nr 918/83, ( 4 ) millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem.

(6)

Arvestades kõnealuste kaupade rahvusvahelisi kaubandustavasid tuleks lubada teatavaid imporditud või eksporditud koguste kõikumisi võrreldes kogustega, mis on näidatud litsentsil või sertifikaadil.

(7)

Selleks, et sama litsentsi või sertifikaadi alusel oleks võimalik korraga teha mitut toimingut, tuleks sätestada, et väljaantavate litsentside ja sertifikaatide väljavõtetel on samasugune õigusjõud nagu litsentsidel ja sertifikaatidel, millest need väljavõtted on tehtud.

(8)

Põllumajandusturgude ühise korraldusega hõlmatavaid eri sektoreid käsitlevate ühenduse eeskirjadega sätestatakse, et impordi- ja ekspordilitsentse ning eelkinnitussertifikaate kohaldatakse ühenduses tehtavate toimingute suhtes. See kord nõuab ühiseeskirjade vastuvõtmist kõnealuste litsentside või sertifikaatide koostamiseks ja kasutamiseks ning ühenduse vormide ja liikmesriikidevaheliste halduskoostöömenetluste kasutuselevõtmist.

(9)

Haldustegevuse eri valdkondades on arvutisüsteemide kasutamine järk-järgult asendamas andmete käsitsi sisestamist. Seetõttu peaks olema võimalik kasutada arvuteid ja elektroonilist menetlust ka litsentside ja sertifikaatide väljastamisel ja kasutamisel.

(10)

Ühenduse määrustega, millega need litsentsid ja sertifikaadid kasutusele võeti, sätestatakse, et nende väljastamise tingimuseks on tagatise esitamine, millega garanteeritakse kohustus importida või eksportida litsentside ja sertifikaatide kehtivusajal. On vaja määratleda, millal kohustus eksportida või importida loetakse täidetuks.

(11)

Toetuse eelkinnitust sisaldavate litsentside puhul sõltub kasutatav litsents toodete tariifsest klassifikatsioonist. Teatavate segude puhul ei sõltu toetuse määr toote tariifsest klassifikatsioonist, vaid selleks otstarbeks kehtestatud erieeskirjadest. Kui koostisosa, millest lähtuvalt kohaldatavat toetuse määra arvutatakse, ei vasta segu tariifsele klassifikatsioonile, ei kohaldata sellise imporditud või eksporditud segu suhtes eelnevalt kinnitatud määra.

(12)

Mõnikord kasutatakse impordilitsentse koguseliste impordimeetmete haldamiseks. See on võimalik üksnes siis, kui väljaantud litsentside alusel toimunud impordist on võimalik teada saada suhteliselt lühikese aja jooksul. Sellistel juhtudel ei nõuta tõendite esitamist litsentside kasutamise kohta mitte ainult hea halduse huvides, vaid need on vajalikud ka koguseliste impordimeetmete haldamiseks. Tõenditena esitatakse litsentsi esimene eksemplar ja vajaduse korral vastavad väljavõtted. Neid tõendeid on võimalik esitada suhteliselt lühikese aja jooksul. Seetõttu tuleks määrata tähtaeg ühenduse koguseliste impordimeetmete haldamise eeskirjadega sätestatud juhtudeks.

(13)

Mõnel juhul on nõutav litsentsi või sertifikaadi tagatise summa väga väike. Halduskoormuse vähendamiseks ei peaks sellistel juhtudel tagatist nõudma.

(14)

Kuna litsentsi või sertifikaadi kasutajaks võib tegelikkuses olla muu isik kui selle omanik või omandaja, tuleks õiguskindluse ja haldamise tõhususe huvides määratleda, kellel on õigus sertifikaati või litsentsi kasutada. Sel eesmärgil tuleks sätestada, missugune on litsentsiomaniku ja tollideklaratsiooni esitaja vaheline seos.

(15)

Tulenevalt sellest, et impordi- või ekspordilitsents annab õiguse importida või eksportida, tuleb see esitada impordi- või ekspordideklaratsiooni vastuvõtmise ajal.

(16)

Kui kasutatakse lihtsustatud impordi- või ekspordikorda, võidakse litsentsi tolliasutusele esitamise nõudest loobuda või lubada litsentsi hiljem esitada. Siiski peab importijal või eksportijal litsents impordi- või ekspordideklaratsiooni vastuvõtmise kuupäeval olemas olema.

(17)

Lihtsustamise huvides võib eeskirju paindlikumaks muuta, lubades liikmesriikidel võtta litsentside haldamiseks kasutusele lihtsustatud menetluse, mille puhul litsentse säilitab väljastav asutus või toetuse eelkinnitust sisaldavate ekspordilitsentside puhul vastavalt vajadusele makseasutus.

(18)

Hea halduse huvides ei või litsentse või sertifikaate ja vastavaid väljavõtteid pärast väljastamist muuta. Juhtudeks, kui tekib kahtlus, et väljastav asutus on teinud vea, või kui litsentsi, sertifikaadi või selle väljavõtte andmetes on ilmseid ebatäpsusi, tuleks kehtestada ebatäpsete litsentside, sertifikaatide või väljavõtete tagasivõtmise ja parandatud dokumentide väljastamise kord.

(19)

Kui toote suhtes on kohaldatav komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik ( 5 ) artiklites 412–442a või 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni I lisa I peatüki X jaotises sätestatud lihtsustatud menetluskord, ei ole piiripunkti tolliasutustes tarvis täita tolliformaalsusi vedude puhul, mis algavad ühenduses ja lõpevad väljaspool seda. Lihtsama haldamise huvides tuleks nende menetluste jaoks ette näha tagatise vabastamise erikord.

(20)

Võib juhtuda, et asjaomasest poolest sõltumatutel asjaoludel ei ole võimalik esitada dokumenti, mis tõendaks, et toode viidi ühenduse tolliterritooriumilt välja, kuigi toode on nimetatud territooriumilt lahkunud või on saabunud sihtkohta komisjoni 15. aprilli 1999. aasta määruse (EÜ) nr 800/1999 (milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad) ( 6 ) artiklis 36 nimetatud toimingute puhul. Selline olukord võib kaubavahetust takistada. Sellisel juhul tuleks samaväärseina tunnustada muid dokumente.

(21)

Ühenduste määrustega, millega kehtestati asjaomased litsentsid ja sertifikaadid, nähakse ette, et tagatisest jäädakse täielikult või osaliselt ilma, kui litsentsi või sertifikaadi kehtivusajal import või eksport ei toimu või toimub osaliselt. Nendel asjaoludel võetavad meetmed tuleks üksikasjalikult ette näha, eriti vääramatu jõu tõttu kohustuse täitmata jätmise puhuks. Nendel juhtudel võib kohustust importida või eksportida lugeda tühistatuks või litsentsi või sertifikaadi kehtivusaega pikendada. Võimalike turukorralduse häirete ärahoidmiseks ei tohiks pikendust anda rohkem kui kuueks kuuks esialgse kehtivusaja lõpust arvates.

(22)

Haldusmenetluse lihtsustamiseks tuleks ette näha, et tagatis vabastatakse täies ulatuses, kui tagatise kogusumma, mida ei tuleks tagastada, on väga väike.

(23)

Litsentside või sertifikaatide väljastamise ajal antud tagatis vabastatakse, kui pädevatele asutustele on esitatud tõend, et asjaomased kaubad on lahkunud ühenduse tolliterritooriumilt 60 päeva jooksul ekspordideklaratsioonide vastuvõtmise kuupäevast arvates.

(24)

Võib juhtuda, et erinevatel põhjustel tagatis vabastatakse, ilma et impordi- või ekspordikohustus oleks tegelikult täidetud. Sellisteks juhtudeks tuleks ette näha, et alusetult vabastatud tagatis tuleb uuesti esitada.

(25)

Selleks, et täielikult kasutada toetuse saamise tingimustele vastavate põllumajandussaaduste ja -toodete ekspordivõimalusi, tuleks kehtestada mehhanism, mis julgustaks turuosalisi kiiresti tagastama väljastanud asutustele kõiki litsentse ja sertifikaate, mida nad ei kasuta. Samuti tuleks kehtestada mehhanism, mis julgustaks ettevõtjaid tagastama sertifikaate neid väljastanud asutustele kohe pärast nende lõppemise tähtaega, et kasutamata jäänud koguseid saaks võimalikult kiiresti uuesti kasutusele võtta.

(26)

Nõukogu 3. juuni 1971. aasta määruse (EMÜ, Euratom) nr 1182/71 (millega määratakse kindlaks ajavahemike, kuupäevade ja tähtaegade suhtes kohaldatavad eeskirjad) ( 7 ) artikli 3 lõikes 4 sätestatakse, et kui tähtaja viimane päev on riigipüha, laupäev või pühapäev, lõpeb tähtaeg järgmise tööpäeva viimase tunni möödumisel. Selle sätte kohaldamisega kaasneb teatud juhtudel litsentside või sertifikaatide kasutusaja pikenemine. See kaubavahetuse soodustamiseks ette nähtud meede ei tohi muuta impordi- või eksporditoimingute majanduslikke tingimusi.

(27)

Mõnedes põllumajandusturgude ühise korraldusega hõlmatavates sektorites on enne ekspordilitsentside väljastamist ette nähtud järelemõtlemisaeg. See ajavahemik võimaldab turusituatsiooni hinnata ja vajaduse korral, eriti raskuste puhul, peatada menetluses olevate taotluste sisuline läbivaatamine ning jätta need taotlused rahuldamata. Tuleks täpsustada, et niisugune peatamine on võimalik ka litsentside puhul, mida taotleti vastavalt käesoleva määruse artiklile 47, ning et kui järelemõtlemisaeg on lõppenud, ei või litsentsitaotluse läbivaatamist enam peatada.

(28)

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 844 lõike 3 kohaselt võib litsentsi või eelkinnitussertifikaadi alusel eksporditud toodetele kohaldada tagastatud kaupade menetluskorda ainult siis, kui järgitakse ühenduse eeskirju litsentside ja sertifikaatide kohta. Tuleks sätestada erieeskirjad litsentside ja sertifikaatide süsteemi kohaldamise kohta nende toodete suhtes, millele seda korda tõenäoliselt kohaldatakse.

(29)

Tooted, mis on impordilitsentsi või eelkinnitusega sertifikaadi alusel vabasse ringlusse suunatud, vastavad määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 896 kohaselt impordimaksude tagasimaksmise või vähendamise süsteemi tingimustele üksnes juhul, kui on kindlaks tehtud, et pädevad asutused on võtnud vajalikke meetmeid litsentsis või sertifikaadis nimetatud kaupade vabasse ringlusse suunamise mõju kõrvaldamiseks.

(30)

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklis 880 sätestatakse sama määruse artikli 896 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad, mille kohaselt tuleb eelkõige ette näha, et litsentside ja sertifikaatide väljastamise eest vastutavad ametiasutused peavad andma tõendeid.

(31)

Käesoleva määrusega tuleb anda kõik määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 896 rakendamiseks vajalikud eeskirjad. Teatavatel juhtudel peaks olema võimalik järgida määrust (EMÜ) nr 2454/93, ilma et antaks välja nimetatud määruse artiklis 880 nimetatud tõendit.

(32)

Kui impordilitsentse kasutatakse impordimaksu soodusmäära kindlaksmääramiseks tariifikoodi alusel, tekib oht, et hakatakse kasutama võltsitud impordilitsentse, eriti olukorras, kus tollimaksu normaalsuuruse ja vähendatud tollimaksu või tollimaksu nullmäära vahe on suur. Sellise pettuseohu vähendamiseks tuleks luua esitatud litsentside õigsuse kontrollimise mehhanism.

(33)

Kui põllumajandustoodete impordilitsentsi kasutatakse ka tariifikvootide sooduskorra kohaldamisel, kohaldatakse kõnealust sooduskorda importijate puhul vastava litsentsi või sertifikaadi esitamisel, teatud juhtudel peab sellele olema lisatud kolmanda riigi dokument. Vältimaks kvootide ületamist, tuleb sooduskorda kohaldada selle koguse ulatuses, mille jaoks litsents või sertifikaat on välja antud. Impordi hõlbustamiseks tuleks siiski lubada artikli 7 lõikes 4 sätestatud hälbeid, sätestades samal ajal, et litsentsil või sertifikaadil märgitud kogust ületav osa, mis on lubatud hälbe piirides, ei anna alust kohaldada sooduskorda ning seetõttu tuleb selle impordilt tollimaksu maksta täies ulatuses.

(34)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas kõigi asjaomaste korralduskomiteede arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:I

PEATÜKK

MÄÄRUSE REGULEERIMISALA

▼M1

Artikkel 1

1.  Piiramata teatavate toodetega seotud ühenduse eeskirjadega ettenähtud teatavate erandite kohaldamist, eelkõige nõukogu määruses (EÜ) nr 3448/93 ( 8 ) ja selle rakenduseeskirjades sätestatud toodete puhul, nähakse käesoleva määrusega ette impordi- ja ekspordilitsentside (edaspidi „litsentsid”) ning eelkinnitussertifikaatide (edaspidi „sertifikaadid”) süsteemi kohaldamise ühiseeskirjad, mis on ette nähtud nõukogu määruse (EÜ) 1234/2007 ( 9 ) III osa 2. ja 3. peatükiga, nõukogu määrusega (EÜ) nr 1493/1999 ( 10 ) või sätestatud käesolevas määruses.

2.  Litsents või sertifikaat esitatakse järgmiste toodete kohta:

a) impordi puhul, kui tooted on deklareeritud vabasse ringlusse suunamiseks:

i) II lisa I osas loetletud mis tahes tingimustel (välja arvatud tariifikvootide alusel) imporditud tooted, kui selles ei ole sätestatud teisiti,

ii) tariifikvootide alusel imporditud tooted, mille haldamine toimub muude meetodite alusel kui taotluste menetlemine vastavalt nende saabumise järjekorrale (põhimõttel „kes ees, see mees”) vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 ( 11 ) artiklitele 308a, 308b ja 308c;

iii) tariifikvootide alusel imporditud tooted, mille haldamine toimub meetodi alusel, mis põhineb taotluste menetlemisel vastavalt nende saabumise kronoloogilisele järjekorrale vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitele 308a, 308b ja 308c, mis on konkreetselt nimetatud käesoleva määruse II lisa I osas;

b) ekspordi puhul:

i) II lisa II osas loetletud tooted,

ii) määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 162 lõikes 1 loetletud tooted, mille suhtes on kindlaks määratud eksporditoetus (sh nullmääraga) või ekspordimaks;

iii) kvootide alusel eksporditud tooted või tooted, mille kohta tuleb esitada ekspordilitsents, et tooted saaks vastu võtta kolmanda riigi hallatava, ühendusest imporditud toodete jaoks kõnealuses riigis avatud kvoodi alla.

3.  Lõike 2 punkti a alapunktides i ja iii ning lõike 2 punkti b alapunktis i osutatud toodete suhtes kohaldatakse II lisas sätestatud tagatise summat ja kehtivusaega.

Lõike 2 punkti a alapunktis ii ning lõike 2 punkti b alapunktides ii ja iii osutatud toodete suhtes kohaldatakse nende toodete jaoks ühenduse erieeskirjades kehtivusaja ja tagatise suuruse kohta kehtestatud konkreetseid rakenduseeskirju.

4.  Lõikes 1 osutatud ekspordilitsentside ja eelkinnitussertifikaatide süsteemi puhul, kui toetus on määratud kindlaks II lisa II osas loetlemata toodetele ning käitleja ei taotle toetust, ei ole kõnealune käitleja kohustatud esitama asjaomaste toodete eksportimisel litsentsi või sertifikaati.

▼BII

PEATÜKK

LITSENTSIDE JA SERTIFIKAATIDE KOHALDAMISALA

Artikkel 2

Litsentsi ega sertifikaati ei nõuta ning seda ei või esitada järgmiste selliste toodete kohta,

a) mis ei ole suunatud ühenduses vabasse ringlusse või

b) mida eksporditakse

i) vastavalt tolliprotseduurile, mis lubab importida ilma vastavate tollimaksude või samaväärse toimega maksude maksmiseta, või

ii) vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklis 129 osutatud erikorrale, mis lubab eksportida ilma vastavate tollimaksude maksmiseta.

Artikkel 3

1.  Kui seestöötlemise korrale alluvad tooted, mis ei sisalda lõike 2 punktis a nimetatud põhitooteid, suunatakse vabasse ringlusse, siis tuleb esitada impordilitsents, kui tegelikult vabasse ringlusse suunatud toodete puhul on selle litsentsi esitamine nõutav.

2.  Kui tooted, mille suhtes kohaldatakse lõikes 1 nimetatud korda ja mis sisaldavad

a) ühte või mitut põhitoodet, mis vastasid asutamislepingu artikli 23 lõike 2 tingimustele, kuid enam ei vasta, sest need on ära kasutatud vabasse ringlusse suunatud toodetes, ja

b) ühte või mitut põhitoodet, mis ei vastanud asutamislepingu artikli 23 lõike 2 tingimustele,

suunatakse vabasse ringlusse, tuleb nimetatud litsents esitada olenemata selle määruse artikli 7 lõikest 1 iga selle lõike punktis b nimetatud tegelikult kasutatud põhitoote kohta, mille puhul impordilitsentsi nõutakse.

Impordilitsentsi ei ole tarvis esitada, kui selle tegelikult vabasse ringlusse suunatud toote puhul litsentsi ei nõuta.

3.  Lõigetes 1 või 2 osutatud juhtudel vabasse ringlusse suunatud toodete impordilitsents või -litsentsid ei või sisaldada eelkinnitust.

4.  Sellise toote eksportimisel, mille suhtes on kehtestatud lõikes 1 nimetatud kord ja mis sisaldab üht või mitut lõike 2 punktis a nimetatud põhitoodet, esitatakse iga niisuguse põhitoote kohta ekspordilitsents, kui selle toote kohta nõutakse nimetatud litsentsi esitamist.

Kui kolmanda lõike sätetest toetuste eelkinnituse kohta ei tulene teisiti, ei nõuta ekspordilitsentsi, kui tegelikult eksporditud toote kohta niisuguse litsentsi esitamist ei nõuta.

Liittoodete eksportimisel, mis vastavad toote ühe või mitme koostisosa põhjal eelnevalt kindlaks määratud eksporditoetuse saamise tingimustele, võetakse litsentside ja sertifikaatide süsteemi kohaldamisel arvesse üksnes iga koostisosa tollistaatust.

Artikkel 4

1.  Litsentsi ei nõuta ning seda ei või esitada toimingute puhul,

a) mis on määratletud määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklites 36, 40, 44 ja 45 ning artikli 46 lõikes 1 või

b) mis ei ole kaubanduslikku laadi või

c) millele viidatakse määruses (EMÜ) nr 918/83 või

d) kus kogused ei ületa II lisas sätestatud koguseid.

Sõltumata esimeses lõigus sätestatust, tuleb litsents esitada juhul, kui imporditakse või eksporditakse sooduskorra alusel, mille rakendamine sõltub litsentsi olemasolust.

Liikmesriigid võtavad käesoleva lõike kohaldamisel kasutusele ettevaatusabinõud kuritarvituste vastu, eelkõige juhtudel, kui üks impordi- või eksporditoiming on hõlmatud mitme impordi- või ekspordideklaratsiooniga, mis on majanduslikel või muudel eesmärkidel ilmselgelt põhjendamatud.

2.  Lõike 1 kohaldamisel loetakse toiminguteks, mis ei ole kaubanduslikku laadi,

a) üksikisiku poolt tehtud imporditoiminguid või üksikisikule mõeldud saadetiste saatmistoiminguid, kui need toimingud vastavad koondnomenklatuuri eelsätete II jao D osa punkti 2 nõuetele;

b) üksikisikute poolt tehtud eksporditoimingud, kui need toimingud vastavad punkti a nõuetele mutatis mutandis.

3.  Liikmesriigid võivad eraisikutelt või nende ühendustelt mitte nõuda ekspordilitsentsi või -litsentse toodete ja/või kaupade kohta, mis on ette nähtud tasuta humanitaarabina jaotamiseks kolmandates riikides, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

a) asjaosalised, kes soovivad seda erandit kasutada, ei ole taotlenud eksporditoetust;

b) niisugused saadetised on juhuslikku laadi, koosnevad erinevatest toodetest ja/või kaupadest ning ei ületa 30 000 kg veovahendi kohta, ja

c) pädevatel asutustel on piisavad tõendid toodete ja/või kaupade kasutusotstarbe ja/või sihtkoha ning toimingu nõuetekohase tegemise kohta.

Ekspordideklaratsiooni lahtrisse 44 tehakse järgmine märge: „Toetuseta – määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 4 lõige 3”.

Artikkel 5

Litsentsi või sertifikaati ei nõuta ning seda ei või esitada, kui tooted suunatakse vabasse ringlusse määruse (EMÜ) nr 2913/92 VI jaotise teise peatüki alusel, mis reguleerib tagastatud kaupade käsitlemist.

Artikkel 6

1.  Ekspordilitsentsi ei nõuta ning seda ei või esitada reekspordideklaratsiooni vastuvõtmise ajal toodete puhul, mille kohta eksportija esitab tõendi, et nende toodete imporditollimaksude tagasimaksmise või vähendamise kohta on tehtud positiivne otsus kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2913/92 VII jaotise viienda peatükiga.

2.  Kui toodete eksportimisel nõutakse nende kohta ekspordilitsentsi esitamist ja pädevad asutused võtavad reekspordideklaratsiooni vastu enne imporditollimaksude tagasimaksmise või vähendamise kohta otsuse tegemist, tuleb esitada ekspordilitsents. Eksporditoetuse või maksu eelkinnitus ei ole lubatud.III

PEATÜKK

ÜLDSÄTTED1.

JAGU

Litsentside, sertifikaatide ja väljavõtete reguleerimisala

Artikkel 7

1.  Impordi- või ekspordilitsents annab õiguse ning sellest tuleneb kohustus importida või eksportida litsentsi alusel ja selle kehtivusajal asjaomaste toodete või kaupade kindlaksmääratud kogus, välja arvatud vääramatu jõu korral.

Käesolevas lõikes nimetatud kohustused on komisjoni määruse (EMÜ) nr 2220/85 ( 12 ) artikli 20 tähenduses esmased nõuded.

2.  Eksporditoetuse eelkinnitust sisaldavast litsentsist tuleneb kohustus eksportida litsentsi alusel ja selle kehtivusajal vastava toote kindlaksmääratud kogus, välja arvatud vääramatu jõu korral.

Kui toodete eksportimisel tuleb esitada ekspordilitsents, annab eelkinnitust sisaldav ekspordilitsents eksportimise ja toetuse saamise õiguse.

Kui toodete eksportimisel ei tule ekspordilitsentsi esitada, annab eelkinnitusega ekspordilitsents üksnes toetuse saamise õiguse.

Käesolevas lõikes nimetatud kohustused on määruse (EMÜ) nr 2220/85 artikli 20 tähenduses esmased nõuded.

3.  Artiklis 47 kindlaks määratud juhtudel ja juhtudel, kui see nõue on vastava sektori jaoks ette nähtud ühenduse erieeskirjadega, tuleneb litsentsi või sertifikaadi väljastamisest kohustus importida selles kindlaks määratud riigist või riikide rühmast või eksportida selles kindlaks määratud riiki või riikide rühma.

4.  Kui imporditud või eksporditud kogus on kuni 5 % suurem kui litsentsis või sertifikaadis märgitud kogus, loetakse see kogus impordituks või ekspordituks selle litsentsi või sertifikaadi alusel.

5.  Kui imporditud või eksporditud kogus on kuni 5 % väiksem kui litsentsis või sertifikaadis märgitud kogus, loetakse kohustus importida või eksportida täidetuks.

6.  Kui litsents või sertifikaat on välja antud loomühikute alusel, siis ümardatakse lõigete 4 ja 5 kohaldamisel viieks protsendiks arvutatud tulemus vahetult järgneva suurema loomühiku täisnumbrini.

7.  Kui määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõike 4 alusel kasutatakse litsentsi või sertifikaati, millega ekspordimaks või eksporditoetus eelnevalt kinnitatakse, esimesel tööpäeval pärast selle tavalise kehtivusaja lõppemist, loetakse eelnevalt kinnitatud summade kohaldamisel, et litsentsi või sertifikaati on kasutatud selle kehtivusaja viimasel päeval.

▼M1

8.  Impordi- ja ekspordilitsentside ja eelkinnitussertifikaatide kehtivusaeg sätestatakse iga toote kohta II lisas, ilma et see piiraks artikli 1 lõike 3 kohaldamist.

▼B

Artikkel 8

1.  Litsentsidest või sertifikaatidest tulenevad kohustused ei ole loovutatavad. Litsentsidest või sertifikaatidest tulenevaid õigusi võib litsentsi- või sertifikaadiomanik loovutada selle kehtivusaja jooksul. Iga litsentsi, sertifikaati või selle väljavõtet võib loovutada ainult ühele isikule. Loovutada saab ainult õigusi nende koguste suhtes, mida ei ole veel litsentsile, sertifikaadile või selle väljavõttele kantud.

2.  Õiguste omandajad ei või oma õigusi edasi loovutada, ent võivad need litsentsi- või sertifikaadiomanikule tagasi anda. Litsentsi- või sertifikaadiomanikule saab õigusi tagasi anda nende koguste suhtes, mida ei ole veel litsentsile, sertifikaadile või selle väljavõttele kantud.

Sellistel juhtudel teeb väljastav asutus litsentsi või sertifikaadi lahtrisse 6 ühe III lisa A osas loetletud kannetest.

3.  Kui litsentsi- või sertifikaadiomanik soovib õigusi loovutada või õiguste omandaja neid litsentsi- või sertifikaadiomanikule tagasi anda, kannab väljastav asutus või liikmesriigi poolt määratud asutus või asutused litsentsi, sertifikaati või vajaduse korral selle väljavõttesse

a) õiguste omandaja nime ja aadressi või lõikes 2 osutatud kande;

b) asutuse pitseriga kinnitatud kande kuupäeva.

4.  Õiguste loovutamine või tagasiandmine jõustub kande tegemise kuupäevast.

Artikkel 9

Litsentside või sertifikaatide väljavõtetel on nende koguste piires, mille kohta need väljavõtted on välja antud, samasugune õigusjõud nagu litsentsidel ja sertifikaatidel, millest väljavõtted on tehtud.

Artikkel 10

Liikmesriigi asutuste väljaantud litsentsidel või sertifikaatidel ja väljavõtetel ning nende tehtud kannetel ja kinnitustel on teistes liikmesriikides samasugune õigusjõud nagu nende liikmesriikide asutuste väljaantud dokumentidel ning tehtud kannetel ja kinnitustel.

Artikkel 11

1.  Kui eksporditoetuse eelnevat kinnitust sisaldavat litsentsi kasutatakse segu eksportimiseks, ei vasta eksporditav segu eelkinnitatud määra tingimustele, kui koostisosa tariifne klassifikatsioon, mille alusel segu suhtes kohaldatav toetus arvutatakse, ei vasta segu tariifsele klassifikatsioonile.

2.  Kui eksporditoetuse eelnevat kinnitust sisaldavat litsentsi või sertifikaati kasutatakse komplekttoodete eksportimiseks, kohaldatakse eelnevalt kinnitatud määra ainult selle koostisosa suhtes, millel on sama tariifne klassifikatsioon nagu komplektil.2.

JAGU

Litsentside ja sertifikaatide taotlemine ja väljastamine

Artikkel 12

1.  Ühtki litsentsi- ega sertifikaaditaotlust ei võeta vastu, kui see ei ole saadetud või esitatud pädevale asutusele artiklis 17 sätestatud vormil ning nõuetekohaselt trükitud ja/või täidetud.

Pädevad asutused võivad siiski nõuetekohase taotlusena aktsepteerida kirjalike kaugsidevahendite ja elektronposti teel edastatud taotlusi, tingimusel et need sisaldavad kogu teavet, mis oleks esitatud vormil. Liikmesriigid võivad nõuda, et kirjaliku kaugsidevahendi teel esitatud taotluse ja/või elektronpostisõnumi järel tuleb pädevale asutusele saata või otse kohale toimetada taotlus, mis on trükitud või täidetud kooskõlas artikli 17 nõuetega; sellisel juhul loetakse taotluse esitamise kuupäevaks kuupäeva, mil pädev asutus saab kirjaliku kaugsidevahendi teel edastatud taotluse või elektronpostisõnumi. See nõue ei mõjuta kirjaliku kaugsidevahendi või elektronpostisõnumi teel edastatud taotluse kehtivust.

Kui litsentsi- või sertifikaaditaotlused esitatakse elektrooniliselt, määravad liikmesriigi pädevad asutused, kuidas omakäelist allkirja muul viisil, näiteks koodide kasutamisega, asendada.

2.  Litsentsi- või sertifikaaditaotluse võib tühistada üksnes kirjaga, kirjaliku kaugsidevahendi teel või elektronpostisõnumiga, mis saabub pädevale asutusele hiljemalt taotluse esitamise kuupäeval kell 13.00, välja arvatud vääramatu jõu korral.

Artikkel 13

1.  Toetuse eelkinnitust sisaldavate litsentsitaotluste ning litsentside lahtrisse 16 märgitakse 12-numbriline tootekood, mis võetakse põllumajandustoodete eksporditoetuste nomenklatuurist.

Kui mitmel samasse kategooriasse kuuluval koodil on sama toetuse määr, mis määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 195 lõikes 2 ning muude turukorralduse määruste vastavates artiklites nimetatud korras, võib need koodid kanda nii litsentsitaotlustele kui ka litsentsidele koos.

2.  Kui toetuse määr on vastavalt sihtkohale erinev, tuleb sihtriik või -piirkond märkida nii taotluste kui ka litsentside lahtrisse 7.

3.  Ilma, et see piiraks lõike 1 esimese lõigu kohaldamist, võib juhul, kui tooterühm on määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 4 lõikes 2 osutatud korras määratletud, vastava rühma tootekoodid märkida litsentsitaotluse ja litsentsi lahtrisse 22 koos järgmise teatega: „määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 4 lõikes 2 osutatud tooterühm”.

Artikkel 14

1.  Taotlused, mis sisaldavad ühenduse eeskirjades sätestamata tingimusi, jäetakse rahuldamata.

▼M1

2.  Impordi- ja ekspordilitsentside ja sertifikaatide suhtes kohaldatava tagatise summa sätestatakse II lisas, ilma et see piiraks artikli 1 lõike 3 kohaldamist. Täiendavat summat võib kohaldada, kui kehtestatakse ekspordimaks.

Litsentsi- või sertifikaaditaotlust ei võeta vastu, kui ettenähtud tagatis ei ole esitatud pädevale asutusele hiljemalt kell 13.00 taotluse esitamise päeval.

▼B

3.  Kui litsentsi või sertifikaadi tagatissumma on 100 eurot või vähem või kui litsents või sertifikaat koostatakse sekkumisameti nimel, tagatist ei nõuta.

4.  Kui liikmesriigid kasutavad määruse (EMÜ) nr 2220/85 artiklis 5 sätestatud võimalusi, esitatakse tagatis kahe kuu jooksul alates litsentsi kehtivusaja lõppemise kuupäevast.

5.  Tagatist ei nõuta juhul, kui ekspordilitsentsid antakse välja kolmandatesse riikidesse eksportimiseks seoses ühenduseväliste toiduabiprogrammidega, mida korraldavad eksportiva liikmesriigi poolt sel eesmärgil heaks kiidetud humanitaarabiasutused. Liikmesriik teatab sellistest heakskiidetud humanitaarabiasutustest viivitamata komisjonile.

6.  Kohaldades lõikeid 3–5, kohaldatakse artikli 4 lõike 1 kolmandat lõiku mutatis mutandis.

Artikkel 15

Litsentsitaotlustel ja toetuse eelkinnitusega litsentsidel, mis on esitatud seoses toiduabiprogrammidega mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru osana sõlmitud põllumajanduslepingu artikli 10 lõike 4 tähenduses, peab olema lahtris 20 vähemalt üks selle määruse III lisa B osas loetletud kannetest.

Sihtriik tuleb märkida lahtrisse 7. See litsents kehtib eksportimiseks üksnes kõnealuse toiduabiprogrammi raames.

Artikkel 16

1.  Litsentsi- või sertifikaaditaotluse esitamise kuupäevaks loetakse kuupäev, millal pädev asutus selle kätte saab, tingimusel et see saadakse kätte hiljemalt kell 13.00, olenemata sellest, kas taotlus on toodud otse pädevale asutusele või on edastatud pädevale asutusele kirja, kirjaliku kaugsidevahendi abil või elektronpostisõnumiga.

2.  Litsentsi- või sertifikaaditaotlus, mis saabub pädevale asutusele laupäeval, pühapäeval, puhkepäeval või tööpäeval pärast kella 13.00, loetakse saabunuks esimesel tööpäeval, mis järgneb taotluse tegeliku saabumise päevale.

3.  Kui litsentsi- või sertifikaaditaotluste esitamiseks on ette nähtud konkreetne arv päevi ja kui selle tähtaja viimane päev langeb laupäevale, pühapäevale või puhkepäevale, lõpeb kõnealune tähtaeg esimesel sellele järgneval tööpäeval kell 13.00.

Selliseid pikendusi ei võeta siiski arvesse litsentsis või sertifikaadis kinnitatud toetussumma arvutamisel või selle kehtivusaja määramisel.

4.  Käesolevas määruses määratletud kellaajad on antud Belgia aja järgi.

Artikkel 17

1.  Kui artikli 12 lõike 1 teises lõigus ja artikli 18 lõikes 1 ei sätestata teisiti, koostatakse litsentside või sertifikaatide taotlused, litsentsid ja sertifikaadid ning nende väljavõtted vormidel, mis vastavad I lisas ette nähtud näidistele. Need vormid tuleb täita kooskõlas samas esitatud juhiste ning ühenduse erisätetega, mida kohaldatakse vastavas tootesektoris.

2.  Litsentside ja sertifikaatide vormid koostatakse komplektidena, mis koosnevad esimesest eksemplarist, teisest eksemplarist ja taotlusest koos litsentsi või sertifikaadi lisaeksemplaridega nimetatud järjekorras.

Liikmesriigid võivad siiski nõuda, et esimeses lõigus ette nähtud komplektide asemel võivad taotlejad täita ainult taotluse vormi.

Kui ühenduse meetme kohaldamise tulemusena võib kogus, mille kohta litsents või sertifikaat on välja antud, olla väiksem kui kogus, mille kohta litsentsi- või sertifikaaditaotlus esialgu esitati, tuleb taotluse vormile kanda ainult taotletud kogus ja sellega seotud tagatise suurus.

Litsentside või sertifikaatide väljavõtete vormid esitatakse komplektidena, mis sisaldavad esimese eksemplari ja teise eksemplari nimetatud järjekorras.

3.  Vormid, kaasa arvatud lisalehed, trükitakse puidumassi jääkideta valgele kirjapaberile, mis kaalub vähemalt 40 g/m2. Paberi suurus on 210 × 297 mm, lubatav hälve võib olla – 5 mm või + 8 mm; masinakirja reavahe on 4,24 mm (üks kuuendik tolli); lahtrite asetust tuleb täpselt järgida. Esimese eksemplari mõlemal küljel ja lisalehtedel, kuhu tehakse märkused eraldatud koguste kohta, on giljoššmustriga trükitud taust, mis toob esile kõik mehaaniliste või keemiliste vahenditega tehtud võltsingud. Impordiga seotud vormide giljoššmustriga taust on roheline ja ekspordiga seotud vormide giljoššmustriga taust on seepiapruun.

4.  Vormide trükkimine on liikmesriikide ülesanne. Vorme võib trükkida ka asukohaliikmesriigi poolt määratud trükikojas. Viimasel juhul tuleb igale vormile märkida viide liikmesriigi volitusele. Igale vormile märgitakse trükikoja nimi ja aadress või identifitseerimistähis ning, välja arvatud taotlused ja lisalehed, individuaalne seerianumber. Numbrile eelnevad dokumendi välja andnud liikmesriigi tähed: „AT” – Austria, „BE” – Belgia, „BG” – Bulgaaria, „CZ” – Tšehhi, „CY” – Küpros, „DE” – Saksamaa, „DK” – Taani, „EE” – Eesti, „EL” – Kreeka, „ES” – Hispaania, „FI” – Soome, „FR” – Prantsusmaa, ►M6  „HR” – Horvaatia, ◄ „HU” – Ungari, „IE” – Iirimaa, „IT” – Itaalia, „LU” – Luxembourg, „LT” – Leedu, „LV” – Läti, „MT” – Malta, „NL” – Holland, „PL” – Poola, „PT” – Portugal, „RO” – Rumeenia, „SE” – Rootsi, „SI” – Sloveenia, „SK” – Slovakkia ja „UK” – Ühendkuningriik.

Litsentside või sertifikaatide ja väljavõtete väljastamise ajal võib väljastav asutus neile märkida järjekorranumbri.

5.  Taotlused, litsentsid ja sertifikaadid ning väljavõtted täidetakse masinakirjas või arvuti abil. Vormid trükitakse ja täidetakse ühes ühenduse ametlikus keeles, mille on määranud väljastava liikmesriigi pädevad asutused. Liikmesriigid võivad siiski otsustada, et taotlusi võib täita ainult käsitsi tindi ja trükitähtedega.

6.  Väljastava asutuse ja koguseid eraldava asutuse pitser lüüakse metallpitsatiga, mis on soovitavalt terasest. Väljastava asutuse pitseri võib siiski asendada reljeefpitseriga, mis võimaldab tähti ja numbreid ka perforeerida.

7.  Asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused võivad vajaduse korral nõuda kõigi litsentside, sertifikaatide või nende väljavõtete tõlkimist selle liikmesriigi riigikeelde või ühte riigikeeltest.

Artikkel 18

1.  Ilma, et see piiraks artikli 17 kohaldamist, võib litsentse ja sertifikaate välja anda ja kasutada arvutisüsteemide abil, arvestades pädevate asutuste kehtestatud üksikasjalikke eeskirju. Edaspidi nimetatakse neid „elektroonilisteks litsentsideks ja sertifikaatideks”.

Elektrooniliste litsentside ja sertifikaatide sisu peab kattuma paberlitsentside ja -sertifikaatide sisuga.

2.  Kui litsentside või sertifikaatide omanikel või omandajatel on vaja kasutada elektroonilisi litsentse või sertifikaate liikmesriigis, mis ei ole ühendatud elektroonilisse väljastussüsteemi, taotlevad nad sellest väljavõtet.

Sellised väljavõtted antakse viivitamatult ja tasuta välja artiklis 17 sätestatud vormil.

Liikmesriikides, mis on ühendatud elektroonilise litsentside ja sertifikaatide väljastussüsteemiga, kasutatakse selliseid väljavõtteid paberkujul.

Artikkel 19

1.  Kui litsentsidele või sertifikaatidele kantavad summad, mis saadakse eurodes märgitud summade konverteerimisel riiklikku omavääringusse, sisaldavad kolme või enamat kümnendkohta, märgitakse ainult kaks esimest kümnendkohta. Kui kolmas kümnendkoht on vähemalt viis, ümardatakse teine kümnendkoht järgmise ühikuni, ja kui kolmas kümnendkoht on väiksem kui viis, jääb teine kümnendkoht samaks.

2.  Kui eurodes väljendatud summad konverteeritakse naelsterlingitesse, loetakse lõikes 1 nimetatud kaks esimest kümnendkohta neljaks esimeseks kümnendkohaks. Kui viies kümnendkoht on vähemalt viis, ümardatakse neljas kümnendkoht järgmise ühikuni, ja kui viies kümnendkoht on väiksem kui viis, jääb neljas kümnendkoht samaks.

Artikkel 20

1.  Ilma, et see piiraks artikli 18 sätete kohaldamist elektrooniliste litsentside ja sertifikaatide kohta, koostatakse litsentsid ja sertifikaadid vähemalt kahes eksemplaris: neist esimest nimetatakse omaniku eksemplariks, sellele märgitakse „nr 1” ja see antakse viivitamata taotlejale; teise eksemplari, mida nimetatakse väljastava asutuse eksemplariks ja millele märgitakse „nr 2”, jätab väljastav asutus endale.

2.  Kui litsents või sertifikaat väljastatakse koguse kohta, mis on taotletud kogusest väiksem, märgib väljastav asutus

a) lahtritesse 17 ja 18 koguse, mille kohta litsents või sertifikaat on väljastatud;

b) lahtrisse 11 vastava tagatise summa.

Selle koguse osa kohta antud tagatis, millele litsentsi või sertifikaati ei väljastatud, vabastatakse viivitamata.

Artikkel 21

1.  Litsentsi- või sertifikaadiomaniku või omandaja taotlusel ning dokumendi esimese eksemplari esitamisel võib väljastav asutus või üks või mitu iga liikmesriigi poolt määratud asutust väljastada ühe või mitu dokumendi väljavõtet.

Väljavõtted koostatakse vähemalt kahes eksemplaris: neist esimest nimetatakse omaniku eksemplariks, sellele märgitakse „nr 1” ja see väljastatakse või adresseeritakse taotlejale; teise eksemplari, mida nimetatakse väljastava asutuse eksemplariks ja millele märgitakse „nr 2”, jätab väljastav asutus endale.

Asutus, mis väljastab väljavõtte, märgib litsentsi või sertifikaadi esimesse eksemplari koguse, mille kohta väljavõte on väljastatud, lisades sellele lubatud hälbe. Litsentsi või sertifikaadi esimesse eksemplari märgitud koguse kõrvale kirjutatakse sõna „väljavõte”.

2.  Litsentsi või sertifikaadi väljavõttest ei või teha väljavõtet.

3.  Väljavõtte omanik tagastab väljavõtte esimese eksemplari, mida on kasutatud või mille kehtivusaeg on lõppenud, asutusele, mis litsentsi või sertifikaadi väljastas, koos selle aluseks olnud litsentsi või sertifikaadi esimese eksemplariga, nii et asutus saab korrigeerida litsentsile või sertifikaadile kantud koguseid arvestades koguseid, mis on kantud väljavõtte esimesele eksemplarile.

Artikkel 22

1.  Litsentside ja sertifikaatide kehtivusaja määramisel loetakse nende väljastamise päevaks nende taotlemise päeva ning see päev arvestatakse kehtivusaja sisse. Litsentse ja sertifikaate ei või siiski kasutada enne nende tegelikku väljastamist.

2.  Võib ette näha, et litsentsi või sertifikaadi kehtivusaeg algab selle tegeliku väljastamise päeval, sel juhul arvestatakse see päev kehtivusaja sisse.3.

JAGU

Litsentside ja sertifikaatide kasutamine

Artikkel 23

1.  Litsentsi või sertifikaadi esimene eksemplar esitatakse tolliasutusele, kes võtab vastu

a) impordilitsentsi puhul vabasse ringlusse suunamise deklaratsiooni;

b) toetuse eelkinnitust sisaldava ekspordilitsentsi või -sertifikaadi puhul deklaratsiooni ekspordi kohta.

Ilma, et see piiraks määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 2 lõike 1 punkti i kohaldamist, peab tollideklaratsiooni täitma litsentsi- või sertifikaadiomanik või vajaduse korral litsentsi või sertifikaadi omandaja või nende esindaja määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 5 lõikes 2 määratletud tähenduses.

2.  Litsentsi või sertifikaadi esimene eksemplar esitatakse või hoitakse tolliasutustele kättesaadavana lõikes 1 nimetatud deklaratsiooni vastuvõtmise ajal.

3.  Kui lõikes 1 nimetatud asutus on kogused eraldanud ja teinud selle kohta litsentsi või sertifikaadi esimesse eksemplari märke, tagastatakse see asjaomasele isikule. Liikmesriigid võivad siiski nõuda või lubada, et asjaomane isik teeb litsentsi või sertifikaati märke eraldatud koguse kohta; kõikidel sellistel juhtudel vaatab pädev asutus heakskiidetud koguste kohta tehtud märked läbi ja kinnitab need.

4.  Kui imporditud või eksporditud kogus ei vasta litsentsile või sertifikaadile märgitud kogusele, parandatakse nende koguste piires, mille kohta litsents või sertifikaat on väljastatud, litsentsile või sertifikaadile tehtud märget nii, et see näitaks tegelikult imporditud või eksporditud kogust.

Artikkel 24

1.  Olenemata artiklist 23, võib liikmesriik lubada, et

a) litsents või sertifikaat esitatakse litsentsi või sertifikaadi väljastanud asutusele või toetuse maksmise eest vastutavale asutusele;

b) litsentsi või sertifikaati säilitatakse artikli 18 kohaldamise korral sertifikaadi väljastanud asutuse või toetuse maksmise eest vastutava asutuse andmebaasis.

2.  Asjaomane liikmesriik määrab kindlaks lõike 1 kohaldamise juhud ja tingimused, mida asjaomased isikud peavad täitma, kui nad tahavad kõnealuses lõikes ette nähtud menetluses osaleda. Lisaks sellele peavad liikmesriigi poolt vastu võetud sätted tagama kõikide ühenduses väljastatud sertifikaatide võrdse kohtlemise.

3.  Liikmesriik otsustab, missugune asutus teeb märke eraldatud koguste kohta ja kinnitab sertifikaadi.

Siiski loetakse litsentsile või sertifikaadile märke tegemine, selle kinnitamine ja heakskiitmine toimunuks ka siis, kui

a) ekspordi koguseid määratlev dokument on koostatud arvutis. See dokument peab olema lisatud sertifikaadile või litsentsile;

b) eksporditud kogused on kantud asjaomase liikmesriigi ametlikku elektroonilisse andmebaasi ning see teave on seotud elektroonilise sertifikaadiga; liikmesriigid võivad otsustada seda teavet paberkandjal arhiveerida.

Kande kuupäevana käsitatakse artikli 23 lõikes 1 osutatud ekspordideklaratsiooni vastuvõtmise kuupäeva.

4.  Tollideklaratsiooni vastuvõtmise ajal peab asjaomane isik märkima deklaratsiooniga kaasas olevale dokumendile, et kohaldatakse käesolevat artiklit, ning kasutatava litsentsi või sertifikaadi numbri.

5.  Juhul kui litsents või sertifikaat on seotud õigusega importida või eksportida, võib kauba vabastada üksnes siis, kui pädev asutus on teavitanud artikli 23 lõikes 1 osutatud tolliasutust, et tollidokumentidesse märgitud litsents või sertifikaat on kehtiv asjaomase toote puhul ning see on kohaselt esitatud.

6.  Kui eksporditud toodete puhul ei ole tarvis ekspordilitsentsi esitada, kuid eelkinnitusega ekspordilitsentsi alusel on kinnitatud eksporditoetus, ning kui käesolevat artiklit ja/või litsentsi või sertifikaadi numbrit ei ole eksituse tõttu märgitud ekspordil kasutatavasse dokumenti, mis tõendab vastavust toetuse saamise tingimustele, või sinna on märgitud ekslik teave, võib toimingu nõuetele vastavuse taastada järgmistel tingimusel:

a) deklaratsiooni vastuvõtmise päeval kehtiv asjaomase toote toetuse eelkinnitust sisaldav ekspordilitsents on toetuse maksmise eest vastutava asutuse valduses;

b) pädeva asutuse käsutuses on piisavad tõendid, mis võimaldavad tuvastada seose eksporditud koguse ja eksporti hõlmava litsentsi või sertifikaadi vahel.

Artikkel 25

1.  Litsentside, sertifikaatide või väljavõtete andmeid ei või pärast nende väljastamist muuta.

2.  Kui litsentsi, sertifikaadi või väljavõtte andmete õigsus on kahtluse all, tagastatakse see litsents, sertifikaat või väljavõte asjaomase isiku või liikmesriigi pädeva asutuse initsiatiivil väljastavale asutusele.

Kui väljastav asutus peab paranduse tegemist vajalikuks, võtab ta väljavõtte, litsentsi või sertifikaadi ning kõik varem väljastatud väljavõtted tagasi ja väljastab viivitamatult parandatud väljavõtte, litsentsi või sertifikaadi. Nendele dokumentidele, millel on kanne „litsents (või sertifikaat) parandatud… (kuupäeval)” või „väljavõte parandatud… (kuupäeval)”, tehakse kõik endised kanded igale eksemplarile uuesti.

Kui väljastav asutus ei pea litsentsi, sertifikaadi või väljavõtte parandamist vajalikuks, lisab ta sellele märkuse „kontrollitud … (kuupäeval) määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 25 kohaselt” ning tembeldab selle.

Artikkel 26

1.  Omanik peab väljastava asutuse taotlusel litsentsi või sertifikaadi ja/või vastavad väljavõtted sellele asutusele tagastama.

2.  Kui vaidlusalune dokument tagastatakse või jäetakse käesoleva artikli või artikli 25 sätete kohaselt tagastamata, annavad riigi pädevad asutused asjaomasele isikule taotluse korral selle kohta tõendi.

Artikkel 27

Kui litsentsidele või sertifikaatidele või nende väljavõtetele kannete tegemiseks jäetud ruum osutub ebapiisavaks, võivad asutused, kes kandeid teevad, lisada neile ühe või mitu lisalehte, kus on ruumi litsentside, sertifikaatide ja väljavõtete esimese eksemplari tagaküljel näidatud viisil kannete tegemiseks. Asutused löövad pitseri nii, et selle üks pool on litsentsi, sertifikaadi või selle väljavõtte peal ja teine pool lisalehel, ning igale järgmisele väljaantud lisalehele lüüakse pitser samuti nii, et pool sellest on sellel lehel ja teine pool sellele eelneval lehel.

Artikkel 28

1.  Kui litsentsi, sertifikaadi või väljavõtte või neis sisalduvate kannete ja kinnituste ehtsus on kaheldav, saadavad riigi pädevad asutused kahtlusi tekitanud dokumendi või selle valguskoopia selle väljastanud asutusele kontrollimiseks tagasi.

Dokumente võib tagastada ka pistelise kontrollimise tulemusena; sel juhul tagastatakse ainult dokumendi valguskoopia.

2.  Kui kahtlusalune dokument saadetakse tagasi lõike 1 kohaselt, annavad riigi pädevad asutused asjaomasele isikule tema soovi korral tõendi dokumendi vastuvõtmise kohta.

Artikkel 29

1.  Liikmesriikide pädevad asutused vahetavad käesoleva määruse nõuetekohaseks kohaldamiseks vajalikul määral teavet litsentside, sertifikaatide ja nende väljavõtete ning nendega seotud eiramiste ja rikkumiste kohta.

2.  Liikmesriigid informeerivad komisjoni käesoleva määrusega seotud eiramistest ja rikkumistest viivitamatult pärast nendest teadasaamist.

3.  Liikmesriigid teatavad komisjonile nende asutuste nimetused ja aadressid, kes annavad välja litsentse või sertifikaate ja nende väljavõtteid ning koguvad ekspordimakse ja maksavad eksporditoetusi. Komisjon avaldab selle teabe Euroopa Liidu Teatajas.

4.  Liikmesriigid edastavad komisjonile ametlike pitserite näidised ja vajaduse korral ka volitatud asutuste reljeefpitserite näidised. Komisjon teatab nendest viivitamata teistele liikmesriikidele.4.

JAGU

Tagatiste vabastamine

Artikkel 30

Seoses litsentside ja sertifikaatide kehtivusajaga

a) loetakse kohustus importida täidetuks ja õigus litsentsi või sertifikaadi alusel importida kasutatuks artikli 23 lõike 1 punktis a nimetatud deklaratsiooni vastuvõtmise päeval, kui toote tegelikust vabasse ringlusse suunamisest ei tulene muud;

b) loetakse kohustus eksportida täidetuks ja õigus eksportida litsentsi või sertifikaadi alusel kasutatuks artikli 23 lõike 1 punktis b nimetatud deklaratsiooni vastuvõtmise päeval.

Artikkel 31

Esmanõude täitmise kinnituseks tuleb tõendada, et

a) asjaomase toote importimisel võeti vastu artikli 23 lõike 1 punktis a nimetatud deklaratsioon;

b) asjaomase toote eksportimisel võeti vastu artikli 23 lõike 1 punktis b nimetatud deklaratsioon; lisaks tõendatakse

i) ekspordi või määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklis 36 määratletud tähenduses ekspordina käsitatavate tarnete puhul, et toode on 60 päeva jooksul alates deklaratsiooni vastuvõtmise kuupäevast saabunud sihtkohta või siis lahkunud ühenduse tolliterritooriumilt, välja arvatud vääramatu jõu korral. Käesoleva määruse kohaldamisel peetakse nende toodete tarnimist, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes puurimis- või ammutamisplatvormidel, kaasa arvatud nende toimingutega seotud tugipunktid, mis asuvad Euroopa mandrilaval või ühenduse Euroopast väljaspool asuva ala mandrilaval, kuid liikmesriigi territoriaalmere lähtejoonest kolme meremiili laiusest tsoonist väljaspool, ühenduse territooriumilt lahkumiseks;

ii) kui toodete suhtes on kohaldatav määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklis 40 ette nähtud pardavarulao menetluskord, nõutakse tõendeid, et toode on 30 päeva jooksul alates nimetatud menetluse kasutamise deklareerimisest tegelikult pardavarulattu paigutatud, välja arvatud vääramatu jõu korral.

Kui esimese lõike punkti b alapunktis i osutatud 60päevane või punkti b alapunktis ii osutatud 30päevane tähtaeg on möödunud, vabastatakse tagatis vastavalt määruse (EMÜ) nr 2220/85 artikli 23 lõikele 2.

Teise lõike alusel ei jääda tagatisest ilma nende koguste puhul, mille toetust on vähendatud vastavalt määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 50 lõikele 1 sama määruse artikli 7 lõikes 1 ja artikli 40 lõikes 1 osutatud tähtaegade järgimata jätmise tõttu.

Artikkel 32

1.  Artiklis 31 nõutud asjaolusid tõendatakse järgmiselt:

a) artikli 31 punktis a nimetatud juhtudel litsentsi või sertifikaadi esimese eksemplari esitamisega ja vajaduse korral artiklites 23 või 24 sätestatud viisil kinnitatud litsentsi või sertifikaadi väljavõtte või väljavõtete esimese eksemplari esitamisega;

b) artikli 31 punktis b nimetatud juhtudel litsentsi või sertifikaadi esimese eksemplari esitamisega ja vajaduse korral artiklites 23 või 24 sätestatud viisil kinnitatud litsentsi või sertifikaadi väljavõtte või väljavõtete esimese eksemplari esitamisega, kui käesoleva artikli lõikest 2 ei tulene teisiti.

2.  Lisaks eeltoodule nõutakse täiendavaid tõendeid juhul, kui eksporditakse ühendusest või tarnitakse määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 36 tähenduses määratud sihtkohta või kui toodete suhtes kohaldatakse selle määruse artiklis 40 ette nähtud menetluskorda.

Täiendavaid tõendeid esitatakse järgmiselt:

a) kui järgmised toimingud leiavad aset kõnealuses liikmesriigis, otsustab selle üle, missuguseid täiendavaid tõendeid nõuda, see liikmesriik,

i) kus litsents või sertifikaat on välja antud;

ii) kus käesoleva määruse artikli 23 lõike 1 punktis b osutatud deklaratsioon on vastu võetud, ja

iii) kustkaudu tooted

 on ühenduse tolliterritooriumilt lahkunud; käesoleva määruse kohaldamisel peetakse nende toodete tarnimist, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes puurimis- või ammutamisplatvormidel, kaasa arvatud nende toimingutega seotud tugipunktid, mis asuvad Euroopa mandrilaval või ühenduse Euroopast väljaspool asuva ala mandrilaval, kuid liikmesriigi territoriaalmere lähtejoonest kolme meremiili laiusest tsoonist väljaspool, ühenduse tolliterritooriumilt lahkumiseks;

 on tarnitud ühte määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklis 36 loetletud sihtkohta või

 on määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 40 alusel paigutatud pardavarulattu;

b) kõikidel teistel juhtudel on täiendavateks tõenditeks

i) määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklis 912a nimetatud kontrolleksemplar(id) T5 või kõnealusest kontrolleksemplarist tehtud valguskoopia(d) või kinnitatud koopia(d) või

ii) toetuse maksmise eest vastutava asutuse poolt väljastatud tõend, et käesoleva määruse artikli 31 punkti b tingimused on täidetud või

iii) käesoleva artikli lõikes 4 sätestatud samaväärsed tõendid.

Kui kontrolleksemplari T5 ainus eesmärk on tagatise vabastamine, tehakse selle lahtrisse 106 üks käesoleva määruse III lisa C osas loetletud kannetest.

Kui siiski kasutatakse litsentsi või sertifikaadi väljavõtet, asenduslitsentsi või -sertifikaati või asendusväljavõtet, lisatakse kandele ka originaallitsentsi või -sertifikaadi number ning selle väljastanud asutuse nimetus ja aadress.

Punkti b alapunktides i ja ii nimetatud dokumendid saadetakse väljastavale asutusele ametlike kanalite kaudu.

3.  Kui toote suhtes kohaldatakse pärast artikli 23 lõike 1 punktis b nimetatud ekspordideklaratsiooni vastuvõtmist ühte määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklites 412–442a või ühist transiidiprotseduuri käsitleva 20. mai 1987. aasta konventsiooni I lisa X jaotise esimeses peatükis nimetatud lihtsustatud menetluskorda veoks sihtjaama või kauba saajale väljaspool ühenduse tolliterritooriumi, saadetakse käesoleva artikli lõike 2 punkti b kohaselt nõutav kontrolleksemplar T5 väljastavale asutusele ametlike kanalite kaudu. Kontrolleksemplari T5 lahtrisse J rubriiki „Märkused” tehakse üks käesoleva määruse III lisa D osas loetletud kannetest.

Esimeses lõigus nimetatud juhul võib lähtetolliasutus lubada veolepingu muutmist, nii et vedu lõpeb ühenduses üksnes siis, kui on kindlaks tehtud, et

a) tagatis esitati pärast selle vabastamist uuesti või

b) asjaomased ametiasutused on võtnud vajalikke meetmeid tagamaks, et tagatist ei vabastata.

Kui tagatis on vabastatud, ilma et toodet oleks eksporditud, võtab liikmesriik asjakohased meetmed.

4.  Kui lõike 2 punktis b nimetatud kontrolleksemplari T5 ei ole asjaomasest isikust olenemata põhjustel võimalik esitada kolme kuu jooksul alates selle väljastamisest, võib asjaomane isik esitada pädevale asutusele taotluse, et aktsepteeritaks samaväärsena teisi dokumente, põhjendades oma taotlust ja lisades seda tõendavad dokumendid.

Taotlusega koos esitatavad tõendavad dokumendid on ette nähtud määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 49 lõike 3 teises lõigus.

Artikkel 33

Määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 37 kohaldamisel loetakse käesoleva määruse artikli 23 lõike 1 punktis b nimetatud deklaratsiooni vastuvõtmise päevaks kuu viimast päeva.

Artikkel 34

1.  Liikmesriigid võivad dokumendi omaniku taotlusel tagatise vabastada osade kaupa vastavalt toodete kogustele, mille kohta artiklis 31 nimetatud tõendid on esitatud, tingimusel et tõendid on esitatud selle kohta, et vähemalt 5 % litsentsis või sertifikaadis märgitud kogusest on imporditud või eksporditud.

2.  Kui importimise või eksportimise kohustust ei ole täidetud ja kui artiklitest 39, 40 või 47 ei tulene teisiti, ei tagastata tagatist summa osas, mis on võrdne

a) 95 % litsentsil või sertifikaadil märgitud koguse ja

b) tegelikult imporditud või eksporditud koguse vahega.

Kui litsents on välja antud loomühikute alusel, ümardatakse vajaduse korral eespool nimetatud 95 % arvutamise tulemus vahetult järgmise väiksema loomühiku täisnumbrini.

Kui imporditud või eksporditud kogus on väiksem kui 5 % litsentsil või sertifikaadil märgitud kogusest, jäädakse tagatisest täielikult ilma.

Lisaks eeltoodule vabastab asjaomane liikmesriik kogu tagatise, kui tagatise summa, mida ei tuleks tagastada, on kuni 100 eurot antud litsentsi või sertifikaadi kohta.

Kui tagatis või osa sellest on alusetult vabastatud, tuleb see võrdeliselt asjaomaste kogustega litsentsi või sertifikaadi väljastanud asutusele uuesti anda.

Siiski võib vabastatud tagatise uuesti andmist nõuda nelja aasta jooksul pärast selle vabastamist, tingimusel et turuosaline tegutses heauskselt.

3.  Toetuse eelkinnitust sisaldavate ekspordilitsentside puhul

a) vähendatakse tagatise summat, mida ei tule tagastada, 40 % võrra, kui litsents või selle väljavõte esitatakse need väljastanud asutusele litsentsi kehtivusaja esimese kahe kolmandiku vältel. Sel eesmärgil loetakse iga päeva osa terveks päevaks;

b) kui litsents või selle väljavõte tagastatakse selle väljastanud asutusele litsentsi kehtivusaja viimase kolmandiku jooksul, vähendatakse tagatise summat, mida ei tule tagastada, 25 % võrra.

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes litsentside ja väljavõtete puhul, mis on need väljastanud asutusele tagastatud GATTi aasta jooksul, milleks litsentsid on välja antud, ning tingimusel, et need tagastatakse vähemalt 30 päeva enne kõnealuse aasta lõppu.

Esimest lõiku kohaldatakse siis, kui selle toimet ei ole ajutiselt peatatud. Kui ühe või mitme toote toetus on suurenenud, võib komisjon, tegutsedes määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 195 lõikes 2 sätestatud korras või muude põllumajandusturgude ühist korraldust käsitlevate määruste vastavate artiklite alusel, peatada esimese lõigu kohaldamise litsentside puhul, mis taotleti enne toetuse suurenemist ja mida ei ole väljastanud asutusele tagastatud kuni toetuse suurenemisele eelneva päevani.

Käesoleva määruse artikli 24 alusel esitatud litsentsid loetakse väljastanud asutusele tagastatuks kuupäeval, mil viimane saab litsentsiomanikult taotluse tagatise vabastamise kohta.

4.  Artikli 32 lõikes 1 nimetatud tõendid tuleb esitada kahe kuu jooksul alates litsentsi või sertifikaadi kehtivusaja lõppemisest, välja arvatud vääramatu jõu korral.

5.  Tõendid ühenduse tolliterritooriumilt lahkumise, määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklis 36 määratletud tähenduses sihtkohta tarnimise kohta või toodete suhtes ühe artiklis 40 ette nähtud korra kohaldamise kohta, nagu on osutatud käesoleva määruse artikli 32 lõikes 2, tuleb esitada 12 kuu jooksul alates litsentsi või sertifikaadi kehtivusaja lõppemisest, välja arvatud vääramatu jõu korral.

▼M7 —————

▼B

8.  Pädevad asutused võivad loobuda lõigetes 4 ja 5 sätestatud tõendite esitamise nõudest, kui vajalik teave on juba nende käsutuses.

9.  Kui ühenduse sätted näevad nimetatud lõikele viidates ette, et kõnealune nõue täidetakse tõendi esitamisega selle kohta, et toode on jõudnud ettenähtud sihtkohta, tuleb see tõend esitada vastavalt määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklile 16, vastasel juhul ei tagastata proportsionaalselt asjaomase kogusega litsentsi või sertifikaadi tagatist.

Need tõendid esitatakse samuti 12 kuu jooksul alates litsentsi või sertifikaadi kehtivusaja lõppemisest. Kui vaatamata nõutavale hoolsusele ei ole eksportijal siiski olnud võimalik määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklis 16 sätestatud dokumente ettenähtud aja jooksul esitada, võib talle nende esitamiseks lisaaega anda.

10.  Impordilitsentside puhul, mille suhtes lõigetes 4 kuni 8 ette nähtust sõltumata kohaldatakse selle lõike sätteid, tuleb artikli 32 lõike 1 punktis a nimetatud tõendid litsentside kasutamise kohta esitada 45 päeva jooksul alates litsentsi kehtivusaja lõppemisest, välja arvatud juhul, kui see on vääramatu jõu tõttu võimatu.

Kui artikli 32 lõike 1 punktis a nimetatud tõendid litsentside kasutamise kohta esitatakse pärast ettenähtud tähtaja lõppu ja kui

a) litsentsi on kasutatud selle kehtivusaja jooksul, võttes arvesse väikseimat hälvet, ei tagastata kindlaksmääratud summa mahaarvamisel 15 % litsentsil märgitud tagatisest;

b) litsentsi on selle kehtivusaja jooksul kasutatud osaliselt, ei tagastata tagatist ulatuses, mis on võrdne

i) 95 % litsentsile märgitud koguse ja tegelikult imporditud koguse vahega, millele liidetakse

ii) 15 % tagatise summast, mis jääb järele pärast alapunktis i sätestatud kindlaksmääratud summa mahaarvamist, ja sellele liidetakse

iii) 3 % pärast alapunktides i ja ii ette nähtud vähendamist järele jäävast tagatise summast iga päeva kohta, mille võrra tõendite esitamise tähtaega ületati.5.

JAGU

Litsentside ja sertifikaatide kaotamine

Artikkel 35

1.  Käesolevat artiklit kohaldatakse juhtudel, kui nullist suurem eksporditoetus on eelnevalt kinnitatud ning asjakohane litsents, sertifikaat või selle väljavõte läheb kaduma.

2.  Kui teisest lõigust ei lähtu teisiti, annab litsentsi või sertifikaadi väljastanud asutus omaniku taotlusel või litsentsi, sertifikaadi või väljavõtte üleandmise korral omandaja taotlusel välja asenduslitsentsi, -sertifikaadi või asendusväljavõtte.

Liikmesriigi pädevad asutused võivad keelduda asenduslitsentsi, -sertifikaadi või asendusväljavõtte väljastamisest, kui

a) taotleja isikust ei või eeldada käesoleva artikli eesmärkide täitmist; see võimalus antakse igas liikmesriigis taotlejate võrdse kohtlemise ning kaubanduse ja tööstuse vabaduse põhimõtteid arvestades;

b) taotleja ei ole suutnud näidata, et ta võttis kasutusele mõistlikud ettevaatusabinõud litsentsi, sertifikaadi või väljavõtte kadumise vältimiseks.

3.  Pakkumismenetluse abil määratud toetus loetakse eelnevalt kinnitatud toetuseks.

4.  Asenduslitsents, -sertifikaat või -väljavõte sisaldab teavet ja andmeid, mis on dokumentides, mida need asendavad. See antakse välja kaupade koguse kohta, mis koos lubatud hälbega vastab kaotatud dokumendiga ette nähtud kogusele. Taotlejad täpsustavad selle koguse kirjalikult. Kui väljastava asutuse valduses olevast teabest ilmneb, et taotleja märgitud kogus on liiga suur, vähendatakse kogust sellest lähtuvalt, piiramata lõike 2 teise lõigu kohaldamist.

Asenduslitsentside, -sertifikaatide või -väljavõtete lahtrisse 22 lisatakse punasega allajoonitult üks III lisa E osas loetletud kannetest.

5.  Kui asenduslitsents või -sertifikaat või asendusväljavõte läheb kaduma, siis uut asenduslitsentsi, -sertifikaati või -väljavõtet enam välja ei anta.

6.  Asenduslitsentsi, -sertifikaadi või -väljavõtte väljastamise tingimuseks on tagatise esitamine. Selle tagatise summa arvutatakse nii, et korrutatakse

a) eelnevalt kinnitatud eksporditoetuse määr (või vajaduse korral toetuse kõrgeim määr litsentsil näidatud sihtkohtade jaoks), millele lisatakse 20 %,

b) kogusega, mille kohta antakse välja asenduslitsents, -sertifikaat või -väljavõte, millele on liidetud lubatud kõikumine.

Summa, mille võrra tagatist suurendatakse, ei või olla väiksem kui kolm eurot 100 kilogrammi netomassi kohta. Tagatis esitatakse asutusele, kes andis välja originaallitsentsi või -sertifikaadi.

7.  Kui litsentsi või sertifikaadi, asenduslitsentsi või -sertifikaadi või väljavõtte või asendusväljavõtte alusel eksporditud toodete kogus on suurem kui kogus, mida oleks eksporditud originaallitsentsi, -sertifikaadi või -väljavõtte alusel, ei tagastata lõikes 6 nimetatud ületatud kogusele vastavat tagatist ning seda käsitatakse toetuse tagasimaksmisena.

8.  Kui kohaldatakse lõiget 7 ja kui ülemäärane kogus on artikli 23 lõike 1 punktis b nimetatud deklaratsiooni vastuvõtmise kuupäeval ekspordimaksuga maksustatav, tuleb ekspordimaks sisse nõuda sellel kuupäeval kehtivas määras.

Ülemäärane kogus:

a) määratakse kindlaks lõike 7 kohaselt;

b) on kogus, mille kohta kõige viimane deklaratsioon on vastu võetud originaallitsentsi või -sertifikaadi, nende väljavõtte, asenduslitsentsi või -sertifikaadi või -väljavõtte alusel. Kui viimati eksporditud kogus on väiksem kui ülemäärane kogus, võetakse see arvesse eksporditud või vahetult enne seda eksporditud koguste arvestamisel, kuni see on ammendatud.

Käesoleva lõikega hõlmatud juhtude suhtes ei kohaldata komisjoni määruse (EMÜ) nr 120/89 ( 13 ) artikli 3 lõiget 1.

9.  Kui lõikes 6 nimetatud tagatist ei tagastata lõike 7 alusel, vabastatakse see 15 kuud pärast litsentsi või sertifikaadi kehtivusaja lõppemist.

10.  Kui kaotatud litsents, sertifikaat või väljavõte leitakse üles, ei tohi seda kasutada ja see tuleb tagastada asutusele, kes asenduslitsentsi, -sertifikaadi või -väljavõtte välja andis. Kui sel juhul originaallitsentsil, -sertifikaadil või -väljavõttel märgitud olemasolev kogus on võrdne kogusega, mille kohta asenduslitsents, -sertifikaat või -väljavõte välja anti ja millele on liidetud lubatud hälve, või on sellest suurem, vabastatakse lõikes 6 nimetatud tagatis viivitamata.

Kui saadaolev kogus on suurem, võib asjaomane isik taotleda väljavõtet koguse kohta, mis koos lubatud hälbega oleks võrdne ülejäänud saadaoleva kogusega.

11.  Liikmesriikide pädevad asutused annavad üksteisele käesoleva artikli kohaldamiseks vajalikku informatsiooni.

Kui asutused esitavad selle teabe määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklis 912a nimetatud kontrolleksemplaril T5, mis on välja antud tõendamaks ühenduse tolliterritooriumilt lahkumist, lisatakse originaallitsentsi või -sertifikaadi number kontrolleksemplari T5 lahtrisse 105. Kui kasutatakse litsentsi või sertifikaadi väljavõtet, asenduslitsentsi või -sertifikaati või asendusväljavõtet, lisatakse kontrolleksemplari T5 lahtrisse 106 originaallitsentsi või -sertifikaadi number.

Artikkel 36

1.  Välja arvatud lõikes 2 nimetatud juhtudel, keeldub pädev asutus asenduslitsentsi, -sertifikaadi või asendusväljavõtte väljastamisest, kui kõnealuste toodete litsentside või sertifikaatide väljastamine on peatatud või kui litsentside või sertifikaatide väljastamine toimub koguseliste piirnormide raames.

2.  Kui impordi- või ekspordilitsentsi või eelkinnitussertifikaadi omanik või omandaja tõendab pädevale asutusele, et vastavat litsentsi, sertifikaati või väljavõtet ei ole täielikult ega osaliselt kasutatud ja seda ei saa enam eelkõige selle täieliku või osalise hävimise tõttu kasutada, annab originaallitsentsi või -sertifikaadi väljastanud asutus välja asenduslitsentsi, -sertifikaadi või -väljavõtte kaupade koguse kohta, millele on vajaduse korral lisatud lubatud hälve, mis vastab saadaolevale kogusele. Sellisel juhul kohaldatakse artikli 35 lõiget 4.

▼M2

Artikkel 37

Kui antakse välja asenduslitsentsid, -sertifikaadid või -väljavõtted, teatavad liikmesriigid viivitamata komisjonile:

a) väljaantud asenduslitsentside, -sertifikaatide või -väljavõtete seerianumbrid ja asendatud litsentside, sertifikaatide või väljavõtete seerianumbrid vastavalt artiklitele 35 ja 36;

b) asjaomaste kaupade liigi ja koguse ning eksporditoetuse määrad või eelnevalt kinnitatud ekspordimaksu määra.

Komisjon edastab selle teabe teistele liikmesriikidele.

▼B

Artikkel 38

1.  Kui litsents või sertifikaat või selle väljavõte läheb kaduma ja kadunud dokumenti on eelnevalt osaliselt või täielikult kasutatud, võivad neid väljastavad asutused asjaomasele poolele anda nende dokumentide duplikaadi, mis koostatakse ja kinnitatakse nagu originaaldokumendid ja mille iga eksemplar tähistatakse selgelt sõnaga „duplikaat”.

2.  Duplikaate ei või kasutada impordi- ja eksporditoimingute tegemiseks.

3.  Duplikaadid esitatakse asutustele, kus artiklis 23 nimetatud deklaratsioon kadunud litsentsi, sertifikaadi või väljavõtte alusel vastu võeti, või mõnele teisele pädevale asutusele, mille on määranud see liikmesriik, kus eespool nimetatud asutused paiknevad.

4.  Pädev asutus teeb kanded ja kinnitab duplikaadi.

5.  Nende märkustega duplikaat asendab kaotatud litsentsi, sertifikaadi või väljavõtte esimest eksemplari, olles vajalikuks tõendiks tagatise vabastamisel.6.

JAGU

Vääramatu jõud

Artikkel 39

1.  Kui ettevõtja arvab, et vääramatu jõu tagajärjel ei saa litsentsi või sertifikaadi kehtivusaja jooksul importida või eksportida, taotleb litsentsi või sertifikaadi omanik liikmesriigi pädevalt asutuselt, kes litsentsi või sertifikaadi välja andis, selle litsentsi või sertifikaadi kehtivuse pikendamist või litsentsi või sertifikaadi tühistamist. Ettevõtjad tõendavad asjaolu esinemist, mis nende arvates oli vääramatu jõud, kuue kuu jooksul litsentsi või sertifikaadi kehtivusaja lõppemisest alates.

Kui nad ei suuda vaatamata nõutavale hoolsusele tõendite muretsemisel ja edastamisel nimetatud tähtaja jooksul tõendeid esitada, võidakse neile anda lisaaega.

2.  Litsentsi või sertifikaadi kehtivusaja pikendamise taotlused, mis on esitatud hiljem kui 30 päeva jooksul pärast nimetatud kehtivusaja lõppemist, jäetakse rahuldamata.

3.  Kui vääramatu jõuna esitatud asjaolud on impordi puhul seotud eksportiva riigi ja/või päritoluriigiga ning eksportimise puhul importiva riigiga, võib nimetatud asjaolusid aktsepteerida ainult juhul, kui sama riigi väljastavat asutust või muud ametiasutust teavitati nende riikidega seonduvatest asjaoludest kirjalikult õigel ajal.

Eksportiva, päritolu- või importiva riigiga seotud teate esitamist loetakse õigeaegseks, kui teate esitamise ajal ei võinud taotleja olla veel teadlik sellest, et asjaolud, millele ta viitab, kujutavad endast vääramatut jõudu.

4.  Lõikes 1 nimetatud pädev asutus otsustab, kas esitatud asjaolu saab käsitada vääramatu jõuna.

Artikkel 40

1.  Kui esitatud asjaolusid saab käsitada vääramatu jõuna, otsustab liikmesriigi pädev asutus, kes litsentsi või sertifikaadi välja andis, kas kohustus importida või eksportida tühistatakse ja tagatis vabastatakse või pikendatakse litsentsi või sertifikaadi kehtivusaega aja võrra, mida loetakse vajalikuks kõikide asjaolude läbivaatamiseks. See tähtaeg ei või ületada kuut kuud alates litsentsi või sertifikaadi esialgse kehtivusaja möödumisest. Nimetatud tähtaega võib pikendada ka pärast litsentsi või sertifikaadi kehtivusaja lõppu.

2.  Pädev asutus võib teha litsentsi või sertifikaadi omaniku taotletud otsusest erineva otsuse.

Kui omanik taotleb eelkinnitust sisaldava litsentsi tühistamist, võib pädev asutus litsentsi kehtivusaega pikendada ka siis, kui taotlus esitati hiljem kui 30 päeva pärast litsentsi kehtivusaja lõppu, kui eelnevalt kinnitatud kehtiv määr koos kohandustega on väiksem kui makstavad summad või suurem kui kogutavate summade suhtes kohaldatav määr.

3.  Litsentsi tühistamise või pikendamise otsust kohaldatakse ainult toote koguse suhtes, mida ei olnud võimalik vääramatu jõu tõttu importida või eksportida.

4.  Litsentsi kehtivusaja pikendamisel kinnitab väljastav asutus litsentsi ja selle väljavõtted ning teeb nendesse vajalikud muudatused.

5.  Sõltumata artikli 8 lõikest 1, ei saa litsentsist tulenevaid õigusi loovutada, kui eelkinnitust sisaldavat litsentsi on pikendatud. Kui aga konkreetne olukord seda nõuab, lubatakse õigusi loovutada, kui seda taotletakse pikendustaotlusega samal ajal.

▼M2

6.  Liikmesriigid teatavad komisjonile vääramatu jõu juhtudest, mida nad on aktsepteerinud, lisades järgmise teabe: asjaomase toote liik koos selle CN-koodiga, toiming (import või eksport), asjaomased kogused ning teatavad vastavalt juhtumile kas litsentsi tühistamisest või litsentsi kehtivusaja pikendamisest, märkides ka kehtivusaja.

Komisjon edastab selle teabe teistele liikmesriikidele.

▼B

Artikkel 41

1.  Kui ettevõtja taotleb ekspordimaksu või eksporditoetuse eelkinnitust sisaldava litsentsi kehtivusaja pikendamist vääramatu jõu tõttu ja kui pädev asutus ei ole kõnealuse taotluse kohta veel otsust teinud, võib ettevõtja taotleda asutuselt uut litsentsi. Uus litsents väljastatakse taotlemise ajal kohaldatavate tingimuste alusel, välja arvatud juhul, kui

a) see antakse välja üksnes esimese litsentsi kasutamata koguste kohta, mille jaoks on pikendamist taotletud;

b) selle lahtrisse 20 tehakse üks III lisa F osas loetletud kannetest.

2.  Kui pädev asutus otsustab pikendada esimese litsentsi kehtivusaega,

a) märgitakse esimesse litsentsi kogus, mille suhtes teist litsentsi kasutati, tingimusel et

i) ettevõtja, kellel on õigus kasutada esimest litsentsi, kasutas ka teist litsentsi ja

ii) litsentsi kasutati pikendatud kehtivusaja jooksul;

b) punktis a nimetatud koguse kohta väljastatud teise litsentsi tagatis vabastatakse;

c) vajaduse korral informeerib litsentsi väljastanud asutus liikmesriigi pädevat asutust, kus litsentsi kasutati, nii et sissenõutud või väljamakstavat summat saab korrigeerida.

3.  Kui pädev asutus otsustab, et vääramatut jõudu ei esinenud või kui ta otsustab artikli 40 kohaselt, et esimene litsents tuleks tühistada, jäävad teisest litsentsist tulenevad õigused ja kohustused jõusse.IV

PEATÜKK

ERISÄTTED

Artikkel 42

1.  Tooted, mille suhtes kohaldatakse ekspordilitsentside süsteemi või mille suhtes võib kohaldada eelkinnitusega toetuste või teiste ekspordi puhul kohaldatavate summade süsteemi, võivad vastata tingimustele, mida kohaldatakse määruse (EMÜ) nr 2913/92 VI jaotise teise peatüki kohaselt tagastatud kaupade suhtes, kui järgmised tingimused on täidetud:

a) kui tooted eksporditi ilma ekspordilitsentsi või eelkinnitussertifikaadita ja kui on kasutatud määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklis 850 ette nähtud teabelehte INF3, tuleb lahtrisse A märkida üks selle määruse III lisa G osas loetletud kannetest;

b) kui tooted eksporditi ekspordilitsentsi või eelkinnitussertifikaadi alusel, kohaldatakse artiklit 43.

2.  Kui tagastatud kaubad reimporditakse

a) tolliasutuse kaudu, mis asub teises liikmesriigis kui eksportiv liikmesriik, esitatakse tõendid selle kohta, et artikli 43 lõike 1 punkti a või b sätteid on järgitud, määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklis 850 ette nähtud teabelehel INF 3;

b) tolliasutuse kaudu, mis asub samas liikmesriigis, esitatakse tõendid, et lõike 1 punkti a või artikli 43 lõike 1 punkti a või b sätteid on järgitud, kõnealuse liikmesriigi pädevate asutuste poolt kindlaks määratud menetluses.

3.  Lõike 1 punkti a ei kohaldata määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 844 lõike 2 punktis b ette nähtud juhtudel.

Artikkel 43

1.  Kui ekspordikohustust ei ole artiklis 42 osutatud juhtudel täidetud, võtavad liikmesriigid järgmised meetmed:

a) kui tooted eksporditi ekspordilitsentsi või eelkinnitussertifikaadi alusel ja selle litsentsi või sertifikaadi kehtivusaeg ei ole lõppenud kuupäeval, kui asjaomane isik on teatanud kavatsusest kasutada artiklis 42 nimetatud tagastamismenetlust,

i) tühistatakse kõnealuse eksporditoiminguga seotud kanne litsentsil või sertifikaadil;

ii) ei vabastata litsentsi või sertifikaadiga seotud tagatist kõnealuse ekspordi osas või kui see on juba vabastatud, tuleb see võrdeliselt asjaomaste kogustega uuesti esitada litsentsi või sertifikaadi välja andnud asutusele, ja

iii) ekspordilitsents või eelkinnitussertifikaat tagastatakse selle omanikule;

b) kui tooted eksporditakse ekspordilitsentsi või eelkinnitussertifikaadi alusel ja selle litsentsi või sertifikaadi kehtivusaeg on lõppenud kuupäeval, kui asjaomane isik on teatanud kavatsusest kasutada artiklis 42 nimetatud tagastamismenetlust:

i) kui litsentsi või sertifikaadiga seotud tagatist ei ole seoses kõnesoleva eksporditoiminguga vabastatud, jäetakse tagatis tagastamata, võttes arvesse iga üksikjuhu suhtes kohaldatavaid eeskirju;

ii) kui tagatis on vabastatud, annab litsentsi või sertifikaadi omanik litsentsi või sertifikaadi väljastanud asutusele uue tagatise kõnesolevate koguste kohta ja see tagatis jäetakse tagastamata, võttes arvesse iga üksikjuhu suhtes kohaldatavaid eeskirju.

2.  Lõiget 1 ei kohaldata, kui kaubad on tagastatud vääramatu jõu tõttu või määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 844 lõike 2 punktis b osutatud juhtudel.

Artikkel 44

1.  Kui tagatist, mis on seotud litsentsi või sertifikaadiga, mis on kasutatud reimporditud toodete eksportimiseks tagastamismenetluse alusel, ei tagastata vastavalt artiklile 43, vabastatakse nimetatud tagatis asjaomaste isikute taotlusel, kui reimpordile järgneb samaväärsete toodete eksport, mis kuuluvad koondnomenklatuuri sama alamrubriigi alla.

2.  Eksporditoiming peab olema toiming:

a) mille kohta deklaratsioon on vastu võetud:

i) mitte hiljem kui 20 päeva jooksul alates tagastatud kaupade kohta esitatud reimpordideklaratsiooni vastuvõtmise kuupäevast ja

ii) uue ekspordilitsentsi alusel, kui esialgse ekspordilitsentsi kehtivusaeg on lõppenud vastavate toodete ekspordideklaratsiooni vastuvõtmise ajal;

b) toodete kohta:

i) mille kogus on sama ja

ii) mis on adresseeritud kaubasaajale, kes on märgitud esialgse ekspordisaadetise saajaks, välja arvatud määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 844 lõike 2 punktis c või d ettenähtud juhtudel.

Eksportija peab esitama ekspordikoha tolliasutusele kogu vajaliku teabe toote omaduste ja sihtkoha kohta.

3.  Tagatis vabastatakse, kui litsentsi või sertifikaadi väljastanud asutusele esitatakse tõendid selle kohta, et käesolevas artiklis ette nähtud tingimused on täidetud. Need tõendid koosnevad järgmistest dokumentidest:

a) pädevate asutuste poolt tõestatud samaväärsete toodete ekspordideklaratsioon, selle koopia või valguskoopia, millele on tehtud üks III lisa H osas loetletud kannetest; kõnealuse kande ehtsust tõendatakse asjaomase tolliasutuse pitseriga, mis lüüakse dokumendile;

b) dokument, mis tõendab, et tooted on lahkunud ühenduse tolliterritooriumilt 60 päeva jooksul alates tollideklaratsiooni vastuvõtmisest, välja arvatud vääramatu jõu korral.

Artikkel 45

1.  Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 896 kohaldamisel esitab asutus, kes litsentsi või sertifikaadi välja andis, kinnituse selle kohta, et on võetud meetmed, mis võimaldavad vajaduse korral kõrvaldada kaupade vabasse ringlusse suunamise tagajärjed, kui käesoleva artikli lõikest 4 ei tulene teisiti.

Importija teatab litsentsi või sertifikaadi väljastanud asutusele järgmised andmed:

a) määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 877 lõikes 1 nimetatud otsuseid tegeva tolliasutuse nimi ja aadress, kellele kinnitus tuleb saata;

b) asjaomaste toodete kogus ja laad, importimise kuupäev ja asjaomase litsentsi või sertifikaadi number.

Kui litsentsi või sertifikaati ei ole selle väljastanud asutusele tagastatud, esitab importija selle nimetatud asutusele.

Enne esimeses lõigus nimetatud kinnituse saatmist peab litsentsi või sertifikaadi väljastanud asutus tagama, et

a) kõnealuseid koguseid hõlmavat tagatist ei ole veel vabastatud ega vabastata või

b) kui tagatis on juba vabastatud, siis seatakse see kõnealustele kogustele uuesti.

Tagatist ei pea uuesti seadma kogustele, mis on suuremad kui kogus, mille puhul importimise kohustus loetakse täidetuks.

Litsents või sertifikaat tagastatakse asjaomastele isikutele.

2.  Kui imporditollimaksude tagasimaksmisest või vähendamisest keeldutakse, informeerib otsuseid tegev tolliasutus sellest litsentsi või sertifikaadi välja andnud asutust. Kõnesolevat kogust hõlmav tagatis vabastatakse.

3.  Kui tollimaksude tagasimaksmine või vähendamine on lubatud, tühistatakse litsentsi või sertifikaadi andmed kõnesoleva koguse kohta, isegi kui litsents või sertifikaat enam ei kehti. Huvitatud isikud tagastavad litsentsi või sertifikaadi väljastanud asutusele kohe, kui see kaotab kehtivuse. Kõnesoleva koguse eest tagatist tagasi ei maksta, võttes arvesse asjaomase juhtumi puhul kohaldatavaid eeskirju.

4.  Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui

a) tooted tuleb vääramatu jõu tõttu reeksportida, hävitada või suunata tollilattu või vabatsooni või

b) tooted on määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 900 lõike 1 punktis n nimetatud olukorras või

c) litsentsi või sertifikaati, kuhu on märgitud imporditud kogus, ei ole tollimaksu tagasimaksmise või vähendamise taotluse esitamise ajal asjaomasele isikule veel tagastatud.

5.  Lõike 3 esimest lauset

a) ei kohaldata lõike 4 punktis b nimetatud juhul;

b) kohaldatakse üksnes asjaomase isiku taotlusel lõike 4 punktis a nimetatud juhul.

Artikkel 46

1.  Kui kaupade vabasse ringlusse suunamise tagajärjed on kõrvaldatud ja litsentsi või sertifikaadi tagatist ei tule artikli 45 kohaselt tagastada, vabastatakse tagatis asjaomase isiku taotlusel, kui käesoleva artikli lõikes 2 ette nähtud tingimused on täidetud.

2.  Asjaomane isik peab pädevatele asutustele tõestama, et kahe kuu jooksul esialgse impordi kuupäevast alates on samast eksportivast riigist ning samalt tarnijalt imporditud sama kogus samaväärseid ja koondnomenklatuuri sama alamrubriigi alla kuuluvaid tooteid nende toodete asendamiseks, mille suhtes on kohaldatud määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklit 238.

Artikkel 47

1.  Käesolevat artiklit kohaldatakse eksporditoetuse eelkinnitust sisaldavate litsentside suhtes, mida kohaldatakse seoses importivas kolmandas riigis välja kuulutatud pakkumismenetlusega.

Väljend „pakkumismenetlus” tähendab avalikku kutset pakkumismenetlusest osavõtmiseks, mille kuulutavad välja kolmandate riikide riigiasutused või avalik-õiguslikud rahvusvahelised organid, mille puhul tuleb etteantud kuupäevaks esitada pakkumised, mille kohta need asutused või organid teevad otsuse.

Käesoleva artikli kohaldamisel loetakse määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 36 lõike 1 punktis c nimetatud relvajõude importivaks riigiks.

2.  Eksportijad, kes esitavad või soovivad esitada lõikes 1 nimetatud pakkumismenetluse raames pakkumise, võivad siis, kui lõikes 3 ette nähtud tingimused on täidetud, taotleda üht või mitut litsentsi, mis antakse siis, kui eksportijaga on otsustatud sõlmida leping.

3.  Käesolevat artiklit kohaldatakse ainult siis, kui pakkumismenetluse teadaandes on esitatud vähemalt järgmised andmed:

a) importiv kolmas riik ja asutus, kes pakkumismenetluse välja kuulutas;

b) pakkumiste esitamise tähtpäev;

c) pakkumismenetlusega hõlmatud toodete kogus.

Litsentsi taotlemise korral teatab asjaomane isik need andmed väljastavale asutusele.

Litsentsi taotluse võib esitada mitte varem kui 15 päeva enne pakkumiste esitamise tähtpäeva, kuid see tuleb esitada hiljemalt kell 13.00 pakkumiste esitamise tähtpäeval.

Kogus, mille kohta litsentsi või litsentse taotletakse, ei või ületada pakkumismenetluse teadaandes näidatud kogust. Lubatud hälbeid või pakkumismenetluse teadaandes ette nähtud võimalusi arvesse ei võeta.

Liikmesriigid teatavad komisjonile viivitamata esimeses lõigus nimetatud üksikasjadest.

4.  Olenemata artikli 14 lõikest 2 ei ole litsentsi taotlemisel vaja tagatist esitada.

5.  Pakkumiste esitamise tähtpäevale järgneva 21 päeva jooksul, välja arvatud vääramatu jõu esinemise korral, teatab taotleja väljastavale asutusele kirja või kirjaliku kaugsidevahendi teel, mis peab väljastavasse asutusse jõudma enne nimetatud 21-päevase tähtaja möödumist,

a) et temaga on sõlmitud leping;

b) et temaga ei ole sõlmitud lepingut;

c) et ta ei ole esitanud pakkumist või

d) et tal ei ole võimalik tähtaja jooksul pakkumismenetluse tulemust temast olenemata põhjustel teada saada.

6.  Litsentsi taotlusi ei võeta vastu, kui tähtaja jooksul, mis on teatavate toodetega seotud litsentside väljastamiseks ette nähtud, on võetud erimeede, mis takistab litsentside väljastamist.

Pärast nimetatud tähtaja lõppemist võetud erimeetmed ei või takistada ühe või mitme litsentsi väljastamist kõnealuses pakkumismenetluses, kui taotleja on täitnud järgmised tingimused:

a) lõike 3 esimeses lõigus osutatud teave on asjakohaste dokumentidega tõendatud;

b) on esitatud tõendid lepingu sõlmimise kohta taotlejaga;

c) litsentsi väljastamiseks nõutav tagatis on esitatud ja

d) on esitatud leping või

e) kui lepingu puudumine on vabandatav, on esitatud dokumendid, mis tõendavad teise lepinguosalise või teiste poolte ees võetud kohustusi, sealhulgas kinnitus tema/nende pangalt, et ostja rahaasutus on kõnealuse tarne jaoks avanud tühistamatu akreditiivi.

Litsents või litsentsid antakse välja ainult lõike 3 esimese lõigu punktis a nimetatud riigi jaoks. Sellele tehakse märge pakkumismenetluse kutse kohta.

Üldkogus, mille kohta litsents või litsentsid on välja antud, on kogus, mille kohta taotlejaga leping sõlmiti ja mille kohta ta on esitanud lepingu või käesoleva lõike teise lõigu punktis e osutatud dokumendid; see kogus ei või olla suurem kui taotletav kogus.

Lisaks sellele, kui taotletakse mitut litsentsi, ei või kogus, mille kohta litsents või litsentsid välja antakse, olla suurem kogusest, mida seoses iga litsentsiga esialgu taotleti.

Litsentsi kehtivusaja määramisel kohaldatakse artikli 22 lõiget 1.

Litsentsi ei või välja anda koguse kohta, mille kohta taotlejaga ei ole lepingut sõlmitud või millega seoses ta ei ole täitnud käesoleva lõike teise lõigu punktides a, b, c ja d või a, b, c ja e esitatud tingimusi.

Litsentsi või litsentside omanik kannab peamiselt vastutust alusetult makstud toetuste eest, kui tehakse kindlaks, et litsents või litsentsid on välja antud käesoleva lõike teise lõigu punktis e nimetatud lepingu või kohustuse alusel, mis ei vasta kolmandate riikide välja kuulutatud pakkumismenetluse tingimustele.

7.  Lõike 5 punktides b, c ja d nimetatud juhtudel litsentsi seoses lõikes 3 nimetatud taotlusega välja ei anta.

8.  Kui litsentsi taotleja ei täida lõike 5 sätteid, litsentsi välja ei anta.

Kui taotleja siiski tõendab väljastavale asutusele, et pakkumiste esitamise tähtaega on edasi lükatud:

a) mitte rohkem kui kümne päeva võrra, jääb taotlus jõusse ja lõikes 5 nimetatud 21-päevane etteteatamise tähtaeg algab uue pakkumiste esitamise tähtaja lõppemisest alates;

b) rohkem kui kümne päeva võrra, taotlus enam ei kehti.

9.  Tagatise vabastamisel kohaldatakse järgmisi tingimusi.

a) Kui edukas pakkuja tõendab pädevale asutusele, et pakkumismenetluse välja kuulutanud asutus on lepingu üles öelnud pakkujast olenemata põhjustel, mida ei loeta vääramatuks jõuks, vabastab pädev asutus tagatise juhtudel, kui eelnevalt kinnitatud toetuse määr on suurem või võrdne toetuse määraga, mis kehtib litsentsi kehtivusaja viimasel kuupäeval.

b) Kui edukas pakkuja tõendab pädevale asutusele, et pakkumismenetluse välja kuulutanud asutus on kohustanud teda aktsepteerima lepingu muudatusi pakkujast olenemata põhjustel, mida ei loeta vääramatuks jõuks, võib pädev asutus,

 kui eelnevalt kinnitatud toetuse määr on suurem või võrdne litsentsi kehtivusaja viimasel kuupäeval kehtiva toetuse määraga, vabastada tagatise veel eksportimata koguse suhtes;

 kui eelnevalt kinnitatud toetuse määr on väiksem või võrdne litsentsi kehtivusaja viimasel kuupäeval kehtiva toetuse määraga, pikendada litsentsi kehtivusaega taotletud ajavahemiku võrra.

Kui teatavaid tooteid reguleerivate erieeskirjadega nähakse ette, et käesoleva artikli alusel välja antud litsentsi kehtivusaeg võib ületada niisuguse litsentsi tavalist kehtivusaega ja kui edukas pakkuja leiab end olevat esimese lõigu esimeses taandes nimetatud olukorras, võib väljastav asutus litsentsi kehtivusaega pikendada, tingimusel et see ei ületa nende eeskirjadega lubatud maksimaalset kehtivusaega.

c) Kui edukas pakkuja tõendab, et pakkumismenetluse teadaandes või pärast pakkumismenetlust sõlmitud lepingus nähakse ette 5 %-st suurem lubatud hälve ja pakkumismenetluse välja kuulutanud asutus toetub vastavale punktile, loetakse eksportimiskohustus täidetuks, kui eksporditud kogus ei ole rohkem kui 10 % väiksem kogusest, mille kohta litsents välja anti, tingimusel et eelnevalt kinnitatud toetuse määr on suurem või võrdne toetuse määraga, mis kehtib litsentsi kehtivusaja viimasel kuupäeval. Sellistel juhtudel asendatakse artikli 34 lõikes 2 ette nähtud 95 % määr 90 %-ga.

d) Võrreldes eelnevalt kinnitatud toetuse määra litsentsi kehtivusaja viimasel kuupäeval kehtinud määraga võetakse vajaduse korral arvesse ühenduse eeskirjadega ette nähtud muid summasid.

10.  Erijuhtudel võidakse lõigetes 1–9 sätestatud eeskirjadest määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 195 lõikes 2 sätestatud korras või, olenevalt olukorrast, muude turgude ühist korraldust käsitlevate määruste vastavates artiklites sätestatud korras ette näha erandid.

Artikkel 48

1.  Kui toodete impordi korral tuleb esitada impordilitsents ja kui kõnealune litsents annab ühtlasi õiguse sooduskorda kohaldada, ei kohaldata sooduskorda lubatud hälvete piires imporditud koguste suhtes, mis ületavad impordilitsentsil märgitud koguse.

Välja arvatud juhul, kui konkreetseid sektoreid reguleerivad määrused nõuavad erilist sõnastust, märgitakse litsentside ja sertifikaatide lahtrisse 24 üks III lisa I osas loetletud kannetest.

2.  Kui lõikes 1 osutatud litsentsidega hallatakse ühtlasi ka ühenduse tariifikvooti, ei või litsentside kehtivusaeg ületada kvoodi lõppemise tähtpäeva.

3.  Kui kõnealust toodet ei saa importida kvoodiväliselt või kui kõnealuse toote impordilitsentsid on välja antud eritingimustel, ei sätestata impordilitsentsidel kvooti ületavate koguste puhul lubatud hälbeid.

Litsentsi lahtrisse 19 märgitakse number 0.

4.  Kui kõnealuse toote impordi korral ei ole vaja esitada impordilitsentsi ja kui kõnealuse litsentsiga hallatakse ühtlasi kõnealuse toote suhtes kohaldatavat sooduskorda, ei sätestata impordilitsentsidel kvooti ületavate koguste puhul lubatud hälbeid.

Litsentsi lahtrisse 19 märgitakse number 0.

5.  Vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni vastu võtnud tolliasutus säilitab koopia talle esitatud litsentsist või väljavõttest, millega kaasneb õigus sooduskorra kohaldamisele. Vähemalt 1 % esitatud litsentside koopiatest ja vähemalt kaks litsentsi aastas tolliasutuse kohta saadetakse riskianalüüsi alusel litsentsil märgitud väljastavale asutusele litsentside õigsuse kontrollimiseks. Käesolevat lõiget ei kohaldata elektrooniliste litsentside suhtes või litsentside suhtes, mille puhul on ühenduse eeskirjadega sätestatud muu kontrollimeetod.

▼M2

Artikkel 48a

Käesoleva määruse artikli 14 lõikes 5, artikli 29 lõigetes 2, 3 ja 4, artiklis 37, artikli 40 lõikes 6 ja artikli 47 lõikes 3 osutatud teatised edastatakse komisjonile vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 792/2009 ( 14 ).

▼BV

PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 49

Määrus (EÜ) nr 1291/2000 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas IV lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 50

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

IMPORDILITSENTS

EKSPORDILITSENTS VÕI EELKINNITUSSERTIFIKAAT

image

image

image

image

►(1) C1  

image

►(1) C1  

image

image

►(1) C1  

image

►(1) C1  

▼M5
II LISA

I   OSA

LITSENTSIKOHUSTUS – IMPORDI PUHUL

Artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktis i osutatud toodete nimekiri ning artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt kohaldatavad ülemmääradA.  Teravili (määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa I osa)

CN-kood

Kirjeldus

Tagatise suurus

Kehtivusaeg

Netokogused (1)

1001 19 00

Kõva nisu, v.a seeme, sh artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktis iii osutatud tariifikvootide alusel imporditud tooted

1 euro/t

alates litsentsi väljaandmise tegelikust päevast kuni väljaandmise kuule järgneva teise kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 2

5 000 kg

ex 1001 99 00

Speltanisu, harilik nisu ja meslin, v.a seeme, sh artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktis iii osutatud tariifikvootide alusel imporditud tooted

1 euro/t

alates litsentsi väljaandmise tegelikust päevast kuni väljaandmise kuule järgneva teise kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 2

5 000 kg

1003 90 00

Oder, v.a seeme

1 euro/t

alates litsentsi väljaandmise tegelikust päevast kuni väljaandmise kuule järgneva teise kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 2

5 000 kg

1005 90 00

Mais, v.a seeme

1 euro/t

alates litsentsi väljaandmise tegelikust päevast kuni väljaandmise kuule järgneva teise kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 2

5 000 kg

1007 90 00

Terasorgo, v.a seeme

1 euro/t

alates litsentsi väljaandmise tegelikust päevast kuni väljaandmise kuule järgneva teise kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 2

5 000 kg

1101 00 15

Püülijahu harilikust nisust ja speltanisust

1 euro/t

alates litsentsi väljaandmise tegelikust päevast kuni väljaandmise kuule järgneva teise kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 2

1 000 kg

2303 10

Tärklise tootmisjäägid jms jäätmed

1 euro/t

alates litsentsi väljaandmise tegelikust päevast kuni väljaandmise kuule järgneva teise kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 2

1 000 kg

2303 30 00

Õllepruulimise või piirituse destilleerimise jäätmed

1 euro/t

alates litsentsi väljaandmise tegelikust päevast kuni väljaandmise kuule järgneva teise kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 2

1 000 kg

ex 2308 00 40

Tsitruspulbi pressimisjäägid

1 euro/t

alates litsentsi väljaandmise tegelikust päevast kuni väljaandmise kuule järgneva teise kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 2

1 000 kg

2309 90 20

Kombineeritud nomenklatuuri grupi 23 lisamärkuses 5 osutatud tooted

1 euro/t

alates litsentsi väljaandmise tegelikust päevast kuni väljaandmise kuule järgneva teise kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 2

1 000 kg

(1)   Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile d ei ole vaja esitada litsentse või sertifikaate. Ei kohaldata soodustingimustel või tariifikvootide alusel imporditavate toodete suhtes.

(—)  Litsents või sertifikaat on nõutav mis tahes koguste suhtes.B.  Riis (määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa II osa)

CN-kood

Kirjeldus

Tagatise suurus

Kehtivusaeg

Netokogused (1)

1006 20

Kooritud (pruun) riis, sh artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktis iii osutatud tariifikvootide alusel imporditud tooted

30 eurot/t

alates litsentsi väljaandmise tegelikust päevast kuni väljaandmise kuule järgneva teise kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 2

1 000 kg

1006 30

Poolkroovitud või kroovitud riis, poleeritud või poleerimata, glaseeritud või glaseerimata, sh artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktis iii osutatud tariifikvootide alusel imporditud tooted

30 eurot/t

alates litsentsi väljaandmise tegelikust päevast kuni väljaandmise kuule järgneva teise kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 2

1 000 kg

1006 40 00

Purustatud riis, sh artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktis iii osutatud tariifikvootide alusel imporditud tooted

1 euro/t

alates litsentsi väljaandmise tegelikust päevast kuni väljaandmise kuule järgneva teise kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 2

1 000 kg

(1)   Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile d ei ole vaja esitada litsentse või sertifikaate. Ei kohaldata soodustingimustel või tariifikvootide alusel imporditavate toodete suhtes.

(—)  Litsents või sertifikaat on nõutav mis tahes koguste suhtes.

▼M8C.  Suhkur (määruse (EL) nr 1308/2013 I lisa III osa)

CN-kood

Kirjeldus

Tagatise suurus

Kehtivusaeg

Netokogused (1)

1701

Kõik tooted, mida imporditakse muudel soodustingimustel kui tariifikvootide alusel (2)

20 eurot/t

Litsentsi väljaandmise tegeliku päeva kuule järgneva kolmanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 2

(—)

(1)   Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile d ei ole vaja esitada litsentse ega sertifikaate. Ei kohaldata soodustingimustel või tariifikvootide alusel imporditavate toodete suhtes.

(2)   Välja arvatud nõukogu otsuses 2014/492/EL (ELT L 260, 30.8.2014, lk 1) osutatud CN-koodi 1701 99 10 alla kuuluva, Moldova Vabariigist pärit soodussuhkru impordi ning nõukogu otsuses 2014/494/EL (ELT L 261, 30.8.2014, lk 1) osutatud CN-koodi 1701 alla kuuluva, Gruusiast pärit soodussuhkru impordi puhul.

(—)  Litsents või sertifikaat on nõutav mis tahes koguste suhtes.

▼M5D.  Seemned (määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa V osa)

CN-kood

Kirjeldus

Tagatise suurus

Kehtivusaeg

Netokogused (1)

ex 1207 99 20

Külvamiseks ettenähtud kanepisortide seemned

 (2)

alates litsentsi väljaandmise tegelikust päevast kuni väljaandmise kuule järgneva teise kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 2, kui asjaomased liikmesriigid ei ole sätestanud teisiti

(—)

(1)   Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile d ei ole vaja esitada litsentse või sertifikaate. Ei kohaldata soodustingimustel või tariifikvootide alusel imporditavate toodete suhtes.

(2)   Tagatist ei nõuta. Vt muud tingimused määruse (EÜ) nr 507/2008 artikli 17 punktis 1.

(—)  Litsents või sertifikaat on nõutav mis tahes koguste suhtes.E.  Oliiviõli ja lauaoliivid (määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa VII osa)

CN-kood

Kirjeldus

Tagatise suurus

Kehtivusaeg

Netokogused (1)

ex 0709 92 90

Oliivid, värsked, õli tootmiseks

100 eurot/t

60 päeva alates litsentsi väljaandmise tegelikust päevast vastavalt määruse (EÜ) nr artikli 22 lõikele 2

100 kg

0711 20 90

Oliivid, lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud; õli tootmiseks, sh artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktis iii osutatud tariifikvootide alusel imporditud tooted

100 eurot/t

60 päeva alates litsentsi väljaandmise tegelikust päevast vastavalt määruse (EÜ) nr artikli 22 lõikele 2

100 kg

2306 90 19

Õlikoogid jm oliiviõli ekstraheerimise jäätmed, mis sisaldavad oliiviõli üle 3 % massist

100 eurot/t

60 päeva alates litsentsi väljaandmise tegelikust päevast vastavalt määruse (EÜ) nr artikli 22 lõikele 2

100 kg

(1)   Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile d ei ole vaja esitada litsentse või sertifikaate. Ei kohaldata soodustingimustel või tariifikvootide alusel imporditavate toodete suhtes.

(—)  Litsents või sertifikaat on nõutav mis tahes koguste suhtes.F.  Lina ja kanep (määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa VIII osa)

CN-kood

Kirjeldus

Tagatise suurus

Kehtivusaeg

Netokogused (1)

5302 10 00

Harilik kanep, toores või leotatud

 (2)

alates litsentsi väljaandmise tegelikust päevast kuni väljaandmise kuule järgneva teise kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 2, kui asjaomased liikmesriigid ei ole sätestanud teisiti

(—)

(1)   Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile d ei ole vaja esitada litsentse või sertifikaate. Ei kohaldata soodustingimustel või tariifikvootide alusel imporditavate toodete suhtes.

(2)   Tagatist ei nõuta. Vt muud tingimused määruse (EÜ) nr 507/2008 artikli 17 punktis 1.

(—)  Litsents või sertifikaat on nõutav mis tahes koguste suhtes.G.  Puu- ja köögivili (määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa IX osa)

CN-kood

Kirjeldus

Tagatise suurus

Kehtivusaeg

Netokogused (1)

0703 20 00

Küüslauk, värske või jahutatud, sh artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktis iii osutatud tariifikvootide alusel imporditud tooted

50 eurot/t

3 kuud alates litsentsi väljaandmisest vastavalt artikli 22 lõikele 1

(—)

ex 0703 90 00

Muud sibulköögiviljad, värsked või jahutatud, sh artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktis iii osutatud tariifikvootide alusel imporditud tooted

50 eurot/t

3 kuud alates litsentsi väljaandmisest vastavalt artikli 22 lõikele 1

(—)

(1)   Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile d ei ole vaja esitada litsentse või sertifikaate. Ei kohaldata soodustingimustel või tariifikvootide alusel imporditavate toodete suhtes.

(—)  Litsents või sertifikaat on nõutav mis tahes koguste suhtes.H.  Töödeldud puu- ja köögiviljasaadused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa X osa)

CN-kood

Kirjeldus

Tagatise suurus

Kehtivusaeg

Netokogused (1)

ex 0710 80 95

Küüslauk (2) ja suvi-porrulauk (Allium ampeloprasum) (toores või eelnevalt aurutatud või keedetud), külmutatud, sh artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktis iii osutatud tariifikvootide alusel imporditud tooted

50 eurot/t

3 kuud alates litsentsi väljaandmisest vastavalt artikli 22 lõikele 1

(—)

ex 0710 90 00

Köögiviljasegud, mis sisaldavad küüslauku (2) ja/või suvi-porrulauku (Allium ampeloprasum) (toores või eelnevalt aurutatud või keedetud), külmutatud, sh artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktis iii osutatud tariifikvootide alusel imporditud tooted

50 eurot/t

3 kuud alates litsentsi väljaandmisest vastavalt artikli 22 lõikele 1

(—)

ex 0711 90 80

Küüslauk (2) ja suvi-porrulauk (Allium ampeloprasum), lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud; sh artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktis iii osutatud tariifikvootide alusel imporditud tooted

50 eurot/t

3 kuud alates litsentsi väljaandmisest vastavalt artikli 22 lõikele 1

(—)

ex 0711 90 90

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud (nt gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees vm konserveerivas lahuses) köögiviljasegud, mis sisaldavad küüslauku (2) ja/või suvi-porrulauku (Allium ampeloprasum), kuid on kohe tarbimiseks kõlbmatud, sh artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktis iii osutatud tariifikvootide alusel imporditud tooted

50 eurot/t

3 kuud alates litsentsi väljaandmisest vastavalt artikli 22 lõikele 1

(—)

ex 0712 90 90

Kuivatatud küüslauk (2) ja suvi-porrulauk (Allium ampeloprasum) ning kuivatatud köögiviljasegud, mis sisaldavad küüslauku (2) ja/või suvi-porrulauku (Allium ampeloprasum) tervelt, tükeldatult, viilutatult, purustatult või pulbrina, kuid on muul viisil töötlemata, sh artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktis iii osutatud tariifikvootide alusel imporditud tooted

50 eurot/t

3 kuud alates litsentsi väljaandmisest vastavalt artikli 22 lõikele 1

(—)

(1)   Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile d ei ole vaja esitada litsentse või sertifikaate. Ei kohaldata soodustingimustel või tariifikvootide alusel imporditavate toodete suhtes.

(2)   See hõlmab ka tooteid, kus sõna „küüslauk” on vaid kirjelduse üks osa. Niisugused tingimused võivad hõlmata, kuid ei piirdu üheküünelise küüslaugu (solo garlic, single clove garlic) või hobulauguga (elephant garlic, great-headed garlic).

(—)  Litsents või sertifikaat on nõutav mis tahes koguste suhtes.I.  Veise- ja vasikaliha (määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa XV osa)

CN-kood

Kirjeldus

Tagatise suurus

Kehtivusaeg

Netokogused (1)

ex 0102 29 10 kuni ex 0102 29 99

0102 39 10

0102 90 91

Kõik koduveistest saadud tooted, mida imporditakse muudel soodustingimustel kui tariifikvootide alusel

5 eurot looma kohta

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva kolmanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

(—)

0201 ja 0202

Kõik tooted, mida imporditakse muudel soodustingimustel kui tariifikvootide alusel

12 eurot 100 kilogrammi netomassi kohta

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva kolmanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

(—)

0206 10 95 ja 0206 29 91

Kõik tooted, mida imporditakse muudel soodustingimustel kui tariifikvootide alusel

12 eurot 100 kilogrammi netomassi kohta

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva kolmanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

(—)

1602 50 10 , 1602 50 31 ja 1602 50 95

Kõik tooted, mida imporditakse muudel soodustingimustel kui tariifikvootide alusel

12 eurot 100 kilogrammi netomassi kohta

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva kolmanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

(—)

1602 90 61 ja 1602 90 69

Kõik tooted, mida imporditakse muudel soodustingimustel kui tariifikvootide alusel

12 eurot 100 kilogrammi netomassi kohta

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva kolmanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

(—)

(1)   Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile d ei ole vaja esitada litsentse või sertifikaate. Ei kohaldata soodustingimustel või tariifikvootide alusel imporditavate toodete suhtes.

(—)  Litsents või sertifikaat on nõutav mis tahes koguste suhtes.J.  Piim ja piimatooted (määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa XVI osa)

CN-kood

Kirjeldus

Tagatise suurus

Kehtivusaeg

Netokogused (1)

ex Peatükid 04, 17, 21 ja 23

Kogu piim ja kõik piimatooted, mida imporditakse muudel soodustingimustel kui tariifikvootide alusel ning v.a Šveitsist pärit ja ilma litsentsita imporditud juust ja kohupiim (CN-kood 0406 ), järgmiselt:

 

 

 

0401

Piim ja rõõsk koor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita

10 eurot/100 kg

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva kolmanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

(—)

0402

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud või suhkru- või muu magusainelisandiga

10 eurot/100 kg

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva kolmanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

(—)

0403 10 11 kuni 0403 10 39

0403 90 11 kuni 0403 90 69

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor, (kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma, lõhna- ja maitseaineteta, puuvilja-, pähkli- või kakaolisandita)

10 eurot/100 kg

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva kolmanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

(—)

0404

Vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma; mujal nimetamata tooted naturaalsetest piimakomponentidest, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

10 eurot/100 kg

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva kolmanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

(—)

0405 10

0405 20 90

0405 90

Või ja muud piimarasvad; piimarasvavõided rasvasisaldusega üle 75 %, kuid alla 80 % massist

10 eurot/100 kg

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva kolmanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

(—)

0406

Piim ja piimatooted, v.a Šveitsist pärit ja ilma litsentsita imporditud juust ja kohupiim.

10 eurot/100 kg

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva kolmanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

(—)

1702 11 00

1702 19 00

Laktoos ja laktoosisiirup

10 eurot/100 kg

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva kolmanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

(—)

2106 90 51

Lõhna- ja maitseainetega või värvilisandiga laktoosisiirupid

10 eurot/100 kg

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva kolmanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

(—)

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70

Loomasöödana kasutatavad tooted:

valmistised ja sööt, mis sisaldavad tooteid, mille suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1234/2007 kas otseselt või määruse (EÜ) nr 1667/2006 alusel, v.a valmistused ja sööt, mille suhtes kehtib kõnealuse määruse I lisa I osa

10 eurot/100 kg

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva kolmanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

(—)

(1)   Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile d ei ole vaja esitada litsentse või sertifikaate. Ei kohaldata soodustingimustel või tariifikvootide alusel imporditavate toodete suhtes.

(—)  Litsents või sertifikaat on nõutav mis tahes koguste suhtes.K.  Muud tooted (määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa XXI osa)

CN-kood

Kirjeldus

Tagatise suurus

Kehtivusaeg

Netokogused (1)

1207 99 91

Kanepiseemned, v.a seemneks

 (2)

alates litsentsi väljasandmise tegelikust päevast kuni väljaandmise kuule järgneva teise kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 2, kui asjaomased liikmesriigid ei ole sätestanud teisiti

(—)

(1)   Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile d ei ole vaja esitada litsentse või sertifikaate. Ei kohaldata soodustingimustel või tariifikvootide alusel imporditavate toodete suhtes.

(2)   Tagatist ei nõuta. Vt muud tingimused määruse (EÜ) nr 507/2008 artikli 17 lõikes 1.

(—)  Litsents või sertifikaat on nõutav mis tahes koguste suhtes.L.  Põllumajandusliku päritoluga etüülalkohol (määruse (EÜ) nr 1234/2007 II lisa I osa)

CN-kood

Kirjeldus

Tagatise suurus

Kehtivusaeg

Netokogused (1)

ex 2207 10 00

ELi aluslepingu I lisas loetletud põllumajandussaadustest saadud denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähemalt 80 % mahust

1 euro hektoliitri kohta

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva neljanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

100 hl

ex 2207 20 00

ELi aluslepingu I lisas loetletud põllumajandussaadustest saadud denatureeritud etüül- jm alkohol, mis tahes alkoholisisaldusega

1 euro hektoliitri kohta

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva neljanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

100 hl

ex 2208 90 91

ELi aluslepingu I lisas loetletud põllumajandussaadustest saadud denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80 % mahust

1 euro hektoliitri kohta

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva neljanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

100 hl

ex 2208 90 99

ELi aluslepingu I lisas loetletud põllumajandussaadustest saadud denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80 % mahust

1 euro hektoliitri kohta

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva neljanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

100 hl

(1)   Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile d ei ole vaja esitada litsentse või sertifikaate. Ei kohaldata soodustingimustel või tariifikvootide alusel imporditavate toodete suhtes.

(—)  Litsents või sertifikaat on nõutav mis tahes koguste suhtes.

II   OSA

LITSENTSIKOHUSTUS – SELLISTE TOODETE EKSPORDI PUHUL MILLE SUHTES EI OLE TAOTLUSE ESITAMISE PÄEVAL EKSPORDITOETUS VÕI EKSPORDIMAKS KINDLAKS MÄÄRATUD

Artikli 1 lõike 2 punkti b alapunktis i osutatud toodete nimekiri ning artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt kohaldatavad ülemmääradA.  Teravili (määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa I osa) (1)

CN-kood

Kirjeldus

Tagatise suurus

Kehtivusaeg

Netokogused (2)

1001 19 00

Kõva nisu, v.a seeme

3 eurot/t

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva neljanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

5 000 kg

ex 1001 99 00

Speltanisu, harilik nisu ja meslin v.a seeme

3 eurot/t

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva neljanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

5 000 kg

1002 90 00

Rukis, v.a seeme

3 eurot/t

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva neljanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

5 000 kg

1003 90 00

Oder, v.a seeme

3 eurot/t

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva neljanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

5 000 kg

1004 90 00

Kaer, v.a seeme

3 eurot/t

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva neljanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

5 000 kg

1005 90 00

Mais, v.a seeme

3 eurot/t

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva neljanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

5 000 kg

1101 00 15

Püülijahu harilikust nisust ja speltanisust

3 eurot/t

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva neljanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

500 kg

(1)   Kui määruses (EÜ) nr 1342/2003 ei ole sätestatud teisiti.

(2)   Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile d ei ole vaja esitada litsentse või sertifikaate. Ei kohaldata soodustingimustel või tariifikvootide alusel eksporditavate toodete suhtes või kui ekspordimaks on kindlaks määratud.

(—)  Litsents või sertifikaat on nõutav mis tahes koguste suhtes.B.  Riis (määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa II osa)

CN-kood

Kirjeldus

Tagatise suurus

Kehtivusaeg

Netokogused (1)

1006 20

Kooritud (pruun) riis

3 eurot/t

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva neljanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

500 kg

1006 30

Poolkroovitud või kroovitud riis, poleeritud või poleerimata, glaseeritud või glaseerimata

3 eurot/t

alates litsentsi väljaandmise päevast kuni väljaandmise kuule järgneva neljanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1

500 kg

(1)   Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile d ei ole vaja esitada litsentse või sertifikaate. Ei kohaldata soodustingimustel või tariifikvootide alusel eksporditavate toodete suhtes.

(—)  Litsents või sertifikaat on nõutav mis tahes koguste suhtes.C.  Suhkur (määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa III osa)

CN-kood

Kirjeldus

Tagatise suurus

Kehtivusaeg

Netokogused (1)

1701

Roosuhkur ja peedisuhkur ning keemiliselt puhas sahharoos tahkel kujul

11 eurot/100 kg

— üle 10 tonni suuruste koguste puhul alates litsentsi väljastamise tegelikust päevast kuni väljastamise kuule järgneva kolmanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 2

— koguste puhul, mis ei ületa 10 tonni, alates litsentsi väljastamise tegelikust päevast kuni väljastamise kuule järgneva kolmanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1 (2)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Muud suhkrud, mis ei sisalda laktoosi, glükoosi, maltodekstriini ja isoglükoosi, tahkel kujul ja suhkrusiirupid, maitse- ja värviainelisanditeta

4,2 eurot/100 kg

— üle 10 tonni suuruste koguste puhul alates litsentsi väljastamise tegelikust päevast kuni väljastamise kuule järgneva kolmanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 2

— koguste puhul, mis ei ületa 10 tonni, alates litsentsi väljastamise tegelikust päevast kuni väljastamise kuule järgneva kolmanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1 (2)

2 000 kg

2106 90 59

Lõhna- ja maitseainetega või värvilisandiga suhkrusiirupid, v.a isoglükoosi-, laktoosi- ja glükoosisiirupid ning siirupid maltodekstriinist

4,2 eurot/100 kg

— üle 10 tonni suuruste koguste puhul alates litsentsi väljastamise tegelikust päevast kuni väljastamise kuule järgneva kolmanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 2

— koguste puhul, mis ei ületa 10 tonni, alates litsentsi väljastamise tegelikust päevast kuni väljastamise kuule järgneva kolmanda kuu lõpuni vastavalt artikli 22 lõikele 1 (2)

2 000 kg

(1)   Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile d ei ole vaja esitada litsentse või sertifikaate. Ei kohaldata soodustingimustel või tariifikvootide alusel eksporditavate toodete suhtes.

(2)   Koguste puhul, mis ei ületa 10 tonni, ei või asjaomane isik kasutada sama ekspordi puhul rohkem kui ühte sellist litsentsi.

(—)  Litsents või sertifikaat on nõutav mis tahes koguste suhtes.

III   OSA

EKSPORDILITSENTSIDE ÜLEMMÄÄRAD – SELLISTE TOODETE PUHUL, MILLE SUHTES ON TAOTLUSE ESITAMISE PÄEVAL EKSPORDITOETUS KINDLAKS MÄÄRATUD

Maksimumkogused, mille puhul vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile d ei ole vaja esitada ekspordilitsentse või -sertifikaateKirjeldus ja CN-koodid ning eksporditoetuse nomenklatuuri koodid

Netokogus (1)

A.  TERAVILI:

iga toote puhul, mis on loetletud nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa I osas,

5 000 kg

v.a alamrubriigid

 

—  0714 20 10 ja 2302 50

(—)

—  1101 00 15

500 kg

B.  RIIS:

iga toote puhul, mis on loetletud nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa II osas

500 kg

C.  SUHKUR:

iga toote puhul, mis on loetletud nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa III osas

2 000 kg

D.  PIIM JA PIIMATOOTED:

iga toote puhul, mis on loetletud nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa XVI osas

150 kg

E.  VEISE- JA VASIKALIHA:

elusloomade puhul, kes on loetletud nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa XV osas

üks loom

liha puhul, mis on loetletud nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa XV osas

200 kg

G.  SEALIHA:

CN-koodid järgmiselt:

 

0203

1601

1602

250 kg

0210

150 kg

H.  KODULINNUD:

CN-koodid ja eksporditoetuse nomenklatuuri koodid järgmiselt:

 

0105 11 11 9000

0105 11 19 9000

0105 11 91 9000

0105 11 99 9000

4 000 tibu

0105 12 00 9000

0105 14 00 9000

2 000 tibu

0207

250 kg

I.  MUNAD:

Eksporditoetuse nomenklatuuri koodid: järgmiselt:

 

0407 19 11 9000

2 000 muna

0407 11 00 9000

0407 19 19 9000

4 000 muna

0407 21 00 9000

0407 29 10 9000

0407 90 10 9000

400 kg

0408 11 80 9100

0408 91 80 9100

100 kg

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

0408 99 80 9100

250 kg

(1)   Ei kohaldata soodustingimustel või tariifikvootide alusel eksporditavate toodete suhtes või kui ekspordimaks on kindlaks määratud.

(—)  Litsents või sertifikaat on nõutav mis tahes koguste suhtes.

▼B
III LISA

A   osa

Artikli 8 lõike 2 teises lõigus osutatud kanded:

bulgaaria keeles

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

hispaania keeles

:

Retrocesión al titular el …

tšehhi keeles

:

Zpětný převod držiteli dne …

taani keeles

:

tilbageføring til indehaveren den …

saksa keeles

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

eesti keeles

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

kreeka keeles

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

inglise keeles

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

prantsuse keeles

:

rétrocession au titulaire le …

▼M6

horvaadi keeles

:

prava vraćena na nositelja dana [datum]…

▼B

itaalia keeles

:

retrocessione al titolare in data …

läti keeles

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

leedu keeles

:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

ungari keeles

:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

malta keeles

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

hollandi keeles

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

poola keeles

:

Retrocesja na właściciela tytularnego

portugali keeles

:

retrocessão ao titular em …

rumeenia keeles

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

slovaki keeles

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

sloveeni keeles

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

soome keeles

:

palautus todistuksenhaltijalle …

rootsi keeles

:

återbördad till licensinnehavaren den …

B   osa

Artikli 15 esimeses lõigus osutatud kanded:

bulgaaria keeles

:

Лицензия по ГАТТ — хранителна помощ

hispaania keeles

:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

tšehhi keeles

:

Licence GATT — potravinová pomoc

taani keeles

:

GATT-licens — fødevarehjælp

saksa keeles

:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

eesti keeles

:

GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi

kreeka keeles

:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

inglise keeles

:

Licence under GATT — food aid

prantsuse keeles

:

Certificat GATT — aide alimentaire

▼M6

horvaadi keeles

:

Dozvola u okviru GATT-a — pomoć u hrani

▼B

itaalia keeles

:

Titolo GATT — aiuto alimentare

läti keeles

:

Licence saskaņā ar GATT — pārtikas atbalsts

leedu keeles

:

GATT licencija — pagalba maistu

ungari keeles

:

GATT-engedély — élelmiszersegély

malta keeles

:

Ċertifikat GATT — għajnuna alimentari

hollandi keeles

:

GATT-certificaat — Voedselhulp

poola keeles

:

Świadectwo GATT — pomoc żywnościowa

portugali keeles

:

Certificado GATT — ajuda alimentar

rumeenia keeles

:

Licență GATT — ajutor alimentar

slovaki keeles

:

Licencia podľa GATT — potravinová pomoc

sloveeni keeles

:

GATT dovoljenje — pomoč v hrani

soome keeles

:

GATT-todistus — elintarvikeapu

rootsi keeles

:

Gatt-licens — livsmedelsbistånd

C   osa

Artikli 32 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud kanded:

bulgaaria keeles

:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

hispaania keeles

:

Se utilizará para liberar la garantía

tšehhi keeles

:

K použití pro uvolnění jistoty

taani keeles

:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

saksa keeles

:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

eesti keeles

:

Kasutada tagatise vabastamiseks

kreeka keeles

:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

inglise keeles

:

To be used to release the security

prantsuse keeles

:

À utiliser pour la libération de la garantie

▼M6

horvaadi keeles

:

Upotrijebiti u svrhu otpuštanja jamstva

▼B

itaalia keeles

:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

läti keeles

:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

leedu keeles

:

Naudotinas užstatui grąžinti

ungari keeles

:

A biztosíték feloldására használandó

malta keeles

:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

hollandi keeles

:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

poola keeles

:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

portugali keeles

:

A utilizar para liberar a garantia

rumeenia keeles

:

A se utiliza pentru eliberarea garanției

slovaki keeles

:

Použiť na uvoľnenie záruky

sloveeni keeles

:

Uporabiti za sprostitev varščine

soome keeles

:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

rootsi keeles

:

Att användas för frisläppande av säkerhet

D   osa

Artikli 32 lõike 3 esimeses lõigus osutatud kanded:

bulgaaria keeles

:

Напускане на митническата територия на Общността под опростен режим общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

hispaania keeles

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

tšehhi keeles

:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

taani keeles

:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

saksa keeles

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

eesti keeles

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

kreeka keeles

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

inglise keeles

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

prantsuse keeles

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

▼M6

horvaadi keeles

:

Izlaz iz carinskog područja Zajednice u pojednostavnjenom postupku provoza Zajednice pri prijevozu željeznicom ili velikim kontejnerima

▼B

itaalia keeles

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

läti keeles

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

leedu keeles

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

ungari keeles

:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

malta keeles

:

Ħruġ mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt il-proċedura tat-tranżitu Komunitarja simplifikata bil-ferroviji jew b’kontejners kbar

hollandi keeles

:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

poola keeles

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

portugali keeles

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

rumeenia keeles

:

Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

slovaki keeles

:

Opustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo vel'kých kontajneroch

sloveeni keeles

:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

soome keeles

:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

rootsi keeles

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.

E   osa

Artikli 35 lõike 4 teises lõigus osutatud kanded:

bulgaaria keeles

:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) — Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

hispaania keeles

:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …

tšehhi keeles

:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo původní licence (osvědčení) …

taani keeles

:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

saksa keeles

:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

eesti keeles

:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) — esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

kreeka keeles

:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) — αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

inglise keeles

:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …

prantsuse keeles

:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait) perdu — numéro du certificat initial …

▼M6

horvaadi keeles

:

Zamjenska dozvola (potvrda ili izvadak) za izgubljenu dozvolu (potvrdu ili izvadak) — broj izvorne dozvole (potvrde) …

▼B

itaalia keeles

:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …

läti keeles

:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs

leedu keeles

:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …

ungari keeles

:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására — az eredeti engedély száma

malta keeles

:

Liċenzja (ċertifikat jew estratt) ta' sostituzzjoni ta’ liċenzja (ċertifikat jew estratt) mitlufa — numru tal-liċenzja (ċertifikat) oriġinali …

hollandi keeles

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

poola keeles

:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego — numer świadectwa początkowego

portugali keeles

:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial

rumeenia keeles

:

Licență (certificat sau extras) de înlocuire a unei licențe (certificat sau extras) pierdute — Numărul licenței (certificatului) originale …

slovaki keeles

:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …

sloveeni keeles

:

Nadomestno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) za izgubljeno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) — številka izvirnega dovoljenja …

soome keeles

:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero …

rootsi keeles

:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

F   osa

Artikli 41 lõike 1 punktis b osutatud kanded:

bulgaaria keeles

:

Лицензия, издадена съгласно член 41 от Регламент (ЕО) № 376/2008; оригинална лицензия № …

hispaania keeles

:

Certificado emitido de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (CE) no 376/2008; certificado inicial no

tšehhi keeles

:

Licence vydaná podle článku 41 nařízení (ES) č. 376/2008; č. původní licence …

taani keeles

:

Licens udstedt på de i artikel 41 i forordning (EF) nr. 376/2008 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

saksa keeles

:

Unter den Bedingungen von Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

eesti keeles

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 41 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr …

kreeka keeles

:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

inglise keeles

:

Licence issued in accordance with Article 41 of Regulation (EC) No 376/2008; original licence No …

prantsuse keeles

:

Certificat émis dans les conditions de l’article 41 du règlement (CE) no 376/2008; certificat initial no

▼M6

horvaadi keeles

:

Dozvola izdana u skladu s člankom 41. Uredbe (EZ) br. 376/2008; izvorna dozvola broj …

▼B

itaalia keeles

:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 376/2008; titolo originale n. …

läti keeles

:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 41. pantu; licences oriģināla Nr. …

leedu keeles

:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 376/2008 41 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

ungari keeles

:

Az 376/2008/EK rendelet 41. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

malta keeles

:

Liċenzja maħruġa skond l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008; liċenzja oriġinali Nru …

hollandi keeles

:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 41 van Verordening (EG) nr. 376/2008; oorspronkelijk certificaatnummer …

poola keeles

:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 41 rozporządzenia (WE) nr 376/2008; pierwsze świadectwo nr …

portugali keeles

:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 41.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008; certificado inicial n.o

rumeenia keeles

:

Licență eliberată în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008; licență originală nr. …

slovaki keeles

:

Licencia vydaná v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 376/2008; číslo pôvodnej licencie …

sloveeni keeles

:

Dovoljenje, izdano pod pogoji iz člena 41 Uredbe (ES) št. 376/2008; izvirno dovoljenje št. …

soome keeles

:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 376/2008 41 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o …

rootsi keeles

:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 376/2008; ursprunglig licens nr …

G   osa

Artikli 42 lõike 1 punktis a osutatud kanded:

bulgaaria keeles

:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

hispaania keeles

:

Exportación realizada sin certificado

tšehhi keeles

:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

taani keeles

:

Udførsel uden licens/attest

saksa keeles

:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

eesti keeles

:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

kreeka keeles

:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού

inglise keeles

:

Exported without licence or certificate

prantsuse keeles

:

Exportation réalisée sans certificat

▼M6

horvaadi keeles

:

Izvezeno bez dozvole ili potvrde

▼B

itaalia keeles

:

Esportazione realizzata senza titolo

läti keeles

:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

leedu keeles

:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

ungari keeles

:

Kiviteli engedély használata nélküli export

malta keeles

:

Esportazzjoni magħmula mingħajr liċenzja jew ċertifikat

hollandi keeles

:

Uitvoer zonder certificaat

poola keeles

:

Wywóz dokonany bez świadectwa

portugali keeles

:

Exportação efectuada sem certificado

rumeenia keeles

:

Exportat fără licență sau certificat

slovaki keeles

:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

sloveeni keeles

:

Izvoz, izpeljan brez dovoljenja ali potrdila

soome keeles

:

Viety ilman todistusta

rootsi keeles

:

Exporterad utan licens

H   osa

Artikli 44 lõike 3 punktis a osutatud kanded:

bulgaaria keeles

:

Условията, определени в член 44 от Регламент (ЕО) № 376/2008, са изпълнени

hispaania keeles

:

Condiciones previstas en el artículo 44 del Reglamento (CE) no 376/2008 cumplidas

tšehhi keeles

:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 376/2008

taani keeles

:

Betingelserne i artikel 44 i forordning (EF) nr. 376/2008 er opfyldt

saksa keeles

:

Bedingungen von Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 wurden eingehalten

eesti keeles

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklis 44 ettenähtud tingimused on täidetud

kreeka keeles

:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008

inglise keeles

:

Conditions laid down in Article 44 of Regulation (EC) No 376/2008 fulfilled

prantsuse keeles

:

Conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) no 376/2008 respectées

▼M6

horvaadi keeles

:

Ispunjeni uvjeti propisani člankom 44. Uredbe (EZ) br. 376/2008

▼B

itaalia keeles

:

Condizioni previste nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 376/2008 ottemperate

läti keeles

:

Regulas (EK) Nr. 376/2008 44. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

leedu keeles

:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 44 straipsnyje numatytos sąlygos

ungari keeles

:

Az 376/2008/EK rendelet 44. cikkében foglalt feltételek teljesítve

malta keeles

:

Kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 imwettqa

hollandi keeles

:

in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 376/2008 bedoelde voorwaarden nageleefd

poola keeles

:

Warunki przewidziane w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 spełnione

portugali keeles

:

Condições previstas no artigo 44.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008 cumpridas

rumeenia keeles

:

Condițiile prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 — îndeplinite

slovaki keeles

:

Podmienky ustanovené v článku 44 nariadenia (ES) č. 376/2008 boli splnené

sloveeni keeles

:

Pogoji, predvideni v členu 44 Uredbe (ES) št. 376/2008, izpolnjeni

soome keeles

:

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 44 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

rootsi keeles

:

Villkoren i artikel 44 i förordning (EG) nr 376/2008 är uppfyllda

I   osa

Artikli 48 lõike 1 teises lõigus osutatud kanded:

bulgaaria keeles

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

hispaania keeles

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

tšehhi keeles

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

taani keeles

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

saksa keeles

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

eesti keeles

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

kreeka keeles

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

inglise keeles

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

prantsuse keeles

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

▼M6

horvaadi keeles

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18

▼B

itaalia keeles

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

läti keeles

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

leedu keeles

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

ungari keeles

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

malta keeles

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

hollandi keeles

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

poola keeles

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

portugali keeles

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

rumeenia keeles

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

slovaki keeles

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

sloveeni keeles

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

soome keeles

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

rootsi keeles

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18
IV LISAKehtetuks tunnistatud määrus koos selle muudatustega

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1291/2000

(EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1)

 

Määrus (EÜ) nr 2299/2001

(EÜT L 308, 27.11.2001, lk 19)

ainult artikkel 2

Määrus (EÜ) nr 325/2003

(ELT L 47, 21.2.2003, lk 21)

 

Määrus (EÜ) nr 322/2004

(ELT L 58, 26.2.2004, lk 3)

 

Määrus (EÜ) nr 636/2004

(ELT L 100, 6.4.2004, lk 25)

 

Määrus (EÜ) nr 1741/2004

(ELT L 311, 8.10.2004, lk 17)

 

Määrus (EÜ) nr 1856/2005

(ELT L 297, 15.11.2005, lk 7)

 

Määrus (EÜ) nr 410/2006

(ELT L 71, 10.3.2006, lk 7)

 

Määrus (EÜ) nr 1713/2006

(ELT L 321, 21.11.2006, lk 11)

ainult artikkel 8

Määrus (EÜ) nr 1847/2006

(ELT L 355, 15.12.2006, lk 21)

ainult artikkel 4 ja lisa IV

Määrus (EÜ) nr 1913/2006

(ELT L 365, 21.12.2006, lk 52)

ainult artikkel 23

Määrus (EÜ) nr 1423/2007

(ELT L 317, 5.12.2007, lk 36)

 
V LISAVastavustabel

Määrus (EÜ) nr 1291/2000

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikli 2 sissejuhatav lause

Artikli 2 sissejuhatav lause

Artikli 2 punkt a

Artikli 2 punkt a

Artikli 2 punkti b sissejuhatav lause

Artikli 2 punkti b sissejuhatav lause

Artikli 2 punkti b esimene taane

Artikli 2 punkti b alapunkt i

Artikli 2 punkti b teine taane

Artikli 2 punkti b alapunkt ii

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikli 5 lõike 1 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 4 lõike 1 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 5 lõike 1 esimese lõigu esimene taane

Artikli 4 lõike 1 esimese lõigu punkt a

Artikli 5 lõike 1 esimese lõigu teine taane

Artikli 4 lõike 1 esimese lõigu punkt b

Artikli 5 lõike 1 esimese lõigu kolmas taane

Artikli 4 lõike 1 esimese lõigu punkt c

Artikli 5 lõike 1 esimese lõigu neljas taane

Artikli 4 lõike 1 esimese lõigu punkt d

Artikli 5 lõike 1 teine lõik

Artikli 4 lõike 1 teine lõik

Artikli 5 lõike 1 kolmas lõik

Artikli 4 lõike 1 kolmas lõik

Artikli 5 lõiked 2 ja 3

Artikli 4 lõiked 2 ja 3

Artikkel 6

Artikkel 5

Artikkel 7

Artikkel 6

Artikkel 8

Artikkel 7

Artikli 9 lõige 1

Artikli 8 lõige 1

Artikli 9 lõige 2

Artikli 8 lõige 2

Artikli 9 lõike 3 sissejuhatav lause

Artikli 8 lõike 3 sissejuhatav lause

Artikli 9 lõike 3 esimene taane

Artikli 8 lõike 3 punkt a

Artikli 9 lõike 3 teine taane

Artikli 8 lõike 3 punkt b

Artikli 9 lõige 4

Artikli 8 lõige 4

Artikkel 10

Artikkel 9

Artikkel 11

Artikkel 10

Artikkel 12

Artikkel 11

Artikkel 13

Artikkel 12

Artikli 14 esimene ja teine lõik

Artikli 13 lõike 1 esimene ja teine lõik

Artikli 14 kolmas lõik

Artikli 13 lõige 2

Artikli 14 neljas lõik

Artikli 13 lõige 3

Artikkel 15

Artikkel 14

Artikkel 16

Artikkel 15

Artikkel 17

Artikkel 16

Artikkel 18

Artikkel 17

Artikkel 19

Artikkel 18

Artikkel 20

Artikkel 19

Artikli 21 lõige 1

Artikli 20 lõige 1

Artikli 21 lõike 2 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 20 lõike 2 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 21 lõike 2 esimese lõigu esimene taane

Artikli 20 lõike 2 esimese lõigu punkt a

Artikli 21 lõike 2 esimese lõigu teine taane

Artikli 20 lõike 2 esimese lõigu punkt b

Artikli 21 lõike 2 teine lõik

Artikli 20 lõike 2 teine lõik

Artikkel 22

Artikkel 21

Artikkel 23

Artikkel 22

Artikkel 24

Artikkel 23

Artikkel 25

Artikkel 24

Artikkel 26

Artikkel 25

Artikkel 27

Artikkel 26

Artikkel 28

Artikkel 27

Artikkel 29

Artikkel 28

Artikkel 30

Artikkel 29

Artikkel 31

Artikkel 30

Artikli 32 lõige 1

Artikkel 31

Artikli 33 lõige 1

Artikli 32 lõige 1

Artikli 33 lõike 2 esimene lõik

Artikli 32 lõike 2 esimene lõik

Artikli 33 lõike 2 teise lõigu sissejuhatavad sõnad

Artikli 32 lõike 2 teise lõigu sissejuhatavad sõnad

Artikli 33 lõike 2 teise lõigu punkt a

Artikli 32 lõike 2 teise lõigu punkt a

Artikli 33 lõike 2 teise lõigu punkti b sissejuhatav lause

Artikli 32 lõike 2 teise lõigu punkti b sissejuhatav lause

Artikli 33 lõike 2 teise lõigu punkti b esimene taane

Artikli 32 lõike 2 teise lõigu punkti b alapunkt i

Artikli 33 lõike 2 teise lõigu punkti b teine taane

Artikli 32 lõike 2 teise lõigu punkti b alapunkt ii

Artikli 33 lõike 2 teise lõigu punkti b kolmas taane

Artikli 32 lõike 2 teise lõigu punkti b alapunkt iii

Artikli 33 lõike 2 kolmas lõik

Artikli 32 lõike 2 kolmas lõik

Artikli 33 lõike 2 neljas lõik

Artikli 32 lõike 2 neljas lõik

Artikli 33 lõike 2 viies lõik

Artikli 32 lõike 2 viies lõik

Artikli 33 lõike 3 esimene lõik

Artikli 32 lõike 3 esimene lõik

Artikli 33 lõike 3 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 32 lõike 3 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 33 lõike 3 teise lõigu esimene taane

Artikli 32 lõike 3 teise lõigu punkt a

Artikli 33 lõike 3 teise lõigu teine taane

Artikli 32 lõike 3 teise lõigu punkt b

Artikli 33 lõike 3 kolmas lõik

Artikli 32 lõike 3 kolmas lõik

Artikli 33 lõige 4

Artikli 32 lõige 4

Artikkel 34

Artikkel 33

Artikli 35 lõige 1

Artikli 34 lõige 1

Artikli 35 lõige 2

Artikli 34 lõige 2

Artikli 35 lõike 3 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 34 lõike 3 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 35 lõike 3 esimese lõigu esimene taane

Artikli 34 lõike 3 esimese lõigu punkt a

Artikli 35 lõike 3 esimese lõigu teine taane

Artikli 34 lõike 3 esimese lõigu punkt b

Artikli 35 lõike 3 teine lõik

Artikli 34 lõike 3 teine lõik

Artikli 35 lõike 3 kolmas lõik

Artikli 34 lõike 3 kolmas lõik

Artikli 35 lõike 3 neljas lõik

Artikli 34 lõike 3 neljas lõik

Artikli 35 lõike 4 punkti a esimene taane

Artikli 34 lõige 4

Artikli 35 lõike 4 punkti a teine taane

Artikli 34 lõige 5

Artikli 35 lõike 4 punkti b sissejuhatav lause

Artikli 34 lõike 6 sissejuhatav lause

Artikli 35 lõike 4 punkti b esimene taane

Artikli 34 lõike 6 punkt a

Artikli 35 lõike 4 punkti b teine taane

Artikli 34 lõike 6 punkt b

Artikli 35 lõike 4 punkti b kolmas taane

Artikli 34 lõike 6 punkt c

Artikli 35 lõike 4 punkti b neljas taane

Artikli 34 lõike 6 punkt d

Artikli 35 lõike 4 punkt c

Artikli 34 lõige 7

Artikli 35 lõike 4 punkt d

Artikli 34 lõige 8

Artikli 35 lõige 5

Artikli 34 lõige 9

Artikli 35 lõike 6 esimene lõik

Artikli 34 lõike 10 esimene lõik

Artikli 35 lõike 6 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 34 lõike 10 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 35 lõike 6 teise lõigu punkt a

Artikli 34 lõike 10 teise lõigu punkt a

Artikli 35 lõike 6 teise lõigu punkti b sissejuhatav lause

Artikli 34 lõike 10 teise lõigu punkti b sissejuhatav lause

Artikli 35 lõike 6 teise lõigu punkti b esimene taane

Artikli 34 lõike 10 teise lõigu punkti b alapunkt i

Artikli 35 lõike 6 teise lõigu punkti b teine taane

Artikli 34 lõike 10 teise lõigu punkti b alapunkt ii

Artikli 35 lõike 6 teise lõigu punkti b kolmas taane

Artikli 34 lõike 10 teise lõigu punkti b alapunkt iii

Artikli 36 lõige 1

Artikli 35 lõige 1

Artikli 36 lõike 2 esimene lõik

Artikli 35 lõike 2 esimene lõik

Artikli 36 lõike 2 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 35 lõike 2 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 36 lõike 2 teise lõigu esimene taane

Artikli 35 lõike 2 teise lõigu punkt a

Artikli 36 lõike 2 teise lõigu teine taane

Artikli 35 lõike 2 teise lõigu punkt b

Artikli 36 lõige 3

Artikli 35 lõige 3

Artikli 36 lõike 4 esimene lõik

Artikli 35 lõike 4 esimene lõik

Artikli 36 lõike 4 teine lõik

Artikli 35 lõike 4 teine lõik

Artikli 36 lõike 4 kolmas lõik

Artikli 35 lõige 5

Artikli 36 lõike 5 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 35 lõike 6 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 36 lõike 5 esimese lõigu esimene taane

Artikli 35 lõike 6 esimese lõigu punkt a

Artikli 36 lõike 5 esimese lõigu teine taane

Artikli 35 lõike 6 esimese lõigu punkt b

Artikli 36 lõike 5 teine lõik

Artikli 35 lõike 6 teine lõik

Artikli 36 lõige 6

Artikli 35 lõige 7

Artikli 36 lõike 7 esimene lõik

Artikli 35 lõike 8 esimene lõik

Artikli 36 lõike 7 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 35 lõike 8 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 36 lõike 7 teise lõigu esimene taane

Artikli 35 lõike 8 teise lõigu punkt a

Artikli 36 lõike 7 teise lõigu teine taane

Artikli 35 lõike 8 teise lõigu punkt b

Artikli 36 lõike 7 kolmas lõik

Artikli 35 lõike 8 kolmas lõik

Artikli 36 lõige 8

Artikli 35 lõige 9

Artikli 36 lõige 9

Artikli 35 lõige 10

Artikli 36 lõige 10

Artikli 35 lõige 11

Artikkel 37

Artikkel 36

Artikli 38 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 37 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 38 esimese lõigu punkti a sissejuhatav lause

Artikli 37 esimese lõigu punkti a sissejuhatav lause

Artikli 38 esimese lõigu punkti a esimene taane

Artikli 37 esimese lõigu punkti a alapunkt i

Artikli 38 esimese lõigu punkti a teine taane

Artikli 37 esimese lõigu punkti a alapunkt ii

Artikli 38 esimese lõigu punkt b

Artikli 37 esimese lõigu punkt b

Artikli 38 teine lõik

Artikli 37 teine lõik

Artikkel 39

Artikkel 38

Artikkel 40

Artikkel 39

Artikkel 41

Artikkel 40

Artikli 42 lõige 1

Artikli 41 lõige 1

Artikli 42 lõike 2 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 41 lõike 2 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 42 lõike 2 esimese lõigu punkti a sissejuhatav lause

Artikli 41 lõike 2 esimese lõigu punkti a sissejuhatav lause

Artikli 42 lõike 2 esimese lõigu punkti a esimene taane

Artikli 41 lõike 2 esimese lõigu punkti a alapunkt i

Artikli 42 lõike 2 esimese lõigu punkti a teine taane

Artikli 41 lõike 2 esimese lõigu punkti a alapunkt ii

Artikli 42 lõike 2 esimese lõigu punktid b ja c

Artikli 41 lõike 2 esimese lõigu punktid b ja c

Artikli 42 lõike 2 teine lõik

Artikli 41 lõige 3

Artikkel 43

Artikkel 42

Artikli 44 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 43 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 44 lõike 1 punkti a sissejuhatav lause

Artikli 43 lõike 1 punkti a sissejuhatav lause

Artikli 44 lõike 1 punkti a esimene taane

Artikli 43 lõike 1 punkti a alapunkt i

Artikli 44 lõike 1 punkti a teine taane

Artikli 43 lõike 1 punkti a alapunkt ii

Artikli 44 lõike 1 punkti a kolmas taane

Artikli 43 lõike 1 punkti a alapunkt iii

Artikli 44 lõike 1 punkti b sissejuhatav lause

Artikli 43 lõike 1 punkti b sissejuhatav lause

Artikli 44 lõike 1 punkti b esimene taane

Artikli 43 lõike 1 punkti b alapunkt i

Artikli 44 lõike 1 punkti b teine taane

Artikli 43 lõike 1 punkti b alapunkt ii

Artikli 44 lõige 2

Artikli 43 lõige 2

Artikli 45 lõige 1

Artikli 44 lõige 1

Artikli 45 lõike 2 sissejuhatav lause

Artikli 44 lõike 2 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 45 lõike 2 punkti a sissejuhatav lause

Artikli 44 lõike 2 esimese lõigu punkti a sissejuhatav lause

Artikli 45 lõike 2 punkti a esimene taane

Artikli 44 lõike 2 esimese lõigu punkti a alapunkt i

Artikli 45 lõike 2 punkti a teine taane

Artikli 44 lõike 2 esimese lõigu punkti a alapunkt ii

Artikli 45 lõike 2 punkti b esimese lõigu sissejuhatavad sõnad

Artikli 44 lõike 2 esimese lõigu punkti b sissejuhatavad sõnad

Artikli 45 lõike 2 punkti b esimese lõigu esimene taane

Artikli 44 lõike 2 esimese lõigu punkti b alapunkt i

Artikli 45 lõike 2 punkti b esimese lõigu teine taane

Artikli 44 lõike 2 esimese lõigu punkti b alapunkt ii

Artikli 45 lõike 2 punkti b teine lõik

Artikli 44 lõike 2 teine lõik

Artikli 45 lõige 3

Artikli 44 lõige 3

Artikli 46 lõike 1 esimene lõik

Artikli 45 lõike 1 esimene lõik

Artikli 46 lõike 1 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 45 lõike 1 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 46 lõike 1 teise lõigu esimene taane

Artikli 45 lõike 1 teise lõigu punkt a

Artikli 46 lõike 1 teise lõigu teine taane

Artikli 45 lõike 1 teise lõigu punkt b

Artikli 46 lõike 1 kolmas lõik

Artikli 45 lõike 1 kolmas lõik

Artikli 46 lõike 1 neljanda lõigu sissejuhatav lause

Artikli 45 lõike 1 neljanda lõigu sissejuhatav lause

Artikli 46 lõike 1 neljanda lõigu esimene taane

Artikli 45 lõike 1 neljanda lõigu punkt a

Artikli 46 lõike 1 neljanda lõigu teine taane

Artikli 45 lõike 1 neljanda lõigu punkt b

Artikli 46 lõike 1 viies lõik

Artikli 45 lõike 1 viies lõik

Artikli 46 lõike 1 kuues lõik

Artikli 45 lõike 1 kuues lõik

Artikli 46 lõiked 2, 3 ja 4

Artikli 45 lõiked 2, 3 ja 4

Artikli 46 lõike 5 sissejuhatav lause

Artikli 45 lõike 5 sissejuhatav lause

Artikli 46 lõike 5 esimene taane

Artikli 45 lõike 5 punkt a

Artikli 46 lõike 5 teine taane

Artikli 45 lõike 5 punkt b

Artikkel 47

Artikkel 46

Artikli 49 lõiked 1 ja 2

Artikli 47 lõiked 1 ja 2

Artikli 49 lõike 3 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 47 lõike 3 sissejuhatav lause

Artikli 49 lõike 3 esimese lõigu esimene taane

Artikli 47 lõike 3 punkt a

Artikli 49 lõike 3 esimese lõigu teine taane

Artikli 47 lõike 3 punkt b

Artikli 49 lõike 3 esimese lõigu kolmas taane

Artikli 47 lõike 3 punkt c

Artikli 49 lõike 3 teine lõik

Artikli 47 lõike 3 teine lõik

Artikli 49 lõike 3 kolmas lõik

Artikli 47 lõike 3 kolmas lõik

Artikli 49 lõike 3 neljas lõik

Artikli 47 lõike 3 neljas lõik

Artikli 49 lõiked 4 ja 5

Artikli 47 lõiked 4 ja 5

Artikli 49 lõike 6 esimene lõik

Artikli 47 lõike 6 esimene lõik

Artikli 49 lõike 6 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 47 lõike 6 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 49 lõike 6 teise lõigu punktid a ja b

Artikli 47 lõike 6 teise lõigu punktid a ja b

Artikli 49 lõike 6 teise lõigu punkt c

Artikli 47 lõike 6 teise lõigu punkt d

Artikli 49 lõike 6 teise lõigu punkt d

Artikli 47 lõike 6 teise lõigu punkt e

Artikli 49 lõike 6 teise lõigu punkt e

Artikli 47 lõike 6 teise lõigu punkt c

Artikli 49 lõike 6 kolmas kuni kaheksas lõik

Artikli 47 lõike 6 kolmas kuni kaheksas lõik

Artikli 49 lõige 7

Artikli 47 lõige 7

Artikli 49 lõike 8 esimene lõik

Artikli 47 lõike 8 esimene lõik

Artikli 49 lõike 8 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 47 lõike 8 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 49 lõike 8 teise lõigu esimene taane

Artikli 47 lõike 8 teise lõigu punkt a

Artikli 49 lõike 8 teise lõigu teine taane

Artikli 47 lõike 8 teise lõigu punkt b

Artikli 47 lõike 9 sissejuhatav lause

Artikli 49 lõike 9 punktid a kuni d

Artikli 47 lõike 9 punktid a kuni d

Artikli 49 lõige 10

Artikli 47 lõike 3 viies lõik

Artikkel 50

Artikkel 48

Artikkel 51

Artikkel 49

Artikli 52 lõige 1

Artikkel 50

Artikli 52 lõige 2

I lisa

I lisa

Ia lisa

III lisa A osa

Ib lisa

III lisa B osa

Ic lisa

III lisa C osa

Id lisa

III lisa D osa

Ie lisa

III lisa E osa

If lisa

III lisa F osa

Ig lisa

III lisa G osa

Ih lisa

III lisa H osa

Ii lisa

III lisa I osa

II lisa

III lisa A kuni I osa

II lisa A kuni I osa

III lisa K kuni N osa

II lisa J kuni M osa

IV lisa

V lisa( 1 ) ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 735/2007 (ELT L 169, 29.6.2007, lk 6). Määrus (EÜ) nr 1784/2003 asendatakse 1. juulist 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

( 2 ) EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1423/2007 (ELT L 317, 5.12.2007, lk 36).

( 3 ) Vt lisa IV.

( 4 ) EÜT L 105, 23.4.1983, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 274/2008 (ELT L 85, 27.3.2008, lk 1).

( 5 ) EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 214/2007 (ELT L 62, 1.3.2007, lk 6).

( 6 ) EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 159/2008 (ELT L 48, 22.2.2008, lk 19).

( 7 ) EÜT L 124, 8.6.1971, lk 1.

( 8 ) EÜT L 318, 20.12.1993, lk 18.

( 9 ) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

( 10 ) EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1.

( 11 ) EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

( 12 ) EÜT L 205, 3.8.1985, lk 5.

( 13 ) EÜT L 16, 20.1.1989, lk 19.

( 14 ) ELT L 228, 1.9.2009, lk 3.

Top