Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0211

Komisjoni otsus, 6. jaanuar 2004, millega kehtestatakse kolmandate riikide ja nende territooriumi osade loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid, ning millega muudetakse otsuseid 93/195/EMÜ ja 94/63/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2003) 5242 all)EMPs kohaldatav tekst

OJ L 73, 11.3.2004, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 94 - 103
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 94 - 103
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 94 - 103
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 94 - 103
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 94 - 103
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 94 - 103
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 94 - 103
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 94 - 103
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 94 - 103
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 68 - 77
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 68 - 77
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 115 - 124

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; kehtetuks tunnistatud 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/211/oj

32004D0211Euroopa Liidu Teataja L 073 , 11/03/2004 Lk 0001 - 0010


Komisjoni otsus,

6. jaanuar 2004,

millega kehtestatakse kolmandate riikide ja nende territooriumi osade loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid, ning millega muudetakse otsuseid 93/195/EMÜ ja 94/63/EÜ

(teatavaks tehtud numbri K(2003) 5242 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2004/211/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/426/EMÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importi reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, [1] eriti selle artiklit 12 ja artikli 19 punkte i ja ii,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded direktiivi 90/425/EMÜ lisa A I jaos osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõuetega hõlmamata loomade, sperma, munarakkude ja embrüote ühendusesisese kaubanduse ning impordi kohta, [2] eriti selle artikli 17 lõike 3 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu direktiivi 90/426/EMÜ artiklis 12 sätestatakse, et hobuslaste import on lubatud üksnes kolmandatest riikidest või kolmandate riikide osadest, mis on kantud loetellu, mis inkorporeeritakse direktiivi 72/462/EMÜ (tervishoiu ja veterinaarinspektsiooni probleemide kohta veiste, lammaste, kitsede ja sigade ning värske liha või lihasaaduste impordil kolmandatest riikidest) [3] artikli 3 alusel koostatavasse kolmandate riikide loetellu.

(2) Nõukogu 21. detsembri 1976. aasta otsust 79/542/EMÜ, millega koostatakse nende kolmandate riikide loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida veiseid, sigu, hobuslasi, lambaid ja kitsi, värsket liha ja lihasaadusi, [4] on oluliselt muudetud eelkõige selles osas, et hobuslased jäetakse selle reguleerimisalast välja. Komisjoni otsustes, mis on vastu võetud direktiivi 90/426/EMÜ alusel ja käsitlevad tervishoiunõudeid hobuslaste importimisel, sätestavad siiski kolmandate riikide loetelud, mis põhinevad otsusel 79/542/EMÜ, millest on lubatud kõnesolevaid loomi ühendusse eksportida.

(3) Loomatervishoiu nõudeid elusloomade impordil reguleerivad eeskirjad direktiivi 72/462/EMÜ alusel, eriti artikli 3 sätted, milles viidatakse kolmandate riikide loetelule, millest on lubatud elusloomade eksport, on praegu läbivaatamisel. Sel eesmärgil võttis komisjon vastu ettepaneku nõukogu direktiivi kohta, [5] milles sätestatakse loomade tervishoiunõuded teatavate elusloomade ühendusse impordil ning muudetakse direktiive 72/462/EMÜ, 90/426/EMÜ, 92/65/EMÜ ja 97/78/EÜ. Sellega seoses muudetakse direktiivi 90/426/EMÜ artiklit 12, et selle raames kehtestada põhimõtted selliste kolmandate riikide loetelu koostamiseks, millest on lubatud hobuslaste import.

(4) Komisjoni 10. aprilli 1992. aasta otsus 92/260/EMÜ loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuste ajutiseks impordiks [6] sisaldab I lisas kolmandate riikide loetelu, millest liikmesriigid lubavad selliste loomade ajutist importi, ning kehtestab kolmandate riikide sanitaarrühmad.

(5) Komisjoni 2. veebruari 1993. aasta otsus 93/195/EMÜ registreeritud loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta hobuste korduvaks sissetoomiseks võiduajamiste, võistluste ja kultuuriürituste eesmärgil pärast ajutist eksporti [7] sisaldab I lisas kolmandate riikide loetelu, millest liikmesriigid lubavad selliste loomade korduvat sissetoomist.

(6) Komisjoni 5. veebruari 1993. aasta otsus 93/196/EMÜ loomatervishoiu nõuete ja veterinaarsertifitseerimise kohta tapmiseks ettenähtud hobuslaste impordiks [8] sisaldab II lisa joonealuses märkuses 3 kolmandate riikide loetelu, millest liikmesriigid lubavad selliste loomade importi.

(7) Komisjoni 5. veebruari 1993. aasta otsus 93/197/EMÜ loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuslaste ning tõuaretuseks ja tootmiseks ettenähtud hobuslaste impordiks [9] sisaldab I lisas kolmandate riikide loetelu, millest liikmesriigid lubavad selliste loomade importi.

(8) Need kolmandad riigid, millest on lubatud hobuslaste import ühendusse, on vaja loetleda ühes ühenduse õigusaktis.

(9) Mõnel juhul on lubatud üksnes hobuslaste kindlaksmääratud kategooriate import või teatavat liiki import kolmanda riigi territooriumi osalt, nagu on määratletud komisjoni 5. märtsi 1992. aasta otsuses 92/160/EMÜ, millega kehtestati teatavate kolmandate riikide piirkondadeks jaotamine hobuslaste impordiks, [10] ning selguse ja läbipaistvuse huvides tuleks need piirkondadeks jaotamise tingimused samuti esitada koos heakskiidetud kolmandate riikide loeteluga ning otsus 92/160/EMÜ tühistada.

(10) Kuna kolmandate riikide loetelu on põhimõtteline loetelu, tuleks sätestada hobuslaste impordi suhtes kohaldatavad eritingimused või eripiirangud kooskõlas ühenduse õigusaktidega.

(11) Komisjoni otsuses 95/461/EÜ [11] kehtestatakse kaitsemeetmed seoses venetsueela hobuste entsefalomüeliidiga Venezuelas ja Columbias, millega keelatakse registreeritud hobuste korduv sissetoomine Venezuelast ja Columbiast pärast ajutist eksporti. Seetõttu tundub asjakohane loetelu vastavalt kohandada.

(12) Komisjoni otsuses 97/10/EÜ, [12] millega muudetakse nõukogu otsust 79/542/EMÜ ja komisjoni otsuseid 92/160/EMÜ, 92/260/EMÜ ja 93/197/EMÜ registreeritud hobuste ajutise impordi ja impordi kohta ühendusse Lõuna-Aafrika Vabariigist, kehtestatakse impordi eritingimused, sealhulgas piirkondadeks jaotamine.

(13) Komisjoni 31. jaanuari 1994. aasta otsuse 94/63/EÜ (milles esitatakse esialgne kolmandate riikide loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida lammaste, kitsede ja hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid ning sigade munarakke ja embrüoid) [13] lisa II osas viidatakse otsuse 79/542/EMÜ lisa 1. ja 2. osale. See loetelu kehtestati direktiivi 92/65/EMÜ artikli 28 alusel üleminekuajaks kestusega 3 aastat.

(14) Komisjoni 31. märtsi 2000. aasta otsus 2000/284/EÜ (millega kehtestati hobuslaste sperma impordiks kolmandatest riikidest heakskiidetud spermakogumiskeskuste loetelu ja muudeti otsuseid 96/539/EÜ ja 96/540/EÜ) [14] sisaldab riikide ja asutuste loetelu, millest on lubatud hobuslaste sperma import.

(15) Komisjoni 4. septembri 1996. aasta otsuses 96/539/EÜ loomatervishoiu nõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta hobuslaste sperma importimiseks ühendusse [15] ja komisjoni 4. septembri 1996. aasta otsuses 96/540/EÜ loomatervishoiu nõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta hobuslaste munarakkude ja embrüote importimiseks ühendusse [16] kehtestatakse loomatervishoiunõuded, mis kehtivad hobuslaste sperma, munarakkude ja embrüote importimisel, ja kõnesolevatele sätetele tuleks viidata ka kolmandate riikide koondloetelus.

(16) Otsustes 79/542/EMÜ, 92/160/EMÜ, 92/260/EMÜ, 93/195/EMÜ, 93/196/EMÜ, 93/197/EMÜ ja 94/63/EÜ sätestatud riikide eriloetelud ja piirkondadeks jaotamise tingimused on vaja liita üheks koondloeteluks, milles määratletakse kolmandate riikide sanitaarrühmad ja vajaduse korral hobuslaste ja nende sperma, munarakkude ja embrüote nendest kolmandatest riikidest impordi eritingimused.

(17) Sellest tulenevalt tuleks otsused 92/160/EMÜ ja 95/461/EMÜ kehtetuks tunnistada ning otsuseid 94/63/EÜ ja 93/195/EMÜ vastavalt muuta.

(18) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Käesoleva otsusega kehtestatakse kolmandate riikide või kui kohaldatakse piirkondadeks jaotamist, nende osade loetelu, millest liikmesriigid lubavad hobuslaste ning nende sperma, munarakkude ja embrüote importi, samuti esitatakse muud sellise impordi suhtes kohaldatavad tingimused.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

hobuslaste kategooria – hobuslased, nagu on määratletud direktiivi 90/426/EMÜ artikli 2 punktides c, d ja e, ja registreeritud hobused;

import – elusate hobuslaste sissetoomine ühenduse territooriumile kooskõlas impordiliigile kehtestatud tingimustega, eelkõige ajutine import, korduv sissetoomine pärast ajutist eksporti ja import.

Artikkel 3

Elushobuslaste import

Liikmesriigid lubavad elushobuslaste importi ühendusse lisa 2. ja 4. veerus loetletud kolmandatest riikidest või nende kolmandate riikide territooriumite osadest kooskõlas I lisas sätestatud andmetega järgmiselt:

- registreeritud hobuste ajutine import, nagu on nimetatud 6. veerus,

- registreeritud hobuste korduv sissetoomine võiduajamiste, võistluste ja kultuuriürituste eesmärgil pärast ajutist eksporti, nagu on nimetatud 7. veerus,

- registreeritud hobuste import, nagu on nimetatud 8. veerus,

- tapmiseks ettenähtud hobuslaste import, nagu on nimetatud 9. veerus,

- registreeritud hobuslaste ning tõuaretuseks ja tootmiseks ettenähtud hobuslaste import.

Artikkel 4

Hobuslaste sperma import

Liikmesriigid lubavad hobuslaste sperma importi ühendusse I lisa 2. ja 4. veerus loetletud kolmandatest riikidest või nende kolmandate riikide territooriumite osadest, millest on vastavalt lubatud ka registreeritud hobuste, registreeritud hobuslaste või tõuaretuseks ja tootmiseks ettenähtud hobuslaste alaline import. Selline import on lubatud tingimusel, et sperma koguti ühendusse eksportimiseks üksnes hobuslastelt, kes kuuluvad elushobuslaste kategooriasse, mille alaline import on lubatud, ning importimisel tuleb järgida I lisa 11., 12. ja 13. veerus esitatud andmeid.

Artikkel 5

Hobuslaste munarakkude ja embrüote import

Liikmesriigid lubavad hobuslaste munarakkude ja embrüote importi ühendusse I lisa 2. ja 4. veerus loetletud kolmandatest riikidest või nende kolmandate riikide territooriumite osadest, millest on vastavalt lubatud ka registreeritud hobuslaste ning tõuaretuseks ja tootmiseks ettenähtud hobuslaste alaline import. Importimisel tuleb järgida I lisa 14. veerus esitatud andmetele vastavaid nõudeid.

Artikkel 6

Hobuslaste kolmandatest riikidest importimise tingimused

Liikmesriigid lubavad üksnes järgmistele tingimustele vastavate hobuslaste importi:

a) hobuslased vastavad otsustes 92/260/EMÜ, 93/195/EMÜ, 93/196/EMÜ ja 93/197/EMÜ sätestatud näidissertifikaadis asjaomase hobuslaste kategooria, impordiliigi ja sanitaarrühma kohta kehtestatud loomatervishoiu nõuetele, nagu on viidatud I lisa 5. veerus selle kolmanda riigi või kolmanda riigi territooriumi osa kohta, kuhu eksport on suunatud;

b) vajaduse korral kohaldatakse hobuslaste impordi suhtes käesoleva otsuse I lisa tabeli 15. veerus nimetatud täiendavaid tagatisi või tingimusi;

c) hobuslasi ei veeta transpordivahendis, kus on teisi hobuslasi, kelle sihtkohaks ei ole ühendus;

d) hobuslasi ei veeta transpordivahendis, kus on madalama sanitaarstaatusega hobuslasi, kui konkreetsetes loomatervishoiu nõuetes ühendusse importimiseks ei ole sätestatud teisiti;

e) ühendusse vedamise ajal ei laadita hobuslasi maha kolmanda riigi territooriumil või kolmanda riigi territooriumi osal, mis ei ole heaks kiidetud hobuslaste impordiks ühendusse;

f) ühendusse vedamise ajal ei veeta hobuslasi maanteel, raudteel või jalgsi läbi kolmanda riigi territooriumi või selle osa, mis ei ole heaks kiidetud vähemalt ühe kategooria hobuslaste üht liiki impordiks;

g) hobuslased jõuavad ühendusse sisenemise koha piiripunkti 10 päeva jooksul pärast seda, kui nad on eksportivas kolmandas riigis ühendusse veoks või üleviimiseks sertifitseeritud. Mereveo korral pikendatakse seda 10-päevast tähtaega meresõidu pikkuse võrra.

Artikkel 7

Hobuslaste sperma kolmandatest riikidest importimise tingimused

Hobuslaste sperma importi ühendusse lubatakse üksnes siis, kui selline sperma kogutakse seemendusjaamas, mis on heaks kiidetud kooskõlas direktiiviga 92/65/EMÜ ja loetletud otsuses 2000/284/EÜ ning vastab komisjoni otsuses 96/539/EÜ sätestatud veterinaarsertifikaadis kehtestatud nõuetele.

Artikkel 8

Hobuslaste munarakkude ja embrüote kolmandatest riikidest importimise tingimused

Hobuslaste munarakkude ja embrüote importi ühendusse lubatakse üksnes siis, kui sellised munarakud ja/või embrüod vastavad komisjoni otsuses 96/540/EÜ sätestatud veterinaarsertifikaadis kehtestatud nõuetele.

Artikkel 9

Muudatused

1. Direktiivi 93/195/EMÜ I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse II lisale.

2. Otsust 94/63/EÜ muudetakse järgmiselt:

a) otsuse pealkiri asendatakse järgmisega:

"Komisjoni 31. jaanuari 1994. aasta otsus 94/63/EÜ, milles esitatakse kolmandate riikide loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida lammaste ja kitsede spermat, munarakke ja embrüoid ning sigade munarakke ja embrüoid."

;

b) artikli 1 teine lõik jäetakse välja;

c) lisa II osa jäetakse välja.

Artikkel 10

Kehtetukstunnistamised

Otsused 92/160/EMÜ ja 95/461/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 11

Kohaldamise kuupäev

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. maist 2004.

Artikkel 12

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 6. jaanuar 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 42. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

[2] EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1398/2003 (ELT L 198, 6.8.2003, lk 3).

[3] EÜT L 302, 31.12.1972, lk 28.

[4] EÜT L 146, 14.6.1979, lk 15. Otsust on viimati muudetud otsusega 2004/212/EÜ (ELT L 73, 11.3.2004, lk 11).

[5] K(2003) 570.

[6] EÜT L 130, 15.5.1992, lk 67. Otsust on viimati muudetud otsusega 2003/541/EÜ (ELT L 185, 24.7.2003, lk 41).

[7] EÜT L 86, 6.4.1993, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega 2001/611/EÜ (EÜT L 214, 8.8.2001, lk 49).

[8] EÜT L 86, 6.4.1993, lk 7. Otsust on viimati muudetud otsusega 2001/611/EÜ (EÜT L 214, 8.8.2001, lk 49).

[9] EÜT L 86, 6.4.1993, lk 16. Otsust on viimati muudetud otsusega 2003/541/EÜ (ELT L 185, 24.7.2003, lk 41).

[10] EÜT L 71, 18.3.1992, lk 27. Otsust on viimati muudetud otsusega 2002/635/EÜ (EÜT L 206, 3.8.2002, lk 20).

[11] EÜT L 265, 8.11.1995, lk 40.

[12] EÜT L 3, 7.4.1997, lk 9. Otsust on viimati muudetud otsusega 2003/541/EÜ (ELT L 185, 24.7.2003, lk 41).

[13] EÜT L 28, 2.2.1994, lk 47. Otsust on viimati muudetud otsusega 2001/734/EÜ (EÜT L 275, 18.10.2001, lk 19).

[14] EÜT L 94, 14.4.2000, lk 35. Otsust on viimati muudetud otsusega 2003/574/EÜ (ELT L 196, 2.8.2003, lk 27).

[15] EÜT L 230, 11.9.1996, lk 23. Otsust on viimati muudetud otsusega 2000/284/EÜ (EÜT L 94, 14.4.2000, lk 35).

[16] EÜT L 230, 11.9.1996, lk 28. Otsust on viimati muudetud otsusega 2000/284/EÜ (EÜT L 94, 14.4.2000, lk 35).

--------------------------------------------------

I LISA

Märkus:

Lahtrid | | |

X | Import põhimõtteliselt lubatud | |

- | Import pole lubatud | |

Veerud | | |

Veerud 1–4: | Territoriaalne kirjeldus | |

Veerg 5 (SG): | Sanitaarrühm | |

Veerg 6 (TA): | Registreeritud hobuste ajutine import | (Otsus 92/260/EMÜ) |

Veerg 7 (Re–En): | Registreeritud hobuste korduv sissetoomine võiduajamiste, võistluste ja kultuuriürituste eesmärgil pärast ajutist eksporti | (Otsus 93/195/EMÜ) |

Veerg 8: | Registreeritud hobuste import | (Otsus 93/197/EMÜ) |

Veerg 9: | Tapmiseks ettenähtud hobuslaste import | (Otsus 93/196/EMÜ) |

Veerg 10: | Registreeritud hobuslaste ning tõuaretuseks ja tootmiseks ettenähtud hobuslaste import | (Otsus 93/197/EMÜ) |

Veerg 11: | Registreeritud hobustelt kogutud sperma import | (Otsus 96/539/EÜ) |

Veerg 12: | Registreeritud hobuslastelt kogutud sperma import | (Otsus 96/539/EÜ) |

Veerg 13: | Tõuaretuseks ja tootmiseks ettenähtud hobuslastelt kogutud sperma import | (Otsus 96/539/EÜ) |

Veerg 14: | Hobuslaste munarakkude ja embrüote import | (Otsus 96/540/EÜ) |

Veerg 15: | Viited eritingimustele/lisatagatistele | |

Loom/toode: | Kategooria/tingimused | |

RH | Registreeritud hobused | |

ES | Tapmiseks ettenähtud hobuslased, nagu on määratletud direktiivi 90/426/EMÜ artikli 2 punktis d | |

RE | Registreeritud hobuslased, nagu on määratletud direktiivi 90/426/EMÜ artikli 2 punktis c | |

EBP | Tõuaretuseks ja tootmiseks ettenähtud hobuslased, nagu on määratletud direktiivi 90/426/EMÜ artikli 2 punktis e | |

Sperma | Hobuslaste sperma, mis on kogutud kooskõlas direktiiviga 92/65/EÜ | |

O/E | Hobuslaste munarakud ja embrüod, mis on kogutud kooskõlas direktiiviga 92/65/EÜ | |

ISO-kood | Riik | Territooriumi kood | Territooriumi kirjeldus | SG | TA | Re-En | Import | Import | Eritingimused |

RH | RH | RH | ES | RE + EBP | Sperma | O/E |

RH | SE | EBP |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

AE | Araabia Ühendemiraadid | AE-0 | Kogu riik | E | X | X | X | – | – | X | – | – | – |

AR | Argentiina | AR-0 | Kogu riik | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

AU | Austraalia | AU-0 | Kogu riik | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

BB | Barbados | BB-0 | Kogu riik | D | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

BG | Bulgaaria | BG-0 | Kogu riik | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

BH | Bahrein | BH-0 | Kogu riik | E | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

BM | Bermuda | BM-0 | Kogu riik | D | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

BO | Boliivia | BO-0 | Kogu riik | D | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

BR | Brasiilia | BR-0 | Kogu riik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

BR-1 | Osariigid Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espíritu Santo, Rodónia, Mato Grosso | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

BY | Valgevene | BY-0 | Kogu riik | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

CA | Kanada | CA-0 | Kogu riik | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

CH | Šveits | CH-0 | Kogu riik | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

CL | Tšiili | CL-0 | Kogu riik | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

CR | Costa Rica | CR-0 | Kogu riik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

CR-1 | San Jose linna piirkond | D | – | X | – | – | – | – | – | – | – | |

CU | Kuuba | CU-0 | Kogu riik | D | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

DZ | Alžeeria | DZ-0 | Kogu riik | E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

EG | Egiptus | EG-0 | Kogu riik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

EG-1 | Kubernerkonnad: Aleksandria, Beheira, Krafr El Sheikh, Damietta, Dakahlia, Port-Said, Sharkia, Gharbia, Menoufia, Kalioubia, Ishmailia, Põhja-Siinai, Lõuna-Siinai, Kairo (Suur-Kairo ala, sealhulgas Giza linn), Suez, Marsa-Martrouh, Fayoum, Giza ja Beni Suef | E | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

FK | Falklandi saared | FK-0 | Kogu riik | A | – | – | X | – | X | X | X | X | X | |

GL | Gröönimaa | GL-0 | Kogu riik | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

HK | Hongkong | HK-0 | Kogu riik | C | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

HR | Horvaatia | HR-0 | Kogu riik | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

IL | Iisrael | IL-0 | Kogu riik | E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

IS | Island | IS-0 | Kogu riik | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

JM | Jamaica | JM-0 | Kogu riik | D | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

JO | Jordaania | JO-0 | Kogu riik | E | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

JP | Jaapan | JP-0 | Kogu riik | C | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

KG | Kõrgõzstan | KG-0 | Kogu riik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

KG-1 | Õsök-Köli piirkond | B | – | – | X | – | – | X | – | – | – | |

KR | Korea Vabariik | KR-0 | Kogu riik | C | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

KW | Kuveit | KW-0 | Kogu riik | E | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

LB | Liibanon | LB-0 | Kogu riik | E | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

LY | Liibüa | LY-0 | Kogu riik | E | X | X | – | – | – | – | – | – | – | |

MA | Maroko | MA-0 | Kogu riik | E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

MK | Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik | MK-0 | Kogu riik | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

MO | Aomen | MO-0 | Kogu riik | C | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

MY | Malaisia | MY-0 | Poolsaar | C | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

MU | Mauritius | MU-0 | Kogu riik | E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

MX | Mehhiko | MX-0 | Kogu riik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

MX-1 | Kogu riik, välja arvatud osariigid Chiapas ja Oaxaca | D | X | X | X | – | X | X | X | X | X | |

NZ | Uus-Meremaa | NZ-0 | Kogu riik | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

OM | Omaan | OM-0 | Kogu riik | E | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

PE | Peruu | PE-0 | Kogu riik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

PE-1 | Lima piirkond | D | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

PM | Saint-Pierre ja Miquelon | PM-0 | Kogu riik | G | – | – | X | – | X | X | X | X | X | |

PY | Paraguay | PY-0 | Kogu riik | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

QA | Katar | QA-0 | Kogu riik | E | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

RO | Rumeenia | RO-0 | Kogu riik | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

RU | Venemaa | RU-0 | Kogu riik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

RU-1 | Kaliningradi, Arhangelski, Vologda, Murmanski, Leningradi, Novgorodi, Pihkva, Brjanski, Vladimiri, Ivanovo, Tveri, Kaluuga, Kostroma, Moskva, Orjoli, Rjazani, Smolenski, Tula, Jaroslavli, Nižni Novgorodi, Kirovi, Belgorodi, Voroneži, Kurski, Lipetski, Tambovi, Astrahani, Volgogradi, Pensa, Saratovi, Uljanovski, Rostovi, Orenburgi, Permi ja Kurgani oblastid | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

RU-2 | Stavropoli ja Krasnodari kraid | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

RU-3 | Karjala, Mari Eli, Mordva, Tšuvaši, Kalmõkkia, Tatarstani, Dagestani, Kabardi-Balkaari, Põhja-Osseetia, Inguši ja Karatšai-Tšerkessi vabariigid | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

SA | Saudi Araabia | SA-0 | Kogu riik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

SA-1 | Kogu riik, välja arvatud kaitse- ja järelevalvetsoonid (üksikasjade kohta vt lahter 1) | E | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

SCG | Serbia ja Montenegro | YU-0 | Kogu riik | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

SG | Singapur | SG-0 | Kogu riik | C | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

SY | Süüria | SY-0 | Kogu riik | E | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

TH | Tai | TH-0 | Kogu riik | C | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

TN | Tuneesia | TN-0 | Kogu riik | E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

TR | Türgi | TR-0 | Kogu riik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

TR-1 | Järgmised provintsid: Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli ja Tekirdag | E | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

UA | Ukraina | UA-0 | Kogu riik | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

US | Ameerika Ühendriigid | US-0 | Kogu riik | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

UY | Uruguay | UY-0 | Kogu riik | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

ZA | Lõuna-Aafrika | ZA-0 | Kogu riik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

ZA-1 | Kaplinna piirkond (üksikasjade kohta vt lahter 2) | F | X | – | X | – | – | X | – | – | – | Otsus 97/10/EÜ |

Lahter 1: |

SA | Saudi Araabia | SA-1 | Kaitse- ja järelevalvetsoonide piiritlemine (LAHTER 1): 1.Jizani provintskaitsetsoon: kogu provints, välja arvatud Ash-Shugaiq'i kontrollpunktist maanteel nr 5 ja maanteest nr 10 põhja poole jääv osa;järelevalvetsoon: Ash-Shugaiq'i kontrollpunktist maanteel nr 5, mida kontrollitakse A1 Qahmah' kontrollpunktist, ja maanteest nr 10 põhja poole jääv osa provintsist;2.Asiri provintskaitsetsoon: see osa provintsist, mida piirab maantee nr 10, Ad Darb'i, Abha ja Kamis-Mushayt'i vahel põhjasuunas, välja arvatud ratsabaasid nende õhu- ja maaväebaasides, ja see osa provintsist, mida põhjasuunas piirab maantee nr 15 alates Kamis-Mushaytist läbi Jarash'i, Al Utfah'i ja Dhahram Al Janoub'i Najran'i provintsi piirini, ning see osa provintsist, mida põhjasuunas piirab maantee alates Al Utfah'ist läbi Al Fayd'i Badr Al Janoub'i (Najran'i provints);järelevalvetsoon: ratsabaasid nende õhu- ja maaväebaasides, see osa provintsist, mis jääb kaitsetsooni piiri ja maantee nr 209 vahele Ash-Shugaiq'ist kuni Muhayil'i kontrollpunktini maanteel nr 211, see osa provintsist, mis jääb maanteel nr 10 Abhast lõunas oleva kontrollpunkti, Abha linna ja 65 km Abhast põhjasuunas maanteel nr 15 asuva Ballasmer'i kontrollpunkti vahele, see osa provintsist, mis jääb Khamis-Mushayt'i ja Samakhisse viival maanteel nr 225 Abhast 90 km kaugusel asuva kontrollpunkti ja Riyadh'i viival maanteel nr 10 Abhast 90 km kaugusel asuva Yarah'i kontrollpunkti vahele, ning, see osa provintsist, mis jääb maanteel nr 10 asuva Yarah'i kontrollpunkti ja maanteel nr 177 asuva Khashm-Ghurab'i kontrollpunkti vahelisest virtuaaljoonest lõunasse kuni Najran'i provintsi piirini.3.Najran'i provintskaitsetsoon: see osa provintsist, mida piirab maantee Al Utfah'ist (Asir'i provints) Badr Al Janoub'i ja As Sebt'i ning As Sebt'ist piki Wadi Habunah'i kuni lõikumiseni maanteega nr 177 Najran'i ja Riyadh'i vahelt põhja suunas ning sellest lõikumispunktist maanteega nr 177 lõuna suunas kuni lõikumiseni maanteega nr 15 Najranist Sharourah'sse, ning see osa provintsist, mis jääb maanteest nr 15 Najran'i ja Sharourah' vahel ning Jeemeni piirist lõunasse;järelevalvetsoon: see osa provintsist, mis jääb maanteel nr 10 oleva Yarah' kontrollpunkti ja maanteel nr 177 oleva Khashm-Ghurab'i kontrollpunkti vahelisest joonest lõunasse, Najran'i provintsi piirist kuni Khashm-Ghurab'i kontrollpunktini Najran'ist 80 km kaugusel maanteel, ning Sharourah'sse viivast maanteest nr 175 läände. |

Lahter 2: |

ZA | Lõuna-Aafrika | ZA-1 | Kaplinna piirkonna piiritlemine (ZA-1): Põhjapiir:Blaauwberg Road (M14);Idapiir: Koeberg Road (M14),Plattekloof Road (M14),N7 Highway, N1 Highway ja M5 Highway;Lõunapiir: Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive kuni Newslands Forestry jaamani ja üle Table Mountain'il asuva Echo Gorge'i Camps Bay'ni;Läänepiir:rannajoon Camps Bay'st Blaauwberg Road'ini. |

--------------------------------------------------

II LISA

Komisjoni otsust 93/195/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1. I lisa rühma D kolmandate riikide loetelu asendatakse järgmisega:"Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Boliivia (BO), Brasiilia (1) (BR), Tšiili (CL), Costa Rica (1) (CR), Kuuba (CU), Jamaica (JM), Mehhiko (1) (MX), Peruu (1) (PE) Paraguay (PY), Uruguay (UY)."

2. Kolmandate riikide loetelu II lisas oleva veterinaarsertifikaadi pealkirjas olevas rühmas D asendatakse järgmisega:"Argentina, Barbados, Bermuda, Boliivia, Brasiilia,(1) Tšiili, Costa Rica,(1) Kuuba, Jamaica, Mehhiko,(1) Peruu,(1) Paraguay, Uruguay."

--------------------------------------------------

Top