Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0416

2013/416/EL: Komisjoni rakendusotsus, 31. juuli 2013 , millega muudetakse otsuse 93/195/EMÜ II lisas näidisena esitatud veterinaarsertifikaati registreeritud hobuste taassisenemiseks Euroopa Liitu pärast võidusõitudel, võistlustel ja kultuuriüritustel osalemise eesmärgil toimunud ja vähem kui 30 päeva kestnud ajutist eksporti (teatavaks tehtud numbri C(2013) 4850 all) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 206, 2.8.2013, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; mõjud tunnistatud kehtetuks 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/416/oj

2.8.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/9


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

31. juuli 2013,

millega muudetakse otsuse 93/195/EMÜ II lisas näidisena esitatud veterinaarsertifikaati registreeritud hobuste taassisenemiseks Euroopa Liitu pärast võidusõitudel, võistlustel ja kultuuriüritustel osalemise eesmärgil toimunud ja vähem kui 30 päeva kestnud ajutist eksporti

(teatavaks tehtud numbri C(2013) 4850 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2013/416/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/156/EÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, (1) eriti selle artikli 19 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 2. veebruari 1993. aasta otsuses 93/195/EMÜ (loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuste taassisenemiseks pärast võidusõidu, võistlemise ja kultuuriürituste tõttu toimunud ajutist eksporti) (2) on sätestatud mitme veterinaarsertifikaadi näidised, mille alusel koostatud sertifikaadid tuleb esitada registreeritud hobuste taassisenemisel Euroopa Liitu pärast võidusõitudel, võistlustel ja kultuuriüritustel osalemise eesmärgil toimunud ajutist eksporti kolmandatesse riikidesse.

(2)

Näidis sertifikaadist, mis tuleb esitada registreeritud hobuste taassisenemisel Euroopa Liitu pärast võidusõitudel, võistlustel ja kultuuriüritustel osalemise eesmärgil toimunud ja vähem kui 30 päeva kestnud ajutist eksporti, on esitatud kõnealuse otsuse II lisas.

(3)

Komisjoni otsuses 2007/240/EÜ, (3) millega kehtestatakse uued veterinaarsertifikaadid elusloomade, sperma, embrüote, munarakkude ja loomsete saaduste toomiseks ühendusse, muu hulgas otsuse 93/195/EMÜ raames, on sätestatud veterinaarsertifikaatide tüüpnäidised.

(4)

Otsuse 93/195/EMÜ II lisas esitatud veterinaarsertifikaadi näidist tuleks otsuses 2007/240/EÜ esitatud tüüpnäidise järgi muuta.

(5)

Lisaks on õigusselguse huvides vaja parandada otsuse 93/195/EMÜ II lisa, mida on muudetud komisjoni 30. aprilli 2010 otsusega 2010/266/EL, millega muudetakse otsuseid 92/260/EMÜ, 93/195/EMÜ, 93/197/EMÜ ja 2004/211/EÜ seoses registreeritud hobuslaste impordiga teatavatest Hiina osadest ning kohandatakse teatavate kolmandate riikide loetelusid (4).

(6)

Otsust 93/195/EMÜ tuleks seega vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄEOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 93/195/EMÜ II lisa asendatakse käesoleva otsuse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Kuni 1. oktoobrini 2013 kestval üleminekuperioodil lubavad liikmesriigid liitu tagasi hobuseid, kes on registreeritud võidusõitudel, võistlustel ja kultuuriüritustel osalemiseks ning kes on ajutiselt liidust välja viidud mitte rohkem kui 30 päevaks, kui nende hobustega on kaasas veterinaarsertifikaat, mis on välja antud hiljemalt 21. septembril 2013 ja koostatud näidise selle versiooni järgi, mis on esitatud otsuse 93/195/EMÜ II lisas enne käesoleva otsusega kehtestatud muudatuste tegemist.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 31. juuli 2013

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Tonio BORG


(1)  ELT L 192, 23.7.2010, lk 1.

(2)  EÜT L 86, 6.4.1993, lk 1.

(3)  ELT L 104, 21.4.2007, lk 37.

(4)  ELT L 117, 11.5.2010, lk 85.


LISA

„II LISA

VETERINAARSERTIFIKAAT

registreeritud hobuste taassisenemiseks Euroopa Liitu pärast võidusõitudel, võistlustel ja kultuuriüritustel osalemise eesmärgil toimunud ja mitte rohkem kui 30 päeva kestnud ajutist eksporti

Image

Image

Image


Top