Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015JC0032

EUROOPA KOMISJONI NING LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA ÜHISOTSUS Euroopa Liidu osalemise kohta erinevates koostööorganisatsioonides, mis tegelevad terrorismi ärahoidmise ja selle vastu võitlemisega

JOIN/2015/032 final

Brüssel,27.8.2015

JOIN(2015) 32 final

EUROOPA KOMISJONI NING LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA ÜHISOTSUS

Euroopa Liidu osalemise kohta erinevates koostööorganisatsioonides, mis tegelevad terrorismi ärahoidmise ja selle vastu võitlemisega


EUROOPA KOMISJONI NING LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA ÜHISOTSUS

Euroopa Liidu osalemise kohta erinevates koostööorganisatsioonides, mis tegelevad terrorismi ärahoidmise ja selle vastu võitlemisega

EUROOPA KOMISJON NING LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 17 lõiget 1 ja artikli 27 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

1)Ülemaailmne terrorismivastase võitluse foorum on mitmepoolne foorum, mille eesmärk on tugevdada rahvusvahelist koostööd terrorismivastases võitluses ja kus osalevad liikmed arutavad täiendava oskusteabe, vahendite ja algatuste vajadusi, et tõhusamalt võidelda terrorismi vastu. Selle raames on liikmed vägivaldse ekstremismi ärahoidmiseks ja selle vastu võitlemiseks asutanud järgmised spetsialiseerunud rahvusvahelised üksused: vägivaldse ekstremismi vastu võitlemise rahvusvaheline pädevuskeskus Hedayah, rahvusvaheline õigus- ja õigusriigiinstituut ning ülemaailmse kogukonna osalus- ja vastupanupartnerlusfond.

2)Vägivaldse ekstremismi vastu võitlemise rahvusvaheline pädevuskeskus Hedayah loodi seoses vajadusega sõltumatu mitmepoolse keskuse järele, mis tegeleb koolituse, arutelu, koostöö ja uurimisega ning koondab eksperte, oskusteavet ja kogemusi kogu maailmast, et võidelda igat liiki vägivaldse ekstremismi vastu.

3)Rahvusvahelise õigus- ja õigusriigiinstituudi eesmärk on pakkuda seadusandjatele, politseinikele, prokuröridele, kohtunikele, vanglaametnikele ja teistele õigusvaldkonna sidusrühmadele õigusriigi põhimõtetel põhinevat koolitust selle kohta, kuidas võidelda terrorismi ja sellega seotud rahvusvahelise kuritegevuse vastu, tugevdada kriminaalõigussüsteemi ning luua piirkondlikud kohtu-, politsei- ja teiste kriminaalõigustöötajate võrgustikud, et edendada õigust, julgeolekut ja inimõigusi. See on ka selliste koostööpartnerite samalaadse tegevuse foorum, nagu ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo, ÜRO terrorismivastase võitluse komisjoni täidesaatev direktoraat ja ülemaailmne terrorismivastase võitluse foorum.

4)Ülemaailmne kogukonna osalus- ja vastupanupartnerlusfond loodi ülemaailmse terrorismivastase võitluse foorumi raames, et toetada valitsuste ja kogukondlike organisatsioonide praegusi ja tulevasi jõupingutusi võitluses vägivaldse ekstremismi vastu ja täiendaval viisil suurendada vägivaldse ekstremismi propagandale vastupanu võimet. Fondi eesmärk on toetada kohalikke kogukonnapõhiseid algatusi võitluseks vägivaldse ekstremismi vastu.

5)Kuna Euroopa Liit on ülemaailmse terrorismivastase võitluse foorumi asutajaliige ning on tihedalt osalenud vägivaldse ekstremismi vastu võitlemise rahvusvahelise pädevuskeskuse Hedayah, rahvusvahelise õigus- ja õigusriigiinstituudi ning ülemaailmse kogukonna osalus- ja vastupanupartnerlusfondi loomises, on kõnealused üksused liidu jaoks kesksel kohal rahvusvahelises koostöö tegemisel, et võidelda vägivaldse ekstremismi vastu üldiselt ja terrorismi vastu konkreetselt.

6)Komisjoni 11. augusti 2014. aasta rakendusotsuses, millega võetakse vastu stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendi temaatiline strateegiadokument 2014–2020 ja lisatud mitmeaastane esialgne programm 2014–2017 (C(2014) 5607), on kindlaks määratud pikaajalised meetmed liidu, partnerriikide ja piirkondade vahelise koostöö edendamiseks, et tegeleda ülemaailmsete ja piirkonnaüleste ohtude ning tekkivate ohtudega, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 230/2014 (millega luuakse stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend) 1 artiklis 5.

7)Strateegias, kus terrorismivastane võitlus on seatud üheks peamiseks prioriteediks, kutsutakse Euroopa Liitu üles aitama kaasa kogu Euroopa Liitu hõlmava eesmärgi saavutamisele, milleks on tõhusa mitmepoolsuse edendamine, ja seadma esikohale piirkonnaülene koostöö. ÜROs või muudes mitmepoolsetes raamistikes (nt ülemaailmne terrorismivastase võitluse foorum) väljatöötatud terrorismivastase võitluse koostööprogrammide toetamist on sõnaselgelt mainitud ühe stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendi raames kavandatava võimalusena.

8)Strateegia alusel seati mitmeaastases sihtprogrammis 2014–2017 prioriteediks edendada mitmepoolset terrorismivastast koostööd pikas perspektiivis, eelkõige ÜRO ja ülemaailmse terrorismivastase võitluse foorumi raames, ning toetada terrorismi ärahoidmist ja vägivaldse ekstremismi vastu võitlemist käsitlevat ülemaailmset teavitustegevust ja arutelu, sealhulgas mitmepoolsete algatuste raames ning koostöös valitsuste, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja kohalike kogukondadega.

9)Võttes arvesse rahvusvahelise õigus- ja õigusriigiinstituudi oskusteavet ja volitusi õigusriigipõhise kriminaalõigusreformi edendamisel, rahastab komisjon Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika kriminaalõigussüsteemide terrorismivastase võitluse aspektidega seotud meetmeid kõnealuse instituudi kaudu komisjoni rakendusotsuse alusel, millega võetakse vastu 2013. aasta tegevuskava (C(2013) 4599).

10)Komisjoni rakendusotsuses, millega võetakse vastu 2014. aasta tegevuskava (C(2014) 5647), otsustas komisjon osaleda vägivaldse ekstremismi vastu võitlemise rahvusvahelises pädevuskeskuses Hedayah ning ülemaailmse kogukonna osalus- ja vastupanupartnerlusfondis. Kõnealuse otsuse alusel on komisjon andnud toetust nii vägivaldse ekstremismi vastu võitlemise rahvusvahelisele pädevuskeskusele Hedayah kui ka ülemaailmse kogukonna osalus- ja vastupanupartnerlusfondile, et toetada fondi kohalikke kogukonna tasandi algatusi võitluseks vägivaldse ekstremismi vastu kogu maailmas, toetudes kõnealuse kahe üksuse rahvusvahelisele oskusteabele ja mitmepoolsele olemusele. Sama otsusega on ette nähtud, et komisjon osaleb ülemaailmse kogukonna osalus- ja vastupanupartnerlusfondi juhtorganis.

11)Seda lähenemisviisi kinnitati veel kord nõukogu 9. veebruari 2015. aasta järeldustes terrorismivastase võitluse kohta, 2 kus nõukogu muu hulgas märkis, kuivõrd oluline on „[s]elliste radikaliseerumise ja terrorismi vastu võitlemise alaste rahvusvaheliste algatuste toetamine nagu esimene vägivaldse ekstremismi vastu võitlemise rahvusvaheline pädevuskeskus (Hedayah) Abu Dhabis ning ülemaailmse kogukonna osalus- ja vastupanupartnerlusfond Genfis [...].”

12)Lisaks märkis nõukogu, et „EL suurendab veelgi oma osalust ülemaailmsel terrorismivastase võitluse foorumil (GCTF), sealhulgas aktiivselt kujundades foorumi selliseid algatusi nagu Hedayah Abu Dhabis, ülemaailmse kogukonna osalus- ja vastupanupartnerlusfond (GCERF) ning Malta rahvusvaheline õigus- ja õigusriigiinstituut”. Seda rõhutati veelgi riigipeade ja valitsusjuhtide 12. veebruari 2015. aasta avalduses, mille tegid Euroopa Ülemkogu liikmed ja milles toetati pidevat ja kooskõlastatud rahvusvahelist koostööd ÜROga ja ülemaailmse terrorismivastase võitluse foorumiga ning asjaomaste piirkondlike algatustega.

13)4. augusti 2004. aasta otsusele C(2004) 2958 lisatud suunistes „Komisjoni osalemine eraõiguslikes üksustes” kehtestas komisjon üldreegli, mille kohaselt ta ei osale eraõiguslikes üksustes.

14)Kõnealune reegel kehtestati seoses sellisest osalemisest tulenevate oluliste riskidega, nimelt komisjoni maine kahjustamise risk, finantsrisk, asjaomaste ametnike võimalik huvide konflikt, finantsmenetluste võimalik väärkasutus, võimalik onupojapoliitika ja erapoolik eelistamine selliste üksuste töötajate värbamisel, samadesse mustritesse takerdumise ja ebatõhususe risk ning kõlvatu konkurentsi risk teiste teenusepakkujate suhtes.

15)Komisjon säilitas siiski võimaluse teha kõnealusest üldreeglist erandeid erijuhtudel, kui tõendid osutavad, et osalemine on olulistes huvides. Sellise erandi korral peaks komisjon võtma arvesse teatavaid üldkriteeriume, pidades silmas asjaomase üksuse olemust ja eesmärke.

16)Rahvusvahelist koostööd tegevate üksuste puhul, kus komisjoni partnerid oleksid liikmesriigid ja kolmandad riigid, peaks komisjoni osalemine olema põhjendatud oluliste poliitiliste huvidega. Võttes arvesse kõnealuste üksuste osaliselt valitsustevahelist olemust, võiks vajaduse korral kaaluda otsest osalemist üksuste otsuseid tegevates organites kooskõlas suuniste (C(2004) 2958) artikli 4 punktiga a.

17)Selleks et kinnitada Euroopa Komisjoni kohustusi vägivaldse ekstremismi vastu võitlemise rahvusvahelise pädevuskeskuse Hedayah, rahvusvahelise õigus- ja õigusriigiinstituudi ning ülemaailmse kogukonna osalus- ja vastupanupartnerlusfondi suhtes kooskõlas Euroopa Liidu mitmepoolse lähenemisviisiga terrorismivastases võitluses ning võttes arvesse stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendi temaatilist strateegiadokumenti 2014–2020 ja lisatud mitmeaastast esialgset programmi 2014–2017, mille kohaselt on kolmel üksusel esmatähtis osa liidu strateegias terrorismi ärahoidmisel ja selle vastu võitlemisel kogu maailmas, on oluline, et Euroopa Liit tagab oma täieliku osalemise eespool nimetatud organisatsioonide juhtorganites. Samuti on see vajalik, et mõjutada kõnealuste üksuste kavade koostamist ning ülemaailmse kogukonna osalus- ja vastupanupartnerlusfondi puhul rahastamisotsuseid vastavalt Euroopa Liidu prioriteetidele ning tagada kõnealuste organisatsioonide tegevuse kooskõla liidu programmidega ja nende täiendavus, samuti kooskõla liidu tegevusega ÜRO raames. Nõukogu 9. veebruari 2015. aasta järeldustes terrorismivastase võitluse kohta kutsutakse Euroopa Liitu üles suurendama osalemist kolmes eespool nimetatud organisatsioonis, samas kui terrorismi/välisvõitlejate vastase võitluse strateegias, 3 mille nõukogu kiitis heaks 20. oktoobril 2014 ja mis avaldati 16. jaanuaril 2015, kutsutakse Euroopa Liitu samuti üles osalema ülemaailmne terrorismivastase võitluse foorumi asjaomastes algatustes. Lisaks võimaldavad kõnealused kolm üksust teha ELil koostööd erinevate partneritega, et tõhusamalt võidelda terrorismi vastu. Ülemaailmse kogukonna osalus- ja vastupanupartnerlusfondi rahalise ja tegevusliku laadi ning rahastamise haldamise eesmärgi tõttu on komisjoni finantshuvides osaleda fondi juhtorganis ja omada täielikku hääleõigust.

18)Komisjoni mis tahes otsus erandi taotlemise kohta eraõiguslikes üksustes mitteosalemise (täieliku osalemise või hääleõigusega liikmesuse korral) üldreeglist peaks vastama otsusele C(2004) 2958 lisatud suuniste punktides 5 ja 6 esitatud tingimustele.

19)Tuleks teha Euroopa Komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja konkreetne ühisotsus liidu osalemise kohta hiljuti loodud rahvusvahelises õigus- ja õigusriigiinstituudis, vägivaldse ekstremismi vastu võitlemise rahvusvahelises pädevuskeskuses Hedayah ning ülemaailmse kogukonna osalus- ja vastupanupartnerlusfondis,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liit osaleb järgmistes organisatsioonides, mille eesmärk on hoida ära terrorismi ja võidelda selle vastu:

vägivaldse ekstremismi vastu võitlemise rahvusvaheline pädevuskeskus Hedayah, Abu Dhabi, Araabia Ühendemiraadid;

rahvusvaheline õigus- ja õigusriigiinstituut, Valletta, Malta Vabariik;

ülemaailmse kogukonna osalus- ja vastupanupartnerlusfond, Genf, Šveitsi Konföderatsioon.

Artikkel 2

Euroopa Komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kiidavad heaks kirjavahetuse kavandi, mis on lisatud (I liide) käesolevale otsusele tõendusdokumendina, ja taotlevad Euroopa Liidule juhtorgani täieõigusliku liikme staatust järgmistes organisatsioonides:

vägivaldse ekstremismi vastu võitlemise rahvusvaheline pädevuskeskus Hedayah, Abu Dhabi, Araabia Ühendemiraadid;

rahvusvaheline õigus- ja õigusriigiinstituut, Valletta, Malta Vabariik;

ülemaailmse kogukonna osalus- ja vastupanupartnerlusfond, Genf, Šveitsi Konföderatsioon.

Euroopa Komisjoni osalemine eespool nimetatud üksustes on kooskõlas komisjoni otsuses C(2004)2958 sätestatud suunistega.

Artikkel 3

Euroopa Komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kiidavad heaks käesolevale otsusele lisatud töökorra (I lisa).
Brüssel,

komisjoni nimel

Neven MIMICA

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
Federica MOGHERINI

(1)

   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 230/2014, 11. märts 2014, millega luuakse stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend, ELT L 77, 15.3.2014.

(2)

   Dokument 6044/15, nõukogu 3367. istung (välisasjad), Brüssel, 9. veebruar 2015.

(3)

   Dokument 5369/15, „Süüriat ja Iraaki käsitleva terrorismivastase võitluse strateegia, milles keskendutakse eelkõige välisvõitlejatele”', terrorismi töörühma (rahvusvahelised aspektid) 233494. kohtumine, 15. jaanuar 2015

Top

Brüssel,27.8.2015

JOIN(2015) 32 final

LISA

järgmise dokumendi juurde:

EUROOPA KOMISJONI NING LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA ÜHISOTSUS

Euroopa Liidu osalemise kohta erinevates koostööorganisatsioonides, mis tegelevad terrorismi ärahoidmise ja selle vastu võitlemisega


I LISA: TÖÖKORD

Seoses Euroopa Liidu osalemisega rahvusvahelises õigus- ja õigusriigiinstituudis, vägivaldse ekstremismi vastu võitlemise rahvusvahelises pädevuskeskuses Hedayah ning ülemaailmse kogukonna osalus- ja vastupanupartnerlusfondis järgitakse järgmist korda.

a)Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja / komisjoni asepresident või tema esindajad (Euroopa välisteenistusest või komisjoni talitustest) esindavad liitu rahvusvahelises õigus- ja õigusriigiinstituudis ning vägivaldse ekstremismi vastu võitlemise rahvusvahelises pädevuskeskuses Hedayah. Euroopa Komisjon esindab liitu ülemaailmse kogukonna osalus- ja vastupanupartnerlusfondis.

Kolmes eespool nimetatud üksuses liitu esindav juhttalitus korraldab koordineerimiskohtumisi kõigi asjaomaste talitustega vähemalt viis tööpäeva enne kõnealuste üksuste juhtorgani koosolekut.

b)Komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes ning operatsioonilise ja rahalise mõjuga küsimustes on komisjon rahvusvahelise õigus- ja õigusriigiinstituudi ning vägivaldse ekstremismi vastu võitlemise rahvusvahelise pädevuskeskuse Hedayah juhtorgani koosolekutel kohal ja esindatud.

Kooskõlas eraõiguslikes üksustes osalemist käsitlevate komisjoni suuniste (C(2004) 2958) artikli 4 punktiga a ning artikli 5 punktidega a ja b ei tohi Euroopa Komisjoni esindajal olla hierarhilist seost komisjoni talitustega, kes vastutavad eespool nimetatud üksuste ELi-poolse rahastamise eest, välja arvatud juhul, kui artikli 5 punkti d kohaldamisel määratakse ELi osamakse suurus kolleegiumi otsusega. Lisaks ei tohi Euroopa Komisjoni esindaja olla mingil viisil seotud pakkumismenetlustega, milles kõnealused üksused osalevad.

c)Kõrge esindaja pädevusse kuuluvates küsimustes ning ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonda kuuluvates küsimustes või strateegilistes ja poliitikaküsimustes on Euroopa välisteenistuse esindajad ülemaailmse kogukonna osalus- ja vastupanupartnerlusfondi juhtorgani koosolekutel kohal ja esindatud.

Top

Brüssel,27.8.2015

JOIN(2015) 32 final

LISA

LIIDE

järgmise dokumendi juurde:

Euroopa Komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühisotsus

Euroopa Liidu osalemise kohta erinevates koostööorganisatsioonides, mis tegelevad terrorismi ärahoidmise ja selle vastu võitlemisega


LIIDE

KIRJAVAHETUS

Top