EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1014-20140928

Consolidated text: Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1014/2014, 22. juuli 2014 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011) seoses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist rahastatavate toimingute suhtes kohaldatava ühise seire- ja hindamissüsteemi sisu ja struktuuriga

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1014/2014-09-28

2014R1014 — ET — 28.09.2014 — 000.003


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1014/2014,

22. juuli 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011) seoses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist rahastatavate toimingute suhtes kohaldatava ühise seire- ja hindamissüsteemi sisu ja struktuuriga

(ELT L 283 27.9.2014, lk 11)


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 347, 3.12.2014, lk  46 (nr 1014/2014)

►C2

Parandus, ELT L 260, 7.10.2015, lk  31 (nr 1014/2014)
▼B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1014/2014,

22. juuli 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011) seoses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist rahastatavate toimingute suhtes kohaldatava ühise seire- ja hindamissüsteemi sisu ja struktuurigaEUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1255/2011, ( 1 ) eriti selle artikli 107 lõiget 1 koostoimes artikli 109 lõikega 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 107 on sätestatud ühise seire- ja hindamissüsteemi kehtestamine, et hinnata Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (edaspidi „EMKF”) toimimist. See süsteem peaks eelkõige aitama esile tuua ühise kalanduspoliitika ja ELi integreeritud merenduspoliitika raames tehtud edusamme ja saavutusi, hinnata EMKFi toimingute tulemuslikkust, tõhusust ja asjakohasust, muuta ühise kalanduspoliitika ja integreeritud merenduspoliitika toetus sihipärasemaks, toetada seire ja hindamisega seotud ühiseid õppeprotsesse ning anda EMKFi meetmetele usaldusväärne ja tõenditel põhinev hinnang, millele saab tugineda otsustusprotsessis.

(2)

Seire- ja hindamissüsteemi sisu ja struktuur tuleks kindlaks määrata selleks, et tagada piisavate ja asjakohaste hindamistoimingute rakendamine. Seepärast on vaja kindlaks määrata ühiste näitajate loetelu, mida liikmesriigid kasutavad selleks, et andmeid oleks võimalik koondada ELi tasandil ja et komisjon saaks mõõta EMKFi tulemuslikkust seoses määruses (EL) nr 508/2014 sätestatud poliitiliste eesmärkidega.

(3)

Vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artiklile 109 peab ühiseid näitajaid olema võimalik kohaldada kõikide programmide suhtes ning need peavad olema seotud esialgse olukorra ning rakenduskava eelarve täitmise, väljundite ja tulemustega. Kõnealuseid ühiseid näitajaid kasutatakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 ( 2 ) artikli 21 lõikes 1 osutatud tulemuslikkuse analüüsi koostamisel.

(4)

Ühised näitajad peaksid olema kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 27 lõikes 4 sätestatud programmiprioriteete kajastavate näitajatega, mille hulka kuuluvad eraldatud kuludega seotud näitajad, toetatud toimingutega seotud väljundnäitajad ja asjaomase prioriteediga seotud tulemusnäitajad. Kõnealused näitajad peaksid hõlmama ka programmi rakendamise eelset esialgset olukorda kajastavaid taustnäitajaid.

(5)

Määruse (EL) nr 508/2014 artikli 107 lõikes 2 osutatud näitajad on seotud programmi mõjuga liidu iga prioriteedi tasandil ega ole käesoleva määrusega hõlmatud.

(6)

Selleks et käesolevas määruses sätestatud meetmeid oleks võimalik viivitamata kohaldada, peaks määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Seire- ja hindamissüsteemi sisu ja struktuur

1.  Määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 107 sätestatud ühine seire- ja hindamissüsteem koosneb järgmistest elementidest:

a) tegevusloogika, milles on näidatud seosed prioriteetide, sihtvaldkondade ja meetmete vahel, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 508/2014 artikli 18 lõike 1 punktis a ja artiklis 116;

b) ühiste näitajate kogum, millele on osutatud määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 109;

c) asjaomased kumulatiivsed andmed rahastamiseks valitud toimingute kohta, mis on sätestatud määruse (EL) nr 508/2014 artikli 97 lõike 1 punktis a;

d) rakenduskava rakendamise aastaaruanne, mis on sätestatud määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 114 koostoimes määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 50;

e) hindamiskava, mis on sätestatud määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 115 koostoimes määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 56;

f) eel- ja järelhindamised ning kõik muud EMKFi programmiga seotud hindamised, mis on sätestatud määruse (EL) nr 508/2014 artiklites 115, 116 ja 117 koostoimes määruse (EL) nr 1303/2013 artiklitega 55, 56 ja 57.

g) tulemuslikkuse analüüs, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 21 lõikes 1.

2.  Määruse (EL) nr 508/2014 artikli 97 lõike 1 punkti a ja artiklite 114–117 kohaldamisel koostoimes määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 21 lõikega 1 ja artiklitega 50, 55, 56 ja 57 peab korraldusasutus kõikide ühise seire- ja hindamissüsteemi eri elementide puhul kasutama määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 109 osutatud ühiste näitajate loetelu.

Artikkel 2

Ühiste näitajate loetelu

Määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 109 osutatud ühiste näitajate loetelu esitatakse käesoleva määruse lisas.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
LISA

ÜHISED NÄITAJAD, MIDA TULEB KASUTADA ÜHISES SEIRE- JA HINDAMISSÜSTEEMIS

I.   TAUSTNÄITAJAD ( 3 )

Liidu prioriteet 1 — keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva kalanduse edendamine

1. Kalalaevastik

a) laevade arv

b) kW

c) kogumahutavus (GT)

2. Kogulisandväärtus täistööajale taandatud töötajate kohta ( 4 ) (tuhandetes eurodes täistööajale taandatud töötaja kohta)

3. Netokasum (tuhandetes eurodes)

4. Põhivara ja materiaalse põhivara tootlus ( 5 ) (%)

5. Bioloogilise säästlikkuse näitajad ( 6 )

a) Säästva püügimäära näitaja

b) Ohustatud kalavarude näitaja

6. Kütusetõhusus kalapüügil (kütuseliitrite arv lossitud tonni kohta)

7. Ökosüsteemi näitajad, nagu on kindlaks määratud seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/56/EÜ ( 7 ) rakendamisega

a) Inimtegevusest oluliselt häiritud merepõhja ulatus seoses erinevat tüüpi substraatidega (%) ( 8 )

b) Vaalaliste juhupüügi määr püügipiirkondades (kaaspüük püügiühiku kohta) ( 9 )

8. Töötajate arv (täistööajale taandatud töötajad)

a) Töötajate arv (täistööajale taandatud töötajad) (naised ja mehed)

b) Töötajate arv (täistööajale taandatud töötajad) (naised)

9. Tööga seotud vigastused ja õnnetused

a) Tööga seotud vigastuste ja õnnetuste arv

b) Protsent kõikidest kaluritest

10. Merekaitsealade pindala ( 10 )

a) Linnukaitse direktiivi ja elupaikade direktiivi alusel määratud Natura 2000 alad (km2)

b) Alad, kus kohaldatakse direktiivi 2008/56/EÜ artikli 13 lõike 4 kohaseid muid ruumilisi kaitsemeetmeid (km2)

Liidu prioriteet 2 — keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva vesiviljeluse edendamine

1. Vesiviljelustoodangu maht (tonnides)

2. Vesiviljelustoodangu väärtus (tuhandetes eurodes)

3. Netokasum (tuhandetes eurodes)

4. Mahepõllumajandusliku vesiviljelustoodangu maht (tonnides)

5. Taaskasutamisega tootmissüsteemide maht (tonnides)

6. Töötajate arv (täistööajale taandatud töötajad)

a) Töötajate arv (täistööajale taandatud töötajad) (mehed ja naised)

b) Töötajate arv (täistööajale taandatud töötajad) (naised)

Liidu prioriteet 3 — ühise kalanduspoliitika rakendamise edendamine (kontroll ja andmete kogumine)

A.    Kontrollimeetmed

1. Tõsiste rikkumiste arv liikmesriigis (viimase seitsme aasta jooksul kokku)

2. Lossitud kogused, mis läbivad füüsilise kontrolli ( %)

3. Kontrollimiseks kasutatavad ressursid

a) Kontrollimiseks kasutatavad laevad ja õhusõidukid (arv)

b) Töötajate arv (täistööajale taandatud töötajad)

c) Eelarvevahendite eraldamine (viimase viie aasta kohta, tuhandetes eurodes)

d) Andmete registreerimise süsteemi (ERS) ja/või laevaseiresüsteemiga varustatud laevad (arv)

B.    Andmete kogumise meetmed

Andmete kogumise raamistiku alusel andmete esitamine ( 11 ) (%)

Liidu prioriteet 4 — tööhõive ja territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamine

Rannajoone, peamiste veeteede ning suuremate veekogude ulatus

a) Rannajoone ulatus (km)

b) Peamiste veeteede ulatus (km)

c) Suuremate veekogude ulatus (km2)

Liidu prioriteet 5 — turustamise ja töötlemise edendamine

1. Tootjaorganisatsioonid, tootjaorganisatsioonide ühendused, tootmisharudevahelised organisatsioonid

a) Tootjaorganisatsioonide arv

b) Tootjaorganisatsioonide ühenduste arv

c) Tootmisharudevaheliste organisatsioonide arv

d) Tootjate või käitajate arv ühe tootjaorganisatsiooni kohta

e) Tootjate või käitajate arv ühe tootjaorganisatsioonide ühenduse kohta

f) Tootjate või käitajate arv ühe tootmisharudevahelise organisatsiooni kohta

g) Tootjaorganisatsiooni kuuluvate tootjate või käitajate protsent

h) Tootjaorganisatsioonide ühendusse kuuluvate tootjate või käitajate protsent

i) Tootmisharudevahelisse organisatsiooni kuuluvate tootjate või käitajate protsent

2. ELis turustatud toodangu aastane käive ( 12 )

a) ELis turustatud toodangu aastane käive (tuhandetes eurodes)

b) Tootjaorganisatsioonide turule lastud toodangu protsent (väärtus)

c) Tootjaorganisatsioonide ühenduste turule lastud toodangu protsent (väärtus)

d) Tootmisharudevaheliste organisatsioonide turule lastud toodangu protsent (väärtus)

e) Tootjaorganisatsioonide poolt turule lastud toodangu protsent (maht)

f) Tootjaorganisatsioonide ühenduste turule lastud toodangu protsent (maht)

g) Tootmisharudevaheliste organisatsioonide turule lastud toodangu protsent (maht)

Liidu prioriteet 6 — integreeritud merenduspoliitika rakendamise edendamine

1. Ühine teabejagamiskeskkond (CISE) seire korraldamiseks ELi merendusvaldkonnas (%)

2. Merekaitsealade pindala

a) Linnukaitse direktiivi ja elupaikade direktiivi alusel määratud Natura 2000 alad (km2)

b) Alad, kus kohaldatakse direktiivi 2008/56/EÜ artikli 13 lõike 4 kohaseid muid ruumilisi kaitsemeetmeid (km2)

II.   VÄLJUNDNÄITAJAD

▼C2

Liidu prioriteet 1 — keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva kalanduse edendamine (toimingute arv) (* näitajaid kohaldatakse ka siseveekalanduse toimingute suhtes)

▼B

1. Uuenduslikkus, nõustamisteenused ja partnerlused teadlastega *

2. Püügivõimaluste eraldamise süsteemid *

3. Lisaväärtus, kvaliteet, soovimatu püügi ja kalasadamate, lossimiskohtade, oksjonipaikade ja varjualuste kasutamine *

4. Kaitsemeetmed, kalapüügi keskkonnamõju vähendamine ja kalapüügi kohandamine liikide kaitsega *

5. Kalapüügi alaline lõpetamine

6. Elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine ( 13 ) *

7. Energiatõhusus ja kliimamuutuste leevendamine

8. Mootorite asendamine või ajakohastamine *

9. Inimkapitali ja sotsiaalse dialoogi, mitmekesistamise ning uut liiki sisetulekute, kalurite ettevõtluse alustamise ning tervise/ohutuse edendamine *

10. Kalapüügi ajutine lõpetamine

11. Ühisfondid

▼C2

Liidu prioriteet 2 — keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva vesiviljeluse edendamine (toimingute arv)

▼B

1. Uuenduslikkus, nõustamisteenused

2. Tootlikud investeeringud vesiviljelusse

3. Vesiviljeluse keskkonnamõju vähendamine (keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteem, mahepõllumajandusliku vesiviljeluse keskkonnateenused),

4. Vesiviljelusalade potentsiaali suurendamine ning rahvatervishoidu ja loomade tervist käsitlevad meetmed

5. Inimkapitali edendamine vesiviljeluse valdkonnas nii üldiselt kui ka uute vesiviljelusettevõtjate hulgas

6. Vesiviljelusvarude kindlustamine

▼C2

Liidu prioriteet 3 — ühise kalanduspoliitika rakendamise edendamine: kontroll ja andmete kogumine (toimingute arv)

▼B

1. Kontrolli-, inspekteerimis- ja jõustamissüsteemi rakendamine

2. Andmete kogumise, haldamise ja kasutamise toetamine

▼C2

Liidu prioriteet 4 — tööhõive ja territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamine (toimingute arv, välja arvatud punkt 1)

▼C1

1. Rahastamiseks valitud kohaliku arengu strateegiate arv

▼B

2. Ettevalmistav toetus

3. Koostöö

▼C2

Liidu prioriteet 5 — turustamise ja töötlemise edendamine (toimingute arv, välja arvatud punktid 1 ja 4)

▼B

1. Nende tootjaorganisatsioonide või tootjaorganisatsioonide ühenduste arv, kelle tootmis- ja turustuskavasid toetatakse

2. Turustusmeetmed ja ladustamistoetus

3. Töötlemine

4. Tagatisskeemide kaudu toetust saavate käitajate arv

▼C2

Liidu prioriteet 6 — integreeritud merenduspoliitika rakendamise edendamine (toimingute arv)

▼B

1. Integreeritud mereseire

2. Merekeskkonna kaitse ja merekeskkonnaalaste teadmiste suurendamine ( 14 )

III.   TULEMUSNÄITAJAD

Liidu prioriteet 1 — keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva kalanduse edendamine

1. Toodangu väärtusega seotud muutused (tuhandetes eurodes)

2. Toodangu mahuga seotud muutused (tonnides)

3. Puhaskasumiga seotud muutused (tuhandetes eurodes)

4. Soovimatu püügiga seotud muutused ( 15 )

a) Soovimatu püügiga seotud muutused (tonnides)

b) Soovimatu püügiga seotud muutused (%)

▼C1

5. Kalapüügi kütusetõhususega seotud muutused (kütuseliitrite arv/lossitud saak tonnides)

▼B

6. Tasakaalustamata laevastikega ( 16 ) seotud muutused (%)

7. Kalandussektoris või kalandussektoriga seotud täiendava tegevuse valdkonnas loodud töökohad (täistööajale taandatud töötajate arv)

8. Kalandussektoris või kalandussektoriga seotud täiendava tegevuse valdkonnas säilitatud töökohad (täistööajale taandatud töötajate arv)

9. Tööga seotud vigastusi ja õnnetusi hõlmavad muutused

a) Tööga seotud vigastuste ja õnnetuste arvu hõlmavad muutused

b) Tööga seotud vigastuste ja õnnetuste osakaalu ( %) muutus kalurite koguarvu suhtes

10. Selliste merekaitsealade pindala muutused, mis hõlmavad liidu prioriteeti 1

a) Linnukaitse direktiivi ja elupaikade direktiivi alusel määratud Natura 2000 aladega seotud muutused (km2)

b) Selliste aladega seotud muutused, kus kohaldatakse direktiivi 2008/56/EÜ artikli 13 lõike 4 kohaseid muid ruumilisi kaitsemeetmeid (km2)

Liidu prioriteet 2 — keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva vesiviljeluse edendamine

1. Vesiviljelustoodangu mahuga seotud muutused (tonnides)

2. Vesiviljelustoodangu väärtusega seotud muutused (tuhandetes eurodes)

3. Puhaskasumiga seotud muutused (tuhandetes eurodes)

4. Orgaanilise vesiviljelustoodangu mahuga seotud muutused (tonnides)

5. Taaskasutamisega tootmissüsteemide mahuga seotud muutused (tonnides)

6. Vabatahtliku jätkusuutlikkuse tagamise kavade raames sertifitseeritud vesiviljelustoodanguga seotud muutused (tonnides)

7. Keskkonnateenuseid pakkuvad vesiviljelusettevõtted (ettevõtete arv)

8. Loodud töökohtade arv (täistööajale taandatud töötajate arv)

9. Säilitatud töökohtade arv (täistööajale taandatud töötajate arv)

Liidu prioriteet 3 — ühise kalanduspoliitika rakendamise edendamine (kontroll ja andmete kogumine)

A.    Kontrollimeetmed

1. Avastatud tõsiste rikkumiste arv ( 17 )

2. Lossitud kogused, mis on läbinud füüsilise kontrolli (%)

B.    Andmete kogumise meetmed

Andmekõnede täitmise osakaalu suurenemine (%) ( 18 )

Liidu prioriteet 4 — tööhõive ja territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamine

▼C1

1. Loodud töökohtade arv (täistööajale taandatud töötajate arv)

2. Säilitatud töökohtade arv (täistööajale taandatud töötajate arv)

▼B

3. Loodud ettevõtete arv

Liidu prioriteet 5 — turustamise ja töötlemise edendamine

ELi toodanguga seotud muutused tootjaorganisatsioonide ja muude kui tootjaorganisatsioonide kaupa

a) Esmamüügi väärusega seotud muutused tootjaorganisatsioonide hulgas (tuhandetes eurodes)

b) Esmamüügi mahuga seotud muutused tootjaorganisatsioonide hulgas (tonnides)

c) Esmamüügi väärtusega seotud muutused muude kui tootjaorganisatsioonide hulgas (tuhandetes eurodes)

d) Esmamüügi mahuga seotud muutused muude kui tootjaorganisatsioonide hulgas (tonnides)

Liidu prioriteet 6 — integreeritud merenduspoliitika rakendamise edendamine

1. Ühise teabejagamiskeskkonna (CISE) arendamine seire korraldamiseks ELi merendusvaldkonnas ( %)

2. Merekaitsealade pindala muutused, mis hõlmavad liidu prioriteeti 6

a) Linnukaitse direktiivi ja elupaikade direktiivi alusel määratud Natura 2000 aladega seotud muutused (km2)

b) Selliste aladega seotud muutused, kus kohaldatakse direktiivi 2008/56/EÜ artikli 13 lõike 4 kohaseid muid ruumilisi kaitsemeetmeid (km2)( 1 ) ELT L 149, 20.5.2014, lk 1.

( 2 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

( 3 ) Taustnäitajad sätestatakse ELi koondnäitajate tasandil.

( 4 ) Tööhõive mõõdetuna täistööajale taandatud töötajate arvuna.

( 5 ) Nagu on kindlaks määratud suunistes püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahelise tasakaalu paremaks analüüsimiseks. Näitaja väärtus, kui see on esitatud laevastiku aruandes.

( 6 ) Nagu on kindlaks määratud suunistes püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahelise tasakaalu paremaks analüüsimiseks. Näitajate väärtus, kui see on esitatud laevastiku aruandes.

( 7 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/56/EÜ, 17. juuni 2008, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia raamdirektiiv) (ELT L 164, 25.6.2008, lk 19).

( 8 ) Komisjoni 1. septembri 2010. aasta otsuse 2010/477/EL (mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi kriteeriumide ja metoodikastandardite kohta) näitaja 6.1.2 (ELT L 232, 2.9.2010, lk 14).

( 9 ) Need näitajad saab tuletada nõukogu 26. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 812/2004 (millega sätestatakse meetmed vaalaliste juhusliku püügi kohta püügipiirkondades, ja muudetakse määrust (EÜ) nr 88/98) kohaselt esitatud aruannetest vaalaliste juhupüügi kohta püügipiirkondades (ELT L 150, 30.4.2004, lk 12).

( 10 ) Riigisiseselt määratud merekaitsealasid käsitlev teave on kantud määratud alade ühisesse andmebaasi, mida haldab Euroopa Keskkonnaamet. Kirjeldavad andmed ja ruumiandmed kõigi Natura 2000 alade kohta on kättesaadavad aadressil http://natura2000.eea.europa.eu.

( 11 ) 100 %-st tuleb välja arvata juhtumid, mil konkreetse mooduli kohta täielikke nõutud andmekogumeid ei esitatud, andmenõuete koguarvu osakaaluna protsentides.

( 12 ) Võrdlusperiood: 2009–2011.

( 13 ►C2  Sealhulgas asjakohaste EMKFi meetmete kaudu toetatavad toimingud, mis võivad aidata kaasa hea keskkonnaseisundi saavutamisele ja säilitamisele, nagu on nõutud direktiivis 2008/56/EÜ. ◄

( 14 ) Merekeskkonna kaitse ning mere- ja rannikuressursside säästva kasutamise edendamine.

( 15 ) Lossitud saak, mis ei ole ette nähtud inimtoiduks.

( 16 ) Vastavalt Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskavades sätestatud lähteväärtuse hinnangutele.

( 17 ) Vajalikud andmed on komisjonile kättesaadavad veebisaidil, mille kõik liikmesriigid pidid installeerima alates 1. jaanuarist 2012, vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) artiklitele 93 ja 116.

( 18 ) 100 %-st tuleb välja arvata juhtumid, mil konkreetse mooduli kohta täielikke nõutud andmekogumeid ei esitatud, andmenõuete koguarvu osakaaluna protsentides.

Top