EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0360

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/360, 5. märts 2015 , millega avatakse sealiha eraladustamine ja määratakse eelnevalt kindlaks abi summa

OJ L 62, 6.3.2015, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/05/2015; kehtetuks tunnistatud 32015R0725

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/360/oj

6.3.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 62/16


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/360,

5. märts 2015,

millega avatakse sealiha eraladustamine ja määratakse eelnevalt kindlaks abi summa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 18 lõiget 2, artikli 20 punkte c, k, l, m ja n ning artikli 223 lõike 3 punkti c,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed, (2) eriti selle artikli 4 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 17 esimese lõigu punktiga h on nähtud ette võimalus anda abi sealiha eraladustamiseks.

(2)

Sealiha registreeritud keskmised liidu turuhinnad on enam kui 18 järjestikuse nädala jooksul olnud madalamad kui määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 7 lõike 1 punktis f sätestatud võrdluskünnis ning see on avaldanud märkimisväärset negatiivset mõju kasumimarginaalidele sealihasektoris. Jätkuvalt raske turuolukord seab ohtu paljude põllumajanduslike majapidamiste finantsstabiilsuse. Selleks et taastada turu tasakaal ja hinnatõus, näib olevat vajalik sealiha ajutine turult kõrvaldamine. Seepärast on asjakohane anda abi sealiha eraladustamiseks ja määrata eelnevalt kindlaks abi suurus.

(3)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 826/2008 (3) on kehtestatud ühiseeskirjad eraladustusabikava rakendamiseks.

(4)

Määruse (EÜ) nr 826/2008 artikli 6 kohaselt tuleb eelnevalt kindlaks määratud abi anda kooskõlas kõnealuse määruse III peatükis sätestatud üksikasjalike eeskirjade ja tingimustega.

(5)

Meetme haldamise lihtsustamiseks tuleks sealihatooted klassifitseerida kategooriatesse ladustuskulude taseme sarnasuse alusel.

(6)

Lepingute sõlmimisega seotud haldus- ja kontrollitegevuse hõlbustamiseks tuleks kindlaks määrata iga taotlusega hõlmatud toote miinimumkogus.

(7)

Tagamaks, et ettevõtjad täidavad oma lepingulisi kohustusi ja et meetmel on soovitud mõju turule, tuleb kindlaks määrata tagatis.

(8)

Määruse (EÜ) nr 826/2008 artiklis 35 on sätestatud teave, mille liikmesriigid peavad komisjonile edastama. On asjakohane kehtestada teatavad konkreetsed eeskirjad, milles käsitletakse käesoleva määruse raames taotletud kogustest teatamise sagedust.

(9)

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

1.   Käesoleva määrusega nähakse ette abi andmine sealiha eraladustamiseks vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 17 esimese lõigu punktile h.

2.   Abi saamise tingimustele vastavate tootekategooriate loetelu ja asjakohased summad on esitatud käesoleva määruse lisas.

3.   Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määrust (EÜ) nr 826/2008.

Artikkel 2

Taotluste esitamine

1.   Alates 9. märtsist 2015 võib esitada eraladustusabi taotlusi käesoleva määruse artiklis 1 osutatud abikõlblike sealihatoodete kategooriate kohta.

2.   Taotlused hõlmavad 90-, 120- või 150-päevast ladustusaega.

3.   Taotlus tuleb esitada ainult ühe lisas loetletud tootekategooria kohta, märkides ära selle kategooria alla kuuluva asjakohase CN-koodi.

4.   Iga taotlus hõlmab vähemalt miinimumkogust, mis on 10 tonni konditustatud toodete puhul ja 15 tonni muude toodete puhul.

Artikkel 3

Tagatised

Määruse (EÜ) nr 826/2008 artikli 16 lõike 2 punkti i kohaselt tootetonni kohta esitatava tagatise suurus on 20 % käesoleva määruse lisa tabeli 3.–5. veerus kindlaksmääratud abisummast.

Artikkel 4

Taotletud kogustest teatamise sagedus

Liikmesriigid teatavad komisjonile kogustest, mille kohta on esitatud lepingute sõlmimise taotlused, kaks korda nädalas vastavalt järgmisele:

a)

igal esmaspäeval hiljemalt kell 12.00 (Brüsseli aja järgi) kogused, mille kohta taotlused on esitatud eelmise nädala neljapäeval ja reedel;

b)

igal neljapäeval hiljemalt kell 12.00 (Brüsseli aja järgi) kogused, mille kohta taotlused on esitatud sama nädala esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. märts 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 346, 20.12.2013, lk 12.

(3)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 826/2008, 20. august 2008, millega kehtestatakse ühiseeskirjad teatavatele põllumajandustoodetele eraladustusabi andmiseks (ELT L 223, 21.8.2008, lk 3).


LISA

Tootekategooriad

Tooted, mille eest abi antakse

Abisumma ladustusaja kohta, mille pikkus on

(eurot/tonn)

90 päeva

120 päeva

150 päeva

1

2

3

4

5

1. kategooria

 

230

243

257

ex 0203 11 10

Poolrümbad ilma esijalgade, saba, neerude, vahelihase kõõluselise osa ja seljaajuta (1)

 

 

 

2. kategooria

 

254

266

278

ex 0203 12 11

Tagaosad

 

 

 

ex 0203 12 19

Abaosad

 

 

 

ex 0203 19 11

Eesosad

 

 

 

ex 0203 19 13

Seljatükid kaelatükiga või ilma või eraldi kaelatükiga, seljatükid tagaosaga või ilma (2)  (3)

 

 

 

3. kategooria

 

281

293

305

ex 0203 19 55

Reietükid, abaosad, eesosad, seljatükid kaelatükiga või ilma või eraldi kaelatükiga, konditustatud seljatükid tagaosaga või ilma (2)  (3)

 

 

 

4. kategooria

 

210

221

233

ex 0203 19 15

Kõhutükid, terved või ristkülikukujulisteks tükkideks trimmitud

 

 

 

5. kategooria

 

226

238

254

ex 0203 19 55

Kõhutükid, terved või ristkülikukujulisteks tükkideks trimmitud, ilma kamara ja ribideta

 

 

 

6. kategooria

 

228

241

254

ex 0203 19 55

„Keskosale” vastavad konditustatud jaotustükid, kamara või rasvaga või ilma (4)

 

 

 


(1)  Abi võib samuti anda Wiltshire'i moodi seapoolrümpade eest, st ilma pea, põseliha, jalgade, saba, neerurasva, neerude, sisefilee, abaluu, rinnaku, selgroo, vaagnaluu ja diafragmata rümpade eest.

(2)  Seljatükid ja kaelatükid võivad olla kamaraga või ilma, kuid küljesoleva rasvakihi paksus ei tohi ületada 25 mm.

(3)  Lepingud võib sõlmida nimetatud toodete mis tahes kombinatsiooni kohta.

(4)  Sama jaotus, mis CN-koodi 0210 19 20 alla kuuluvate toodete puhul.


Top