EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0288

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/288, 17. detsember 2014 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta seoses ajavahemikuga, mille jooksul taotlused ei ole vastuvõetavad

OJ L 51, 24.2.2015, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/288/oj

24.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 51/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/288,

17. detsember 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta seoses ajavahemikuga, mille jooksul taotlused ei ole vastuvõetavad

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamist ei tohiks ohustada asjaolu, et käitajad rikuvad ühise kalanduspoliitika eeskirju. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 (2) artikli 42 lõike 1 kohaselt on Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (edaspidi „EMKF”) finantsabi saamise eelduseks see, et käitajad järgivad ühise kalanduspoliitika eeskirju.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1380/2013 artikli 42 lõikele 2 võetakse ühise kalanduspoliitika eeskirju raskelt rikkunud käitajatelt ajutiselt või püsivalt ära liidu finantsabi saamise võimalus. Sellised meetmed peavad olema hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed.

(3)

Selleks et kaitsta liidu ja tema maksumaksjate finantshuve, peaksid käitajad, kes teatava ajavahemiku jooksul enne toetusetaotluse esitamist on määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 tähenduses pannud toime raske õigusrikkumise, süüteo või pettuse, jääma EMKFist saadavast finantsabist ilma.

(4)

EMKFist toetust taotlevad käitajad peaksid olema selgelt identifitseeritavad, et teha kindlaks, kas nende taotlused on vastuvõetavad. EMKFist toetuse saamise tingimuslikkusega seotud eesmärkide saavutamiseks on asjakohane näha ette sätted, millega tagatakse, et sellised käitajad järgivad vastuvõetavuse tingimusi EMKFist toetuse saamiseks seoses kõigi nende tegeliku kontrolli all olevate kalalaevadega.

(5)

Vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikele 4 peab vastuvõetamatuse ajavahemik olema proportsionaalne raske õigusrikkumise, süüteo või pettuse olemuse, raskusastme, kestuse ja korduvusega. Seepärast on vaja kehtestada eeskirjad vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamiseks ja vastuvõetamatuse ajavahemiku algus- ja lõppkuupäevade kindlaksmääramiseks.

(6)

Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 42 lõike 3 ja määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 4 punkti a kohaselt on sellise käitaja esitatud taotlus, kelle puhul on pädev asutus kindlaks teinud, et ta on toime pannud raske rikkumise, vastuvõetamatu EMKFist toetuse saamiseks vähemalt 12 kuu jooksul. Kuna määrust (EL) nr 508/2014 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014, võetakse vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamisel proportsionaalsuse ja õiguskindluse tagamiseks arvesse üksnes rikkumised, mis on tunnistatud raskeks alates 1. jaanuarist 2013 tehtud otsuste põhjal.

(7)

Siiski oleks ebaproportsionaalne, kui nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (3) artikli 90 lõikes 4 osutatud rikkumisjuhud, mille pädevad asutused on tunnistanud raskeks, kuid mis samas ei põhjusta otseselt suurt kahju kalavarudele ja merekeskkonnale, tooksid vahetult ja automaatselt kaasa selle, et EMKFi toetusetaotlused ei ole vastuvõetavad. Need oleksid näiteks väiksemad rikkumised seoses valede püügiandmete esitamisega, millega iseenesest ei tohiks kaasneda EMKFi toetusetaotluste vahetu vastuvõetamatus.

(8)

Raskeid rikkumisi seoses alamõõduliste kalade pardale jätmise, ümberlaadimise või lossimisega tuleks hinnata vastavalt sellele, kuidas järkjärguliselt hakkab jõustuma ühise kalanduspoliitika kohane saagi vette tagasi heitmise likvideerimine. Oleks tarbetu ja asjakohatu sellised rikkumised toime pannud käitajate esitatud taotlused EMKFi toetuse saamiseks viivitamatult vastuvõetamatuks tunnistada.

(9)

Selleks et tagada, et käitajate esitatud EMKFi toetusetaotlusi käsitataks vastuvõetamatutena lähtuvalt proportsionaalsuse põhimõttest, on põhjendustes 7 ja 8 osutatud erandjuhtudel asjakohane, et vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamine põhineks juba loodud süsteemil rikkumispunktide määramiseks teatavate raskete rikkumiste eest, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklis 92 ja komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 (4) artiklis 126 ja XXX lisas. Rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 XXX lisa punktides 1, 2 ja 5 loetletud erandjuhtudel tuleks taotlemise alguskuupäev ja vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamine kindlaks määrata vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 126 lõikele 4.

(10)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 92 lõikega 4 tuleks juhul, kui kalalaevatunnistuse omanik ei soorita kolme aasta jooksul alates eelmise raske rikkumise kuupäevast veel ühte rasket rikkumist, kustutada kalalaevatunnistusel kõik punktid. Seega jäävad kalalaevatunnistusel olevad punktid kehtima vähemalt kolmeks aastaks. Kuna EMKFi käsitlevaid sätteid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014, tuleks proportsionaalsuse ja õiguskindluse tagamiseks võtta vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamisel arvesse rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 XXX lisa punktides 1, 2 ja 5 loetletud raskete rikkumiste eest määratud punkte üksnes juhul, kui need on määratud pärast 1. jaanuari 2013.

(11)

Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük on üks peamisi ohtusid vee-elusressursside säästvale kasutamisele ja seab põhimõtteliselt ohtu ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamise. Seepärast on asjakohane kehtestada eeskirjad, mille kohaselt EMKFi sellised toetusetaotlused ei ole vastuvõetavad, mille on esitanud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade liidu nimekirja kantud riikide lipu all või koostööd mittetegevaks riigiks liigitatud riikide lipu all sõitvate laevade käitajad.

(12)

Määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikes 3 on sätestatud, et sellise käitaja esitatud taotlus, kelle puhul pädev asutus on kindlaks teinud, et ta on toime pannud pettuse seoses Euroopa Kalandusfondi (EKF) või EMKFiga, ei ole teatava ajavahemiku jooksul vastuvõetav. Kuna pettused on üks suurimaid ohte liidu ja tema maksumaksjate finantshuvidele ning selleks et tagada kõigi liikmesriikide ettevõtjate kohtlemine ühtselt ja võrdselt, tuleks sellise ohu tõsidusele vastavalt kehtestada eeskirjad seoses ajavahemikuga, mille jooksul on pettuse toime pannud käitajate esitatud taotlused vastuvõetamatud.

(13)

Selleks et tagada, et eeskirju, mille alusel käsitatakse käitajate esitatud EMKFi toetusetaotlusi vastuvõetamatutena, kohaldataks proportsionaalselt ja tõhusalt, on asjakohane sätestada vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamise eeskirjad juhul, kui ühele käitajale kuulub rohkem kui üks laev. Kõnealuste eeskirjadega tuleks tagada, et kalalaevad, millega on toime pandud raske rikkumine ja mille tõttu on selliste käitajate taotlused vastuvõetamatud, ei saa EMKFist toetust. Samuti on asjakohane kehtestada eeskirjad vastuvõetamatuse ajavahemiku läbivaatamiseks, kui käitaja on vastuvõetamatuse ajavahemikul pannud toime uusi raskeid rikkumisi.

(14)

Tuleks kehtestada eeskirjad, et tagada selliste käitajate õiglane kohtlemine, kes saavad kalalaeva uueks omanikuks pärast ostu või muul viisil omandiõiguse üleminekut, seadmata samas ohtu määruses (EÜ) nr 1224/2009 sätestatud liidu kontrolli, seire ja rakendamise süsteemi, mida on vaja ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamiseks.

(15)

Kui käitaja kalalaevatunnistus tunnistatakse toime pandud rikkumise raskusastme ja korduvuse tõttu alatiseks kehtetuks, on EMKFi toetuse püsiv äravõtmine kuni Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 (5) artikli 65 lõikes 2 määratletud rahastamiskõlblikkusperioodi lõpuni õigustatud vajadusega kaitsta liidu ja tema maksumaksjate finantshuve. Keeld oleks põhjendatud isegi juhul, kui käesolevas määruses sätestatud arvutuse kohaselt lõpeb vastuvõetamatuse ajavahemik enne rahastamiskõlblikkusperioodi lõppu.

(16)

Vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikele 5 peavad liikmesriigid nõudma, et EMKFile taotlusi esitavad käitajad esitaksid korraldusasutusele allkirjastatud avalduse, milles kinnitavad, et nad järgivad määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikes 1 loetletud kriteeriume ega ole EKFi või EMKFi suhtes pannud toime kõnealuse määruse artikli 10 lõikes 3 osutatud pettust. Ka liikmesriigid kontrollivad kõnealuse avalduse õigsust. Liikmesriigid peaksid tagama, et edasikaebamismenetlusi peatavat toimet käsitlevate riiklike õigusnormide kohaldamine ei kahjusta vastuvõetamatuse ajavahemiku kindlaksmääramist.

(17)

Määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides c ja d osutatud raskeid rikkumisi ja kuritegusid tuleb täiendavalt hinnata ja analüüsida, et tagada vastuvõetamatuse ajavahemiku proportsionaalsus raske õigusrikkumise, süüteo või pettuse olemuse, raskusastme, kestuse ja korduvusega. Selle analüüsi tulemusena tuleks käesolevat määrust muuta.

(18)

Selleks et oleks võimalik viivitamata kohaldada käesolevas määruses sätestatud meetmeid ning võttes arvesse tähtsust tagada kõigi liikmesriikide ettevõtjate kohtlemine ühtselt ja võrdselt alates programmiperioodi algusest, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist ja seda tuleks kohaldada alates EMKFi rahastamiskõlblikkusperioodi esimesest päevast, s.o alates 1. jaanuarist 2014,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese ja -ala

Käesolevat määrust kohaldatakse EMKFi toetusetaotluste suhtes ja selles määratakse kindlaks ajavahemik, mille jooksul on määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides a ja b või kõnealuse määruse artikli 10 lõikes 3 osutatud rikkumisi toime pannud käitajate esitatud taotlused vastuvõetamatud (edaspidi „vastuvõetamatuse ajavahemik”).

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „rikkumispunktid”— kalalaeva käitajale määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklis 92 sätestatud punktisüsteemi raames raskete rikkumiste eest määratud punktid;

2)   „käitaja”— määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 4 punktis 30 määratletud käitaja, kes esitab taotluse EMKFist toetuse saamiseks.

II PEATÜKK

VASTUVÕETAMATUSE AJAVAHEMIKU KESTUS JA ALGUSKUUPÄEV

Artikkel 3

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 (6) artikli 42 lõike 1 või määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 90 lõike 1 tähenduses raskeid rikkumisi toime pannud käitajate esitatud taotluste vastuvõetamatus

1.   Kui pädev asutus on teinud kindlaks, et käitaja on määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 42 lõike 1 või määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 90 lõike 1 tähenduses toime pannud raske rikkumise, on sellise käitaja esitatud taotlus vastuvõetamatu EMKFist toetuse saamiseks vähemalt 12 kuu jooksul.

2.   Erandina lõikest 1, kui liikmesriik määrab määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 42 lõike 1 punkti a kohaselt rikkumispunktid rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 XXX lisa punktides 1, 2 ja 5 loetletud raskete rikkumiste eest, kohaldatakse järgmisi eeskirju:

a)

kui käitajale seoses kalalaevaga määratud rikkumispunktid jäävad alla üheksa, on kõnealuse käitaja esitatud taotlused EMKFi toetuse saamiseks vastuvõetavad;

b)

kui käitajale on seoses kalalaevaga määratud kokku üheksa rikkumispunkti, on vastuvõetamatuse ajavahemik 12 kuud;

c)

iga rikkumispunkt, mis määratakse käitajale seoses punktis b osutatud kalalaevaga kogunenud punktidele lisaks, tähendab vastuvõetamatuse ajavahemiku pikenemist ühe kuu võrra.

3.   Vastuvõetamatuse ajavahemiku alguskuupäev on kuupäev, mil pädev ametiasutus teeb otsuse selle kohta, et määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 42 lõike 1 või määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 90 lõike 1 tähenduses on raske rikkumine toime pandud.

Vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamiseks võetakse arvesse üksnes alates 1. jaanuarist 2013 toime pandud rikkumisi, mille kohta on alates kõnealusest kuupäevast tehtud eelmises lõigus osutatud otsus.

4.   Siiski on lõike 2 kohaselt vastuvõetamatuse ajavahemiku alguseks kuupäev, mil pädev ametiasutus teeb esimese ametliku otsuse käitajale rikkumispunktide määramise kohta vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 126 lõikele 4, kui selle tulemusel määratakse kõnealusele käitajale seoses kalalaevaga kokku üheksa või enam rikkumispunkti.

Vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamiseks võetakse arvesse üksnes alates 1. jaanuarist 2013 toime pandud rikkumistega seotud punkte, mis on määratud alates kõnealusest kuupäevast tehtud ametliku otsusega.

Artikkel 4

Ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade liidu nimekirja kantud laevade käitajate või koostööd mittetegevaks riigiks liigitatud riikide lipu all sõitvate laevade käitajate esitatud taotluste vastuvõetamatus

1.   Määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 27 kohaselt ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade liidu nimekirja kantud laevade käitajate puhul on vastuvõetamatuse ajavahemik kogu ajavahemik, mille jooksul on kalalaev kantud kõnealusesse nimekirja, kuid igal juhul mitte vähem kui 24 kuud alates sellesse nimekirja kandmisest.

2.   Määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 33 kohaselt koostööd mittetegevaks riigiks liigitatud riikide lipu all sõitvate laevade käitajate esitatud taotlused on vastuvõetamatud kogu ajavahemikul, mille jooksul on kalalaev kantud kõnealusesse nimekirja, kuid igal juhul mitte vähem kui 12 kuud alates sellesse nimekirja kandmisest.

3.   Vastuvõetamatuse ajavahemiku alguseks on kuupäev, mil jõustub komisjoni määrus (EL) nr 468/2010, (7) millega kehtestatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade nimekiri, või nõukogu rakendusotsus 2014/170/EL, (8) millega kehtestatakse koostööd mittetegevate kolmandate riikide nimekiri, või kuupäev, mil sellist määrust või otsust muudetakse, et lisada kalalaev või riik sellisesse nimekirja.

Artikkel 5

Seoses EKFi või EMKFiga pettuse toime pannud käitajate esitatud taotluste vastuvõetamatus

1.   Kui pädev asutus on teinud kindlaks, et käitaja on seoses EKFi või EMKFiga toime pannud pettuse, on kõik kõnealuse käitaja esitatud taotlused EMKFi toetuse saamiseks vastuvõetamatud alates kuupäevast, mil tehakse esimene ametlik otsus seoses pettusega, nagu on määratletud Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni (9) artiklis 1.

2.   Vastuvõetamatuse ajavahemik kestab kuni EMKFi rahastamiskõlblikkusperioodi lõpuni, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõikes 2.

III PEATÜKK

ÜHISSÄTTED

Artikkel 6

Vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamine, kui käitaja omab rohkem kui ühte kalalaeva

1.   Kui käitaja omab või kontrollib rohkem kui ühte kalalaeva, määratakse sellise käitaja taotluse vastuvõetamatuse ajavahemik eraldi iga üksiku kalalaeva kohta vastavalt artiklile 3 või 4.

2.   Lisaks on kõnealuse käitaja esitatud taotlused EMKFi toetuse saamiseks vastuvõetamatud:

a)

kui rohkem kui poolte käitaja omanduses või kontrolli all olevate kalalaevadega seotud taotlused on EMKFist toetuse saamiseks vastuvõetamatud vastavalt artiklitele 3 ja 4 või

b)

kui määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 42 lõike 1 punkti a tähenduses toime pandud raskete rikkumiste eest, mis on loetletud rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 XXX lisa punktides 1, 2 ja 5, on käitajale seoses tema omanduses või kontrolli all oleva iga kalalaevaga määratud rikkumispunktide keskmine arv seitse või rohkem.

3.   Erandina lõigetest 1 ja 2, kui raske rikkumise toime pannud käitaja ei ole seotud ühegi kalalaevaga, mis on kõnealuse käitaja omanduses või kontrolli all, on kõik kõnealuse käitaja esitatud taotlused EMKFi toetuse saamiseks vastuvõetamatud.

Artikkel 7

Omandiõiguste üleminek

1.   Ostu teel või muul viisil omandiõiguse üleminekuga omandatud kalalaeva puhul ei kanta kalalaeva üleandva käitajaga seotud ja enne omaniku vahetumist toime pandud rasketest rikkumistest tingitud vastuvõetamatuse ajavahemikku üle uuele käitajale. Uue käitaja taotluste vastuvõetamatus saab tuleneda üksnes kõnealuse uue käitaja uutest toimepandud rasketest rikkumisest.

2.   Kui rikkumispunktid on määratud määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 42 lõike 1 punkti a tähenduses toime pandud raskete rikkumiste eest, mis on loetletud rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 XXX lisa punktides 1, 2 ja 5 ja mis on toime pandud enne kalalaeva omaniku vahetumist, võetakse kõnealuseid punkte vastuvõetamatuse ajavahemiku arvutamisel arvesse uue käitaja puhul vastavalt artikli 3 lõikele 2 ja artikli 6 lõike 2 punktile b, kui kõnealune käitaja paneb määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 42 lõike 1 punkti a tähenduses toime uue raske rikkumise, mis on loetletud rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 XXX lisa punktides 1, 2 ja 5.

Artikkel 8

Kalalaevatunnistuse alatiseks kehtetuks tunnistamine

Erandina artiklist 6, kui käitaja kalalaevatunnistus on alatiseks kehtetuks tunnistatud mis tahes kalalaeva puhul, mis on kõnealuse käitaja omanduses või kontrolli all

a)

vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 129 lõikele 2 või vajaduse korral

b)

määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 45 tähenduses raskete rikkumiste eest liikmesriikide määratud karistuse tulemusel,

on kõik kõnealuse käitaja esitatud taotlused EMKFi toetuse saamiseks vastuvõetamatud alates kehtetuks tunnistamise kuupäevast kuni rahastamiskõlblikkusperioodi lõpuni, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõikes 2.

Artikkel 9

Vastuvõetamatuse ajavahemiku läbivaatamine

Tingimusel et vastuvõetamatuse ajavahemik kestab vähemalt 12 kuud, tuleb seda

a)

vähendada määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 42 lõike 1 punkti a tähenduses toime pandud raskete rikkumiste korral, mis on loetletud rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 XXX lisa punktides 1, 2 ja 5, kahe kuu võrra, kui kaks rikkumispunkti selliste raskete rikkumiste eest rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 133 lõike 3 kohaselt kustutatakse;

b)

pikendada 12 kuu võrra iga uue raske rikkumise korral, mille käitaja on vastuvõetamatuse ajavahemikul määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 42 lõike 1 või määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 90 lõike 1 tähenduses toime pannud, või

c)

erandina lõikest b pikendada vastavalt artikli 3 lõike 2 punktis c kehtestatud eeskirjadele iga uue raske rikkumise korral, mille käitaja on vastuvõetamatuse ajavahemikul määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 42 lõike 1 punkti a tähenduses toime pannud ja mis on loetletud rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 XXX lisa punktides 1, 2 ja 5.

IV PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 149, 20.5.2014, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1380/2013, 11. detsember 2013, ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).

(3)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1224/2009, 20. november 2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1).

(4)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 404/2011, 8. aprill 2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 112, 30.4.2011, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

(6)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2008, 29. september 2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 1447/1999 (ELT L 286, 29.10.2008, lk 1)

(7)  Komisjoni määrus (EL) nr 468/2010, 28. mai 2010, millega kehtestatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade ELi nimekiri (ELT L 131, 29.5.2010, lk 22).

(8)  Nõukogu rakendusotsus 2014/170/EL, 24. märts 2014, millega kehtestatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastases võitluses koostööd mittetegevate kolmandate riikide nimekiri vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks (ELT L 91, 27.3.2014, lk 43).

(9)  Nõukogu 26. juuli 1995. aasta akt, millega koostatakse Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsioon (EÜT C 316, 27.11.1995, lk 48).


Top