Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1654

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1654/2003, 18. juuni 2003, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2062/94 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise kohta

OJ L 245, 29.9.2003, p. 38–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 365 - 367
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 365 - 367
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 365 - 367
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 365 - 367
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 365 - 367
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 365 - 367
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 365 - 367
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 365 - 367
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 365 - 367
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 234 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 234 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 246 - 248

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; mõjud tunnistatud kehtetuks 32019R0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1654/oj

32003R1654Official Journal L 245 , 29/09/2003 P. 0038 - 0040


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1654/2003,

18. juuni 2003,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2062/94 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 308,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,[1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,[2]

võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja arvamust[3]

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomist käsitleva nõukogu 18. juuli 1994. aasta määruse (EÜ) nr 2062/94[4] teatavad sätted tuleks viia vastavusse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse kohta (edaspidi "üldine finantsmäärus"),[5] eriti selle artikliga 185.

(2) Üldpõhimõtted ja piirangud, mis reguleerivad asutamislepingu artiklis 255 ette nähtud ligipääsu dokumentidele, on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruses (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele.[6]

(3) Kui võeti vastu määrus (EÜ) nr 1049/2001, nõustusid need kolm institutsiooni ühisdeklaratsioonis, et asutused ja samalaadsed organid peaksid rakendama nimetatud määruse eeskirju järgivaid reegleid.

(4) Seetõttu tuleks määrusse (EÜ) nr 2062/94 lisada sobivad sätted, et muuta määrus (EÜ) nr 1049/2001 kohaldatavaks Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse agentuuri suhtes, ning samuti säte kaebuse esitamise kohta dokumentidele ligipääsu andmisest keeldumise korral.

(5) Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 2064/94 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2062/94 muudetakse järgmiselt.

1. Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 6

Juurdepääs dokumentidele

1. Agentuuri valduses olevate dokumentide suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele.*

2. Haldusnõukogu võtab määruse (EÜ) nr 1049/2001 rakendamise korra vastu kuue kuu jooksul pärast seda, nõukogu 18. juuni 2003. aasta määruse nr 1654/2003 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2062/94 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise kohta)** jõustumist.

3. Määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 8 alusel tehtud agentuuri otsuste kohta võib asutamislepingu artiklites 195 ja 230 sätestatud tingimuste kohaselt esitada kaebuse ombudsmanile või Euroopa Kohtule.

______________

* EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.

** ELT L 245, 29.9.2003, lk 38."

2. Artikli 10 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Haldusnõukogu võtab vastu iga-aastase aruande agentuuri tegevuse kohta ning edastab selle hiljemalt 15. juuniks Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele, kontrollikojale, liikmesriikidele ning tööohutuse, tööhügieeni ja töötervishoiu nõuandekomiteele.

3. Agentuur edastab igal aastal eelarvepädevatele institutsioonidele asjakohase teabe hindamismenetluse tulemuste kohta."

3. Artiklid 13, 14 ja 15 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 13

Tulude ja kulude kalkulatsiooni eelnõu. Eelarve vastuvõtmine

1. Igal aastal esitab haldusnõukogu direktori koostatud eelnõu alusel agentuuri järgmise majandusaasta tulude ja kulude kalkulatsiooni. Selle kalkulatsiooni, mis sisaldab ka ametikohtade loetelu projekti, edastab haldusnõukogu komisjonile hiljemalt 31. märtsil.

2. Komisjon edastab kalkulatsiooni Euroopa Parlamendile ja nõukogule (edaspidi "eelarvepädevad institutsioonid") koos Euroopa Liidu üldeelarve projektiga.

3. Selle kalkulatsiooni põhjal kannab komisjon Euroopa Liidu üldeelarve esialgsesse projekti kalkulatsioonid, mida ta peab ametikohtade loetelu jaoks vajalikuks, ning üldeelarvest võetava subsiidiumi summa, mille ta esitab eelarvepädevatele institutsioonidele vastavalt asutamislepingu artiklile 272.

4. Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad agentuuri subsiidiumiks kasutatavad assigneeringud.

Eelarvepädevad institutsioonid võtavad vastu agentuuri ametikohtade loetelu.

5. Haldusnõukogu võtab vastu agentuuri eelarve. See muutub lõplikuks pärast Euroopa Liidu üldeelarve lõplikku vastuvõtmist. Vajaduse korral kohandatakse seda vastavalt.

6. Haldusnõukogu teatab võimalikult kiiresti eelarvepädevatele institutsioonidele oma kavatsusest rakendada projekte, millel võib olla oluline rahaline mõju tema eelarve rahastamisele, eriti kõiki kinnisvaraga seotud projekte, nagu hoonete rentimine või ost. Ta teatab sellest komisjonile.

Kui emb-kumb eelarvepädev institutsioon on teatanud oma kavatsusest esitada arvamus, esitab ta oma arvamuse haldusnõukogule kuue nädala jooksul pärast projektist teatamise kuupäeva.

Artikkel 14

Eelarve täitmine

1. Direktor vastutab agentuuri eelarve täitmise eest.

2. Hiljemalt igale majandusaastale järgneva aasta 1. märtsiks edastab agentuuri peaarvepidaja komisjoni peaarvepidajale esialgse raamatupidamisaruande koos kõnealuse majandusaasta eelarve- ja finantshalduse aruandega. Komisjoni peaarvepidaja ühendab institutsioonide ja detsentraliseeritud organite esialgsed raamatupidamisaruanded vastavalt üldise finantsmääruse artiklile 128.

3. Hiljemalt igale majandusaastale järgneva aasta 31. märtsiks edastab komisjoni peaarvepidaja kontrollikojale agentuuri esialgse raamatupidamisaruande koos kõnealuse majandusaasta eelarve- ja finantshalduse aruandega. Majandusaasta eelarve- ja finantshalduse aruanne edastatakse ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

4. Kui direktor on saanud kätte kontrollikoja märkused agentuuri esialgse raamatupidamisaruande kohta vastavalt üldise finantsmääruse artiklile 129, koostab ta omal vastutusel agentuuri lõpliku raamatupidamisaruande ja esitab selle arvamuse saamiseks haldusnõukogule.

5. Haldusnõukogu esitab arvamuse agentuuri lõpliku raamatupidamisaruande kohta.

6. Hiljemalt igale majandusaastale järgneva aasta 1. juuliks edastab direktor kõnealuse lõpliku raamatupidamisaruande koos haldusnõukogu arvamusega Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale.

7. Lõplik raamatupidamisaruanne avaldatakse.

8. Direktor saadab kontrollikojale vastuse selle märkuste kohta hiljemalt 30. septembriks. Ta saadab kõnealuse vastuse ka haldusnõukogule.

9. Euroopa Parlamendi taotluse korral esitab direktor talle üldise finantsmääruse artikli 146 lõike 3 kohaselt kogu teabe, mida on vaja kõnealuse majandusaasta eelarve täitmise aruande kinnitamismenetluse tõrgeteta rakendamiseks.

10. Kvalifitseeritud häälteenamusega otsustava nõukogu soovituse põhjal annab Euroopa Parlament kinnituse direktori tegevusele aasta n eelarve täitmisel enne 30. aprilli aastal n + 2.

Artikkel 15

Finantsmäärus

Agentuuri suhtes kohaldatavad finantseeskirjad võtab vastu haldusnõukogu pärast konsulteerimist komisjoniga. Need ei tohi lahkneda komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,* välja arvatud juhul, kui see on konkreetselt vajalik agentuuri tööks ning kui selleks on saadud komisjoni eelnev nõusolek.

______________

* EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72, parandus EÜT L 2, 7.1.2003, lk 39.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneva kuu esimesel kuupäeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 18. juuni 2003

Nõukogu nimel

eesistuja

G. DRYS

[1] EÜT C 331 E, 31.12.2002, lk 77.

[2] Arvamus on esitatud 27.3.2003 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

[3] EÜT C 285, 21.11.2002, lk 4.

[4] EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1643/95 (EÜT L 156, 7.7.1995, lk 1).

[5] EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1, parandus EÜT L 25, 30.1.2003, lk 43.

[6] EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.

Top