EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0151

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 151/2013, 19. detsember 2012 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlate poolt avaldatavad ja kättesaadavaks tehtavad andmed ning tegevusstandardid andmete summeerimise ja võrdlemise ning nendele juurdepääsu kohta EMPs kohaldatav tekst

ELT L 52, 23.2.2013, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/04/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/151/oj

23.2.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 52/33


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 151/2013,

19. detsember 2012,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlate poolt avaldatavad ja kättesaadavaks tehtavad andmed ning tegevusstandardid andmete summeerimise ja võrdlemise ning nendele juurdepääsu kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, (2) eriti selle artikli 81 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Esmatähtis on selgelt kindlaks määrata asjaomased lepingud ja nende vastavad vastaspooled. Funktsionaalse lähenemisviisi kohaselt tuleks käsitleda üksuseid, kellel on juurdepääs kauplemisteabehoidlas hoitavatele andmetele, vastavalt nende volitustele ja funktsioonidele.

(2)

Kauplemisteabehoidlate üle järelevalve teostamiseks peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel (ESMA) olema juurdepääs kõigile kauplemisteabehoidlates hoitavatele tehinguandmetele, et esitada teabetaotlusi, võtta asjakohaseid järelevalvemeetmeid ja jälgida, kas kauplemisteabehoidlate registreerimine tuleks säilitada või kehtetuks tunnistada.

(3)

Võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) (3) ja määruse (EL) nr 648/2012 kohaseid ülesandeid, peaks ESMA-le tagama juurdepääsu erinevate volituste alusel. ESMA iga töötaja juurdepääs andmetele peaks olema kooskõlas vastavate erivolitustega.

(4)

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogul, ESMA-l ja Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) asjakohastel liikmetel, sealhulgas mõnel liikmesriigi keskpangal ning liidu asjaomastel väärtpaberi- ja turuasutustel on volitused finantsstabiilsuse jälgimiseks ja säilitamiseks liidus ning seepärast peaks neil oma vastavate ülesannete täitmiseks olema juurdepääs kõigi vastaspoolte tehinguandmetele.

(5)

Kesksete vastaspoolte järelevalveasutustel on vaja juurdepääsu andmetele, et tõhusalt teostada järelevalvet selliste üksuste üle, ning seega tuleks tagada neile juurdepääs kogu teabele, mida on selliste volituste rakendamiseks vaja.

(6)

EKPSi asjakohastel liikmetel on vaja juurdepääsu andmetele oma peamiste ülesannete täitmiseks, eelkõige selleks, et täita emiteeriva keskpanga ülesandeid ja finantsstabiilsuse tagamisega seotud volitusi ning teostada teataval juhul usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet mõne vastaspoole üle. Kuna teatavatel EKPSi liikmetel on siseriiklike õigusaktide alusel erinevad volitused, tuleks neile tagada juurdepääs andmetele vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud erinevatele volitustele.

(7)

Liidu asjaomaste väärtpaberi- ja turuasutuste peamine ülesanne on tagada investorite kaitse vastavas jurisdiktsioonis ning kõnealustele asutustele tuleks tagada juurdepääs tehinguandmetele turgude, turuosaliste, toodete ja alusvara kohta, mis kuuluvad nende järelevalve ja jõustamisvolituste alla.

(8)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/25/EÜ (ülevõtmispakkumiste kohta) (4) artikli 4 kohaselt määratud ametiasutustele peaks olema tagatud juurdepääs aktsiapõhiste tuletisinstrumentidega tehtavate tehingute andmetele, kui alusvara on lubatud kauplemisele nende jurisdiktsiooni kuuluval reguleeritud turul, alusvara emitendi juriidiline aadress on nende jurisdiktsioonis või alusvara emitent on pakkumise tegija sellise ettevõtja puhul ja tema pakutav tasu hõlmab väärtpabereid.

(9)

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametile tuleks tagada juurdepääs energia hulgimüügiturgude seire eesmärgil, et koostöös liikmesriikide reguleerivate asutustega tuvastada ja hoida ära turu kuritarvitamine, samuti energia hulgimüügiturgude seire eesmärgil, et tuvastada ja hoida ära turu kuritarvitamine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrusele (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (5). Seepärast peaks Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametil olema juurdepääs kõigile kauplemisteabehoidlas hoitavatele andmetele seoses energiapõhiste tuletisinstrumentidega.

(10)

Määrus (EL) nr 648/2012 hõlmab ainult tehinguandmeid ja mitte kauplemiseelseid andmeid, nagu määruse (EL) nr 1227/2011 kohased tehingukorraldused. Seepärast ei tuleks kauplemisteabehoidlaid käsitada selles suhtes Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti asjakohase teabeallikana.

(11)

Funktsionaalse lähenemisviisi kohaselt on usaldatavusnõuete täitmise järelevalve esmatähtis komponent kauplemisteabehoidlates hoitavatele andmetele juurdepääsu seisukohast. Samuti võivad erinevatel ametiasutustel olla volitused usaldatavusnõuete täitmise järelevalve teostamiseks. Seepärast tuleks kõigile määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud asutustele tagada juurdepääs asjaomaste üksuste tehinguandmetele.

(12)

Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõike 3 kohaselt kauplemisteabehoidla andmetele juurdepääsu omavad üksused peavad kehtestama ja jõustama põhimõtted, millega tagatakse, et ainult asjaomastel isikutel on juurdepääs teabele kindlaksmääratud ja õiguslikult põhjendatud otstarbel, samuti märgitakse selgelt võimalikud muud isikud, kellel on sellistele andmetele juurdepääsu õigus.

(13)

Andmetele juurdepääsu tuleks käsitada kolmel koondtasandil. Tehinguandmed peaksid hõlmama iga tehingu üksikasju; positsiooniandmed peaksid hõlmama koondpositsiooni andmeid alusvara/toote kohta iga vastaspoole puhul ning tinglikud koondandmed peaksid hõlmama alusvara/toodete üldpositsioone ilma vastaspooli käsitlevate andmeteta. Juurdepääs tehinguandmetele peaks tagama juurdepääsu ka positsioonitasandi andmetele ja koondandmetele. Juurdepääs positsiooniandmetele peaks tagama juurdepääsu ka koondandmetele, kuid mitte tehinguandmetele. Seevastu juurdepääs tinglikele koondandmetele, mis on vähem üksikasjalikud, ei peaks tagama juurdepääsu positsiooni- ega tehinguandmetele.

(14)

Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) esitas komisjonile.

(15)

Enne käesoleva määruse aluseks olevate tehniliste standardite eelnõu esitamist konsulteeris ESMA vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 10 asjaomaste asutuste ja Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmetega, samuti on ESMA viinud läbi üldsusega konsulteerimise käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust kõnealuse määruse artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Koondandmete avaldamine

1.   Kauplemisteabehoidlad avaldavad määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõike 1 kohased andmed, mis hõlmavad vähemalt järgmist:

a)

agregeeritud avatud positsioonid tuletisinstrumendi liikide lõikes järgmiselt:

i)

kaubatuletisinstrumendid;

ii)

krediidituletisinstrumendid;

iii)

valuutatuletisinstrumendid;

iv)

aktsiatuletisinstrumendid;

v)

intressituletisinstrumendid;

vi)

muud tuletisinstrumendid;

b)

agregeeritud tehingumaht tuletisinstrumendi liikide lõikes järgmiselt:

i)

kaubatuletisinstrumendid;

ii)

krediidituletisinstrumendid;

iii)

valuutatuletisinstrumendid;

iv)

aktsiatuletisinstrumendid;

v)

intressituletisinstrumendid;

vi)

muud tuletisinstrumendid;

c)

agregeeritud väärtus tuletisinstrumendi liikide lõikes järgmiselt:

i)

kaubatuletisinstrumendid;

ii)

krediidituletisinstrumendid;

iii)

valuutatuletisinstrumendid;

iv)

aktsiatuletisinstrumendid;

v)

intressituletisinstrumendid;

vi)

muud tuletisinstrumendid.

2.   Andmed avaldatakse veebisaidil või veebiportaalis, millele üldsusel on lihtne juurdepääs, ja neid ajakohastatakse vähemalt kord nädalas.

Artikkel 2

Asjaomaste asutuste juurdepääs andmetele

1.   Kauplemisteabehoidla tagab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) juurdepääsu kõigile tehinguandmetele, mida on vaja ESMA järelevalveülesannete täitmiseks.

2.   ESMA kehtestab sisekorra, et tagada töötajatele asjakohane juurdepääs andmetele ja mis tahes asjakohased juurdepääsupiirangud seoses ESMA volituste kohase muu kui järelevalvealase tegevusega.

3.   Kauplemisteabehoidla tagab energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööametile juurdepääsu kõigile selliste tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele, mille alusavaraks on energia või saastekvoodid.

4.   Kauplemisteabehoidla tagab keskse vastaspoole üle järelevalvet teostavale pädevale asutusele ja Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) asjaomasele liikmele vajaduse korral juurdepääsu keskse vastaspoole kliiritud või teatatud tehinguandmetele.

5.   Kauplemisteabehoidla tagab pädevale asutusele, kes teostab järelevalvet teatatud lepingute kauplemiskohtade üle, juurdepääsu kõigile tehinguandmetele, mis on seotud kõnealustes kauplemiskohtades täidetud lepingutega.

6.   Kauplemisteabehoidla tagab järelevalveasutusele, kes on määratud vastavalt direktiivi 2004/25/EÜ artiklile 4, juurdepääsu kõigile selliste tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele, mille alusvaraks on sellise äriühingu emiteeritud väärtpaber, mis vastab ühele järgmistest tingimustest:

a)

ta on lubatud kauplemisele järelevalveasutuse jurisdiktsiooni kuuluval reguleeritud turul;

b)

tema registrijärgne asukoht või, kui seda ei ole, tema peakontor on järelevalveasutuse jurisdiktsioonis;

c)

ta on pakkumise tegija punktides a või b osutatud üksuse puhul ja tema pakutav tasu hõlmab väärtpabereid.

7.   Lõike 6 kohaselt esitatav teave hõlmab järgmist:

a)

alusvaraks olevad väärtpaberid;

b)

tuletisinstrumendi liik;

c)

positsiooni märk;

d)

sihtväärtpaberite arv;

e)

tuletislepingu vastaspooled.

8.   Kauplemisteabehoidla tagab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõike 3 punkti h kohastele liidu asjaomastele väärtpaberi- ja turuasutustele juurdepääsu kõigile tehinguandmetele turgude, turuosaliste, lepingute ja alusvara kohta, mis kuuluvad nende asutuste vastavate järelevalveülesannete ja -volituste alla.

9.   Keskne vastaspool tagab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule, ESMA-le ja EKPSi asjaomastele liikmetele juurdepääsu tehinguandmetele:

a)

nende jurisdiktsiooni kuuluvate kõigi vastaspoolte puhul;

b)

tuletislepingute puhul, kui tuletislepingute sihtüksus asub nende vastavas jurisdiktsioonis või kui aluseks olev kohustus on vastava jurisdiktsiooni riigivõlg.

10.   Kauplemisteabehoidla tagab EKPSi asjaomasele liikmele juurdepääsu selliste tuletislepingute positsiooniandmetele, mis on kõnealuse liikme emiteeritavas valuutas.

11.   Selliste vastaspoolte usaldatavusnõuete täitmise järelevalve teostamiseks, kelle suhtes kohaldatakse aruandluskohustust, tagab kauplemisteabehoidla määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud asjaomastele üksustele juurdepääsu kõigile selliste vastaspoolte tehinguandmetele.

Artikkel 3

Kolmandate riikide ametiasutused

1.   Sellise kolmanda riigi asjaomasele asutusele, kes on sõlminud liiduga määruse (EL) nr 648/2012 artikli 75 kohase rahvusvahelise lepingu, tagab kauplemisteabehoidla juurdepääsu andmetele, võttes arvesse kolmanda riigi ametiasutuse volitusi ja ülesandeid ning tehes seda kooskõlas asjaomase rahvusvahelise lepingu sätetega.

2.   Kauplemisteabehoidla tagab sellise kolmanda riigi asjaomasele asutusele, kes on kehtestanud ESMAga määruse (EL) nr 648/2012 artikli 76 kohase koostöökorra, juurdepääsu andmetele, võttes arvesse kolmanda riigi ametiasutuse volitusi ja ülesandeid ning tehes seda kooskõlas asjaomase koostöökorra sätetega.

Artikkel 4

Tegevusstandardid andmete summeerimise ja võrdlemise kohta

1.   Kauplemisteabehoidla tagab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksustele juurdepääsu andmetele vastavalt teabevahetusmenetlustele ning sõnumivahetuse ja võrdlusandmete standarditele, mida tavapäraselt kasutatakse rahvusvahelisel tasandil.

2.   Tehingu vastaspooled määravad igale tuletislepingule kordumatu tehingu tunnuskoodi, mis võimaldab kauplemisteabehoidlatel summeerida ja võrrelda andmeid erinevate kauplemisteabehoidlate lõikes.

Artikkel 5

Tegevusstandardid andmetele juurdepääsu kohta

1.   Kauplemisteabehoidla säilitab teabe seoses andmetele juurdepääsuga, mis anti määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksustele.

2.   Lõikes 1 osutatud teave hõlmab:

a)

sellise teabe ulatust, millele anti juurdepääs;

b)

viidet õiguslikele sätetele, mille alusel anti määruse (EL) nr 648/2012 ja käesoleva määruse kohaselt juurdepääs sellistele andmetele.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)  ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.

(3)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

(4)  ELT L 142, 30.4.2004, lk 12.

(5)  ELT L 326, 8.12.2011, lk 1.


Top