EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0150

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 150/2013, 19. detsember 2012 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse üksikasjad EMPs kohaldatav tekst

OJ L 52, 23.2.2013, p. 25–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 40 - 47

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/150/oj

23.2.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 52/25


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 150/2013,

19. detsember 2012,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse üksikasjad

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, (2) eriti selle artikli 56 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tuleks sätestada eeskirjad, millega määratakse kindlaks teave, mis esitatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse osana.

(2)

Kauplemisteabehoidlana registreerimist taotlev mis tahes isik peaks esitama teavet oma sisekontrolli struktuuri ja juhtimisorganite sõltumatuse kohta, et ESMA saaks hinnata, kas ühingujuhtimise struktuur tagab kauplemisteabehoidla sõltumatuse ja kas kõnealune struktuur ja sellega seotud aruandluskord on asjakohased.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrusega (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), (3) asutatud ESMA vastutab määruse (EL) nr 648/2012 VI jaotise kohase kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve eest. Selleks et ESMA saaks hinnata võimaliku kauplemisteabehoidla kõrgema juhtkonna head mainet ning kogemusi ja oskusi, peaks registreerimist taotlev kauplemisteabehoidla esitama asjakohase teabe.

(4)

Registreerimist taotlev kauplemisteabehoidla peaks esitama ESMA-le teabe, millega tõendatakse, et kauplemisteabehoidlal on oma ülesannete pidevaks täitmiseks vajalikud rahalised vahendid ning asjakohane talitluspidevuse tagamise kord.

(5)

Kui kauplemisteabehoidla tegutseb filiaalide kaudu, tuleb silmas pidada, et kuigi filiaalid ei ole eraldiseisvad juriidilised isikud, tuleks nende kohta esitada eraldi teave, et ESMA-l oleks võimalik määrata selgelt kindlaks filiaalide paiknemine organisatsiooni struktuuris, hinnata filiaalide kõrgema juhtkonna liikmete sobilikkust ja pädevust ning seda, kas olemasolevad kontrollimehhanismid ning vastavuskontrolli ja muud funktsioonid on piisavalt usaldusväärsed, et filiaali riske asjakohaselt kindlaks teha, hinnata ja juhtida.

(6)

Registreerimist taotlev kauplemisteabehoidla esitab ESMA-le teavet kõrvalteenuste või muude äriliinide kohta, mida ta pakub väljaspool oma põhitegevust, milleks on tuletislepingutest teavitamine, eelkõige pädevate asutuste teavitamine.

(7)

Selleks et ESMA saaks hinnata registreerimist taotleva kauplemisteabehoidla tehnoloogiliste süsteemide talitluspidevust ja nõuetekohast toimimist, peaks taotleja esitama ESMA-le asjaomaste tehnoloogiliste süsteemide kirjelduse ja teabe kõnealuste süsteemide juhtimise kohta. Samuti peaks taotleja kirjeldama mis tahes tegevuse edasiandmise korda, mis on tema teenuste seisukohast oluline.

(8)

Teave kauplemisteabehoidla osutatavate teenustega seotud tasude kohta on oluline selleks, et turuosalised saaksid teha teadlikku valikut, ja seega tuleks see esitada koos kauplemisteabehoidla registreerimise taotlusega.

(9)

Võttes arvesse, et kauplemisteabehoidlates hoitavaid andmeid kasutavad turuosalised ja reguleerivad asutused, tuleks kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses selgelt eristada ranged tegevusalased ja andmete säilitamise nõuded.

(10)

Teave kauplemisteabehoidla osutatavate teenustega seotud riskijuhtimismudelite kohta on oluline selleks, et turuosalised saaksid teha teadlikku valikut, ja seega tuleks see esitada koos kauplemisteabehoidla registreerimise taotlusega.

(11)

Selleks et tagada täielik juurdepääs kauplemisteabehoidlale, peaks kolmandatel teenuseosutajatel olema mittediskrimineerival alusel juurdepääs kauplemisteabehoidlas hoitavale teabele, tingimusel et andmed esitanud üksus ja asjaomased vastaspooled on andnud selleks oma nõusoleku. Seepärast peaks registreerimist taotlev kauplemisteabehoidla esitama ESMA-le teabe juurdepääsupõhimõtete ja -protseduuride kohta.

(12)

Selleks et ESMA saaks tõhusalt täita tegevuslubade andmisega seotud ülesandeid, peaks ESMA saama kogu vajaliku teabe kauplemisteabehoidlatelt, seotud kolmandatelt isikutelt ja nendelt kolmandatelt isikutelt, kellele kauplemisteabehoidlad on tööülesanded või tegevused edasi andnud. Sellist teavet on vaja registreerimistaotluse ja sellega seotud dokumentide hindamiseks või hindamise lõpuleviimiseks.

(13)

Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille ESMA esitas komisjonile.

(14)

ESMA on vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 10 viinud läbi avaliku konsultatsiooni regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust kõnealuse määruse artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

PEATÜKK 1

REGISTREERIMINE

1.   JAGU

Üldosa

Artikkel 1

Tuletislepingute kindlaksmääramine, õiguslik seisund ja liik

1.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses määratakse kindlaks taotleja ja tema kavandatavad tegevused, mille teostamiseks peab olema registreeritud kauplemisteabehoidlana.

2.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus sisaldab eelkõige järgmist teavet:

a)

taotleja ärinimi ja juriidiline aadress liidus;

b)

väljavõte asjakohasest äri- või kohturegistrist või muus vormis tõend taotleja registrijärgse asukoha ja äritegevuse valdkonna kohta taotluse esitamise kuupäeva seisuga;

c)

teave tuletislepingute liikide kohta, millega seoses taotleja soovib end registreerida;

d)

põhikiri ja vajaduse korral muud kohustuslikud dokumendid, milles on märgitud, et taotleja osutab kauplemisteabehoidla teenuseid;

e)

juhtorgani sellise koosoleku protokoll, kus juhtorgan kiitis taotluse heaks;

f)

nõuetele vastavuse eest vastutava(te) isiku(te) või vastavuskontrolliga seotud muude töötajate nimi ja kontaktandmed;

g)

tegevuskava, sealhulgas peamine äritegevuse asukoht;

h)

mis tahes tütarettevõtjate ja vajaduse korral konsolideerimisgrupi struktuuri tunnusandmed;

i)

mis tahes muud kui kauplemisteabehoidla teenused, mida taotleja kavatseb osutada;

j)

igasugune teave mis tahes laadi alustatud õigusliku, haldus-, vahekohtu- või muu kohtumenetluse kohta, milles taotleja võib olla osaline, eelkõige seoses maksu- ja maksejõuetusküsimustega ning kui sellega võivad kaasneda märkimisväärsed rahalised või mainega seotud kulud, või mis tahes lõpetatud menetluse kohta, mis võib sellegi poolest oluliselt mõjutada kauplemisteabehoidla kulusid.

3.   ESMA nõudel saadab registreerimist taotlev kauplemisteabehoidla täiendavat teavet ka registreerimistaotluse läbivaatamise ajal, kui sellist teavet on vaja selleks, et hinnata taotleja suutlikkust täita määruse (EL) nr 648/2012 artiklites 56–59 sätestatud nõudeid ning et ESMA saaks nõuetekohaselt tõlgendada ja analüüsida esitatavaid või juba esitatud dokumente.

4.   Kui taotleja arvates ei tuleks käesoleva määruse teatavat nõuet tema suhtes kohaldada, märgib kõnealune taotleja taotluses selgelt asjaomase nõude ja esitab selgituse selle kohta, miks sellist nõuet ei kohaldata.

Artikkel 2

Põhimõtted ja protseduurid

Põhimõtete või protseduuride kohta teavet esitades tagab registreerimist taotlev kauplemisteabehoidla, et põhimõtted või protseduurid sisaldavad järgmist teavet või neile on lisatud järgmine teave:

a)

teave isiku kohta, kes põhimõtete ja protseduuride heakskiitmise ja säilitamise eest vastutab;

b)

kirjeldus selle kohta, kuidas tagatakse ja jälgitakse vastavust põhimõtetele või protseduuridele, ja vastavuse eest vastutava isiku nimi;

c)

põhimõtete ja protseduuride rikkumise korral võetavate meetmete kirjeldus;

d)

teave korra kohta, mille kohaselt teavitatakse ESMAt olulisest põhimõtete või protseduuride rikkumisest, mille tagajärjeks võib olla esmase registreerimise tingimuste rikkumine.

2.   JAGU

Omandisuhted

Artikkel 3

Kauplemisteabehoidla omandisuhted

1.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse järgmine teave:

a)

kõigi selliste isikute või üksuste nimede loetelu, kellel on otse või kaudselt vähemalt 5 % registreerimist taotleva kauplemisteabehoidla kapitalist või hääleõigusest või kelle osalus võimaldab märkimisväärselt mõjutada asjaomase kauplemisteabehoidla juhtimist;

b)

kõigi selliste ettevõtjate loetelu, milles punktis a osutatud isikul on vähemalt 5 % kapitalist või hääleõigustest või mille juhtimist see isik märkimisväärselt mõjutab.

2.   Kui registreerimist taotleval kauplemisteabehoidlal on emaettevõtja, teeb kõnealune kauplemisteabehoidla järgmist:

a)

märgib juriidilise aadressi;

b)

märgib, kas emaettevõtjale on antud tegevusluba või ta on registreeritud ja kas tema üle teostatakse järelevalvet, ning juhul kui see nii on, märgib vastutava järelevalveasutuse mis tahes viitenumbri ja nime.

Artikkel 4

Omandisuhete skeem

1.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse skeem, kus on välja toodud kõik omandiseosed emaettevõtja, tütarettevõtjate ja mis tahes muude sidusüksuste või filiaalide vahel.

2.   Kõigi skeemis kajastatud lõikes 1 osutatud ettevõtjate kohta märgitakse nende täisnimi, õiguslik seisund ning juriidiline aadress.

3.   JAGU

Organisatsiooni struktuur, juhtimine ja nõuetele vastavus

Artikkel 5

Organisatsiooni skeem

1.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse organisatsiooni skeem, kus on üksikasjalikult välja toodud taotleja organisatsiooniline struktuur, sealhulgas mis tahes kõrvalteenuse kohta.

2.   Kõnealuse skeemiga esitatakse andmed olulistel ametikohtadel töötavate isikute kohta, sealhulgas kõrgemasse juhtkonda kuuluvate ja filiaalide tegevust juhtivate isikute kohta.

Artikkel 6

Äriühingu üldjuhtimine

1.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse teave sisemiste äriühingu üldjuhtimise põhimõtete ja protseduuride ning juhtivatel ametikohtadel töötavatelt inimestelt nõutava pädevuse kohta, mis kehtib tema kõrgema juhtkonna, sealhulgas juhtorgani ja tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete suhtes ning komisjonide liikmete suhtes, kui komisjonid on loodud.

2.   Kõnealune teave hõlmab kõrgema juhtkonna ja juhtorgani liikmete valimise, määramise, töötulemuste hindamise ja tagasi kutsumise kirjeldust.

3.   Kui taotleja juhindub mõnest tunnustatud äriühingu üldjuhtimise heast tavast nimetatakse kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses see tava ja esitatakse selgitused mis tahes olukordade kohta, kus taotleja sellest tavast kõrvale kaldub.

Artikkel 7

Sisekontroll

1.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse ülevaade taotleja sisekontrollist. See hõlmab teavet vastavuskontrolli funktsiooni, järelevalve funktsiooni, riskide hindamise, sisekontrollimehhanismide ja siseauditi funktsiooni korralduse kohta.

2.   Ülevaade hõlmab teavet järgmise kohta:

a)

taotleja sisekontrolli põhimõtted ja protseduurid;

b)

taotleja süsteemide sobivuse ja tulemuslikkuse seire ja hindamine;

c)

taotleja infotöötlussüsteemide kontroll ja kaitse;

d)

sisekontrolli tulemuste hindamise eest vastutavad ettevõttesisesed üksused.

3.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse taotleja siseauditi funktsiooni kohta järgmine teave:

a)

selgitus selle kohta, kuidas tema siseauditi meetodeid välja töötatakse ja rakendatakse, võttes arvesse taotleja tegevuse laadi, keerukust ja riske;

b)

kohaldamise kuupäevale järgneva kolme aasta tööplaan.

Artikkel 8

Õigusnormidele vastavus

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse järgmine teave taotleja selliste põhimõtete ja protseduuride kohta, millega tagatakse vastavus määrusele (EL) nr 648/2012:

a)

nõuetele vastavuse eest vastutavate isikute ja vastavuskontrolliga seotud muude töötajate ülesannete kirjeldus, sealhulgas teave selle kohta, kuidas tagatakse vastavuskontrolli funktsiooni sõltumatus muust äritegevusest;

b)

sisemised põhimõtted ja protseduurid, millega tagatakse, et taotleja, sealhulgas tema juhid ja töötajad, täidavad määruse (EL) nr 648/2012 sätteid, sealhulgas juhtorgani ja kõrgema juhtkonna ülesannete kirjeldus;

c)

nõuetele vastavuse eest taotleja raames vastutavate isikute või vastavuskontrolliga seotud muude töötajate koostatud kõige hiljutisem sisearuanne, kui see on olemas.

Artikkel 9

Kõrgem juhtkond ja juhtorgani liikmed

1.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse kõrgema juhtkonna ja juhtorgani iga liikme kohta järgmine teave:

a)

elulookirjelduse koopia, et saaks hinnata, kas kogemused ja teadmised on piisavad, et nõuetekohaselt täita oma kohutusi;

b)

andmed mis tahes kriminaalkaristuste kohta, mis on seotud finants- või andmesideteenuste osutamisega või pettuse või omastamisega; esitatakse eelkõige ametlik tõend, kui see on asjaomases liikmesriigis olemas;

c)

selline deklaratsioon enda hea maine kohta seoses finants- või andmesideteenuste osutamisega, kus kõrgema juhtkonna ja juhtorgani iga liige märgib, kas:

i)

teda on kriminaalkorras karistatud seoses finants- või andmesideteenuste osutamisega või pettuse või omastamisega;

ii)

temaga seoses on reguleeriv asutus või ametiasutus või allasutus teinud distsiplinaarmenetluse raames negatiivse otsuse või tema suhtes on algatatud mis tahes selline menetlus, mis ei ole veel lõpule viidud;

iii)

temaga seoses on kohtueelses tsiviilmenetluses kohtulikult tuvastatud negatiivseid asjaolusid, mis on seotud finants- või andmesideteenuste osutamisega või väärkäitumise või pettusega äritegevuse juhtimisel;

iv)

ta on olnud sellise ettevõtja juhtorgani või kõrgema juhtkonna liige, kelle registreerimise või tegevusloa on reguleeriv asutus tühistanud;

v)

temalt on võetud õigus tegutseda valdkonnas, milleks on vaja reguleeriva asutuse poolset registreerimist või tegevusluba;

vi)

ta on olnud sellise ettevõtja juhtorgani või kõrgema juhtkonna liige, kes on muutunud maksejõuetuks või likvideeritud ajal, kui see isik oli ettevõtjaga seotud, või ühe aasta jooksul pärast seda, kui isik lakkas selle ettevõtjaga seotud olemast;

vii)

ta on olnud sellise ettevõtja juhtorgani või kõrgema juhtkonna liige, kelle suhtes on reguleeriv asutus teinud negatiivse otsuse või määranud karistusi;

viii)

teda on valitsus, reguleeriv asutus või kutseorganisatsioon trahvinud, tema tegevuse peatanud, keelanud tal töötada teataval ametikohal või kohaldanud tema suhtes muid karistusi seoses pettuse või omastamisega või finants- või andmesideteenuste osutamisega;

ix)

tema suhtes kehtib direktorina töötamise keeld, keeld töötada mis tahes juhtival ametikohal, ta on vabastatud töölt või ettevõtja muult ametikohalt väärkäitumise või kuritarvituste tõttu.

d)

teave mis tahes võimaliku huvide konflikti kohta, mis kõrgemal juhtkonnal ja juhtorgani liikmetel võib olla oma ülesannete täitmisel, ja teave selliste konfliktide juhtimise kohta.

2.   Kogu teavet, mida ESMA saab lõike 1 kohaselt, kasutatakse ainult taotluse esitanud kauplemisteabehoidla registreerimiseks ja registreerimise tingimuste pideva täitmise kontrolliks.

4.   JAGU

Töötajad ja tasustamine

Artikkel 10

Personalipõhimõtted ja -protseduurid

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse järgmised põhimõtted ja protseduurid:

a)

taotleja kõrgema juhtkonna, juhtorgani liikmete ning riskijuhtimise ja kontrolli funktsiooni täitvate töötajate tasustamispõhimõtete koopia;

b)

ülevaade meetmetest, mida taotleja on võtnud üksiktöötajatele liigse tuginemise riski leevendamiseks.

Artikkel 11

Sobilikkus ja pädevus

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse taotleja töötajate kohta järgmine teave:

a)

üldine töötajate loetelu ja nende ülesanded ja kvalifikatsioon;

b)

kauplemisteabehoidla teenuste osutamisega tegelevate infotehnoloogia valdkonna töötajate üksikasjalik kirjeldus, sealhulgas iga töötaja ülesanded ja kvalifikatsioon;

c)

iga sellise isiku ülesannete ja kvalifikatsiooni kirjeldus, kes vastutab siseauditi, sisekontrolli, vastavuskontrolli, riskijuhtimise ja sisemise läbivaatamise eest;

d)

eraldatud töötajate ja tegevuse edasiandmise korra alusel tegutsevate töötajate tunnusandmed;

e)

teave kauplemisteabehoidla tegevusega seotud töötajate koolitamise ja arendamise kohta, sealhulgas mis tahes eksami või muud liiki ametliku hindamise kohta, mida töötajad peavad kauplemisteabehoidla tegevuses osalemiseks läbi tegema.

5.   JAGU

Kauplemisteabehoidla toimimiseks vajalikud rahalised vahendid

Artikkel 12

Finantsaruanded ja äriplaan

1.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse taotleja kohta järgmine finants- ja äriteave:

a)

finantsaruannete tervikkomplekt, mis on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega, mis on vastu võetud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 19. juuli 2002. aasta (EÜ) nr 1606/2002 (rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta) (4) artiklile 3;

b)

kui taotleja finantsaruannete suhtes kohaldatakse kohustuslikku auditit Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiivi 2006/43/EÜ (mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit) (5) artikli 2 lõike 1 tähenduses, peab finantsaruannetega olema kaasas ka auditiaruanne majandusaasta aruande ja konsolideeritud finantsaruande kohta;

c)

kui taotleja on auditeeritud, välisaudiitori nimi ja välisaudiitori riiklik registreerimisnumber;

d)

finantsäriplaan, millega nähakse vähemalt kolmeks aastaks ette kauplemisteabehoidla teenuste erinevad äristsenaariumid.

2.   Kui lõikes 1 osutatud varasem finantsteave ei ole kättesaadav, esitatakse kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses taotleja kohta järgmine teave:

a)

arvestuslik aruanne nõuetekohaste vahendite ja prognoositava äriseisundi kohta seisuga kuus kuud pärast registreerimist;

b)

vahefinantsaruanne, kui finantsaruanded ei ole nõutava ajavahemiku kohta veel kättesaadavad;

c)

finantsseisundi aruanne, nt bilanss, kasumiaruanne, omakapitali muutus, rahavoogude aruanne ning arvestusmeetodite kokkuvõte ja muud selgitavad märkused.

3.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse mis tahes emaettevõtja auditeeritud finantsaruanded taotluse esitamise kuupäevale eelnenud kolme majandusaasta kohta.

4.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse taotleja kohta ka järgmine finantsteave:

a)

tulevikuplaanid seoses tütarettevõtjate asutamise ja nende asukohaga;

b)

nende ärivaldkondade kirjeldus, milles taotleja kavatseb tegutseda, tuues eraldi välja mis tahes tütarettevõtjate või filiaalide tegevused.

6.   JAGU

Huvide konflikt

Artikkel 13

Huvide konfliktide juhtimine

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse põhimõtete ja protseduuride kohta, mille taotleja on kehtestatud huvide konfliktide juhtimiseks, järgmine teave:

a)

huvide konfliktide tuvastamist, juhtimist ja avalikustamist käsitlevad põhimõtted ja protseduurid ning sellise protsessi kirjeldus, mida kasutatakse tagamaks, et asjaomased isikud on kõnealustest põhimõtetest ja protseduuridest teadlikud;

b)

mis tahes muud olemasolevad meetmed ja kontrollimehhanismid, millega tagatakse, et punkti a kohased huvide konfliktide juhtimise nõuded on täidetud;

Artikkel 14

Konfidentsiaalsus

1.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse sisekord ja -mehhanismid, millega hoitakse ära võimaliku kauplemisteabehoidla hoitava teabe mis tahes kasutamine:

a)

ebaseaduslikel eesmärkidel;

b)

konfidentsiaalse teabe avalikustamiseks;

c)

kui asjaomast teavet ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.

2.   Taotlus hõlmab sellise sisekorra kirjeldust, mille kohaselt saavad töötajad loa pääseda salasõna abil ligi andmetele ning millega määratakse kindaks, mis otstarbel võivad töötajad andmetele ligi pääseda, asjaomaste andmete ulatus ja andmete kasutamise mis tahes piirangud.

3.   Registreerimist taotlev kauplemisteabehoidla esitab ESMA-le teabe andmekogu pidamise kohta, mille eesmärk on teha kindlaks andmetele ligi pääsenud töötajad, juurdepääsuaeg, asjaomaste andmete laad ja juurdepääsu eesmärk.

Artikkel 15

Huvide konfliktide nimistu ja leevendamine

1.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse ajakohastatud nimistu taotluse esitamise seisuga olemasolevatest olulistest huvide konfliktidest, mis on seotud taotleja osutatava mis tahes kõrvalteenuse või muu seotud teenusega, ning teave selle kohta, kuidas kõnealuseid konflikte juhitakse.

2.   Kui taotleja kuulub konsolideerimisgruppi, lisatakse nimistusse mis tahes olulised huvide konfliktid, mis tulenevad konsolideerimisgruppi kuuluvatest teistest üksustest, ning teave selle kohta, kuidas kõnealuseid konflikte juhitakse.

7.   JAGU

Vahendid ja protseduurid

Artikkel 16

Infotehnoloogia vahendid ja tegevuse edasiandmine

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus sisaldab kirjeldust järgmise kohta:

a)

taotleja välja töötatud süsteemid ja kasutajarakendused teenuste osutamiseks klientidele, sealhulgas mis tahes kasutusjuhendi ja sisekorra koopia;

b)

taotleja infotehnoloogia ressurssidesse investeerimise ja nende uuendamise põhimõtted;

c)

taotleja kehtestatud ülesannete edasiandmise kord ja edasi antud ülesannete taseme seire meetodid ning selliste lepingute koopia.

Artikkel 17

Kõrvalteenused

Kui taotleja, tema konsolideerimisgruppi kuuluv ettevõtja või ettevõtja, kellega taotlejal on sõlmitud oluline leping seoses kauplemis- või kauplemisjärgse teenusega, osutab või kavatseb osutada mis tahes kõrvalteenust, esitatakse kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses teave järgmise kohta:

a)

kõrvalteenused, mida taotleja või tema konsolideerimisgrupp osutab, ja mis tahes sellise lepingu kirjeldus, mille kauplemisteabehoidla võib olla sõlminud äriühingutega, kes osutavad kauplemis-, kauplemisjärgseid ja muid seonduvaid teenuseid, samuti selliste lepingute koopia;

b)

protseduurid ja põhimõtted, millega tagatakse taotleja kauplemisteabehoidlateenuste ja muude äriliinide funktsionaalne eraldamine, sealhulgas juhul, kui eraldi äriliiniga tegeleb kauplemisteabehoidla, tema valdusettevõtjale kuuluv äriühing või mis tahes muu äriühing, kellega taotlejal on sõlmitud asjakohane leping seoses kauplemis- või kauplemisjärgsete teenuste või äriliinidega.

8.   JAGU

Juurdepääsueeskirjad

Artikkel 18

Juurdepääsueeskirjade läbipaistvus

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse järgmine teave:

a)

juurdepääsuprotseduurid ja -põhimõtted, mille alusel on kasutajatel juurdepääs kauplemisteabehoidlas hoitavatele andmetele, sealhulgas sellise protsessi kirjeldus, mida kohaldatakse juhul, kui kasutajad soovivad muuta registreeritud lepinguid;

b)

koopia tingimustest, millega on kindaks määratud kasutajate õigused ja kohustused;

c)

kasutajatele kättesaadavate eri juurdepääsuvõimaluste kirjeldus, kui neid on mitu;

d)

juurdepääsuprotseduurid ja -põhimõtted, mille alusel võib teistel teenuseosutajatel olla mittediskrimineerival viisil juurdepääs kauplemisteabehoidlas hoitavale teabele, tingimusel et asjaomased vastaspooled on andnud selleks nõusoleku.

Artikkel 19

Vastavuskorra läbipaistvus ja andmete õigsus

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse teave protseduuride kohta, mille taotleja on kehtestanud, et kontrollida:

a)

teavitava vastaspoole või andmeid esitava üksuse vastavust teatamisnõuetele;

b)

esitatud teabe täpsust;

c)

kas andmeid saab kauplemisteabehoidlate vahel ühtlustada, kui vastaspooled teavitavad erinevaid kauplemisteabehoidlaid.

Artikkel 20

Hinnapoliitika läbipaistvus

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus sisaldab kirjeldust järgmise kohta:

a)

hinnapoliitika, sealhulgas mis tahes kehtivad hinnaalandused või -vähendamised ning nende tingimused;

b)

mis tahes kõrvalteenuste osutamise eest võetavate tasude struktuur, sealhulgas kauplemisteabehoidla teenuste ja kõrvalteenuste prognoositavad kulud, ning andmed meetodite kohta, mida kasutatakse, et pidada eraldi arvestust kulude kohta, mis taotlejal võivad kauplemisteabehoidla teenuste ja kõrvalteenuste osutamisel tekkida;

c)

meetodid, mida kasutatakse, et teha teave kättesaadavaks klientidele, eelkõige teavitavatele üksustele ja võimalikele klientidele, sealhulgas koopia tasustruktuurist, mille puhul on kauplemisteabehoidla teenustega ja kõrvalteenustega seotud tasud eraldi välja toodud.

9.   JAGU

Töökindlus

Artikkel 21

Operatsioonirisk

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse järgmine teave:

a)

selliste vahendite ja protseduuride üksikasjalik kirjeldus, mida kasutatakse operatsiooniriski ja muude selliste oluliste riskide kindlakstegemiseks ja maandamiseks, millele taotleja on avatud, sealhulgas mis tahes asjakohase tööjuhendi ja sisekorra koopia;

b)

omavahenditest rahastatavate selliste likviidsete netovarade kirjeldus, mida kasutatakse võimaliku üldise äritegevusest tuleneva kahju katmiseks, et jätkata teenuste osutamist, ning selliste rahaliste vahendite piisavuse hinnang, mille eesmärk on katta oluliste tegevuste või teenuste likvideerimise või ümberkorraldamisega seotud tegevuskulud vähemalt kuue kuu jooksul;

c)

taotleja talitluspidevuse kava ja selle ajakohastamise põhimõtted. Eelkõige hõlmab kava järgmist:

i)

kõik tegevusprotsessid, laiendamisprotseduurid ja seotud süsteemid, mis on olulised registreerimist taotleva kauplemisteabehoidla teenuste tagamiseks, sealhulgas mis tahes asjakohased edasi antud teenused, ning kauplemisteabehoidla strateegia, põhimõtted ja eesmärgid asjaomaste protsesside talitluspidevuse tagamiseks;

ii)

muude finantsturuinfrastruktuuri pakkujatega, sealhulgas teiste kauplemisteabehoidlatega sõlmitud kokkulepped;

iii)

kord oluliste funktsioonide osutamise minimaalse taseme tagamiseks ning asjaomaste protsesside täielikuks taastamiseks prognoositav aeg;

iv)

maksimaalne vastuvõetav tegevusprotsesside ja süsteemide taasteaeg, pidades silmas määruse (EL) nr 648/2012 artikli 9 kohast kauplemisteabehoidlale teatamise tähtaega ning andmemahtu, mida kauplemisteabehoidla peab päeva jooksul töötlema;

v)

intsidentide registreerimise ja läbivaatamise protseduurid;

vi)

testimiskava ja mis tahes testide tulemused;

vii)

olemasolevate tehniliste ja operatsiooniliste võrgukohtade arv, nende asukoht, vahendid võrreldes põhivõrgukohaga ning talitluspidevuse protseduurid juhuks, kui asjaomaseid varuvõrgukohti tuleb kasutada;

viii)

teave varuvõrgukohale juurdepääsu kohta, mis võimaldab töötajatel tagada teenuse talitluspidevuse juhul, kui põhivõrgukoht ei ole kättesaadav;

d)

sellise korra kirjeldus, millega tagatakse registreerimist taotleva kauplemisteabehoidla tegevuse jätkumine häirete korral, ning kauplemisteabehoidla teenuste kasutajate ja muude kolmandate isikute osalemine nendes.

10.   JAGU

Andmete säilitamine

Artikkel 22

Andmete säilitamise põhimõtted

1.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse teave andmete vastuvõtmise ja haldamise kohta, sealhulgas taotleja kehtestatud põhimõtete ja protseduuride kohta, millega tagatakse:

a)

esitatud teabe õigeaegne ja täpne registreerimine;

b)

et andmed säilitatakse nii internetis kui ka väljaspool seda;

c)

et andmed on talitluspidevuse tagamiseks nõuetekohaselt kopeeritud.

2.   Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse teave andmete säilitamise süsteemide ning põhimõtete ja protseduuride kohta, millega tagatakse, et teavet kohandatakse asjakohaselt ja et positsioonid arvutatakse nõuetekohaselt vastavalt õiguslikele ja regulatiivsetele nõuetele.

11.   JAGU

Andmete kättesaadavus

Artikkel 23

Andmete kättesaadavust tagavad mehhanismid

Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatakse selliste vahendite, meetodite ja kanalite kirjeldus, mida taotleja kasutab andmetele juurdepääsu hõlbustamiseks vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõigetele 1, 3 ja 5 läbipaistvuse ja andmete kättesaadavuse kohta, sealhulgas:

a)

selliste vahendite, meetodite ja kanalite kirjeldus, mida kauplemisteabehoidla kasutab selleks, et hõlbustada üldsusele juurdepääsu tema hoitavatele andmetele vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikele 1, ja andmete ajakohastamise sagedus ning mis tahes asjakohase tööjuhendi ja sisekorra koopia;

b)

selliste vahendite, meetodite ja kanalite kirjeldus, mida kauplemisteabehoidla kasutab selleks, et hõlbustada pädevatele asutustele juurdepääsu tema hoitavatele andmetele vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõigetele 3, andmete ajakohastamise sagedus ja kontrollimeetmed, mida kauplemisteabehoidla võib võtta seoses juurdepääsu kontrolli protsessiga, ning mis tahes asjakohase tööjuhendi ja sisekorra koopia;

c)

selliste vahendite, meetodite ja kanalite kirjeldus, mida kauplemisteabehoidla kasutab selleks, et hõlbustada lepingu vastaspooltele juurdepääsu tema hoitavatele andmetele vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 80 lõikele 5, ja andmete ajakohastamise sagedus ning mis tahes asjakohase tööjuhendi ja sisekorra koopia.

Artikkel 24

Taotluse õigsuse ja terviklikkuse kontroll

1.   Mis tahes teabele, mis registreerimisprotsessi käigus ESMA-le esitatakse, lisatakse kauplemisteabehoidla juhtorgani liikme ja kõrgema juhtkonna poolt allkirjastatud kiri, milles kinnitatakse, et esitatud teave on allakirjutanu parima teadmise kohaselt teabe esitamise kuupäeva seisuga õige ja täielik.

2.   Vajaduse korral lisatakse teabele ka andmete õigsust kinnitavad asjakohased äriühinguõiguslikud dokumendid.

Artikkel 25

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)  ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.

(3)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

(4)  EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1.

(5)  ELT L 157, 9.6.2006, lk 87.


Top