EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0148

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 148/2013, 19. detsember 2012 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlale esitatav miinimumteave EMPs kohaldatav tekst

OJ L 52, 23.2.2013, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 152 - 161

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/148/oj

23.2.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 52/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 148/2013,

19. detsember 2012,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlale esitatav miinimumteave

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, (2) eriti selle artikli 9 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et võimaldada paindlikkust, peaks vastaspoolel olema võimalik delegeerida lepingu andmete esitamine teisele vastaspoolele või kolmandale isikule. Samuti peaks vastaspooltel olema võimalik kokku leppida andmete esitamise delegeerimine ühisele kolmandale üksusele, sealhulgas kesksele vastaspoolele, kes esitab kauplemisteabehoidlale ühtse teabe, sealhulgas asjakohase lahtritega tabeli. Sellistel asjaoludel ja andmete kvaliteedi tagamiseks tuleks esitatud teabes viidata sellele, et andmed on esitatud mõlema vastaspoole kohta, ja teave peaks hõlmama lepingu kohta kõiki andmeid, mida oleks esitatud ka eraldi.

(2)

Selleks et vältida ebajärjekindlust ühtsetes andmetabelites, peaks tuletislepingu iga vastaspool tagama tehingu mõlema poole kokkuleppe ühtsete andmete esitamiseks. Kordumatu tehingu tunnuskood aitab kaasa andmete ühtlustamisele, kui vastaspooled esitavad teavet erinevatele kauplemisteabehoidlatele.

(3)

Selleks et vältida mitmekordset teavitamist ja vähendada üleliigset teavitamist, kus üks vastaspool või keskne vastaspool teavitab mõlema vastaspoole eest, peaks vastaspoolel või kesksel vastaspoolel olema võimalus saata kauplemisteabehoidlale üks ühine teade, mis sisaldab asjakohast teavet

(4)

Tuletislepingute hindamine on reguleerivate asutuste jaoks nende volituste täitmiseks ülimalt oluline, eelkõige finantsstabiilsuse tagamisel. Tuletislepingu turuhinnas hindamine või mudelipõhine hindamine näitab selle lepingu riski positsiooni ja suurust, samuti annab täiendavat teavet lepingu esialgse väärtuse kohta.

(5)

Iga lepingu tagatise kohta teabe kogumine on esmatähtis riskide nõuetekohase seire tagamiseks. Selleks peaksid oma tehingutele tagatise esitavad vastaspooled teavitama sellise tagatise andmetest iga tehingu kohta. Kui tagatis on arvutatud mitme lepingu netopositsiooni põhjal ja ei ole esitatud tehingupõhiselt, vaid portfellipõhiselt, peaksid vastaspooled teavitama portfelli kordumatust koodist või vastaspoole numeratsioonist. Kordumatu tunnuskood peaks kajastama eriomast portfelli, mille suhtes tagatisi vahetati, kui vastaspoolel on rohkem kui üks portfell, samuti peaks olema tagatud, et tuletislepingut saab siduda konkreetse portfelliga, mille kohta tagatist hoitakse.

(6)

Käesolev määrus tugineb ESMA poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõule, mis kajastab kauplemisteabehoidlate olulist rolli turgude läbipaistvuse suurendamisel avalikkuse ja reguleerivate asutuste huvides, ja sellega määratakse kindlaks tuletisinstrumendi liiki ja tehingu sisu käsitlevad andmed, mis esitatakse kauplemisteabehoidlale ning mida kauplemisteabehoidla kogub ja teeb kättesaadavaks.

(7)

Enne käesoleva määruse aluseks olevate tehniliste standardite eelnõu esitamist konsulteeris ESMA asjaomaste asutuste ja Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmetega. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)) (3) artiklile 10 on ESMA viinud läbi avaliku konsultatsiooni kõnealuste regulatiivsete tehniliste standardite kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 9 lõigetele 1 ja 3 esitatava teabe üksikasjad

1.   Kauplemisteabehoidlale esitatav teave sisaldab:

a)

lisa tabelis 1 sätestatud üksikasjalikku teavet lepingu vastaspoolte kohta;

b)

lisa tabelis 2 sätestatud üksikasjalikku teavet kahe vastaspoole sõlmitud tuletislepingu kohta.

2.   Lõike 1 kohaldamisel mõistetakse lepingu sõlmimise all tehingu täitmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ (4) artikli 25 lõike 3 tähenduses.

3.   Kui mõlemad vastaspooled esitavad ühe ühise teate, peab see sisaldama lisa tabelis 1 nõutud andmeid iga vastaspoole kohta eraldi. Lisa tabelis 2 nõutud teave esitatakse ainult üks kord.

4.   Kui mõlemad vastaspooled esitavad ühe ühise teate, tehakse selle kohta märge lisa tabeli 1 lahtrisse 9.

5.   Kui üks vastaspool esitab kauplemisteabehoidlale lepingu andmed teise vastaspoole nimel või kolmas üksus teavitab lepingust kauplemishoidlat mõlema vastaspoole nimel, peab teave sisaldama kõiki nõutavaid üksikasjalikke andmeid, mida oleks esitatud lepingu kohta juhul, kui teavitanud oleks iga vastaspool eraldi.

6.   Kui tuletisleping sisaldab tunnusjooni, mis on omased rohkem kui ühele lisa tabelis 2 osutatud alusvarale, tuleb enne kauplemisteabehoidla teavitamist ära märkida selline varaliik, mida vastaspooled peavad kokkuleppeliselt lepinguga kõige sarnasemaks.

Artikkel 2

Kliiritud tehingud

1.   Kui keskne vastaspool kliirib olemasolevat lepingut hiljem, teavitatakse kliiringust kui olemasoleva lepingu muutmisest.

2.   Kui leping on sõlmitud kauplemiskohas ja kliiritud keskse vastaspoolega selliselt, et üks vastaspool ei tea teise vastaspoole tunnusandmeid, märgib teavitav vastaspool keskse vastaspoole oma vastaspooleks.

Artikkel 3

Riskidest teavitamine

1.   Lisa tabeli 1 kohases tagatise teabes esitatakse andmed kõikide antud tagatiste kohta.

2.   Kui vastaspool ei anna tagatist tehingupõhiselt, teavitavad vastaspooled kauplemisteabehoidlat sellisest antud tagatisest portfellipõhiselt.

3.   Kui lepingu tagatisest teavitatakse portfellipõhiselt, esitab teavitav vastaspool kauplemisteabehoidlale portfelli tunnuskoodi seoses tagatisega, mis on antud teavitatud lepingu teisele vastaspoolele.

4.   Muu kui määruse (EL) nr 648/2012 artiklis 10 sätestatud finantssektoriväline vastaspool ei pea teavitama tagatisest ja lisa tabeli 1 kohasest lepingu turuhinnas hindamisest või mudelipõhisest hindamisest.

5.   Kui lepingu kliirib keskne vastaspool, esitab turuhinnas hindamise teabe ainult tema.

Artikkel 4

Andmekogu

Andmekogus tuleb registreerida kauplemisteabehoidlas säilitatavatesse andmetesse tehtavad muudatused ning muudatusi taotlevad isikud, kelleks võib vajaduse korral olla ka kauplemisteabehoidla ise, samuti muudatuse põhjendus, muutmise kuupäev, ajatempel ja muudatuse selge kirjeldus, sealhulgas andmete esialgne ja muudetud sisu, nagu on nõutud lisa tabeli 2 lahtrites 58 ja 59.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)  ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.

(3)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

(4)  ELT L 145, 30.4.2004, lk 1.


LISA

Kauplemisteabehoidlale esitatav teave

Tabel 1

Vastaspoole andmed

 

Lahter

Nõutud andmed

Lepingupooled

1

Teabe ajatempel

Kauplemisteabehoidlale teabe esitamise kuupäev ja aeg.

2

Vastaspoole tunnuskood

Teavitava vastaspoole kordumatu tunnuskood.

Füüsilise isiku puhul esitatakse kliendi tunnuskood.

3

Teise vastaspoole tunnuskood

Lepingu teise vastaspoole kordumatu tunnuskood. Lahter täidetakse teavitava vastaspoole seisukohast lähtudes. Füüsilise isiku puhul esitatakse kliendi tunnuskood.

4

Vastaspoole nimi

Teavitava vastaspoole ärinimi.

Lahter jäetakse tühjaks, kui vastaspoole tunnuskood juba sisaldab nõutud andmeid.

5

Vastaspoole asukoht

Teavitava vastaspoole registreeritud asukoht, sealhulgas täielik aadress, linn ja riik.

Lahter jäetakse tühjaks, kui vastaspoole tunnuskood juba sisaldab nõutud andmeid.

6

Vastaspoole tegevusvaldkond

Teavitava vastaspoole tegevusvaldkond (pangandus, kindlustus jms).

Lahter jäetakse tühjaks, kui vastaspoole tunnuskood juba sisaldab nõutud andmeid.

7

Vastaspoole kuulumine või mittekuulumine finantssektorisse

Näitab kas teavitav vastaspool on finantssektori või finantssektoriväline vastaspool määruse (EÜ) nr 648/2012 artikli 2 punktide 8 ja 9 tähenduses.

8

Maakleri tunnuskood

Kui maakler tegutseb teavitava vastaspoole vahendajana muutumata ise vastaspooleks, esitab teavitav vastaspool sellise maakleri kordumatu tunnuskoodi. Füüsilise isiku puhul esitatakse kliendi tunnuskood.

9

Teavitava üksuse tunnuskood

Kui teavitav vastaspool on teavitamise delegeerinud kolmandale isikule või teisele vastaspoolele, esitatakse selles lahtris sellise üksuse kordumatu tunnuskood. Muudel juhtudel jäetakse lahter tühjaks.

Füüsilise isiku puhul esitatakse kliendi tunnuskood, mida on vastaspool kasutanud õigusliku vormi määramisel tehingute täitmisel.

10

Kliiriva liikme tunnuskood

Kui teavitav vastaspool ei ole kliiriv liige, esitatakse tema kliiriva liikme kordumatu tunnuskood. Füüsilise isiku puhul esitatakse keskse vastaspoole määratud kliendi tunnuskood.

11

Õigustatud isiku tunnuskood

Esitatakse lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste subjektiks olev isik. Kui tehing täidetakse sellise struktuuri kaudu, nagu on usaldusfond või fond, mis esindab paljusid õigustatud isikuid, esitatakse sellise struktuuri tunnusandmed. Kui õigustatud isik ei ole selle lepingu vastaspool, esitab teavitav vastaspool sellise õigustatud isiku kordumatu tunnuskoodi või füüsilise isiku puhul kliendi tunnuskoodi, mida on kasutatud sellise isiku õigusliku vormi määramisel.

12

Kauplemisvolitused

Märgitakse, kas teavitav vastaspool tegi tehingu oma arvel (kas oma nimel või kliendi nimel) või kliendi arvel ja nimel.

13

Vastaspoole osapool

Märgitakse, kas tegemist on ostu- või müügilepinguga. Intressimääratuletislepingu puhul esindab ostupool ostja osapoolt 1 ja müügipool on müüja osapool 2.

14

Leping mitte-EMP osapoolega

Märgitakse, kas teise vastaspoole registreeritud asukoht on väljaspool EMP-d.

15

Otsene seotus äritegevuse või finantseerimistegevusega

Esitatakse teave selle kohta, kas leping on objektiivselt mõõdetaval viisil otseselt seotud äritegevuse või finantseerimistegevusega määruse (EL) nr 648/2012 artikli 10 lõike 3 tähenduses.

Lahter jäetakse tühjaks, kui teavitav vastaspool on finantssektori vastaspool määruse (EL) nr 648/2012 artikli 2 punkti 8 tähenduses.

16

Kliirimiskünnis

Esitatakse teave selle kohta, kas teavitav vastaspool on ületanud kliirimiskünnise määruse (EL) nr 648/2012 artikli 10 lõike 2 tähenduses. Lahter jäetakse tühjaks, kui teavitav vastaspool on finantssektori vastaspool määruse (EL) nr 648/2012 artikli 2 punkti 8 tähenduses.

17

Lepingu väärtus turuhinnas

Esitatakse teave lepingu turuhinnas hindamise või vajaduse korral mudelipõhise hindamise kohta määruse (EL) nr 648/2012 artikli 11 lõike 2 tähenduses.

18

Lepingu turuhinnas hindamise valuuta

Esitatakse valuuta, mida kasutatakse määruse (EL) nr 648/2012 artikli 11 lõike 2 kohasel lepingu turuhinnas hindamisel või vajaduse korral mudelipõhisel hindamisel.

19

Hindamise kuupäev

Viimase turuhinnas hindamise või mudelipõhise hindamise kuupäev.

20

Hindamise aeg

Turuhinnas hindamise või mudelipõhise hindamise aeg.

21

Hindamise tüüp

Kas hindamine toimus turuhinnas hindamise või mudelipõhise hindamise alusel.

22

Tagatis

Kas tagatis on antud.

23

Tagatisportfell

Kas tagatis on antud portfellipõhiselt. Tagatisportfelli puhul arvutatakse tagatis lepingute kogumi netopositsioonide alusel, mitte tehingupõhiselt.

24

Tagatisportfelli tunnuskood

Tagatisest portfellipõhiselt teavitamisel esitab teavitav vastaspool portfelli kordumatu tunnuskoodi.

25

Tagatise väärtus

Teavitav vastaspool esitab teisele vastaspoolele antud tagatise väärtuse. Tagatisest portfellipõhiselt teavitamisel tuleb lahtris esitada andmed kõikide portfelli tagatiste väärtuste kohta.

26

Tagatise valuuta

Täpsustatakse tagatise väärtus lahtri 25 jaoks.


Tabel 2

Üldandmed

 

Lahter

Nõutud andmed

Tuletislepingu liik

 

Jagu 2a –

lepingu liik

 

Kõik lepingud

1

Kasutatud taksonoomia

Lepingu kohta esitatakse toote tunnuskood.

 

2

Toote tunnuskood 1

Lepingu kohta esitatakse toote tunnuskood.

 

3

Toote tunnuskood 2

Lepingu kohta esitatakse toote tunnuskood.

 

4

Alusvara

Alusvara kohta esitatakse kordumatu tunnuskood. Korvi või indeksi kohta esitatakse korvi või indeksi tunnusandmed, kui kordumatut tunnuskoodi ei ole antud.

 

5

Tinglik valuuta 1

Esitatakse tinglik valuuta. Intressimääratuletislepingu puhul esitatakse tinglik valuuta pool 1.

 

6

Tinglik valuuta 2

Esitatakse tinglik valuuta. Intressimääratuletislepingu puhul esitatakse tinglik valuuta pool 2.

 

7

Ülekantav valuuta

Esitatakse ülekantav valuuta.

 

 

Jagu 2b –

tehinguandmed

 

Kõik lepingud

8

Tehingu tunnuskood

Teavitav vastaspool esitab Euroopa tasandil kokkulepitud kordumatu tehingu tunnuskoodi. Tehingu kordumatu tunnuskoodi puudumise korral tuleb see määrata ja teiste vastaspooltega kokku leppida.

 

9

Tehingu viitenumber

Teavitav üksus või enda nimel teavitav kolmas isik esitab tehingu kordumatu tunnusnumbri.

 

10

Täitmiskoht

Esitatakse täitmiskoha kordumatu tunnuskood. Börsivälise lepingu puhul märgitakse, kas instrument on kauplemisele lubatud ja sellega kaubeldakse börsiväliselt või ei ole kauplemisele lubatud ja sellega kaubeldakse börsiväliselt.

 

11

Tihendamine

Märgitakse, kas lepingut on tihendatud.

 

12

Hind/määr

Esitatakse tuletislepingu hind, vajadusel tasud ja kogunenud intressid.

 

13

Hinnanoteering

Hinna esitamise viis.

 

14

Tinglik väärtus

Esitatakse teave lepingu esialgse väärtuse kohta.

 

15

Hinnakordaja

Esitatakse finantsinstrumendi kauplemiskoguse ühikute arv. Näiteks ühe lepinguga hõlmatud tuletisinstrumentide arv.

 

16

Kogus

Rohkem kui ühest tuletislepingust teavitamisel esitatakse lepingute arv.

 

17

Lepingu sõlmimisel makstav tasu

Esitatakse lepingu sõlmimise selliste tasude suurus, mida teavitav vastaspool maksab või saab.

 

18

Ülekande liik

Näidatakse, kas leping on arveldatud füüsiliselt või rahas.

 

19

Täitmise ajatempel

Kohaldatakse artikli 1 lõiget 2.

 

20

Jõustumiskuupäev

Esitatakse lepingust tulenevate kohustuste jõustumise kuupäev.

 

21

Tähtpäev

Esitatakse teavitatud lepingu esialgne tähtpäev. Lepingu ennetähtaegset lõpetamist selles lahtris ei märgita.

 

22

Lõpetamise kuupäev

Esitatakse teavitatud lepingu lõpetamise kuupäev. Lepingu tähtpäeva ja lõpetamise kuupäeva kokkulangemisel jäetakse lahter tühjaks.

 

23

Arvelduse kuupäev

Esitatakse alusvara arvelduse kuupäev. Paljude arvelduse kuupäevade puhul võib kasutada lisalahtreid (näiteks 23 A, 23B, 23C…).

 

24

Raamlepingu liik

Teavitatava lepingu puhul raamlepingu kasutamisel esitatakse viide selle nimele (näiteks ISDA raamleping). Master Power Purchase and Sale Agreement International ForEx Master Agreement; European Master Agreement või mis tahes kohalik raamleping).

 

25

Raamlepingu tekstiversioon

Vajadusel märgitakse tehingust teavitamisel raamlepingu tekstiversiooni aastaarv (näiteks 1992, 2002,…).

 

 

Jagu 2c –

riskide maandamine / teavitamine

 

Kõik lepingud

26

Kinnitamise ajatempel

Esitatakse kinnitamise kuupäev ja aeg, nagu on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 149/2013, (1) millega määratakse kindlaks kinnitamise ajavöönd.

 

27

Kinnitamise liik

Kas leping kinnitati elektrooniliselt, mõnel teisel viisil või jäeti kinnitamata.

 

 

Jagu 2d –

kliiring

 

Kõik lepingud

28

Kliiringukohustus

Märgitakse, kas teavitamisele kuuluva lepingu suhtes kohaldatakse kliiringukohustust määruse (EL) nr 648/2012 tähenduses.

 

29

Kliiringu toimumine

Näidatakse, kas kliiring on toimunud.

 

30

Kliiringu ajatempel

Esitatakse kliiringu toimumise aeg ja kuupäev.

 

31

Keskne vastaspool

Lepingu kliirimise korral esitatakse lepingu kliirinud keskse vastaspoole kordumatu tunnuskood.

 

32

Grupisisene tehing

Märgitakse, kas lepingu puhul on tegemist grupisisese tehinguga määruse (EL) nr 648/2012 artikli 3 tähenduses.

 

 

Jagu 2e –

intressimäärad

Kogu allpool nõutud teavet sisaldavast UPIst teavitamise puhul ei pea siin nõutud teavet esitama.

Intressimääratuletisinstrumendid

33

Fikseeritud intressi pool 1

Võimaluse korral esitatakse fikseeritud intressi pool 1.

 

34

Fikseeritud intressi pool 2

Võimaluse korral esitatakse fikseeritud intressi pool 2.

 

35

Fikseeritud intressi arvestusmeetod

Võimaluse korral esitatakse fikseeritud intressi arvestusperioodi tegelik päevade arv.

 

36

Fikseeritud intressi poole maksesagedus

Võimaluse korral esitatakse fikseeritud intressi poole maksesagedus.

 

37

Ujuva intressi maksesagedus

Võimaluse korral esitatakse ujuva intressi poole maksesagedus.

 

38

Ujuva intressimäära muutmissagedus

Võimaluse korral esitatakse ujuva intressi poole intressimäära muutmissagedus.

 

39

Poole 1 ujuv intressimäär

Võimaluse korral esitatakse kasutatud intressimäärad, mida muudetakse eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemike järel ja turu tavapärase viiteintressimäära alusel.

 

40

Poole 2 ujuv intressimäär

Võimaluse korral esitatakse kasutatud intressimäärad, mida muudetakse eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemike järel ja turu tavapärase viiteintressimäära alusel.

 

 

Jagu 2f –

valuuta

Kogu allpool nõutud teavet sisaldavast UPIst teavitamise puhul ei pea siin nõutud teavet esitama.

Valuutatuletisinstrumendid

41

Valuuta 2

Esitatakse vahetusvaluuta, kui see ei lange kokku ülekandevaluutaga.

 

42

Vahetuskurss 1

Esitatakse lepinguliselt kindlaksmääratud valuutade vahetuskurss.

 

43

Valuuta forvardkurss

Esitatakse valuuta väärtuspäeva forvardkurss.

 

44

Vahetuskursi alus

Esitatakse vahetuskursi alus.

 

 

Jagu 2g –

kaubad

Kogu allpool nõutud teavet sisaldavast UPIst teavitamise puhul ei pea siin nõutud teavet esitama, välja arvatud kui teavitada tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1227/2011  (2) alusel.

Kaubatuletisinsrumendid

 

Üldine

 

 

45

Aluseks olev kaup

Märgitakse lepingu aluseks oleva kauba liik.

 

46

Kauba andmed

Esitatakse üksikasjalikud andmed lahtris 45 märgitud iga kauba kohta.

 

 

Energia

Võimaluse korral esitatakse teave, mida nõutakse määruse (EL) nr 1227/2011 alusel.

 

47

Tarnekoht või -tsoon

Esitatakse turupiirkonna tarnekoht.

 

48

Ühenduspunkt

Esitatakse transpordilepingu piirid ja piiripunktid.

 

49

Koormuse liik

Korratakse lahtrite 50–54 andmeid, et määrata kindlaks toote tarneprofiil, mis vastab päeva tarneperioodile.

 

50

Tarne alguskuupäev ja -aeg

Esitatakse tarne alguskuupäev ja -aeg.

 

51

Tarne lõppkuupäev ja -aeg

Esitatakse tarne lõppkuupäev ja -aeg.

 

52

Lepingu võimsus

Esitatakse kogus tarneajaperioodi kohta.

 

53

Koguse ühik

Esitatakse kogus tunnipõhiselt megavatt-tundides või päevapõhiselt kilovatt-päevades või tundides, mis vastab aluseks olevale kaubale.

 

54

Hind/tarneajaperioodi kogus

Võimaluse korral esitatakse hind tarneajaperioodi koguse kohta.

 

 

Jagu 2h –

optsioonid

Kogu allpool nõutud teavet sisaldavast UPIst teavitamise puhul ei pea siin nõutud teavet esitama.

Optsioonilepingud

55

Optsiooni liik

Märgitakse, kas tegemist on ostuoptsiooni- või müügioptsiooniga.

 

56

Optsiooni tüüp (võimalik täitmine)

Märgitakse, kas optsiooni saab täita üksnes kindlaksmääratud kuupäeval (Euroopa ja Aasia tüüp), eelnevalt kindlaksmääratud mitmel kuupäeval (Bermuda) või mis tahes hetkel lepingu kehtivusajal (Ameerika tüüp).

 

57

Täitmishind (ülem/alammäär)

Esitatakse optsiooni täitmishind.

 

 

Jagu 2i –

muudatused teabes

 

Kõik lepingud

58

Meetme liik

Kui teavitatakse:

esmakordselt tuletislepingust või kauplemisjärgsest sündmusest, tähistatakse see märkega „new”;

eelnevalt teavitatud tuletislepingu andmete muutmisest, tähistatakse see märkega „modify”;

ebaõigesti edastatud teabe tühistamisest, tähistatakse see märkega „error”;

olemasoleva lepingu lõpetamisest, tähistatakse see märkega „cancel”;

teavitatu lepingu tihendamisest, tähistatakse märkega „compression”;

hindamise ajakohastamisest, tähistatakse see märkega „valuation update”;

igast muust muudatusest, tähistatakse see märkega „other”.

 

59

Meetme liigi üksikasjalikud andmed

Lahtri 58 märke „other” tegemise korral esitatakse siin üksikasjalikud andmed teabe muudatuste kohta.

 


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 11.

(2)  ELT L 326, 8.12.2011, lk 1.


Top