EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1249

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1249/2012, 19. detsember 2012 , milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses nende andmete vormiga, mida kesksed vastaspooled peavad säilitama vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta EMPs kohaldatav tekst

OJ L 352, 21.12.2012, p. 32–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 144 - 151

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1249/oj

21.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 352/32


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1249/2012,

19. detsember 2012,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses nende andmete vormiga, mida kesksed vastaspooled peavad säilitama vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, (2) eriti artikli 29 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 29 lõikele 4, samuti vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 29 lõike 4 vastuvõetud delegeeritud õigusakti artiklitele 13, 14 ja 15, seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles täpsustatakse kesksete vastaspoolte säilitatavate andmete ja teabe üksikasjad, tuleks sätestada ka kõnealuste artiklite kohaselt hoitavate andmete ja teabe vorm.

(2)

Selleks et asjaomased asutused saaksid oma ülesandeid täita tõhusalt ja järjepidevalt, tuleks neile esitada andmed, mis on kesksete vastaspoolte kohta võrreldavad. Ühtse vormingu kasutamine lihtsustab ka andmete ühtlustamist kesksete vastaspoolte vahel.

(3)

Kuna teatavates olukordades peavad kesksed vastaspooled ja kauplemisteabehoidlad säilitama ja esitama sama teavet, peaks keskne vastaspool olema kohustatud säilitamise eesmärgil andmeid hoidma kauplemisteabehoidlaga samas vormingus. Finantsturu eri taristutes ühtse vormingu kasutamine muudab nende vormingute suurema kasutamise erinevatele turuosalistele lihtsamaks ja soodustab seega standardimist.

(4)

Et turuosaliste jaoks lihtsustada läbivalt automaatset töötlemist ja langetada kulusid, on oluline, et kõik kesksed vastaspooled kasutaksid nii palju kui võimalik standardseid protseduure ja andmevorminguid.

(5)

Alusvara määratlemiseks tuleks kasutada ühtset tunnuskoodi, praegu turuülene standardkood korvi alusvarade tuvastamiseks siiski puudub. Seepärast peaksid kesksed vastaspooled vähemalt märkima, et alusvara on korv ja kasutama standardsete indeksite puhul võimaluse korral rahvusvahelist väärtpaberite identifitseerimise numbrit (ISIN-kood).

(6)

Käesolev määrus tugineb Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) poolt komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõule.

(7)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)) (3) artiklile 15 viis ESMA enne nende rakenduslike tehniliste standardite esitamist, millel käesolev määrus põhineb, läbi avaliku arutelu, analüüsis võimalikku asjaomast kasu ja kulusid ning küsis arvamust määruse artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Andmete vorming

1.   Keskne vastaspool säilitab lisa tabelis 1 esitatud vormingus iga töödeldud lepingu kohta andmed, mis on sätestatud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 29 lõike 4 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakti (milles käsitletakse kesksete vastaspoolte hoitavate andmete ja teabe üksikasjadele kehtivate nõuete regulatiivseid tehnilisi standardeid) artiklis 20.

2.   Keskne vastaspool säilitab lisa tabelis 2 esitatud vormingus iga positsiooni kohta andmed, mis on sätestatud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 29 lõike 4 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakti (milles käsitletakse kesksete vastaspoolte hoitavate andmete ja teabe üksikasjadele kehtivate nõuete regulatiivseid tehnilisi standardeid) artiklis 21.

3.   Keskne vastaspool säilitab lisa tabelis 3 esitatud vormingus oma äritegevuse ja sisestruktuuriga seotud tegevuste kohta andmed, mis on sätestatud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 29 lõike 4 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakti (milles käsitletakse kesksete vastaspoolte hoitavate andmete ja teabe üksikasjadele kehtivate nõuete regulatiivseid tehnilisi standardeid) artiklis 22.

4.   Keskne vastaspool esitab pädevale asutusele andmed ja teabe lõigete 1, 2 ja 3 alusel vormingus, mis võimaldab andmete otsevoogu keskse vastaspoole ja pädeva asutuse vahel. Keskne vastaspool avab kõnealuse andmevoo kuue kuu jooksul pärast pädeva asutuse taotlust.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)  ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.

(3)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 84


LISA

Tabelid artikli 1 kohaste kohustuslikult säilitatavate andmeväljadega

Tabel 1

Töödeldud tehingute andmed

 

Lahter

Vorming

Kirjeldus

1

Teabe ajatempel

ISO 8601 kuupäevavorming / UTC ajavorming

Teabe esitamise kuupäev ja kellaaeg

2

Hind/määr

Kuni 20 numbrit, vormingus xxxx,yyyy.

Väärtpaberi või tuletislepingu hind, välja arvatud vahendustasu ja (vajaduse korral) kogunenud intress. Võlainstrumendi korral võib hinda väljendada kas valuutas või protsendina.

2a

Hinnanoteering

Nt ISO 4217 valuutakood, 3 tähte, protsent

Hinna esitamise viis

3

Tinglik valuuta

ISO 4217 valuutakood, 3 tähte

Valuuta, milles hind on väljendatud. Kui võlakirja või muu väärtpaberistatud võlakohustuse vormi korral on hind väljendatud protsendina, märgitakse ka kõnealune protsent

3a

Ülekantav valuuta

ISO 4217 valuutakood, 3 tähte

Esitatakse ülekantav valuuta

4

Kogus

Kuni 10 numbrit

Tehingu objektiks olnud finantsinstrumentide ühikute arv, võlakirjade nimiväärtuste summa või tuletislepingute arv.

5

Märge koguse kohta

Kuni 10 numbrit

Märge selle kohta, kas koguse all mõistetakse finantsinstrumentide ühikute arvu, võlakirjade nimiväärtuste summat või tuletislepingute arvu.

6

Keskse vastaspoole osapool

B=ostja / S= müüja.

 

7

Toote tunnuskood

Ajutine taksonoomia vastavalt määruse (EÜ) nr xx/2012 [andmetöötlussüsteemi projekt kauplemisteabehoidlatele esitatava kaupelmisteabe vormi ja sageduse kohta] artiklis 4 osutatud teabele, ISIN-kood või toote kordumatu tunnuskood

Lepingu kohta esitatakse selle olemasolu korral toote tunnuskood.

8

Kliiriva liikme tunnuskood

Juriidilise isiku tunnuskood (20 tähte või nubmrit), üksuse ajutine tunnuskood (20 tähte või numbrit), BIC (11 tähte või numbrit) või kliendi tunnuskood (50 tähte või numbrit)

Kui teavitav vastaspool ei ole kliiriv liige, esitatakse tema kliiriva liikme kordumatu tunnuskood. Füüsilise isiku puhul esitatakse keskse vastaspoole määratud kliendi tunnuskood.

9

Õigustatud isiku tunnuskood

Juriidilise isiku tunnuskood (20 tähte või nubmrit), üksuse ajutine tunnuskood (20 tähte või numbrit), BIC (11 tähte või numbrit) või kliendi tunnuskood (50 tähte või numbrit)

Kui õigustatud isik ei ole selle lepingu vastaspool, peab teavitav vastaspool esitama sellise õigustatud isiku kordumatu tunnuskoodi või füüsilise isik puhul kliendi tunnuskoodi, mida on kasutatud sellise isiku õigusliku vormi määramisel.

10

Lepingu ülekandnud pool (loobumise korral)

Juriidilise isiku tunnuskood (20 tähte või numbrit), üksuse ajutine tunnuskood (20 tähte või numbrit), BIC (11 tähte või numbrit) või kliendi tunnuskood (50 tähte või numbrit)

 

11

Täitmiskoht

ISO 10383 Kui see on asjakohane, turu tunnuskood; reguleeritud väärtpaberiturule kauplemisele võetud tuletislepingute puhul, millega kaubeldakse börsiväliselt, XOFF, börsiväliste tuletislepingute puhul XXXX.

Esitada tuleb selle täitmiskoha tunnuskood, kus leping täideti. Börsivälise lepingu puhul tuleb märkida, kas vastav leping on võetud kauplemisele ja sellega kaubeldakse börsiväliselt või see ei ole kauplemisele võetud ja sellega kaubeldakse börsiväliselt.

12

Vastaspoolena tegutsemise alguskuupäev

ISO 8601 kuupäevavorming

Kuupäev, mil keskne vastaspool asus tegutsema lepingu vastaspoolena.

13

Vastaspoolena tegutsemise kellaaeg

UTC ajavorming

Kellaaeg, mil keskne vastaspool lõpetas lepingu vastaspoolena tegutsemise, väljendatuna selle pädeva asutuse asukoha kohaliku aja järgi, kellele tehingu kohta teave esitatakse, ja vööndiaeg, millel teave põhineb, väljendatuna koordineeritud maailmaaja (UTC) +/- tundides.

14

Lepingu lõpetamise kuupäev

ISO 8601 kuupäevavorming

Lepingu lõpetamise päev.

15

Lepingu lõpetamise kellaaeg

UTC ajavorming

Lepingu lõpetamise kellaaeg, väljendatuna selle pädeva asutuse asukoha kohaliku aja järgi, kellele tehingu kohta teave esitatakse, ja vööndiaeg, millel teave põhineb, väljendatuna koordineeritud maailmaaja (UTC) +/- tundides.

16

Ülekande liik

C = rahas, P = füüsiliselt, O = vastaspoole vabal valikul.

Kas leping on arveldatud füüsiliselt või rahas

17

Arvelduse kuupäev

ISO 8601 kuupäevavorming

Lepingu arveldamise või sisseostu kuupäev. Rohkem kui ühe lepingu puhul võib kasutada lisalahtreid.

18

Lepingu arveldamise või sisseostu kellaaeg

UTC ajavorming

Lepingu arveldamise või sisseostu kellaaeg, väljendatuna selle pädeva asutuse asukoha kohaliku aja järgi, kellele tehingu kohta teave esitatakse, ja vööndiaeg, millel teave põhineb, väljendatuna koordineeritud maailmaaja (UTC) +/- tundides.

Andmed kliiritud lepingute algtingimuste kohta, esitada olemasolevad andmed

19

Kuupäev

ISO 8601 kuupäevavorming

Lepingu algse sõlmimise päev.

20

Kellaaeg

UTC ajavorming

Lepingu algse sõlmimise kellaaeg, väljendatuna selle pädeva asutuse asukoha kohaliku aja järgi, kellele tehingu kohta teave esitatakse, ja vööndiaeg, millel teave põhineb, väljendatuna koordineeritud maailmaaja (UTC) +/- tundides.

21

Toote tunnuskood

Ajutine andmekomplekt vastavalt määruse (EÜ) nr xx/2012 [andmetöötlussüsteemi projekt kauplemisteabehoidlatele esitatava kauplemisteabe vormi ja sageduse kohta] artiklis 4 osutatud teabele, ISIN-kood või toote kordumatu tunnuskood

Lepingu kohta esitatakse selle olemasolu korral toote kordumatu tunnuskood.

22

Alusvara

Toote kordumatu tunnuskood, ISIN-kood (12 tähte või numbrit) ja CFI (6 tähte või numbrit). Juriidilise isiku tunnuskood (20 tähte või numbrit), üksuse ajutine tunnuskood (20 tähte või numbrit), B=korv, I= indeks.

Instrumendi tunnusandmed, mida kohaldatakse väärtpaberi suhtes, mis on tuletislepingu alusvaraks, ja direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 18 alapunkti c kohase vabalt võõrandatava väärtpaberi(varem „siirdväärtpaber” suhtes.

23

Tuletislepingu liik (tuletislepingu korral)

Tuletisinstrumendi ühtne kirjeldus peab olema koostatud vastavalt ühele ühtses finantsinstrumentide liigitamise rahvusvaheliselt tunnustatud standardis esitatud kõrgema taseme kategooriale.

 

24

Instrumendi kandmine ESMA kliirimiskohustusega lepingute registrisse

Y= jah / N= ei.

 

Muu esitatav teabe, kui seda kohaldatakse

25

Koostalitleva sellise keskse vastaspoole tunnuskood, kes kliirib tehingu ühte osapoolt

Juriidilise isiku tunnuskood (20 tähte või numbrit), üksuse ajutine tunnuskood (20 tähte või numbrit), BIC (11 tähte või numbrit) või kliendi tunnuskood (50 tähte või numbrit)

 


Tabel 2

Positsiooni andmed

 

Lahter

Vorming

1

Kliiriva liikme tunnuskood

Juriidilise isiku tunnuskood, üksuse ajutine tunnuskood

2

Õigustatud isiku tunnuskood

Juriidilise isiku tunnuskood, üksuse ajutine tunnuskood või kliendi tunnuskood

3

Positsiooni hoidev koostalitlev keskne vastaspool

Juriidilise isiku tunnuskood, üksuse ajutine tunnuskood või kliendi tunnuskood

4

Positsiooni tähis

B=ostja / S= müüja.

5

Positsiooni väärtus

Kuni 10 numbrit (xxxx,yy).

6

Hind, millele lepingud on hinnatud

Kuni 10 numbrit (xxxx,yy).

7

Valuuta

ISO valuutakood.

8

Muu asjakohane teave

Vabas vormis tekst

9

Keskse vastaspoole kehtestatud tagatiste summa

Kuni 10 numbrit (xxxx,yy).

10

Keskse vastaspoole kehtestatud tagatisfondi summa

Kuni 10 numbrit (xxxx,yy).

11

Keskse vastaspoole kogutud muude finantsallikate summa

Kuni 10 numbrit (xxxx,yy).

12A

Kliiriva liikme antud tagatised viitega kliendikontole A

Kuni 10 numbrit (xxxx,yy).

13A

Kliiriva liikme antud tagatisfondi summad viitega kliendikontole A

Kuni 10 numbrit (xxxx,yy).

14A

Kliiriva liikme antud muude rahaliste vahendite summa viitega kliendikontole A

Kuni 10 numbrit (xxxx,yy).

15B

Kliiriva liikme antud tagatised viitega kliendikontole B

Kuni 10 numbrit (xxxx,yy).

16B

Kliiriva liikme antud tagatisfondi summad viitega kliendikontole B

Kuni 10 numbrit (xxxx,yy).

17B

Kliiriva liikme antud muude rahaliste vahendite summa viitega kliendikontole B

Kuni 10 numbrit (xxxx,yy).


Tabel 3

Ettevõtte andmed

 

Lahter

Vorming

Kirjeldus

1

Organisatsiooni skeem

Vabas vormis tekst

Juhtorganid ja asjaomased komiteed, kliiriv üksus, riskijuhtimise üksus ja kõik muud olulised üksused või allüksused.

Olulist osalust omavad aktsionärid või liikmed (lisada lahtrid iga aktsionäri/liikme kohta)

2

Liik

S=Aktsionär / M= liige.

 

3

Olulise osaluse liik

D= otsene / I= kaudne.

 

4

Üksuse tüüp

N= füüsiline isik / L= juriidiline isik.

 

5

Osaluse suurus

Kuni 10 numbrit (xxxx,yyyyy).

 

Muud dokumendid

6

Põhimõtted ja protseduurid, organisatsioonilistele nõuetele vastavad protsessid

Dokumendid

 

7

Juhtorgani ja vajaduse korral selle allkomiteede (vajaduse korral) ja kõrgema juhtkonna (vajaduse korral) koosolekute protokollid

Dokumendid

 

8

Riskikomitee koosolekute protokollid

Dokumendid

 

9

Kliirivate liikmete ja klientidega konsulteerimise rühma koosolekute protokollid

Dokumendid

 

10

Sise- ja välisauditiaruanded, riskijuhtimisaruanded, vastavuskontrolliaruanded, konsultatsioonifirmade aruanded

Dokumendid

 

11

Talitluspidevuse kava ja avariitaastekava

Dokumendid

 

12

Likviidsusplaan ja igapäevased likviidsusandmed

Dokumendid

 

13

Kõiki varasid ja kohustusi ning kapitalikontosid kajastavad dokumendid

Dokumendid

 

14

Saadud kaebused

Vabas vormis tekst

Iga kaebuse kohta: kaebuse esitaja nimi, aadress ja kontonumber; kaebuse saamise kuupäev; kõigi kaebuses esitatud isikute nimed; kaebuse laad; kaebuse lahendamise meetmed; kaebuse lahendamise kuupäev.

15

Teave teenuste katkemise või talitlushäirete kohta

Vabas vormis tekst

Teave teenuste mis tahes katkemise või talitlushäirete kohta, sealhulgas üksikasjalik teave aja, mõju ja parandusmeetmete kohta.

16

Teostatud järel- ja stressitestide tulemused

Vabas vormis tekst

 

17

Kirjavahetus pädevate asutuste, ESMA ja EKPSi asjaomaste liikmetega

Dokumendid

 

18

Organisatsiooniliste nõuete kohaselt saadud õiguslikud arvamused

Dokumendid

 

19

Muude kesksete vastaspooltega sõlmitud koostalitluskokkulepped (olemasolu korral)

Dokumendid

 

20

Kõigi kliirivate liikmete loetelu (määruse (EL) nr XXX/2012 artikkel 17)

Vabas vormis tekst – dokument.

Määruse (EL) nr XXX/2012 artikli 17 kohane loetelu

21

Määruse (EL) nr XXX/2012 artikliga 17 nõutud teave

Vabas vormis tekst / dokumendid

haldus- ja õigusnormid ning eeskirjad, mis käsitlevad järgmist: i) juurdepääs kesksele vastaspoolele, ii) lepingud, mille keskne vastaspool on sõlminud kliirivate liikmetega ja võimaluse piires lepingud klientidega, iii) lepingud, mida keskne vastaspool on nõus kliirima, iv) mis tahes koostalitluskokkulepped, v) tagatise ja tagatisfondi maksete kasutamine, sealhulgas positsioonide ja tagatise likvideerimine ning see, mil määral on tagatis kaitstud kolmandate isikute nõuete vastu (eristamise tase).

22

Uute algatud protsesside areng

Vabas vormis tekst

Uute teenuste pakkumise korral.


Top