EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1248

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1248/2012, 19. detsember 2012 , milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses taotlusvormiga, mida kasutatakse kauplemisteabehoidlate registreerimiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta EMPs kohaldatav tekst

OJ L 352, 21.12.2012, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 142 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1248/oj

21.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 352/30


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1248/2012,

19. detsember 2012,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses taotlusvormiga, mida kasutatakse kauplemisteabehoidlate registreerimiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, (2) eriti artikli 56 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kogu Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses esitatud teave tuleks esitada püsival andmekandjal, mis võimaldab selle säilitamist tulevikus kasutamiseks ja taasesitamiseks. Selleks et lihtsustada kauplemisteabehoidla esitatud teabe tuvastamist, peaksid kõik taotluse dokumendid olema varustatud kordumatu viitenumbriga.

(2)

Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille ESMA esitas Euroopa Komisjonile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)) (3) artiklis 15 sätestatud menetlusele.

(3)

Vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 15 on ESMA viinud läbi avaliku arutelu kõnealuste rakenduslike tehniliste standardite eelnõude kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kasu ja kulusid ning küsinud arvamust määruse artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Taotluse vorm

1.   Registreerimise taotlus esitatakse vahendil, millega salvestatakse teave püsival andmekandjal, nagu määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ (4) artikli 2 lõike 1 punktis m.

2.   Registreerimise taotlus esitatakse lisas sätestatud vormis.

3.   Kauplemisteabehoidla omistab igale esitatavale dokumendile kordumatu viitenumbri ja tagab, et esitatud teabe alusel oleks selge, millise määruse (EL) nr 648/2012 artikli 56 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktis (millega kiidetakse heaks regulatiivsed tehnilised standardid kauplemisteabehoidlate registreerimise taotluse kohta) sätestatud nõudega see on seotud, millises dokumendis kõnealune teave on esitatud, ja samuti põhjus, kui teavet ei esitata vastavalt lisa dokumendiviidete osale.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)  ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.

(3)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

(4)  ELT L 302, 17.11.2009, lk 32.


LISA

TAOTLUSE VORM

ÜLDTEAVE

Taotluse esitamise kuupäev

 

Kauplemisteabehoidla ärinimi

 

Juriidiline aadress

 

Nende tuletislepingute liigid, mille registreerimist kauplemisteabehoidla taotleb

 

Taotluse eest vastutava isiku nimi

 

Taotluse eest vastutava isiku kontaktandmed

 

Kauplemisteabehoidla nõuetele vastamise eest vastutava isiku nimi (teine isik)

 

Kauplemisteabehoidla nõuetele vastamise eest vastutava(te) isiku(te) kontaktandmed

 

Emaettevõtja tunnusandmed

 


DOKUMENDIVIITED

(Artikli 1 lõige 3)

Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 56 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakti artikkel, mis käsitleb regulatiivseid tehnilisi standardeid, milles täpsustatakse kauplemisteabehoidlate registreerimistaotluste üksikasjad

Dokumendi kordumatu tunnuskood

Dokumendi pealkiri

Dokumendi peatükk või jagu või lehekülg, kus teave on esitatud, või teabe esitamata jätmise põhjus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top