Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1247

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1247/2012, 19. detsember 2012 , milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses kauplemisteabehoidlatele esitatava kauplemisteabe vormi ja teabe esitamise sagedusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta EMPs kohaldatav tekst

OJ L 352, 21.12.2012, p. 20–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 132 - 141

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1247/oj

21.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 352/20


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1247/2012,

19. detsember 2012,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses kauplemisteabehoidlatele esitatava kauplemisteabe vormi ja teabe esitamise sagedusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta, (2) eriti artikli 9 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ebaühtluse vältimiseks tuleks seoses kõigi kauplemisteabehoidlate, vastaspoolte ja iga tüüpi tuletislepingutega järgida kauplemisteabehoidlatele vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artiklile 9 saadetud kõigi andmete puhul samu eeskirju, standardeid ja vorme. Seepärast tuleks tuletislepingute tehingute kirjeldamiseks kasutada kordumatut andmete kogumit.

(2)

Kuna börsivälised tuletislepingud ei ole tavaliselt ei üheselt tuvastatavad olemasolevate koodidega, mis on finantsturgudel laialt kasutusel, nt rahvusvahelise väärtpaberite tunnuskoodiga (ISIN), ega kirjeldatavad ISO finantsinstrumentide klassifikatsiooni (CFI) koodiga, tuleb välja töötada uus ja üldkasutatav tuvastamise meetod. Kui toote kordumatu tunnuskood on olemas ja see järgib kordumatuse, neutraalsuse, usaldusväärsuse, avatuse, skaleeritavuse ja juurdepääsu põhimõtteid, sellel on mõistlik kulubaas, see antakse asjakohase otsustusraamistiku alusel ja see on vastu võetud ELis kasutamiseks, tuleks kasutada seda. Kui sellistele nõuetele vastav toote kordumatu tunnuskood puudub, tuleks kasutada ajutist taksonoomiat.

(3)

Alusvara tuleks tuvastada ühtse tunnuskoodi alusel, kuigi praegu siiski ei olemas kogu turgu hõlmavat standardkoodi alusvara korvis tuvastamiseks. Seepärast peaksid vastaspooled vähemalt märkima, et alusvara kuulub korvi ja kasutama võimaluse korral ISIN-koodi standardnäitajate puhul.

(4)

Ühtsuse tagamiseks tuleks kõik tuletislepingute pooled tuvastada kordumatu tunnuskoodi alusel. Selleks et tagada eelkõige kooskõla makse- ja arveldussüsteemide komitee ja Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni aruandega börsiväliste tuletislepingute puhul andmete esitamise ja koondamise nõuete kohta, milles kirjeldatakse juriidilise isiku tunnuskoode kui andmete koondamise vahendit, tuleks kõigi finantssektorisse kuuluvate ja selle väliste vastaspoolte, maaklerite, kesksete vastaspoolte ja õigustatud isikute tuvastamiseks kasutada ELis kasutamiseks vastuvõetud ülemaailmset juriidilise isiku tunnuskoodi, kui see on olemas, või ajutist üksuse tunnuskoodi, ning mis tuleb kindlaks määrata otsustusraamistiku alusel, mis vastab finantsstabiilsuse nõukogu (FSB) soovitustele andmenõuete kohta. Juhul kui kaupleb agentuur, tuleks õigustatud isikud tuvastada füüsilise või juriidilise isikuna, kelle nimel leping sõlmiti.

(5)

Arvesse tuleks võtta kolmandate riikide ja samuti kauplemisteabehoidlate poolt äritegevuse alustamisel kasutatud lähenemisviisi. Selleks et tagada vastaspooltele kulutõhus lahendus ja vähendada kauplemisteabehoidlate operatsiooniriski, peaks teatamise alustamine olema sõltuvalt tuletislepingu liikidest järgjärguline, alustades kõige enam standarditud varaklassidega ja laiendades seda seejärel muudele varaklassidele. Tuletislepingud, mis olid sõlmitud enne määruse (EL) nr 648/2012 jõustumise kuupäeva, sellel päeval või pärast seda, kuid mis ei kehti teatamise alguskuupäeval või pärast seda, ei oma regulatiivsetel eesmärkidel suurt tähtsust. Nendest tuleb siiski teavitada vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 9 lõike 1 punktile a. Et tagada kõnealustel juhtudel tõhus ja proportsionaalne teavitamiskord ja võtta arvesse raskusi lõpetatud lepingute kohta andmete rekonstrueerimisel, tuleks nendest teavitamiseks ette näha pikem tähtaeg.

(6)

Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (edaspidi ESMA) esitas komisjonile.

(7)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)) (3) artiklile 15 viis ESMA enne nende rakenduslike tehniliste standardite esitamist, millel käesolev määrus põhineb, läbi avaliku arutelu, analüüsis võimalikku asjaomast kasu ja kulusid ning küsis arvamust määruse artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Tuletislepingutest teavitamise vorm

Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 9 kohane teave esitatakse käesoleva määruse lisas määratletud vormis.

Artikkel 2

Tuletislepingutest teavitamise sagedus

Nagu sätestatud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 11 lõikes 2, hinnatakse kauplemisteabehoidlatele teatatud lepingute väärtust iga päev turuhinnas või mudelipõhiselt. Kõik muud esitatava teabe üksikasjad, nagu sätestatud käesoleva määruse lisas ja regulatiivseid tehnilisi standardeid käsitleva delegeeritud õigusakti lisas, milles on täpsustatud kauplemisteabehoidlatele teatatavad miinimumandmed, mis tuleb esitada kauplemisteabehoidlale vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 9 lõikele 5, esitatakse sündmuste toimumise järel ja võttes arvesse määruse (EL) nr 648/2012 artikliga 9 eelkõige lepingu sõlmimise, muutmise või lõpetamisega seoses kehtestatud tähtaegu.

Artikkel 3

Vastaspoolte ja teiste isikute tuvastamine

1.   Teates kasutatakse juriidilise isiku tunnuskoodi, et tuvastada:

(a)

juriidilisest isikust õigustatud isik;

(b)

vahendav üksus;

(c)

keskne vastaspool;

(d)

juriidilisest isikust kliiriv liige;

(e)

juriidilisest isikust vastaspool;

(f)

andmeid esitav üksus.

2.   Kui juriidilise isiku tunnuskood puudub, märgitakse teates liidu tasandil määratletud üksuse ajutine tunnuskood, mis on:

(a)

kordumatu;

(b)

neutraalne;

(c)

usaldusväärne;

(d)

avatud;

(e)

skaleeritav;

(f)

kasutatav;

(g)

mõistliku kuluga kättesaadav;

(h)

ning kuulub asjakohase otsustamisraamistiku reguleerimisalasse.

3.   Kui puudub nii juriidilise isiku tunnuskood kui ka üksuse ajutine tunnuskood, kasutatakse võimaluse korral ISO 9362 kohast ettevõtte tunnuskoodi.

Artikkel 4

Tuletislepingute tuvastamine

1.   Teates tuvastatakse tuletisleping toote kordumatu tunnuskoodi abil, mis on:

(a)

kordumatu;

(b)

neutraalne;

(c)

usaldusväärne;

(d)

avatud;

(e)

skaleeritav;

(f)

kasutatav;

(g)

mõistliku kuluga kättesaadav;

(h)

ning kuulub asjakohase otsustamisraamistiku reguleerimisalasse.

2.   Kui tootel puudub kordumatu tunnuskood, tuvastatakse tuletisleping, kasutades kombinatsiooni ISO 6166 alusel määratud ISIN-koodist või instrumendi alternatiivsest tunnuskoodist ja ISO 10962-le vastavast CFI koodist.

3.   Kui lõikes 2 osutatud kombinatsiooni ei saa kasutada, tuvastatakse tuletislepingu tüüp järgmiselt:

(a)

tuletislepingu liik tuvastatakse ühena järgmistest:

i)

kaubatuletisinstrumendid;

ii)

krediidituletisinstrumendid;

iii)

valuutatuletisinstrumendid;

iv)

aktsiatuletisinstrumendid;

v)

intressituletisinstrumendid;

vi)

muud tuletisinstrumendid.

(b)

tuletislepingu tüüp tuvastatakse ühena järgmistest:

i)

hinnavahelepingud;

ii)

tähtpäevaintressiga lepingud;

iii)

forvardlepingud;

iv)

futuurlepingud;

v)

optsioonilepingud;

vi)

vahetuslepingud;

vii)

muud lepingud.

(c)

tuletislepingute puhul, mis ei kuulu ühtegi konkreetsesse tuletislepingute liiki ega tüüpi, koostatakse teade tuletislepingute sellise liigi või tüübi alusel, mis vastaspoolte kokkuleppel sarnaneb tuletislepingule kõige enam.

Artikkel 5

Tuletislepingutest teavitamise alguskuupäev

1.   Krediidituletislepingutest ja intressituletislepingutest teavitamise tähtaeg on järgmine:

(a)

1. juuli 2013, kui vastava tuletisinstrumentide liigi kauplemisteabehoidla on registreeritud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 55 alusel enne 1. aprilli 2013;

(b)

90 päeva pärast teatava tuletisinstrumentide liigi jaoks kauplemisteabehoidla registreerimist määruse (EL) nr 648/2012 artikli 55 alusel, kui selle konkreetse tuletisinstrumentide liigi jaoks ei ole 1. aprillil 2013 või enne seda määruse (EL) nr 648/2012 artikli 55 alusel registreeritud ühtegi kauplemisteabehoidlat;

(c)

1. juuli 2015, kui selle konkreetse tuletisinstrumentide liigi jaoks ei ole registreeritud kauplemisteabehoidlat määruse (EL) nr 648/2012 artikli 55 alusel 1. juuliks 2015. Teatamiskohustus algab kõnealusel kuupäeval ja lepingutest teatatakse vastavalt kõnealuse määruse artikli 9 lõikele 3 ESMA-le, kuni selle konkreetse tuletislepingute liigi jaoks registreeritakse kauplemisteabehoidla.

2.   Sellistest tuletislepingutest teavitamise tähtaeg, millele ei ole osutatud lõikes 1:

(a)

1. jaanuar 2014, kui selle konkreetse tuletisinstrumentide liigi kauplemisteabehoidla on registreeritud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 55 alusel enne 1. oktoobrit 2013;

(b)

90 päeva pärast teatava tuletisinstrumentide liigi jaoks kauplemisteabehoidla registreerimist määruse (EL) nr 648/2012 artikli 55 alusel, kui selle konkreetse tuletisinstrumentide liigi jaoks ei ole 1. oktoobril 2013 või enne seda määruse (EL) nr 648/2012 artikli 55 alusel registreeritud ühtegi kauplemisteabehoidlat;

(c)

1. juuli 2015, kui selle konkreetse tuletisinstrumentide liigi jaoks ei ole registreeritud kauplemisteabehoidlat määruse (EL) nr 648/2012 artikli 55 alusel 1. juuliks 2015. Teavitamiskohustus algab kõnealusel kuupäeval ja lepingutest teavitatakse vastavalt kõnealuse määruse artikli 9 lõikele 3 ESMAt, kuni selle konkreetse tuletislepingute liigi jaoks registreeritakse kauplemisteabehoidla.

3.   Sellistest tuletislepingutest, mis kehtisid 16. augustil 2012 ja kehtivad veel lepingutest teavitamise alguskuupäeval, teavitatakse kauplemisteabehoidlat 90 päeva jooksul alates konkreetsest tuletisinstrumentide liigist teavitamise alguse kuupäevast.

4.   Sellistest tuletislepingutest, mis:

(a)

sõlmiti enne 16. augustit 2012 ja mis kehtisid veel 16. augustil 2012, või

(b)

sõlmiti 16. augustil 2012 või pärast seda,

ning mis ei kehti teavitamise alguskuupäeval või pärast seda, teavitatakse kauplemisteabehoidlat 3 aasta jooksul alates konkreetsest tuletislepingute liigist teavitamise alguskuupäevast.

5.   Regulatiivseid tehnilisi standardeid käsitleva selle delegeeritud õigusakti artiklis 3, milles täpsustatakse kauplemisteabehoidlale määruse (EL) nr 648/2012 artikli 9 lõike 5 kohaselt esitada tulevad miinimumandmed, osutatud teabe esitamise alguskuupäeva lükatakse edasi 180 päeva.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata

(2)  ELT L 201, 27.7.2012.

(3)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.


LISA

Tabel 1

Vastaspoole andmed

 

Lahter

Vorming

 

Lepingu pooled

 

1

Teabe ajatempel

ISO 8601 kuupäevavorming / UTC ajavorming

2

Vastaspoole tunnuskood

Juriidilise isiku tunnuskood (20 tähte või numbrit), üksuse ajutine tunnuskood (20 tähte või numbrit), BIC (11 tähte või numbrit) või kliendi tunnuskood (50 tähte või numbrit)

3

Teise vastaspoole tunnuskood

Juriidilise isiku tunnuskood (20 tähte või numbrit),

üksuse ajutine tunnuskood (20 tähte või numbrit),

BIC (11 tähte või numbrit) või

kliendi tunnuskood (50 tähte või numbrit).

4

Vastaspoole nimi

100 numbrit või tähte või jäetakse tühjaks juriidilise isiku tunnuskoodi olemasolu korral.

5

Vastaspoole asukoht

500 numbrit või tähte või jäetakse tühjaks juriidilise isiku tunnuskoodi olemasolu korral.

6

Vastaspoole tegevusvaldkond

Taksonoomia:

A

=

kindlustusandja, kellel on direktiivi 2002/83/EÜ kohane tegevusluba;

C

=

krediidiasutus, kellel on direktiivi 2006/48/EÜ kohane tegevusluba;

F

=

direktiivi 2004/39/EÜ kohane investeerimisühing;

I

=

kindlustusandja, kellel on direktiivi 73/239/EMÜ kohane tegevusluba;

L

=

Alternatiivne investeerimisfond, mida valitseb alternatiivse investeerimisfondi valitseja, kellel on tegevusluba või kes on registreeritud vastavalt direktiivile 2011/61/EL;

O

=

tööandjapensioni kogumisasutus direktiivi 2003/41/EÜ artikli 6 punkti a tähenduses;

R

=

edasikindlustusandja, kellel on direktiivi 2005/68/EÜ kohane tegevusluba;

U

=

eurofond ja tema fondivalitseja, kellel on direktiivi 2009/65/EÜ kohane tegevusluba; või

jäetakse tühjaks juriidilise isiku tunnuskoodi olemasolu korral või finantssektorivälise vastaspoolte puhul.

7

Vastaspoole kuulumine või mittekuulumine finantssektorisse

F= finantssektori vastaspool, N= finantssektoriväline vastaspool

8

Maakleri tunnuskood

Juriidilise isiku tunnuskood (20 tähte või numbrit),

üksuse ajutine tunnuskood (20 tähte või numbrit),

BIC (11 tähte või numbrit) või kliendi tunnuskood (50 tähte või numbrit).

9

Teavitava üksuse tunnuskood

Juriidilise isiku tunnuskood (20 tähte või numbrit),

üksuse ajutine tunnuskood (20 tähte või numbrit),

BIC (11 tähte või numbrit) või

kliendi tunnuskood (50 tähte või numbrit).

10

Kliiriva liikme tunnuskood

Juriidilise isiku tunnuskood (20 tähte või numbrit),

üksuse ajutine tunnuskood (20 tähte või numbrit),

BIC (11 tähte või numbrit) või

kliendi tunnuskood (50 tähte või numbrit).

11

Õigustatud isiku tunnuskood

Juriidilise isiku tunnuskood (20 tähte või numbrit),

üksuse ajutine tunnuskood (20 tähte või numbrit),

BIC (11 tähte või numbrit) või

kliendi tunnuskood (50 tähte või numbrit).

12

Kauplemisvolitused

P= oma arvel kaupleja, A= Volitatud kaupleja.

13

Vastaspoole osapool

B= ostja, S= müüja.

14

Leping mitte-EMP osapoolega

Y= jah, N= ei.

15

Otsene seotus äritegevuse või finantseerimistegevusega

Y= jah, N= ei.

16

Kliirimiskünnis

Y= üle, N= alla.

17

Lepingu väärtus turuhinnas

Kuni 20 numbrit vormingus xxxx,yyyyy.

18

Lepingu turuhinnas hindamise valuuta

Nt ISO 4217 valuutakood, 3 tähte.

19

Hindamise kuupäev

ISO 8601 kuupäevavorming.

20

Hindamise aeg

UTC ajavorming.

21

Hindamise tüüp

M= turuhinnas / O= turuväärtuse hindamise mudel alusel.

22

Tagatis

U= tagatiseta, PC= osalise tagatisega, OC= ühesuunalise tagatisega või FC= täieliku tagatisega.

23

Tagatisportfell

Y= jah, N= ei.

24

Tagatisportfelli tunnuskood

Kuni 10 numbrit.

25

Tagatise väärtus

Antud tagatise kogusumma; Kuni 20 numbrit vormingus xxxx,yyyyy.

26

Tagatise valuuta

Täpsustada lahtri 25 valuuta; ISO 4217 valuutakood, 3 tähte.


Tabel 2

Üldandmed

 

Lahter

Vorming

Tuletislepingu liik

 

Jagu 2a – Lepingu liik

 

Kõik lepingud

1

Kasutatud taksonoomia

Märkida kasutatud taksonoomia:

U= oote tunnuskood [Euroopas vastuvõetud]

Formula

E= ajutine taksonoomia

 

2

Toote tunnuskood 1

Kui tähis= U

Toote tunnuskood, määratakse hiljem

Kui tähis= I

ISIN või AII,

12 tähte või numbrit

Kui tähis= E:

Tuletislepingu klass

CO

=

kaup

CR

=

krediit

CU

=

valuuta

EQ

=

aktsia

IR

=

intressimäär

OT

=

muu

 

3

Toote tunnuskood 2

Kui tähis= U

tühi

Kui tähis= I

CFI, 6 tähte

Kui tähis= E:

Tuletisinstrumendi liik

CD

=

hinnavahelepingud

FR

=

tähtpäevaintressiga lepingud

FU

=

futuurlepingud

FW

=

forvardlepingud

OP

=

optsioonilepingud

SW

=

vahetuslepingud

OT

=

muud lepingud

 

4

Alusvara

ISIN (12 tähte või numbrit);

juriidilise isiku tunnuskood (20 tähte või numbrit);

üksuse ajutine tunnuskood (20 tähte või numbrit),

toote kordumatu tunnuskood (Määratakse hiljem);

B= korv;

I= indeks.

 

5

Tinglik valuuta 1

ISO 4217 valuutakood, 3 tähte.

 

6

Tinglik valuuta 2

ISO 4217 valuutakood, 3 tähte.

 

7

Ülekantav valuuta

ISO 4217 valuutakood, 3 tähte.

 

 

Jagu 2b – Tehinguandmed

 

Kõik lepingud

8

Tehingu tunnuskood

Kuni 52 tähte või numbrit.

 

9

Tehingu viitenumber

Kuni 40 tähte või numbrit

 

10

Täitmiskoht

ISO 10383 turu tunnuskood (MIC), 4 tähte.

Kui vajalik, XOFF reguleeritud väärtpaberiturul kauplemisele lubatud, kuid börsiväliselt kaubeldud, või XXXX börsiväliste tuletislepingute kohta.

 

11

Tihendamine

Y= kui lepingut on tihendatud; N= kui lepingut ei ole tihendatud;

 

12

Hind/määr

Kuni 20 numbrit vormingus xxxx,yyyyy.

 

13

Hinnanoteering

Nt ISO 4217 valuutakood, 3 tähte, protsent.

 

14

Tinglik väärtus

Kuni 20 numbrit vormingus xxxx,yyyyy.

 

15

Hinnakordaja

Kuni 10 numbrit.

 

16

Kogus

Kuni 10 numbrit.

 

17

Lepingu sõlmimisel makstav tasu

Teavitava vastaspoole tehtud maksete puhul kuni 10 numbrit vormingus xxxx,yyyyy, ning teavitava vastaspoole saadud maksete puhul vormingus xxxx,yyyyy.

 

18

Ülekande liik:

C = rahas, P = füüsiliselt, O = vastaspoole vabal valikul.

 

19

Täitmise ajatempel

ISO 8601 kuupäevavorming / UTC ajavorming

 

20

Jõustumiskuupäev

ISO 8601 kuupäevavorming.

 

21

Tähtpäev

ISO 8601 kuupäevavorming.

 

22

Lõpetamise kuupäev

ISO 8601 kuupäevavorming.

 

23

Arvelduse kuupäev

ISO 8601 kuupäevavorming.

 

24

Raamlepingu liik

Vajaduse korral vabas vormis tekst kuni 50 tähemärki, märkides kasutatud raamlepingu nime.

 

25

Raamlepingu tekstiversioon

Aasta, xxxx.

 

 

Jagu 2c – Riskide maandamine / teavitamine

 

Kõik lepingud

26

Kinnitamise ajatempel

ISO 8601 kuupäevavorming, UTC ajavorming.

 

27

Kinnitamise liik

Y= mitteelektrooniliselt kinnitatud, N= kinnitamata, E= elektrooniliselt kinnitatud.

 

 

Jagu 2d - kliirimine

 

Kõik lepingud

28

Kliiringukohustus

Y= jah, N= ei.

 

29

Kliiritud

Y= jah, N= ei.

 

30

Kliiringu ajatempel

ISO 8601 kuupäevavorming / UTC ajavorming

 

31

Keskse vastaspoole tunnuskood

Juriidilise isiku tunnuskood (20 tähte või numbrit), selle puudumise korral üksuse ajutine tunnuskood (20 tähte või numbrit), selle puudumise korral BIC (11 tähte või numbrit).

 

32

Grupisisene tehing

Y= jah, N= ei.

 

 

Jagu 2e – Intressimäärad

 

Intressimääratuletisinstrumendid

33

Fikseeritud intressi pool 1

Numbrid vormingus xxxx,yyyyy.

 

34

Fikseeritud intressi pool 2

Numbrid vormingus xxxx,yyyyy.

 

35

Fikseeritud intressi arvestusmeetod

Tegelik/365, 30B/360 või muu

 

36

Fikseeritud intressi poole maksesagedus

Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis kirjeldab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust, nt 10D, 3M, 5Y.

 

37

Ujuva intressi maksesagedus

Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis kirjeldab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust, nt 10D, 3M, 5Y.

 

38

Ujuva intressimäära muutmissagedus

D= Ajaperioodi täisarvuline kordaja, mis kirjeldab vastaspoolte maksete vahetamise sagedust, nt 10D, 3M, 5Y.

 

39

Poole 1 ujuv intressimäär

Ujuva intressimäära nimi, nt 3M Euribor.

 

40

Poole 2 ujuv intressimäär

Ujuva intressimäära nimi, nt 3M Euribor.

 

 

Jagu 2f – Valuutavahetus

 

Valuutatuletislepingud

41

Valuuta.2

ISO 4217 valuutakood, 3 tähte.

 

42

Vahetuskurss 1

Kuni 10 numbrit vormingus xxxx,yyyyy.

 

43

Valuuta forvardkurss

Kuni 10 numbrit vormingus xxxx,yyyyy.

 

44

Vahetuskursi alus

Nt EUR/USD või USD/EUR.

 

 

Jagu 2g – Kaubad

Kogu allpool nõutud teavet sisaldavast toote kordumatust tunnuskoodist teavitamise puhul ei pea siin nõutud teavet esitama, välja arvatud kui teavitada tuleb määruse (EL) nr 1227/2011 alusel

Kaubatuletisinstrumendid

Üldsätted

45

Aluseks olev kaup

AG= põllumajandus

EN= energia

FR= veos

ME= metallid

IN= indeks

EV= keskkond

EX= eksootika

 

46

Kauba andmed

Põllumajanduslik

GO= teravili, seemned

DA= piimatooted

LI= kariloomad

FO= metsandustooted

SO= kulukaubad

Energia

OI= nafta

NG= maagaas

CO= süsi

EL= elektrienergia

IE= Arbitraažitehing

Metallid

PR= väärismetallid

NP= mitteväärismetallid

Keskkond

WE= ilm

EM= heide

 

Energia

47

Tarnekoht või -tsoon

EIC-kood, 16 tähte või numbrit.

 

48

Ühenduspunkt

Vabas vormis tekst, kuni 50 tähemärki.

 

49

Koormuse liik

Korratakse lahtrite 50–54 andmeid, et määrata kindlaks toote tarneprofiil, mis vastab päeva tarneperioodile;

BL= põhikoormus

PL= tippkoormus

OP= madal koormus

BH= blokktunnid

OT= muu

 

50

Tarne alguskuupäev ja -aeg

ISO 8601 kuupäevavorming / UTC ajavorming

 

51

Tarne alguskuupäev ja -aeg

ISO 8601 kuupäevavorming / UTC ajavorming

 

52

Lepingu võimsus

Vabas vormis tekst, kuni 50 tähemärki.

 

53

Koguse ühik

Kuni 10 numbrit vormingus xxxx,yyyyy.

 

54

Hind/tarneajavahemiku kogus

Kuni 10 numbrit vormingus xxxx,yyyyy.

 

 

Jagu 2h – Optsioonid

 

Optsioonilepingud

55

Optsiooni liik

P= müügioptsioon, C= ostuoptsioon.

 

56

Optsiooni tüüp (võimalik täitmine)

A= Ameerika, B= Bermuda, E= Euroopa, S= Aasia.

 

57

Täitmishind (kõrge/madal määr)

Kuni 10 numbrit vormingus xxxx,yyyyy.

 

 

Muudatused lepingus Jagu 2i –

 

Kõik lepingud

58

Toimingu liik

N= uus

M= muudatus

E= viga

C= tühistamine

Z= tihendamine

V= hindamise ajakohastamine

O= muu.

 

59

Toimingu üksikasjad

Vabas vormis tekst, kuni 50 tähemärki.

 


Top