EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0771

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 771/2014, 14. juuli 2014, milles sätestatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad rakenduskavade näidise, teatavate kalapüügi- ja vesiviljelustoodete püüdmisel, kasvatamisel, töötlemisel ja turustamisel äärepoolseimate piirkondade käitajatel tekkinud lisakulude hüvitamise kavade struktuuri, finantsandmete edastamise näidise, eelhindamise aruannete sisu ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi raames esitatavate hindamiskavade miinimumnõuete kohta

OJ L 209, 16.7.2014, p. 20–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/771/oj

16.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 209/20


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 771/2014,

14. juuli 2014,

milles sätestatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad rakenduskavade näidise, teatavate kalapüügi- ja vesiviljelustoodete püüdmisel, kasvatamisel, töötlemisel ja turustamisel äärepoolseimate piirkondade käitajatel tekkinud lisakulude hüvitamise kavade struktuuri, finantsandmete edastamise näidise, eelhindamise aruannete sisu ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi raames esitatavate hindamiskavade miinimumnõuete kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011, (1) eriti selle artikli 18 lõiget 3, artikli 72 lõiget 3, artikli 98 lõiget 2 ja artikli 115 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et tagada ühetaolised tingimused määruse (EL) nr 508/2014 rakendamisel, on vaja võtta vastu sätted, milles määratakse kindlaks:

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist („EMKF”) kaasrahastatavaid meetmeid hõlmavate rakenduskavade esitamise näidis;

teatavate kalapüügi- ja vesiviljelustoodete püüdmisel, kasvatamisel, töötlemisel ja turustamisel ELi toimimise lepingu artiklis 349 osutatud liidu äärepoolseimate piirkondade käitajatel tekkivate lisakulude hüvitamise kavade („hüvitiskavad”) struktuur;

näidis liikmesriikide sellise finantsteabe edastamiseks, mis on seotud prognoositava summaga, mille kohta nad eeldatavalt maksetaotlusi esitavad;

rakenduskavade eelhindamise aruannetes sisalduvad elemendid; ning

kavade miinimumnõuded rakenduskavade hindamiseks programmitöö perioodi jooksul.

(2)

Need sätted on omavahel tihedalt seotud, kuna need käsitlevad Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi raames liikmesriikide esitatavate rakenduskavade ja hüvitiskavade sisu ja esituse viisi eri aspekte. Selleks et tagada nende samal ajal jõustuvate sätete vajalik kooskõla ja hõlbustada nende kohaldamist korraldusasutuse poolt, on soovitav lisada kõnealused sätted käesolevasse määrusesse.

(3)

Rakenduskavade näidis peaks aitama ühtlustada andmete esitamist rakenduskava igas jaos. See on vajalik, et tagada teabe järjepidevus ja võrreldavus ning et seda saaks vajaduse korral koondada.

(4)

Rakenduskavade näidise alusel töötatakse välja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 (2) artikli 74 lõikes 4 osutatud elektrooniline andmevahetussüsteem rakenduskavade osas. Seega tuleks selle näidisega näha ette, kuidas rakenduskavade andmeid sisestatakse elektroonilisse teabevahetussüsteemi. Siiski ei tohiks see mõjutada rakenduskavade lõplikku esitamist, sealhulgas teksti ja tabelite kuju, sest elektrooniline teabevahetussüsteem võimaldab süsteemi sisestatud andmeid mitmeti struktureerida ja esitada.

(5)

Rakenduskavade esitamise näidis peaks kajastama rakenduskava sisu vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artiklile 18 ja määruse (EL) nr 1303/2013 artiklile 27. Et tagada andmete sisestamisel ühetaolised tingimused, peaks näidisega olema ette nähtud elektroonilise andmevahetussüsteemi iga välja tehnilised kirjeldused. Lisaks struktureeritud andmetele tuleks näidisega ette näha võimalus esitada struktureerimata teavet kohustuslike või mittekohustuslike lisadena. Nende lisade puhul ei ole tehnilisi kirjeldusi vaja kindlaks määrata.

(6)

Määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 72 on sätestatud, et asjaomased liikmesriigid esitavad komisjonile kava, mille alusel hüvitatakse lisakulud, mis tekivad Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 349 osutatud äärepoolseimate piirkondade käitajatel teatavate kala- või vesiviljelustoodete püüdmisel, kasvatamisel, töötlemisel ja turustamisel.

(7)

Määruse (EL) nr 508/2014 artikliga 73 on ette nähtud, et need hüvitiskavad peaksid sisaldama ka teavet seoses riigiabiga, mida liikmesriigid annavad täiendava rahastamise vormis hüvituskavade rakendamiseks.

(8)

Hüvituskava struktuur peaks tagama teabe järjepidevuse ja kvaliteedi, minimaalse üksikasjalikkuse ja standardvormi. Lisaks peaks see võimaldama asjaomaseid piirkondi ja rakendusaastaid võrrelda.

(9)

Hüvitiskava struktuur peaks sisaldama iga äärepoolseima piirkonna kohta abikõlblike kalandus- ja vesiviljelustoodete ning ettevõtjate liigi loetelu, millele on osutatud määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 70.

(10)

Hüvitiskava struktuur peaks sisaldama ka hüvitise suurust, mis on arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artiklile 71.

(11)

Määruse (EL) nr 508/2014 artikliga 98 on ette nähtud, et liikmesriigid edastavad komisjonile elektrooniliselt selle summa prognoosi, mille saamiseks nad kavatsevad esitada maksetaotlused jooksval ja järgneval majandusaastal.

(12)

Sellise prognoosi esitamiseks liikmesriikides kasutav näidis peaks tagama, et ühetaoline teave on komisjonile kättesaadav õigeaegselt, et võimaldada liidu finantshuvide kaitset, pakkuda vahendeid kava tõhusaks rakendamiseks ja finantsjuhtimise hõlbustamiseks.

(13)

Vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artiklile 55 on liikmesriigid kohustatud tegema eelhindamisi, et parandada iga kava väljatöötamise kvaliteeti. Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 55 lõikega 2 nõutakse, et nimetatud eelhindamine esitatakse komisjonile kavaga ühel ajal koos kommenteeritud kokkuvõttega. Eelhindamise aruannetes sisalduvad andmed vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artikli 115 lõikele 1 peaksid võimaldama andmete vajalikku ühtlustamist, et võimaldada komisjonil teha liidu tasandil eelhindamise aruannete kokkuvõte, mida nõutakse määruse (EL) nr 508/2014 artikliga 118.

(14)

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 56 kohaselt peab korraldusasutus koostama hindamiskava rakenduskava hindamiseks programmitöö perioodi jooksul. Määruse (EL) nr 508/2014 artikli 18 lõike 1 punktiga j on nõutav, et hindamiskava tuleb rakenduskavadele lisada. Hindamiskava miinimumnõuded peaksid võimaldama komisjonil kontrollida, et kavaga ette nähtud hindamistegevus ja -ressursid on realistlikud ning võimaldavad liikmesriikidel täita hindamisnõudeid, mis on esitatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 54 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 56 lõigetes 2 ja 3.

(15)

Et käesolevas määruses sätestatud meetmeid oleks võimalik viivitamata kohaldada, peaks määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(16)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakenduskavade sisu esitamine

Rakenduskava sisu, mida on kirjeldatud määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 18, esitatakse vastavalt näidisele, mis on esitatud käesoleva määruse I lisas.

Artikkel 2

Äärepoolseimate piirkondade hüvituskava struktuur

Äärepoolseimate piirkondade hüvituskava struktuur, mis on ette nähtud määruse (EL) nr 508/2014 artikliga 72, on esitatud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 3

Finantsandmete edastamise näidis

Finantsandmete esitamisel komisjonile vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artiklile 98 peavad liikmesriigid kasutama käesoleva määruse III lisas esitatud näidist.

Artikkel 4

Eelhindamise sisu

Määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 55 osutatud eelhindamine lisatakse rakenduskavale aruandena, mis sisaldab järgmisi elemente:

a)

kommenteeritud kokkuvõte inglise keeles;

b)

kommenteeritud kokkuvõte asjaomase liikmesriigi keeles või keeltes;

c)

käesoleva määruse IV lisas esitatud konkreetsed elemendid.

Artikkel 5

Hindamiskava miinimumnõuded

Hindamiskava miinimumnõuded, mis on ette nähtud määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 56, on esitatud käesoleva määruse I lisa punktis 10.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuli 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 149, 20.5.2014, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).


I LISA

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskavade näidis

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Pealkiri

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Versioon

<0.3 type="N" input="G">

Esimene aasta

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Viimane aasta

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Toetuskõlblik alates

<0.6 type="D" input="G">

Toetuskõlblik kuni

<0.7 type="D" input="G">

Euroopa Komisjoni otsuse number

<0.8 type="S" input="G">

Euroopa Komisjoni otsuse kuupäev

<0.9 type="D" input="G">

1.   RAKENDUSKAVA ETTEVALMISTAMINE JA PARTNERITE KAASAMINE

1.1.   Rakenduskava ettevalmistamine ja partnerite kaasamine (määruse (EL) nr 508/2014 artikli 17 lõige 2)

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2.   Eelhindamise tulemus (määruse (EL) nr 508/2014 artikli 18 lõike 1 punkti b alapunkt ii)

1.2.1.   Eelhindamisprotsessi kirjeldus

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2.   Ülevaade eelhindajate soovitustest ja nende järgimise lühikirjeldus

Teema [Komisjoni poolt eelnevalt kindlaks määratud]]

Soovitus

Kuidas soovitust järgiti või miks seda arvesse ei võetud

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

…..

…..

2.   SWOT JA VAJADUSTE KINDLAKSMÄÄRAMINE (MÄÄRUSE (EL) NR 508/2014 ARTIKLI 18 LÕIGE 1)

2.1.   SWOT-analüüs ja vajaduste kindlaksmääramine

Allpool esitatud tabel tuleb uuesti esitada iga asjakohase EMKFi liidu prioriteedi kohta

EMKFi liidu prioriteet

EMKFi liidu prioriteedi pealkiri < 2.1 type="S" input="S">]

Tugevad küljed

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Nõrgad küljed

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Võimalused

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Ohud

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Vajaduste kindlaksmääramine SWOT-analüüsi põhjal

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

SWOT-analüüsi kooskõla vesiviljelust käsitleva mitmeaastase riikliku strateegiakavaga (2)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

SWOT-analüüsi kooskõla edusammudega hea keskkonnaseisundi saavutamisel merestrateegia väljatöötamise ja rakendamise abil

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Töökohtade, keskkonna, kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise ning innovatsiooni edendamisega seotud erivajadused

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2.   Esialgset olukorda kirjeldavad taustanäitajad

Allpool esitatud tabel tuleb uuesti esitada iga asjakohase EMKFi liidu prioriteedi kohta

EMKFi liidu prioriteet

EMKFi liidu prioriteedi pealkiri <2.2 type="S" input="S">

Esialgset olukorda kirjeldav taustanäitaja

Baasaasta

Väärtus

Mõõtühik

Teabe allikas

Märkused/põhjendused

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   STRATEEGIA KIRJELDUS, MILLES NÄIDATAKSE, KUIDAS RAKENDUSKAVAGA PANUSTATAKSE ARUKA, JÄTKUSUUTLIKU JA KAASAVA MAJANDUSKAVA STRATEEGIASSE (MÄÄRUSE (EL) NR 1303/2013 ARTIKKEL 27)

3.1.   Strateegia kirjeldus

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2.   Erieesmärgid ja tulemusnäitajad

Allpool esitatud tabel tuleb uuesti esitada iga asjakohase EMKFi liidu prioriteedi kohta

Liidu prioriteet

Liidu prioriteedi pealkiri <3.2 type="S" input="S">

Erieesmärk

Erieesmärgi pealkiri <3.2 type="S" input="S">

Tulemusnäitaja, st tulemus, mida liikmesriigid EMKFi toetuse abiga püüavad saavutada

Tulemusnäitaja nimetus ja mõõtühik

Sihtväärtus 2023. aastaks

Mõõtühik

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3.   Asjakohased meetmed ja väljundinäitajad

Allpool esitatud tabel tuleb uuesti esitada liidu iga asjakohase prioriteedi varem valitud erieesmärgi kohta

Liidu prioriteet

Liidu prioriteedi pealkiri <3.3 type="S" input="G">

Erieesmärk

Erieesmärgi pealkiri <3.3 type="S" input="G">

Valitud asjakohase meetme nimetus

 

Väljundinäitajad meetme kaupa

EMKFi meetmete kombineerimise põhjendus (tuginedes eelhindamise ja SWOT-analüüsi tulemustele)

Valdkondlik eesmärk, mida valitud meede aitab saavutada

Kas näitaja lisatakse tulemusraamistikku

Väljundinäitaja nimetus ja mõõtühik

Sihtväärtus 2023. aastaks

Mõõtühik

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

….

3.4.   Kirjeldus kava vastastikusest täiendavusest teiste ESI fondidega

3.4.1.   Vastastikune täiendavus ja koordineerimine teiste ESI fondidega ning muude asjakohaste liidu ja riiklike rahastamisvahenditega

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2.   Halduskoormuse vähendamiseks kavandatud peamised meetmed

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5.   Teave makropiirkondlike või mere vesikonna strateegiate kohta (kui asjakohane)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   NÕUDED KONKREETSETE EMKFI MEETMETE KOHTA

4.1.   Kirjeldus Natura 2000 alade erivajadustest ja kava panusest kalavarude taastamise alade ühtse võrgustiku rajamisse vastavalt ühise kalanduspoliitika Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 artiklile 8  (3)

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.   Väikesemahulise rannapüügi arengu, konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse tegevuskava kirjeldus (määruse (EL) nr 508/2014 artikli 18 lõigu 1 punkt i)

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.   Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 67 lõike 1 punktidele b–d vastava lihtsustatud kulude arvutamise meetodi kirjeldus

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.   Määruse (EL) nr 508/2014 artiklile 96 vastava lisakulude ning saamata jäänud tulu arvutamise meetodi kirjeldus

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.   Kirjeldus hüvitise arvutamise meetodist, mis on kooskõlas asjakohaste kriteeriumidega, mis on määruse (EL) nr 508/2014 artikli 40 lõike 1 ning artiklite 53, 54, 55 ja 67 kohaselt kõigi algatatud tegevuste kohta kindlaks tehtud

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.   Määruse (EL) nr 508/2014 artikli 34 alusel püügitegevuse püsivaks lõpetamiseks võetavate meetmete osas peab selline kirjeldus sisaldama püügivõimsuse vähendamise eesmärke ja selleks võetavaid meetmeid kooskõlas määruse (EL) nr 1380/2013 artikliga 22. Samuti tuleb lisada määruse (EL) nr 508/2014 artiklite 33 ja 34 alusel makstava toetuse arvutamiseks kasutatud meetodi kirjeldus;

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.   Ühisfondid ebasoodsate ilmastikutingimuste ja keskkonnajuhtumite jaoks (määruse (EL) nr 508/2014 artikkel 35)

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.   Tehnilise abi kasutamise kirjeldus (määruse (EL) nr 508/2014 artikkel 78)

4.8.1.   Tehniline abi liikmesriigi algatusel

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2.   Riiklike võrgustike loomine

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   KONKREETNE TEAVE INTEGREERITUD TERRITORIAALSE ARENGU KOHTA

5.1.   Teave kogukonna juhitud kohaliku arengu meetmete rakendamise kohta

Teave peaks keskenduma kogukonna juhitud kohaliku arengu meetmete rollile EMKFi rakenduskavas kooskõlas partnerluslepingus sisalduva teabega, mille dubleerimisest tuleks hoiduda.

5.1.1.   Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia kirjeldus (määruse (EL) nr 508/2014 artikkel 60)

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2.   Kalanduspiirkondade valikukriteeriumide loetelu (määruse (EL) nr 508/2014 artikli 18 lõike 1 punkt g)

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3.   Kohalike arengustrateegiate valiku kriteeriumide loetelu (määruse (EL) nr 508/2014 artikli 18 lõike 1 punkt h)

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4.   Kalanduse kohalike algatusrühmade, korraldusasutuse või määratud asutuste vastavate rollide täpne kirjeldus kõikide strateegiaga seotud rakendamisülesannete osas (määruse (EL) nr 508/2014 artikli 18 lõike 1 punkt m (ii))

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5.   Teave kalanduse kohalikele algatusrühmadele tehtavate ettemaksete kohta (määruse (EL) nr 508/2014 artikli 18 lõige 2)

Kalanduse kohalike algatusrühmade riiklike võrgustike kohta vt punkt 4.8.2 (tehniline abi)

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2.   Teave integreeritud territoriaalsete investeeringute (ITId) kohta (määruse (EL) nr 1303/2013 artikkel 36)

Kui struktuurifondi kohaseid integreeritud territoriaalseid investeeringuid täiendatakse EMKFi rahaliste vahenditega, täitke palun allpool esitatud tabel:

Hõlmatud EMKFi meetmed [vali ripploendist]

Soovituslik rahaeraldis EMKFist eurodes

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   EELTINGIMUSTE TÄITMINE (MÄÄRUSE (EL) NR 1303/2013 ARTIKKEL 55)

6.1.   Kohaldatavate eeltingimuste kindlaksmääramine ja nende täitmise hindamine

6.1.1.   Tabel. Kohaldatavad EMKFi konkreetsed eeltingimused ja nende täitmise hindamine

Eeltingimus

Liidu prioriteet või prioriteedid, mille suhtes asjaomast tingimust kohaldatakse

Kas kohaldatav eeltingimus on täidetud?

JAH

/

EI

/

OSALISELT

Kriteeriumid

Kriteeriumid täidetud

(jah/ei)

Enesehindamine koos selgitusega kohaldatavate eeltingimuste iga kriteeriumi täitmise kohta

Viited

(strateegiatele, õigusaktidele või muudele asjakohastele dokumentidele, sh viited asjakohastele jagudele, artiklitele või lõikudele, lisades lingi veebisaidile või terviktekstile)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kriteerium 1

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kriteerium 2

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2.   Tabel. Kohaldatavad üldised eeltingimused ja nende täitmise hindamine

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.   Võetavate meetmete, vastutavate asutuste ja kõnealuste meetmete rakendamise ajakava kirjeldus

6.2.1.   Tabel. EMKFi konkreetsete eeltingimuste täitmiseks kavandatud meetmed

Eeltingimus

Täitmata kriteeriumid

Võetavad meetmed

Tähtaeg (kuupäev)

Täitmise eest vastutavad asutused

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Meede 1

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Body x

 

 

 

 

6.2.2.   Tabel. Üldiste eeltingimuste täitmiseks kavandatud meetmed

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   TULEMUSRAAMISTIKU KIRJELDUS (MÄÄRUSE (EL) NR 1303/2013 ARTIKKEL 22 JA II LISA)

7.1.   Tabel. Tulemusraamistik

Allpool esitatud tabel tuleb uuesti esitada iga asjakohase EMKFi liidu prioriteedi kohta

Liidu prioriteet

 

Vajaduse korral näitaja ja mõõtühik [punktis 3.3 eelnevalt väljavalitud liidu prioriteetide kohased väljundnäitajad tuleb lisada tulemusraamistikule]

Vahe-eesmärk 2018. aastaks

Eesmärgid 2023. aastaks

[koostatakse automaatselt rakenduskava strateegiat käsitleva rakenduskava peatüki alusel]

Finantsnäitaja

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

Väljundnäitaja 1

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

Väljundnäitaja 2

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2.   Tabel. Tulemusraamistikku lisatavate väljundnäitajate valiku põhjendus

Allpool esitatud tabel tuleb uuesti esitada iga asjakohase EMKFi liidu prioriteedi kohta

Liidu prioriteet

 

Tulemusraamistiku väljundnäitajate valiku põhjendus, (4) sh selgitus väljundit tootvate toimingutega seotud rahaeraldiste osakaalu kohta, samuti selle osakaalu arvutamise meetod; kõnealune osakaal peab ületama 50 % prioriteedile määratud rahaeraldisest

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Andmed või tõendid, millega hinnata vahe-eesmärkide ja eesmärkide väärtust, ja arvutusmeetod (nt ühikukulud, võrdlusnäitajad, tavapärane või varasem rakendamise määr, eksperdinõuanded ja eelhindamise järeldused)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Teave selle kohta, kuidas metoodikat ja mehhanismi, millega tagatakse tulemusraamistiku järjepidev toimimine, on kohaldatud kooskõlas partnerluslepinguga

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   RAHASTAMISKAVA (MÄÄRUSE (EL) NR 1303/2013 ARTIKKEL 20 JA MÄÄRUSE (EL) NR 508/2014 ARTIKLI 16 LÕIGUS 2 OSUTATUD RAKENDUSAKT)

8.1.   Igaks aastaks planeeritud EMKFi kogupanus eurodes

Aasta

EMKFi põhieraldis  (5)

EMKFi tulemusreserv

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Kokku

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2.   EMKFi panus ja kaasrahastamise määr liidu prioriteetide, tehnilise abi ja muu toetuse puhul (eurodes)

 

 

Kogutoetus

Põhieraldis (kogu toetus, millest on lahutatud tulemusreserviga seonduvad summad)

Tulemusreserv

Tulemusreservi osatähtsus kogu liidu toetuse puhul

Liidu prioriteedid

Liidu prioriteediga seotud meede/meetmed

EMKFi panus

(sh tulemusreserv)

Riigi toetus

(sh tulemusreserv)

EMKFi kaasrahastamise määr

EMKFi toetus

Riigi toetus

EMKFi tulemusreserv

Riigi toetus (6)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a — f

e = b — g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

1.

Keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva kalanduse edendamine.

Artikkel 33, artikkel 34 ja artikli 41 lõige 2 (EMKFi määruse artikli 13 lõige 2)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Rahaeraldis ülejäänud liidu prioriteedile 1 (EMKFi määruse artikli 13 lõige 2)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

kuni 75 %

vähemalt 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

Keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva vesiviljeluse edendamine (EMKFi määruse artikli 13 lõige 2)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

kuni 75 %

vähemalt 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

Ühise kalanduspoliitika rakendamise soodustamine

teadusteabe parandamine ja kogumine ning andmete kogumine ja haldamine EMKFi määruse artikli 13 lõige 4)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

jälgimise, kontrollimise ja jõustamise, institutsionaalse suutlikkuse suurendamise ning tõhusa avaliku halduse toetamine ilma halduskoormuse suurendamiseta (artikli 76 lõike 2 punktid a–d ja f–l (EMKFi määruse artikli 13 lõige 3)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

seire, kontrolli ja jõustamise toetamine, institutsioonilise suutlikkuse suurendamine ja tõhus avalik haldus täiendavat halduskoormust tekitamata (artikli 76 lõike 2 punkt e) (EMKFi määruse artikli 13 lõige 3)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Tööhõive ja territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamine (EMKFi määruse artikli 13 lõige 2)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

kuni 85 %

vähemalt 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Turustamise ja töötlemise soodustamine

Ladustamisabi (artikkel 67) (EMKFi määruse artikli 13 lõige 6)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

Hüvitis äärepoolseimatele piirkondadele (artikkel 70) (EMKFi määruse artikli 13 lõige 5)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Rahaeraldis ülejäänud liidu prioriteedile 5 (EMKFi määruse artikli 13 lõige 2)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

kuni 75 %

vähemalt 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Integreeritud merenduspoliitika rakendamise soodustamine (EMKFi määruse artikli 13 lõige 7)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

kuni 75 %

vähemalt 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Tehniline abi (EMKFi määruse artikli 13 lõige 2)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

kuni 75 %

vähemalt 20 %

 

 

0

0

0

Kokku [automaatne arvutus]:

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

Ei kohaldata

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

Ei kohaldata

8.3.   EMKFi panus ESI fondide valdkondlike eesmärkide saavutamisse

Valdkondlik eesmärk

EMKFi panus eurodes

3)

VKEde ning põllumajandussektori (EAFRD puhul) ning kalapüügi- ja vesiviljelussektori (EMKFi puhul) konkurentsivõime suurendamine

<8.3 type="N" input="M">

4)

vähese CO2-heitega majandusele ülemineku toetamine kõikides sektorites;

<8.3 type="N" input="M">

6)

keskkonnahoid ja keskkonnakaitse ning ressursitõhususe edendamine;

<8.3 type="N" input="M">

8)

püsiva ja kvaliteetse tööhõive edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine.

<8.3 type="N" input="M">

9.   HORISONTAALSED PÕHIMÕTTED

9.1.   Kirjeldus meetmetest, millega võetakse arvesse määruse (EL) nr 1303/2013 artiklites 5,  (7) 7 ja 8 sätestatud põhimõtteid

9.1.1.   Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse ning mittediskrimineerimise edendamine (määruse (EL) nr 1303/2013 artikkel 7)

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2.   Säästev areng

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.   Kliimamuutusealaste eesmärkide jaoks kasutatav indikatiivne toetussumma (määruse (EL) nr 508/2014 artikli 18 lõike 1 punkt a)

Kliimamuutusealast eesmärki saavutada aitavad EMKFi meetmed [EMKFi asjakohased meetmed, mis liikmesriik lisab rakenduskava peatükile "Strateegia kirjeldus"]

Koefitsient  (8)

EMKFi indikatiivne toetus eurodes [ümardatud summa meetme kohta]

EMKFi kogueraldise osa rakenduskava kogusummast (%)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (8)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   HINDAMISKAVA (MÄÄRUSE (EL) NR 1303/2013 ARTIKKEL 56 JA MÄÄRUSE (EL) NR 508/2014 ARTIKLI 18 LÕIKE 1 PUNKT J)

Hindamiskava eesmärgid ja otstarve

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

SWOT-analüüs ja eelhindamine peaksid tagama perioodi hindamisvajaduste hindamise. Eesmärgid ja otstarve peavad täitma neid vajadusi, kindlustades piisava ja asjakohase hindamistegevuse, et eelkõige tagada kava juhtimiseks, rakendamist käsitleva 2017. ja 2019. aasta aruande jaoks ja järelhindamiseks vajalik teave ning EMKFi hindamiseks vajalike andmete kättesaadavus.

Juhtimine ja koordineerimine

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Jälgimis- ja hindamiskorra lühikirjeldus, andes teavet EMKFi rakenduskava rakendamise koordineerimise kohta. Peamiste kaasatud asutuste ja nende vastutuse kirjeldus. Teave hindamise juhtimise kohta, sh selliste organisatsiooniliste struktuuride kohta nagu hindamisüksus ja/või juhtrühm, kvaliteedikontroll, lihtsustamine jne.

Hindamisteemad ja -tegevused

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Teabe andmine kavandatud hindamisteemade ja -tegevuste kohta, sh (kuid mitte ainult) ELi nõuete täitmine. See peaks hõlmama meetmeid, mida tuleb hinnata, et määrata kindlaks iga prioriteedi panus eesmärkide saavutamisel, tulemusindikaatorite väärtuse ja mõju hindamist, kogumõju analüüsi, temaatilisi küsimusi, selliseid valdkondadevahelisi küsimusi nagu säästev areng, kliimamuutuse ja muid konkreetseid hindamisvajadusi.

Andmed ja teabestrateegia

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Rakenduskavadega seotud statistiliste andmete salvestamise, säilitamise, haldamise ja esitamise ning seireandmete hindamiseks esitamise süsteemi lühikirjeldus. Esitada kasutatavad andmeallikad, andmelüngad, andmete esitamisega seotud võimalikud institutsioonilised küsimused ning pakutud lahendused. Selles jaos tuleks näidata, et asjakohased andmehaldussüsteemid on õigeks ajaks toimimisvalmis.

Ajakava

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Meetmete kavandamise indikatiivne kirjeldus, et tagada hindamistulemuste kättesaadavus nõutud ajal, eriti seoses ühissätete määrusega ette nähtud kohustuslike hindamistega, rakendamist käsitleva 2017. ja 2019. aasta aruande ning järelhindamise aruande jaoks vajaliku teabega.

Kogukonna juhitud kohaliku arengu hindamise erinõuded

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Hindamiseks ettenähtud toetuse kirjeldus kalanduse kohalike algatusrühmade tasandil, eriti seoses enesehindamismeetoditega, suunised kalanduse kohalike algatusrühmade jaoks, et koondtulemusi saaks esitada EMKFi rakenduskava tasandil.

Teavitamine

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Kirjeldus, kuidas hindamistulemusi levitati sidusrühmadele ja poliitikakujundajatele, ning hindamistulemuste järelmeetmete võtmise mehhanismid.

Vahendid

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Kirjeldus kava rakendamiseks vajalikest ja kavandatud ressurssidest, sh haldussuutlikkus, andmed, finantsvahendid, IT-vajadused. Kirjeldus kavandatud suutlikkuse suurendamise meetmetest, mille eesmärk on tagada, et hindamiskava oleks võimalik täielikult rakendada.

11.   KAVA RAKENDAMISE KORD (MÄÄRUSE (EL) NR 508/2014 ARTIKLI 18 LÕIKE 1 PUNKT M)

11.1.   Asutuste ja vahendusasutuste andmed

Asutus/organ

Asutuse/organi nimi

Korraldusasutus

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Sertifitseerimisasutuse korraldusasutus (kui asjakohane)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Sertifitseerimisasutus (kui asjakohane)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Sertifitseerimisasutuse vahendusasutus (kui asjakohane)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Auditeerimisasutus

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2.   Seire- ja hindamismenetluste kirjeldus

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3.   Seirekomisjoni üldkoosseis

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4.   Kokkuvõtlik kirjeldus võetavatest teabe- ja avalikustamismeetmetest

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   TEAVE KONTROLLI, INSPEKTEERIMISE JA ÕIGUSNORMIDE TÄITMISE TAGAMISE SÜSTEEMI RAKENDAMISE EEST VASTUTAVATE ORGANITE KOHTA (MÄÄRUSE (EL) NR 508/2014 ARTIKLI 18 LÕIKE 1 PUNKT O)

12.1.   Kontrolli, inspekteerimise ja õigusnormide täitmise tagamise süsteemi rakendavad asutused

Asutuse/organi nimi

Asutus/organ x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Asutus/organ y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2.   Lühikirjeldus inim- ja finantsressurssidest, mida saab kasutada kalandusalaseks kontrolliks, inspekteerimiseks ja õigusnormide täitmise tagamiseks

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3.   Peamine kasutada olev varustus, eelkõige laevade, õhusõidukite ja helikopterite arv

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4.   Valitud tegevuseliikide loetelu

Tegevuse liik

Kirjeldus

Valitud tegevusliik

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5.   Link komisjoni määratletud prioriteetidele vastavalt EMKFi artikli 20 lõikele 3

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   ANDMETE KOGUMINE (MÄÄRUSE (EL) NR 508/2014 ARTIKLI 18 LÕIKE 1 PUNKT P)

13.1.   Ajavahemikuks 2014–2020 ette nähtud andmekogumistegevuse üldkirjeldus

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2.   Andmesäilitusmeetodite, -halduse ja -kasutuse kirjeldus

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3.   Kirjeldus sellest, kuidas saavutatakse andmete kogumises usaldusväärne finants- ja haldusjuhtimine

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   RAHASTAMISVAHENDID (MÄÄRUSE (EL) NR 1303/2013 TEISE OSA IV JAOTIS)

14.1.   Rahastamisvahendite plaanitud kasutamise kirjeldus

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2.   Selliste EMKFi meetmete valik, mida plaanitakse rakendada rahastamisvahendite kaudu

EMKFi meede [valige meetmed komisjoni poolt eelnevalt kindlaks määratud ripploendist]

<14.2 type="S" input="S">

14.3.   Soovituslikud summad, mida plaanitakse kasutada rahastamisvahendite kaudu

EMKFi kogusumma aastatel 2014–2020 eurodes

<14.3 type="N" input="M">

Kava manused

Konsulteeritud partnerite loetelu

Eelhindamise aruanne koos kommenteeritud kokkuvõttega

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Juhtimis- ja kontrollisüsteemide kokkuvõtlik kirjeldus (kokkuvõtlik kirjeldus peaks hõlmama ka selgitust, kuidas tagati ülesannete lahusus ja tegevuse sõltumatus)

Äärepoolseimate piirkondade hüvituskava

Kaardid, mis näitavad kalanduse ja vesiviljeluse sektori suurust ja asukohta, peamiste kalasadamate ja vesiviljelusalade asukohta ning kaitsealade asukohta (rannikualade integreeritud majandamine, merekaitsealad, Natura 2000).


(1)  Välja karakteristikute kirjeldus:

 

tüüp: N = number, D = kuupäev, S = jada, C = kontroll-lahter, P = protsendimäär, B = Boole' i muutuja (kahendmuutuja)

 

Sisestus: M = käsitsi, S = valiku hulgast, G = sisestati süsteemis

 

"maxlength" = tähemärkide (sealhulgas tühikute) maksimaalne arv

(2)  Kohaldatakse liidu prioriteedile number 2.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1380/2013, 11. detsember 2013, ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).

(4)  Väljundnäitajad määratakse kindlaks meetmete valikuga, kuid tulemusraamistikus kasutatavate väljundnäitajate alamhulka tuleb põhjendada

(5)  EMKFi põhieraldis = Rahaeraldis kokku, millest on lahutatud tulemusreserviga seonduvad summad.

(6)  Riikliku kaasrahastamise summad on jaotatud proportsionaalselt põhieraldise ja tulemusreservi vahel.

(7)  Artiklit 5 on kirjeldatud rakenduskava punktis 1 „Rakenduskava ettevalmistamine ja partnerite kaasamine”

(8)  Mõne meetme puhul võib liikmesriik muuta ettepandud protsenti 0 protsendist kuni 40 protsendini, nagu on sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 215/2014 (ELT L 69, 8.3.2014, lk 65).


II LISA

HÜVITUSKAVA STRUKTUUR

1.   Toetuskõlblike kalandus- ja vesiviljelustoodete või tootekategooriate kindlaks määramine  (1)

#

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Kategooria  (2)

Tootenimetus

Teaduslik nimetus

FAO kood

Esitamise viisrfn  (3)

CN-kood

Kogus  (4) 3

1.

Koorikloomad

Punakas aristiid

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

külmutatud

 

X tonni aastas

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Käitajate andmed  (5)

#

1)

2)

Käitajad või nende ühendused

Tootekategooriad või tooted

(vastavalt tabeli 1 tulpadele 1) ja 2)

1.

Kalurid

Koorikloomad (kui kategooria kaupa) punakas aristiid (kui toote kaupa)

2.

Kalakasvatajad

 

 

3.   Lisakulude hüvitamise tase, arvutatud toodete või tootekategooriate kaupa

Toode või tootekategooria  (6)

Kategooria ja kuluartikkel

Keskmine kulu (7)/ aasta

Lisakulude põhjendus

Käitaja kulud äärepoolseimates piirkondades

Käitaja kulud liikmesriigi territooriumi kontinentaalosas

Lisakulud (8) (hüvitise ülemmäär)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

Kategooria 1-A: Kalandustoodete tootmiskulud

Kütus

 

 

 

 

Määrdeaine

 

 

 

 

Kuluosad

 

 

 

 

Hooldus

(sh laevade remont)

 

 

 

 

Kalastus-, navigatsiooni- ja ohutusseadmed

 

 

 

 

Sööt

 

 

 

 

Kalatrümmi jää

 

 

 

 

Sadamataristu tasud

 

 

 

 

Pangatasud

 

 

 

 

Kindlustus

 

 

 

 

Telekommunikatsioon (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Konsultatsiooniteenused

 

 

 

 

EMKFi määruse artiklis 68 osutatud turustamismeetmetega seotud kulud.

 

 

 

 

Toiduvaru (laevapere)

 

 

 

 

Töötajate kulud

 

 

 

 

Muu

 

 

 

 

Lisakulude kogusumma  (8) 1A kategooria puhul

 

 

 

 

Kategooria 1-B. Vesiviljelustoodete tootmiskulud

Kalamaimud

 

 

 

 

Sööt (ost ja säilitamine)

 

 

 

 

Energia ja hapnik

 

 

 

 

Hooldus (sh fütosanitaarhooldus)

 

 

 

 

Väiksemad ostud ja tagavaraosad

 

 

 

 

Sadamataristu tasud

 

 

 

 

Pangatasud

 

 

 

 

Kindlustus

 

 

 

 

Telekommunikatsioon (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Nõustamisteenused

 

 

 

 

EMKFi määruse artiklis 68 osutatud turustamismeetmetega seotud kulud.

 

 

 

 

Töötajate kulud

 

 

 

 

Muu

 

 

 

 

Lisakulude kogusumma  (8) 1B kategooria puhul

 

 

 

 

Kategooria 2. Töötlemiskulud

Tooraine

 

 

 

 

Jäätmekäitlus

 

 

 

 

Toksiliste või mürgiste liikide sortimine ja neutraliseerimine

 

 

 

 

Energia

 

 

 

 

Pangatasud

 

 

 

 

Kindlustus

 

 

 

 

Telekommunikatsioon (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Nõustamisteenused

 

 

 

 

EMKFi määruse artiklis 69 osutatud investeeringutega seotud kulud.

 

 

 

 

Personalikulud

 

 

 

 

Pakkimine ja pakendamine

 

 

 

 

Külmutamine ja sügavkülmutamine

 

 

 

 

EMKFi määruse artikli 69 asjakohaste meetmetega seotud kulud

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

Kategooria 2 lisakulud  (8) kokku

 

 

 

 

Kategooria 3. Turustamiskulud

Pakendamine (k.a jää värskete toodete pakendamiseks)

 

 

 

 

Füüsiline transport (maad, merd ja õhku pidi), sh kindlustuse ja tollivormistuse kulud

 

 

 

 

Pangatasud

 

 

 

 

Kindlustus

 

 

 

 

Telekommunikatsioon (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Nõustamisteenused

 

 

 

 

Tarneaegadest tulenevad rahalised kulud

 

 

 

 

Personalikulud

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

Kategooria 3 lisakulud  (8) kokku

 

 

 

 

Lisakulud  (8) kokku: tulba c lisakulude summa

 

 

 

 

Muu sellise avaliku sekkumise kogusumma, mis mõjutab lisakulusid  (9)

 

 

 

 

Hüvitise kogusumma (lisakulud kokku + avaliku sekkumise kogukulud)

 

 

 

 

Lisateave

Kui hüvitise summa on lisakuludest väiksem, esitatakse selgitus valitud hüvitise suuruse kohta

 

4.   Pädeva asutuse andmed

 

Asutuse nimetus

Korraldusasutus

Rakenduskava punktis 11.1 „Asutuste ja vahendusasutuste andmed” osutatud asutuse nimi

5.   Täiendavad vahendid hüvitiskava rakendamiseks (riigiabi)

Teave tuleb esitada iga kavandatava kava/sihtotstarbelise üksikabi kohta

Piirkond

Piirkonna/piirkondade nimi (NUTS  (10)1)

Abi andev asutus

Nimetus

Postiaadress

Veebiaadress

Abimeetme nimetus

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde

Meetme liik

Kava

 

Sihtotstarbeline üksikabi

Abisaaja nimi ja grupp, (11)2 kuhu ta kuulub

Olemasoleva abikava või sihtotstarbelise üksikabi muudatus

 

Komisjoni antud abi number

Pikendamine

Muudatused

Kestus (12)3

Kava

pp/kk/aaaa–pp/kk/aaaa

Abi andmise kuupäev (13)4

Sihtotstarbeline üksikabi

pp/kk/aaaa

Asjaomased majandussektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

 

Piiratud konkreetsete sektoritega: Palun täpsustada NACE grupi tasandil (14)

Abisaaja liik

VKE

 

Suured ettevõtted

 

Eelarve

Abikava raames planeeritud eelarve aastane kogusummarfn (15)

Omavääring … (täissummad)

Ettevõtjale antava sihtotstarbelise üksikabi kogusumma (16)

Omavääring … (täissummad)

Tagatiste puhul (17)

Omavääring … (täissummad)

Abiinstrument

Toetus/intressitoetus

Laen/tagasimakstavad ettemaksed

Tagatis (vajaduse korral viitega komisjoni otsusele (18))

Maksusoodustus või -vabastus

Riskifinantseerimise pakkumine

Muu (täpsustage)

Motivatsioon

Märkida, miks on võetud kasutusele riigiabikava või antud sihtotstarbelist üksikabi, selle asemel et taotleda abi Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) raames:

meede ei ole riikliku rakenduskavaga hõlmatud;

vahendite eraldamisel riikliku rakenduskava raames on kehtestatud prioriteedid;

ei rahastata enam EMKFi raames;

muu (täpsustage)


(1)  Tootekategooria on selliste toodete kogu, mille puhul saab lisakulude arvutamisel järgida ühist lähenemisviisi.

(2)  Vabatahtlik, kui hüvitis arvutatakse toote tasandil.

(3)  Värske, külmutatud, toiduks valmistatud, konserveeritud.

(4)  Väljendatuna eluskaalu tonnides, nagu on määratletud nõukogu määruses (EÜ) nr 1224/2009 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1).

(5)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 508/2014 artikli 70 punktile 6.

(6)  Tabel tuleks koostada iga toote või tootekategooria kohta.

(7)  Arvutus vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr …/2014 sätestatud kriteeriumidele.

(8)  Lisakulud tuleks väljendada eurodes eluskaalu tonnide kohta, nagu on määratletud määruses (EÜ) nr 1224/2009.

(9)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 508/2014 artikli 71 punktile b.

(10)  NUTS — statistiliste territoriaalüksuste liigitus (Nomenclature of Territorial Units for Statistics). Tavaliselt on märgitud 2. tasandi piirkond. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1059/2003, 26. mai 2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT L 154, 21.6.2003, lk 1).

(11)  Aluslepingu konkurentsieeskirjade ja käesoleva määruse kohaldamisel on ettevõtja igasugune majandustegevusega tegelev üksus, olenemata tema õiguslikust seisundist ja rahastamisviisist. Euroopa Kohus on otsustanud, et sama üksuse (õiguslikult või faktiliselt) kontrollitavaid üksusi tuleks käsitada ühe ettevõtjana.

(12)  Ajavahemik, mille kestel abi andev ametiasutus saab võtta kohustuse abi andmiseks.

(13)  „abi andmise kuupäev” — kuupäev, mil abisaajal tekib vastavalt liikmesriigi õigusaktidele seaduslik õigus abi saada.

(14)  NACE Rev.2 — Euroopa Liidu majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator. Tavaliselt märgitakse sektor grupi tasandil.

(15)  Abikava korral: Näidake abikava raames planeeritud eelarve aastane kogusumma või prognoositud saamata jääv aastane maksutulu kõigi abikava raamesse kuuluvate abimeetmete puhul.

(16)  Sihtotstarbelise üksikabi andmise korral: Näidake abi kogusumma/kogu saamata jääv maksutulu.

(17)  Tagatiste puhul näidake tagatavate laenude (maksimaalne) summa.

(18)  Vajaduse korral viidata komisjoni otsusele, millega kiidetakse heaks brutotoetusekvivalendi arvutamise metoodika.


III LISA

Prognoositav summa, mille kohta liikmesriik esitab eeldatavalt maksetaotlusi käesoleva ja järgmise majandusaasta kohta

 

Liidu panus (eurodes)

[käesolev majandusaasta]

[järgmine majandusaasta]

Jaanuar — oktoober

November — detsember

Jaanuar — detsember

Rakenduskava (CCI)

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">


IV LISA

Eelhindamise aruandes sisalduvad elemendid

I JAGU. SISSEJUHATUS

1.

Eelhindamise eesmärk ja otstarve

2.

Eelhindamise etappide kirjeldus

3.

Eelhindaja, korraldusasutuse ja KSH hindaja omavaheline suhtlus

II JAGU. EELHINDAMISE ARUANNE

1.   SWOT-analüüs ja vajaduste hindamine

2.   Strateegia ja rakenduskava struktuur

2.1

Panus „Euroopa 2020” strateegiasse

2.2

Panus ühise kalanduspoliitika rakendamisse

2.3

Kooskõla ühise strateegilise raamistiku, partnerluslepingu, riigipõhiste soovituste ja muude asjakohaste vahenditega

2.4

Kava sekkumise loogika

2.5

Kavandatav abiliik

2.6

Eesmärkide saavutamiseks valitud meetmete eeldatav panus

2.7

Eelarveeraldiste kooskõla eesmärkidega

2.8

Kogukonna juhitava kohaliku arengu sätted

2.9

Tehnilise abi kasutamine

2.10

Kava asjakohasus ja sidusus

3.   Rakenduskava edukuse ja tulemuste jälgimiseks võetud meetmete hindamine

3.1

Näitajate kvantitatiivsed sihtväärtused

3.2

Vahe-eesmärkide sobivus tulemusraamistikuga

3.3

Kavandatud järelevalve- ja hindamissüsteem

3.4

Hindamiskava

4.   Rakenduskava rakendamiseks kavandatud korra hindamine

4.1

Piisav inimressurss ja haldussuutlikkus juhtimiseks

4.2

Halduskoormuse vähendamine

5.   Horisontaalteemade hindamine

5.1

Võrdsete võimaluste ja mittediskrimineerimise edendamine

5.2

Säästva arengu edendamine


Top