Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0305

Kohtuotsuse kokkuvõte

Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 26. juuni 2007.
Ordre des barreaux francophones et germanophone ja teised versus Conseil des ministres.
Eelotsusetaotlus: Cour d'arbitrage, nüüd Cour constitutionnelle - Belgia.
Direktiiv 91/308/EMÜ - Rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise vältimine - Advokaatide kohustus informeerida pädevaid ametiasutusi igast asjaolust, mis võib viidata rahapesule - Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele - Advokaadi kutsesaladus ja sõltumatus.
Kohtuasi C-305/05.

Keywords
Summary

Keywords

1. Ühenduse õigus – Tõlgendamine – Meetodid

2. Õigusaktide ühtlustamine – Rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise vältimine – Direktiiv 91/308

(EL artikli 6 lõige 2; nõukogu direktiiv 91/308, artikli 2a punkt 5, artikli 6 lõige 1 ja lõike 3 teine lõik)

Summary

1. Kui ühenduse teisese õiguse normi võib tõlgendada mitut moodi, tuleb eelistada tõlgendust, mille kohaselt on õigusnorm EÜ asutamislepinguga kooskõlas, mitte seda tõlgendust, mille kohaselt oleks õigusnorm asutamislepinguga vastuolus. Liikmesriigid mitte ainult ei pea tõlgendama siseriiklikku õigust kooskõlas ühenduse õigusega, vaid nad peavad ka jälgima, et nad ei tugine teisese õiguse tõlgendusele, mis on vastuolus ühenduse õigusega kaitstavate põhiõigustega või muude ühenduse õiguse üldpõhimõtetega.

(vt punkt 28)

2. Direktiivi 91/308 rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise vältimise kohta, mida on muudetud direktiiviga 2001/97, artikli 6 lõikes 1 ettenähtud teabe edastamise ja rahapesu tõkestamise eest vastutavate asutustega koostöö tegemise kohustus, mida advokaadid peavad selle direktiivi artikli 2a punkti 5 alusel täitma, võttes seejuures arvesse sama direktiivi artikli 6 lõike 3 teist lõiku, ei riku õigust õiglasele kohtulikule arutamisele, mis on tagatud EIÕK artikliga 6 ja EL artikli 6 lõikega 2.

Direktiivi 91/308 artikli 2a punktist 5 tuleneb, et teabe edastamise ja koostöö kohustus laieneb advokaatidele vaid siis, kui nad aitavad kliendil kavandada või sooritada põhiliselt finants- või kinnisvaratehinguid, mis on loetletud selle punkti alapunktis a, või kui nad tegutsevad mis tahes finants- või kinnisvaratehingus kliendi nimel ja arvel. Üldjuhul on need tehingud juba oma olemuselt sellised, et neil puudub seos kohtumenetlusega, mistõttu jäävad nad väljaspool õiglase kohtuliku arutamise õiguse kohaldamisala.

Lisaks on advokaat, kes on nõustanud mõnda direktiivi 91/308 artikli 2a punktis 5 loetletud tehingut, alates hetkest, kui tal palutakse klienti kaitsta või kohtus esindada või kui talt palutakse nõu kohtumenetluse algatamise või selle vältimise kohta, vabastatud direktiivi artikli 6 lõike 3 teise lõigu alusel selle artikli lõikes 1 sätestatud kohustustest, olenemata sellest, kas teavet saadi enne kohtumenetlust, selle käigus või pärast seda. See erand kaitseb kliendi õigust õiglasele kohtulikule arutamisele.

Arvestades, et õigusest õiglasele kohtulikule arutamisele tulenevad nõuded viitavad juba iseenesest seosele kohtumenetlusega ja arvestades asjaolu, et direktiivi 91/308 artikli 6 lõike 3 teine lõik vabastab advokaadid, kui nende tegevuses selline seos esineb, selle direktiivi artikli 6 lõikes 1 sätestatud teabe edastamise ja koostöö kohustusest, on need nõuded täidetud.

(vt punktid 33–35, 37 ja resolutiivosa)

Top