EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0124

Kohtuotsuse kokkuvõte

Euroopa Kohtu otsus (esimene koda), 6. aprill 2006.
Federatie Nederlandse Vakbeweging versus Staat der Nederlanden.
Eelotsusetaotlus: Gerechtshof te 's-Gravenhage - Madalmaad.
Sotsiaalpoliitika - Töötajate ohutuse ja tervise kaitse - Direktiiv 93/104/EÜ - Õigus iga-aastasele tasulisele puhkusele - Rahaline hüvitis iga-aastase minimaalse tasulise puhkuse välja võtmata jätmise eest.
Kohtuasi C-124/05.

Keywords
Summary

Keywords

Sotsiaalpoliitika – Töötajate ohutuse ja tervise kaitse – Direktiiv 93/104, mis käsitleb tööaja korralduse teatavaid aspekte

(Nõukogu direktiiv  93/104, artikkel  7)

Summary

Direktiivi 93/104, mis käsitleb tööaja korralduse teatavaid aspekte, muudetud direktiiviga 2000/34, artiklit 7 tuleb tõlgendada selliselt, et siseriikliku õiguse säte, mis lubab töölepingu kehtivuse ajal maksta direktiivi artikli 7 lõikes 1 sätestatud iga-aastase puhkuse asemel, mida töötaja ei ole antud aastal välja võtnud, järgneval aastal rahalist hüvitist, on selle direktiivi sättega vastuolus.

Iga töötaja õigust iga-aastasele tasulisele puhkusele tuleb nimelt käsitleda ühenduse sotsiaalõiguse erilise tähtsusega põhimõttena, millest ei ole lubatud erandeid teha ja mida pädevad ametiasutused võivad kohaldada üksnes direktiivis endas sõnaselgelt sätestatud piirides. See direktiiv sätestab reegli, mille kohaselt peab olema tagatud töötajale tegeliku puhkuse andmine, et tagada tema turvalisuse ja tervise kaitse ning ainult töösuhte lõppemise korral lubab direktiivi artikli 7 lõige 2 iga-aastase tasulise puhkuse asendada hüvitisega.

(vt punktid 28, 29, 35 ja resolutiivosa)

Top