EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0196

Kohtuotsuse kokkuvõte

Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 14. juuni 2011.
Paul Miles jt. versus Écoles européennes.
Eelotsusetaotlus: Chambre de recours des écoles européennes.
Eelotsusetaotlus - Mõiste "liikmesriigi kohus" ELTL artikli 267 tähenduses - Euroopa koolide pretensioonide nõukogu - Euroopa koolidesse lähetatud õpetajate tasustamissüsteem - Naelsterlingi väärtuse vähenemise järel töötasu kohandamata jätmine - Kooskõla ELTL artiklitega 18 ja 45.
Kohtuasi C-196/09.

Keywords
Summary

Keywords

Eelotsuse küsimused – Euroopa Kohtusse pöördumine – Liikmesriigi kohus ELTL artikli 267 tähenduses

(ELTL artikkel 267)

Summary

Euroopa Liidu Kohtul puudub pädevus vastata Euroopa koolide pretensioonide nõukogu poolt esitatud eelotsusetaotlusele.

Kui Euroopa Kohus hindab seda, kas eelotsusetaotluse esitanud organ on kohus ELTL artikli 267 tähenduses –, mis on üksnes ühenduse õiguse valdkonda kuuluv küsimus –, võtab ta arvesse järgmiste asjaolude kogumit: organi õiguslik alus, alalisus, otsuste kohustuslikkus, menetluse võistlevus, õigusnormide kohaldamine organi poolt ning tema sõltumatus.

Kuigi nimetatud pretensioonide nõukogu vastab kõigile neile tingimustele ja seda tuleb järelikult pidada „kohtuks” ELTL artikli 267 tähenduses, siis ei ole ta siiski seotud liikmesriigiga, vaid Euroopa koolidega, mis moodustavad vastavalt Euroopa koolide konventsiooni põhjendustele 1 ja 3 „ainulaadse ( sui generis )” süsteemi, mis rahvusvahelise kokkuleppe abil loob aluse liikmesriikide ning liikmesriikide ja liidu vaheliseks koostööks. Tema puhul on seega tegemist rahvusvahelise organisatsiooni kehandiga, mis vaatamata funktsionaalsetele sidemetele liiduga asub liidust ja liikmesriikidest formaalselt eraldi. Neid asjaolusid arvestades ei piisa asjaolust, et see nõukogu peab vaidluse lahendamisel kohaldama liidu õiguse aluspõhimõtteid, selleks et see nõukogu oleks hõlmatud mõistega „liikmesriigi kohus” ja kuuluks seega ELTL artikli 267 kohaldamisalasse.

(vt punktid 37–39, 42, 43, 46 ja resolutsioon)

Top