EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1754

Geograafiliste tähiste kaitse – Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsioon

Geograafiliste tähiste kaitse – Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsioon

 

KOKKUVÕTE:

Päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsioon

otsus (EL) 2019/1754 ELi ühinemise kohta päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

määrus (EL) 2019/1753 liidu tegevuse kohta pärast ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

MIS ON REDAKTSIOONI, OTSUSE JA MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsioon võimaldab kõikidel lepinguosalistel kasutada geograafiliste tähiste* kiiret, kõrgetasemelist ja tähtajatut kaitset ühtse registreerimise kaudu.
 • Otsusega volitatakse ELi ühinema Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga.
 • Määruses sätestatakse eeskirjad, millega reguleeritakse Genfi redaktsioonist tulenevate ELi õiguste kasutamist ja kohustuste täitmist.

PÕHIPUNKTID

Lissaboni kokkulepe

 • 1958. aastal sõlmitud Lissaboni kokkulepet haldab Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon (WIPO). Sellega nähakse ette päritolunimetuste*, näiteks Bordeaux’ veini kaitsmine ja nende rahvusvaheline registreerimine. Päritolunimetused on eriline geograafiliste tähiste liik nende toodete puhul kasutamiseks, millel on eriti tugev seos oma päritolukohaga.
 • Alates 2020. aasta maist hõlmab Lissaboni kokkulepe 30 lepinguosalist, neist seitse on ELi riigid: Bulgaaria, Tšehhi, Prantsusmaa, Itaalia, Ungari, Portugal ja Slovakkia.
 • Kolm ELi riiki – Kreeka, Rumeenia ja Hispaania – on lepingule alla kirjutanud, kuid pole seda ratifitseerinud.

Genfi redaktsioon

 • Genfi redaktsioonis ajakohastatakse Lissaboni kokkulepet ja laiendatakse selle kohaldamisala nii, et see hõlmaks lisaks päritolunimetustele ka kõiki geograafilisi tähiseid ning võimaldaks rahvusvahelistel organisatsioonidel saada lepinguosalisteks.
 • Lisaks toote päritolu tähistamisele kasutatakse geograafilisi tähiseid ka kultuurilise panuse eristamiseks ja tugevdamiseks ning autentse oskusteabe tunnustamiseks. Geograafilise tähise või päritolunimetusena (ELis kaitstud geograafiline tähis (KGT) või kaitstud päritolunimetus (KPN)) registreeritud tootenime saavad kasutada ainult määratud piirkonnas asuvad tootjad.
 • Iga lepinguosaline on kohustatud oma õigussüsteemi ja tava kohaselt kaitsma oma territooriumil teistest allakirjutanud riikidest pärit toodete päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid.

Otsus (EL) 2019/1754

 • ELil on Genfi redaktsiooniga hõlmatud valdkondades ainupädevus. Otsusega antakse ELile volitused Genfi redaktsiooniga ühinemiseks, et ta saaks oma ainupädevust täielikult kasutada.
 • ELi riigid, kes seda soovivad, võivad ka ELi huvides ja täielikult tema ainupädevust austades koos ELiga Genfi redaktsiooniga ühineda.
 • ELi riikidele, kes olid juba enne ELi ühinemist Genfi redaktsiooniga Lissaboni kokkuleppe osalised, piisab sellest (vt kohtuasi C-24/20 – Euroopa Komisjon vs. Euroopa Liidu Nõukogu).

ELi eeskirjad

Määruses sätestatakse eeskirjad, millega reguleeritakse ELi õigusi ja kohustusi tulenevalt Genfi redaktsioonist. Määruse kohaselt:

 • vastutab Euroopa Komisjon EList pärit toodete geograafiliste tähiste rahvusvahelise registreerimise taotluste esitamise eest;
 • hindab komisjon ka seda, kas kogu ELis on täidetud selliste geograafiliste tähiste kaitse tagamise tingimused, mis on redaktsiooni kohaselt registreeritud rahvusvaheliselt ja mis pärinevad ELi mittekuuluvast riigist.

Samuti käsitletakse määruses eelkõige:

 • konflikte rahvusvaheliselt registreeritud geograafilise tähise ja kaubamärgi vahel;
 • üleminekueeskirju nende ELi riikide vastuvõtmiseks, kes on juba Lissaboni kokkuleppe osalised enne ELi ühinemist Genfi redaktsiooniga;
 • finantsküsimusi käsitlevaid eeskirju ja komisjoni järelevalvekohustusi.

MIS AJAST REDAKTSIOONI, OTSUST JA MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

 • Genfi redaktsioon jõustus 26. veebruaril 2020.
 • Määrust ja otsust kohaldatakse alates 13. novembrist 2019.

TAUST

PÕHIMÕISTED

Geograafilised tähised – viitavad toodetele, mis on pärit konkreetsest geograafilisest piirkonnast ja mille teatav kvaliteet, maine või muu iseloomustav tunnus on seostatav geograafilise päritoluga.
Päritolunimetus – geograafiline tähis, mis näitab toote päritolu ning selle asukohaga seotud eristatavaid ja tunnustatud omadusi.

PÕHIDOKUMENDID

Päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsioon (ELT L 271, 24.10.2019, lk 15–29)

Nõukogu 7. oktoobri 2019. aasta otsus (EL) 2019/1754 Euroopa Liidu ühinemise kohta päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (ELT L 271, 24.10.2019, lk 12–14)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2019. aasta määrus (EL) 2019/1753 liidu tegevuse kohta pärast liidu ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (ELT L 271, 24.10.2019, lk 1–11)

Viimati muudetud: 18.05.2020

Üles