EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L0800

Kriminaalmenetlus – kuriteos kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikud tagatised

Kriminaalmenetlus – kuriteos kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikud tagatised

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv (EL) nr 2016/800 kriminaalmenetluses kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslike tagatiste kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

  • Direktiiviga kehtestatakse menetluslikud tagatised* lastele*, keda kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos. Need tagatised lisanduvad kahtlustatavatele või süüdistatavatele täiskasvanutele rakendatavatele tagatistele.
  • Tegemist on viienda meetmega menetlusõiguste miinimumnormide sätestamiseks kõikjal Euroopa Liidus (EL) kooskõlas 2009. aastal vastu võetud teekaardiga.

PÕHIPUNKTID

Direktiivi põhielementideks on laste õigus kaitsjale ja õigus saada kaitsjalt abi. Kaitsja abi kasutamine on kohustuslik, kui lapsed tuuakse kohtu ette, et võtta vastu eelvangistuse otsus, ja kui nad viibivad vahi all. Lapsele, kes pole kohtuistungite ajal kaitsjalt abi saanud, ei saa vanglakaristust määrata.

Samuti peavad ELi riigid tagama, et vabaduse võtmist ja eriti vahi all pidamist kohaldatakse lastele alles viimase abinõuna ning võimalikult lühikeks ajaks. Kinnipeetavaid lapsi tuleb hoida täiskasvanutest eraldi, välja arvatud juhul, kui see ei ole lapse parimates huvides.

Direktiiv sisaldab ka muid tagatisi, nagu lapse õigust järgmisele:

  • et teda viivitamata teavitataks tema õigustest ja menetluse käigu üldistest aspektidest;
  • et vanemat või muud sobivat täiskasvanut teavitatakse;
  • et see isik saadab teda kohtuistungitel ja menetluse muudes staadiumides;
  • individuaalsele hindamisele kvalifitseeritud isiku poolt;
  • arstlikule kontrollile, kui lapselt on võetud vabadus;
  • eraelu puutumatusele kriminaalmenetluse ajal;
  • võimalusele viibida isiklikult kohtulikul arutelul;
  • tõhusatele õiguskaitsevahenditele*.

Kohtunikel, prokuröridel ja teistel ametiisikutel, kes tegelevad lapsi puudutavate kriminaalmenetlustega, peab olema selles valdkonnas eripädevus või juurdepääs erikoolitusele.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 10. juunist 2016. ELi riigid peavad selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 11. juuniks 2019.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Menetluslikud tagatised: antud juhul tagatised, mis kindlustavad lastele vajaliku teabe edastamise menetluse toimumise ja oma seaduslike õiguste kohta.

Lapsed: alla 18-aastased isikud.

Tõhusad õiguskaitsevahendid: vahendid, mille abil kohus jõustab õiguse, määrab karistuse või teeb oma tahte kehtestamiseks muu kohtuotsuse.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) nr 2016/800, mis käsitleb kriminaalmenetluses kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikke tagatisi (ELT L 132, 21.5.2016, lk 1–20)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta direktiiv nr 2010/64/EL õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (ELT L 280, 26.10.2010, lk 1–7)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta direktiiv nr 2012/13/EL, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet (ELT L 142, 1.6.2012, lk 1–10)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta direktiiv nr 2013/48/EL, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega (ELT L 294, 6.11.2013, lk 1–12)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta direktiiv (EL) nr 2016/343, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul (ELT L 65, 11.3.2016, lk 1–11)

Viimati muudetud: 28.11.2016

Üles