EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L2102

Avaliku sektori veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavus

Avaliku sektori veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavus

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv (EL) 2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiivi eesmärk on muuta Euroopa Liidus (EL) avaliku sektori veebisaidid ja mobiilirakendused juurdepääsetavamaks ja ühtlustada erinevaid standardeid, vähendades juurdepääsetavusega seotud toodete ja teenuste arendajate ees olevaid tõkkeid.
 • See võimaldab ELi kodanikele, eriti puudega inimestele, lihtsamat juurdepääsu avalikele teenustele.

PÕHIPUNKTID

ELi liikmesriigid peavad tagama, et avaliku sektori asutuste veebisaidid ja mobiilirakendused on „paremini juurdepääsetavad“, eelkõige puudega inimeste jaoks, muutes need „tajutavaks, talitlusvõimeliseks, mõistetavaks ja töökindlaks“. Juurdepääsetavuse standard on sätestatud ühtlustatud Euroopa standardis EN 301 549 v3.2.1 (2021-03). Käesoleva direktiivi jaoks asjakohased standardi osad on loetletud standardi lisas A.

Avaliku sektori asutused peavad regulaarselt esitama üksikasjaliku, ammendava ja selge juurdepääsetavuse avalduse oma veebisaitide ja mobiilirakenduste käesolevale direktiivile vastavuse kohta, sealhulgas:

 • nende osade kirjelduse, mis ei ole juurdepääsetavad, ja teabe juurdepääsetavate alternatiivide kohta;
 • kirjelduse, kuidas kasutaja saab teatada mittevastavusest käesolevale direktiivile või taotleda direktiivi reguleerimisalast välja jäetud teavet;
 • lingi kaebuste mehhanismile, mida saab kasutada, kui ei saada rahuldavat vastust.

Euroopa Komisjon võttis vastu rakendusakti rakendusotsuse (EL) 2018/1523, millega kehtestatakse juurdepääsetavuse avalduse näidis.

Samuti peavad liikmesriigid

 • aitama kaasa juurdepääsetavusnõuete rakendamisele teist tüüpi veebisaitidele ja mobiilirakendustele, mis on reguleeritud olemasolevate riigisiseste õigusaktidega;
 • edendama veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavusega seotud koolitusprogramme;
 • suurendama teadlikkust seoses juurdepääsetavusnõuetega;
 • komisjoni kaasabil jagama parimat tava;
 • tagama, et on olemas tõhus nõuete järgimise tagamise menetlus.

Liikmesriigid võivad säilitada või jõustada õigusakte, mis ületavad käesoleva direktiivi miinimumnõudmisi.

Erandid

Käesolevat direktiivi ei kohaldata avalik-õiguslikele ringhäälinguorganisatsioonidele ega valitsusvälistele organisatsioonidele, mis ei osuta üldsusele esmatähtsaid teenuseid või konkreetselt puudega inimestele suunatud teenuseid. Lisaks ei kohaldata direktiivi järgmisele sisule:

 • kontoritarkvara failivormingud, mis on avaldatud enne 23. septembrit 2018, välja arvatud juhul, kui see on vajalik asjaomase avaliku sektori asutuse haldustoimingute jaoks;
 • heli või video, mis on avaldatud enne 23. septembrit 2020;
 • reaalajas esitatav heli või video;
 • internetipõhine kaardistamine, tingimusel et esmatähtis navigeerimisteave esitatakse juurdepääsetaval kujul;
 • kolmandate isikute pakutav sisu, mida avaliku sektori asutus ei saa mõjutada;
 • kultuuripärandi kogudes olevad esemed ja käsikirjad teatud olukorras;
 • kinnisele isikute ringile mõeldud suhtevõrgu ja sisevõrgu sisu, mis on avaldatud enne 23. septembrit 2019, kuni neid oluliselt muudetakse;
 • veebisaitide sisu ja mobiilirakendused, mida ei ole ajakohastatud ega muudetud pärast 23. septembrit 2019 (arhiivid), kui nende sisu ei ole vaja haldustoiminguteks.

Liikmesriigid võivad kohaldamisalast välja jätta koolide, lasteaedade ja sõimede veebisaidid ja mobiilirakendused, välja arvatud esmatähtsate internetipõhiste haldusfunktsioonidega seotud sisu.

Järelevalve

Liikmesriigid peavad jälgima nõuetele vastavust, kasutades metoodikat, mille komisjon võttis vastu 11. oktoobril 2018. Rakendusotsusega (EL) 2018/1524 kehtestatud metoodika hõlmab järgmist:

 • järelevalve korrapärasus ning veebisaitide ja mobiilirakenduste valimi võtmise kord;
 • veebilehtede ja nende lehtede sisu, ning mobiilirakenduste sisu valimi võtmine;
 • kirjeldus, kuidas vastavust kindlaks teha;
 • puudujääkide avastamise korral mehhanism, mis aitab avaliku sektori asutustel need kõrvaldada, ning
 • automaatsete, käsitsi tehtavate ja kasutatavustestide kord.

Aruandlus

Liikmesriigid avaldavad ja esitavad komisjonile hiljemalt 23. detsembriks 2021 ning seejärel iga kolme aasta tagant aruande järelevalve tulemustest ja täitemenetluse kasutamisest. Esimene aruanne hõlmab ka järgmist:

 • sidusrühmadega (puudega inimeste ja eakate organisatsioonid, sotsiaalpartnerid, tööstus jt) konsulteerimise kord veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavuse osas;
 • juurdepääsetavuspoliitika muudatuste avalikustamise kord;
 • direktiivi rakendamise käigus saadud kogemused ja tehtud järeldused, ning
 • koolitust ja teadlikkuse suurendamist käsitlevate meetmetega seonduv teave.

Kõigi aruannete sisu avaldatakse juurdepääsetavas vormingus. Komisjon vaatab käesoleva direktiivi kohaldamise läbi enne 23. juunit 2022.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 22. detsembrist 2016 ning see pidi liikmesriikides jõustuma 23. septembriks 2018. Liikmesriigid pidid rakendama neid meetmeid järgmiselt:

 • alates 23. septembrist 2019 veebisaitidele, mis on avaldatud pärast 22. septembrit 2018;
 • alates 23. septembrist 2020 kõikidele teistele avaliku sektori asutuste veebisaitidele;
 • alates 23. juunist 2021 avaliku sektori asutuste mobiilirakendustele.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust (ELT L 327, 2.12.2016, lk 1–15)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 11. augusti 2021. aasta rakendusotsus 2021/1339, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2018/2048 seoses veebisaitide ja mobiilirakenduste harmoneeritud standardiga (ELT L 289, 12.08.2021, lk 53–55)

Komisjoni 20. detsembri 2018. aasta rakendusotsus (EL) 2018/2048 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/2102 toetuseks koostatud veebisaitide ja mobiilirakenduste harmoneeritud standardi kohta (ELT L 327, 21.12.2018, lk 84–86)

Otsuse (EL) 2018/2048 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Komisjoni 11. oktoobri 2018. aasta rakendusotsus (EL) 2018/1523, millega kehtestatakse juurdepääsetavuse avalduse näidis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust (ELT L 256, 12.10.2018, lk 103–107)

Komisjoni 11. oktoobri 2018. aasta rakendusotsus (EL) 2018/1524, millega kehtestatakse järelevalvemetoodika ja liikmesriikide aruandluskord vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust (ELT L 256, 12.10.2018, lk 108–116)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 27.10.2021

Üles