Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0508

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (2014–2020)

Juurdepääs kokkuvõtete põhilehele

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (2014–2020)

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 508/2014 – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) eesmärk on aidata kalandus- ja vesiviljelussektori töötajatel ning rannikualade elanikel kohaneda Euroopa Liidu (EL) uue reformitud ühise kalanduspoliitikaga ajavahemikuks 2014–2020.

PÕHIPUNKTID

Eelarve ja prioriteedid

EMKFi eelarve aastateks 2014–2020 on 6,5 miljardit eurot ja fondi eesmärk on:

 • taastada kalavarud, vähendada kalapüügi mõju merekeskkonnale ja järk-järgult kaotada soovimatu saagi merre viskamine (nn tagasiheide, mille puhul elusad või surnud kalad visatakse tagasi merre, kuna need on liiga väikesed, kaluril puudub nende püüdmiseks luba või kehtivad saagi koosseisu reguleerivad eeskirjad);
 • toetada kohalikku väikekalapüüki ja noori kalureid;
 • aidata kohalikel kogukondadel mitmekesistada kohalikku majandust;
 • rahastada projekte, millega luuakse töökohti ja parandatakse elukvaliteeti Euroopa rannikualadel;
 • toetada Euroopa vesiviljelust (kalade ja koorikloomade kasvatamist);
 • rahastada teaduslike teadmiste parandamist merekeskkonna kohta ja asjakohaste andmete kogumist, et otsuste tegemisel oleks võimalik tugineda usaldusväärsele teabele;
 • tugevdada kalanduse kontrolliprogramme;
 • toetada innovaatilisi investeeringuid kalapüügilaevadesse, näiteks selleks, et parandada püügivahendite selektiivsust (st tagada, et püügivahendid, mis püüavad kalu suuruse ja liigi järgi, ei ohusta muid liike või võimaldavad neil tervena vabadusse pääseda);
 • toetada (teatavatel tingimustel) varustusse või kalalaevadesse tehtavaid investeeringuid, mille eesmärk on vähendada saasteainete või kasvuhoonegaaside heidet;
 • parandada turustamist ja töötlemist kalandus- ja vesiviljelussektoris;
 • toetada ELi integreeritud merenduspoliitikat, hõlbustades piiriülest ja valdkondadevahelist koordineerimist (nt mereruumi planeerimine, integreeritud mereseire ja teadmiste parandamine merekeskkonna seisundi kohta).

Rakendamine

EMKFist kaasrahastatakse projekte ELi riikidega, kes toetavad projekte ka riiklike vahenditega. ELi riigid koostavad tegevuskava, milles on kirjas, kuidas kavatsetakse eraldatud raha kulutada. Kui Euroopa Komisjon kiidab need kavad heaks, otsustavad siseriiklikud ametisasutused, milliseid projekte rahastatakse.

Pärast määruse (EL) nr 508/2014 vastuvõtmist on komisjon võtnud vastu eeskirju, mis käsitlevad peamiselt selle rakendamisega seotud tehnilisi üksikasju. Need hõlmavad järgmist:

Rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide täieliku loetelu leiate EMKFi veebilehelt (vt Euroopa Komisjoni merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi veebisaiti).

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

TAUST

 • EMKF on rahastamisvahend ühise kalanduspoliitika toetamiseks aastatel 2014–2020. See on üks viiest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist, mis täiendavad üksteist ning aitavad töökohtade loomise ja majanduskasvu soodustamise kaudu taastada Euroopa majandust.
 • Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi veebilehelt.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.5.2014, lk 1–66)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 11. juuni 2014. aasta rakendusotsus 2014/372/EL, milles sätestatakse eelarve täitmise raames koostöös liikmesriikidega Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist aastateks 2014–2020 kasutada olevate koguvahendite iga-aastane jaotus liikmesriikide kaupa (teatavaks tehtud numbri C(2014) 3781 all) (ELT L 180, 20.6.2014, lk 18–20)

Komisjoni 15. juuli 2014. aasta rakendusotsus 2014/464/EL, millega määratakse kindlaks liidu prioriteedid õigusnormide täitmise tagamise ja kontrollipoliitika valdkonnas Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi raames (ELT L 209, 16.7.2014, lk 59–61)

Komisjoni 22. juuli 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1014/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011) seoses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist rahastatavate toimingute suhtes kohaldatava ühise seire- ja hindamissüsteemi sisu ja struktuuriga (ELT L 283, 27.9.2014, lk 11–19)

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1014/2014 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Komisjoni 20. novembri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1242/2014, milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad tegevuste kohta esitatavate kumulatiivsete andmete jaoks (ELT L 334, 21.11.2014, lk 11–38)

Komisjoni 20. novembri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1243/2014, milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad liikmesriikide esitatava teabe ning andmevajaduse ja võimalike andmeallikate vahelise sünergia kohta (ELT L 334, 21.11.2014, lk 39–51)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 11. juuli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 763/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) kohaldamise eeskirjad seoses teavitamis- ja avalikustamismeetmete tehnilise kirjeldusega ning liidu embleemi loomise juhistega (ELT L 209, 16.7.2014, lk 1–4)

Komisjoni 18. detsembri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1362/2014, millega kehtestatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist rahastatavates rakenduskavades tehtavate teatavate muudatuste heakskiitmise lihtsustatud menetluse eeskirjad ja nende rakenduskavade rakendamise aastaaruannete vormi ja esitamist käsitlevad eeskirjad (ELT L 365, 19.12.2014, lk 124–136)

Komisjoni 27. märtsi 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/852, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 seoses ühise kalanduspoliitika eeskirjade eiramise ja tõsise eiramise juhtumitega, mis võivad põhjustada Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi maksete peatamise või maksetähtaja edasilükkamise (ELT L 135, 2.6.2015, lk 13–17)

Viimati muudetud: 27.09.2016

Üles