Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0017

Elamukinnisvara ostmine – laenueeskirjad

Elamukinnisvara ostmine – laenueeskirjad

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2014/17/EL – eluasemelaenudega seotud eeskirjad

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selle nn „hüpoteekkrediidi direktiivi“ eesmärk on tagada kõigi elamukinnisvara ostuks hüpoteeklaenu võtvate tarbijate piisav teavitamine ja kaitse riskide vastu.

PÕHIPUNKTID

 • Direktiivi kohaldatakse kõigile laenudele, mida tarbijad võtavad elamu ostmiseks, sealhulgas laenudele, millele seatakse tagatis ostetava kinnisvara või muu samaväärse vara näol.
 • Direktiivis nähakse ette tarbijate efektiivsem teavitamine saadavalolevatest hüpoteeklaenutoodetest, muu hulgas järgmistel viisidel:
  • laenuandjad peavad andma tarbijatele standardse teabelehe (Euroopa standardinfo teabeleht), mis võimaldab tarbijatel erinevaid laenutooteid võrrelda ja endale sobivaim valida;
  • Euroopa standardinfo teabelehel peavad olema muutuva intressimääraga või välisvaluutas laenude puhul kirjas halvimad juhud, et teavitada tarbijaid intressimäärade võimalikust muutumisest;
  • tarbijatele tuleb enne laenulepingu siduvaks muutumist anda järelemõtlemisaeg või lepingust taganemise õigus;
  • uued kogu ELis kohaldatavad normid hüpoteeklaenutaotlejate krediidivõimelisuse hindamiseks, et tagada laenuvõtjate võime oma maksekohustusi täita.
 • Direktiivis sätestatakse ettevõtete käitumispõhimõtted.
  • Need tagavad, et laenuandjad ja krediidivahendajad (st hüpoteeklaenutoodet valivaid tarbijaid teavitavad ja abistavad füüsilised või juriidilised isikud) käituvad ausalt, läbipaistvalt ja tarbija huvides.
  • Laenuandjad ja vahendajad peavad tagama, et nende töötajatel on kõik ajakohased teadmised laenulepingutest ning et klientidele antakse enne ükskõik millise lepingu sõlmimist kogu vajalik teave.
 • Tarbijatel on üleüldine õigus laen ennetähtaegselt tagasi maksta, et vähendada hüpoteeklaenu tulevast kogukulu. ELi riigid võivad kehtestada sellisteks juhtudeks laenuandjatele õiguse nõuda ainult otseselt laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega kaasnevate kulude hüvitamist.
 • Direktiivis sätestatakse krediidivahendajatele ELi tegevusloa süsteem. See tähendab, et ühes ELi riigis tegevusloa omandanud krediidivahendaja võib põhimõtteliselt teenuseid osutada kogu ELis.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 20. märtsist 2014. aastast. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 21. märtsiks 2016. aastaks.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/17/EL elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2013/36/EL ja määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT L 60, 28.2.2014, lk 34–85)

Direktiivi 2014/17/EL hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on ainult dokumentaalne väärtus.

Viimati muudetud: 19.07.2017

Üles