Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1407

Vähese tähtsusega abi eeskiri riigiabi kohta (2014-2020)

Vähese tähtsusega abi eeskiri riigiabi kohta (2014-2020)

Kõnealuses määruses sätestatakse vähese tähtsusega abi summad, mis on vabastatud teatamiskohustusest, sest neid ei saa lugeda ELi siseturul kaubandust mõjutavaks ega konkurentsi moonutavaks.

ÕIGUSAKT

Komisjoni 18. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes.

KOKKUVÕTE

Vähese tähtsusega abiks nimetatakse ELi riigilt ühele ettevõtjale antavaid väikseid abimeetmeid, mille suhtes ei kohaldata Euroopa Komisjonile teatamise kohustust. Ühele ettevõtjale kolme aasta jooksul antava abi ülemmäär on 200 000 eurot. Ülemmäära ei ole läbivaadatud määruses muudetud.

Komisjon võttis 2006. aastal vastu vähese tähtsusega abi käsitleva määruse (määrus (EÜ) nr 1998/2006), mis kehtis ajavahemikus 2007-2013. Selles suurendati kaks korda teavitamiskohustusest vabastatud abi summat, seades ühele ettevõtjale kolme aasta jooksul antava abi ülemmääraks 200 000 eurot varasema 100 000 euro asemel. Nimetatud ülemmäära tõstmine põhines inflatsiooni ja ELi SKP muutustel aastani 2006 ning samuti nende näitajate eeldataval kasvutempol aastatel 2007-2013. Finantskriisi tõttu jäi tegelik inflatsioon 2006. aastal eeldatud tasemest märgatavalt madalamaks. Seetõttu ei olnud põhjust ülemmäära täiendavalt tõsta.

Käesoleva määrusega (EL) nr 1407/2013, millega vaadatakse läbi ja asendatakse määrus (EÜ) nr 1998/2006, lihtsustatakse veelgi väikeste abimeetmete käsitlemist. Näiteks ei ole rahalistes raskustes ettevõtjad enam määruse reguleerimisalast välja jäetud ja seetõttu on ka neil lubatud saada vähese tähtsusega abi.

Lisaks on lihtsustatud ja täpsustatud ettevõtja määratlust. Täpsemalt saab lugeda määruse artikli 2 lõikest 2.

Vähese tähtsusega abi määrust saab samuti kohaldada kuni 1 miljoni euro suurustele tagatisega laenudele, kui on täidetud teatavad tingimused. Täpsemat teavet leiab määruse artiklist 4.

Määrust (EL) nr 1407/2013 kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2020.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1407/2013

1.1.2014

-

ELT L 352, 24.12.2013, lk 1-8

Viimati muudetud: 28.07.2014

Üles