Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0650

Pärimisasjades kohaldatav õigus ja kohtualluvus ning Euroopa pärimistunnistus

Juurdepääs kokkuvõtete põhilehele

UURING: Andke meile teada, mida arvate kokkuvõtetest!

Pärimisasjades kohaldatav õigus ja kohtualluvus ning Euroopa pärimistunnistus

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 650/2012, mis käsitleb pärimisasju ja Euroopa pärimistunnistuse loomist

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määrus pakub õiguskindlust rahvusvahelises pärimisasjas soodustatud isikutele, aitab vältida vastukäivate otsuste tegemist ja lihtsustab menetlust. Seega on soodustatud isikutel tänu määrusele lihtsam kasutada teises ELi riigis õigusi, mis on neile pärimise käigus tekkinud või üle läinud.
 • Määrusega ühtlustatakse kogu ELis pärimisasjades kohaldatava õiguse ja kohtualluvuse eeskirjad, samuti ELi riigis tehtud otsuste tunnustamise ja täitmise ning ELi riigis välja antud ametlike juriidiliste dokumentide vastuvõtmise ja täitmise eeskirjad.
 • Sellega luuakse ka Euroopa pärimistunnistus, mis võimaldab pärijatel, annakusaajatel, testamenditäitjatel ja pärandi hooldajatel tõendada oma õiguslikku seisundit ja/või teostada oma õigusi või volitusi teises ELi riigis.
 • See kehtib kõigi ELi riikide puhul, välja arvatud Ühendkuningriik, Iirimaa ja Taani, kus kohaldatakse rahvusvaheliste pärimisasjade suhtes jätkuvalt siseriiklikku õigust. Teised ELi riigid kohaldavad neis kolmes riigis tehtud otsuste suhtes siseriiklikke otsuste tunnustamise ja täitmise eeskirju.
 • Määrust kohaldatakse 17. augustil 2015 või hiljem surnud isikute suhtes.

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisala

Määrust kohaldatakse kõigi pärimisega seotud tsiviilõiguslike aspektide suhtes.

Selle reguleerimisalasse ei kuulu

 • maksu-,
 • tolli-
 • ja haldusasjad.

Määrust ei kohaldata muudele tsiviilõiguse valdkondadele peale pärimise (nt abieluvaraga seotud küsimused, kinkimine ja pensioniskeemid).

Kohtualluvus ja kohaldatav õigus

 • Pärimisasja tervikuna lahendamiseks on pädevad isiku surma hetkel tema alaliseks elukohaks olnud ELi riigi kohtud.
 • Üldjuhul kohaldatakse pärimisasja lahendamisel isiku surma hetkel tema alaliseks elukohaks olnud riigi õigust. Selleks võib olla mõne ELi riigi või kolmanda riigi õigus.
 • Isik võib enne oma surma valida kohaldatavaks õiguseks selle riigi õiguse, mille kodanik ta on. Kui see isik on ELi riigi kodanik, võivad pärimisasjaga seotud isikud kokku leppida, et pärimisasjaga peaksid tegelema kõnealuse ELi riigi kohtud, mitte lahkunu alalise elukohariigi kohtud.
 • Sama õigust kohaldatakse pärimisasjale tervikuna, olenemata asjaomase vara liigist (vallas- või kinnisvara) või asukohariigist.

Kohaldatav õigus reguleerib näiteks

 • soodustatud isikute ja nende pärandiosade kindlaksmääramist;
 • pärimisvõimet;
 • pärijate, testamenditäitjate ja muude pärandi hooldajate volitusi;
 • vastutust pärandvarasse kuuluvate võlgade eest;
 • pärandvara jagamist.

Tunnustamine ja täitmine

Rahvusvahelise pärimisasja menetlemine ühes asutuses ja ühte õigust kohaldades aitab vältida paralleelseid menetlusi ja vastukäivate kohtuotsuste tegemist. Samuti tagab see, et ELi riigis tehtud otsuseidtunnustatakse kogu ELis ilma erimenetluseta. Otsused, mis on tehtud ELi riigis ning mis on selles riigis täidetavad, on täidetavad teises ELi riigis, kui nad on tunnistatud huvitatud poole taotlusel seal täidetavaks kohaliku kohtu poolt.

Euroopa pärimistunnistus

 • Euroopa pärimistunnistus on mittekohustuslik dokument, mille annab välja pärimisasjaga tegelev ametiasutus.
 • See on ette nähtud kasutamiseks pärijatele, annakusaajatele ning testamenditäitjatele või pärandi hooldajatele, kes peavad teises ELi riigis tõendama oma õiguslikku seisundit ja/või teostama oma õigusi pärijana või annakusaajana ja/või testamenditäitja või pärandi hooldaja volitusi.
 • Väljaantud Euroopa pärimistunnistust tunnustatakse kõikides ELi riikides ilma ühegi erimenetluseta.
 • Erinevalt ELi riikides välja antud siseriiklikest pärimistunnistustest, millel on riigiti erinev õiguslik toime, on Euroopa pärimistunnistus kõigis ELi riikides ühesuguse õigusliku toimega, mis on sätestatud kõnealuses määruses.
 • Määrusega (EL) nr 1329/2014 kehtestatakse käesoleva määruse kohaldamisel kasutatavad vormid, eelkõige Euroopa pärimistunnistus.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 5. juulil 2012.

TAUST

Lisateave: e-õiguskeskkonna portaal

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 650/2012, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist (ELT L 201, 27.7.2012, lk 107–134)

Määruse (EL) nr 650/2012 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 9. detsembri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1329/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 650/2012, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist, nimetatud vormid (ELT L 359, 16.12.2014, lk 30–84). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 25.01.2016

Üles