Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009H1205(01)

Kaitse tubakasuitsuga kokkupuutumise eest

Kaitse tubakasuitsuga kokkupuutumise eest

 

KOKKUVÕTE:

Nõukogu soovitus suitsuvaba keskkonna kohta

MIS ON SOOVITUSE EESMÄRK?

Soovituse eesmärk on kaitsta inimesi keskkonnas esineva tubakasuitsuga kokkupuutumise eest ja seeläbi parandada rahva üldist tervist.

PÕHIPUNKTID

 • Soovituse kohaselt peaksid ELi riigid
  • tagama tõhusa kaitse kokkupuute eest tubakasuitsuga siseruumides asuvatel töökohtadel*, siseruumides asuvates avalikes kohtades, ühistranspordivahendites ja vajaduse korral muudes avalikes kohtades, mis on sätestatud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni artiklis 8 ja selle rakendamise suunistes;
  • arendama ja tugevdama meetmeid, et vähendada laste ja teismeliste kokkupuudet teisese tubakasuitsuga*;
  • täiendama suitsetamisvastast poliitikat lisameetmetega, nagu ühendhoiatused tubakatoodete pakenditel või suitsetamisest loobumise toetamine;
  • rakendama ja hindama tubakatoodete tarbimise piiramise strateegiaid ning teostama nende üle järelevalvet;
  • looma tubakatoodete tarbimise piiramiseks riiklikud teabekeskused;
  • tegema koostööd teiste ELi riikide ja Euroopa Komisjoniga.
 • Selles kutsutakse komisjoni üles
  • esitama aruandeid meetmete rakendamise, toimimise ja mõju kohta;
  • kaaluma meetmeid, et vähendada tubakatoodete atraktiivsust ja sõltuvust tekitavat toimet (mis kajastub 2014. aastal vastu võetud tubakatoodete direktiivi (direktiiv 2014/40/EL) läbivaatamises);
  • analüüsima õiguslikku olukorda ja lihtsa pakendi mõju.
 • WHO tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni eesmärk on kaitsta inimesi tubaka tarbimise ning tubakasuitsuga kokkupuutumise laastava mõju eest tervisele ja keskkonnale ning sotsiaalsete ja majanduslike tagajärgede eest.

TAUST

* PÕHIMÕISTED

Töökoht: mis tahes koht, mida inimene kasutab töö või teenistuse ajal.

Teisene tubakasuits: tubakatoote põlevast otsast eralduv suits, mis tavaliselt esineb koos suitsetaja poolt väljahingatava suitsuga.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 30. novembri 2009. aasta soovitus suitsuvaba keskkonna kohta (ELT C 296, 5.12.2009, lk 4–14)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni talituste töödokument. Aruanne, mis käsitleb nõukogu 30. novembri 2009. aasta soovituse (suitsuvaba keskkonna kohta) rakendamist (2009/C 296/02) (SWD(2013) 56 final/2, 14.3.2013)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ (ELT L 127, 29.4.2014, lk 1–38)

Viimati muudetud: 12.01.2017

Üles