Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1272

Keemiliste ainete ja nende segude klassifitseerimine, pakendamine ja märgistamine

Keemiliste ainete ja nende segude klassifitseerimine, pakendamine ja märgistamine

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1272/2008 – ainete ja nende segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine (CLP-määrus)

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Selles sätestatakse keemiliste ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ühtsed nõuded vastavalt ÜRO ühtsele ülemaailmsele süsteemile (GHS). Nende alusel peavad ettevõtjad oma ohtlikud kemikaalid enne nende turuleviimist asjakohaselt klassifitseerima, märgistama ja pakendama.

Põhilised valdkonnad, mille suhtes seda määrust ei kohaldata: radioaktiivsed ained ja segud, kosmeetikatooted, ravimid, teatud meditsiiniseadmed, toit ja ohtlike kaupade transportimine.

PÕHIPUNKTID

Liigitamine

Ained ja segud klassifitseeritakse vastavalt konkreetsetele ohukategooriatele (ohuliik) ja ohuklassidele (ohutase):

 • füüsikalis-keemiline oht (nt tuleohtlik vedelik);
 • terviseoht (nt akuutne toksilisus);
 • keskkonnaoht (nt osoonikihile).

Ohtlike ainete ja segude klassifitseerimise ja märgistamise kriteeriumid on määratletud I lisas.

Märgistamine

Ained ja segud peavad olema märgistatud järgmise teabega:

 • tarnija nimi;
 • aine või segu nimetus ja/või tunnuskood;
 • toote nimikogus pakendis;
 • ohupiktogrammid (graafiline kompositsioon, mis sisaldab sümbolit ja muid graafilisi elemente);
 • tunnussõnad ohutaseme kohta („Ettevaatust“ või „Hoiatus“);
 • ohulaused („Süttimis- või laialipaiskumisoht“, „Allaneelamisel surmav“ jne);
 • hoiatuslaused („Hoida üksnes originaalpakendis“, „Hoida niiskuse eest“, „Hoida lastele kättesaamatus kohas“ jne).

Pakend

Ohtlike ainete ja segude pakend peab:

 • vältima sisu väljapääsemist;
 • olema valmistatud materjalist, mis talub sisuga kokkupuudet;
 • olema tugev ja vastupidav ning
 • olema suletavate kinnitusseadistega.

Teatud juhtudel on nõutavad lastekindla turvasulguriga ja reljeefse hoiatusmärgisega pakendid.

Ühtlustamine

Tööstusharusiseselt tuleks jõuda konsensusele kõigi ainete klassifitseerimise osas. Eriti tõsiste ohtude korral, näiteks kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ainete puhul võivad ELi riigid siiski teha ettepanekuid ühtlustatud klassifikatsioonide kohta, mille Euroopa Komisjon muudab seejärel õigusaktiga kohustuslikuks.

Teavitamine

Euroopa Kemikaaliametit (ECHA) tuleb teavitada iga turule viidud REACH-määruse kohaselt registreeritud või ohtliku aine klassifikatsioonist ja märgistusest, et lisada see andmikku, mida Euroopa Kemikaaliamet korrapäraselt täiendab.

Lisad

Määrusel on kaheksa lisa:

 • I lisa – ohtlike ainete ja segude klassifitseerimise ja märgistamise nõuded;
 • II lisa – teatavate ainete ja segude märgistamise ja pakendamise erieeskirjad;
 • III lisa – ohutuslausete loetelu, täiendav ohuteave ja täiendavad märgistuselemendid;
 • IV lisa – hoiatuslausete loetelu;
 • V lisa – ohupiktogrammid;
 • VI lisa – teatavate ohtlike ainete ühtne klassifitseerimine ja märgistamine;
 • VII lisa – tabel, mille alusel võetakse direktiivi 67/548/EMÜ klassifikatsioonid üle käesoleva määruse kohasteks klassifikatsioonideks;
 • VIII lisa – ühtlustatud teave tervisealases hädaolukorras tegutsemise ja ennetusmeetmete kohta.

Määruse muudatused

Alates määruse vastuvõtmisest 2008. aastal on seda korduvalt muudetud, viimati määrusega (EL) 2018/1480. Ohtlike ainete ühtlustatud klassifitseerimist ja märgistamist ajakohastatakse „tehnika arenguga kohandamise“ kaudu, mille Euroopa Komisjon võtab vastu igal aastal pärast ECHA riskihindamise komitee arvamust. Teisi õigusakti teksti muudatusi võib samuti rakendada tehnika arenguga kohandamise kaudu, näiteks määruse VIII lisa lisamisega. Määruse viimane konsolideeritud versioon sisaldab 12 tehnika arenguga kohandamist (kuid see ei sisalda veel määrust (EL) 2018/1480).

Enamik tehtud muudatustest on seotud määruse lisadega.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 20. jaanuarist 2009. Määrust kohaldatakse kohustuslikus korras ainetele 1. detsembrist 2010 ja segudele 1. juunist 2015.

TAUST

Käesolev määrus täiendab kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise süsteemi REACH. Sellega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 67/548/EMÜ keemiliste ainete kohta ja direktiivi 1999/45/EÜ ohtlike valmististe kohta.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1–1355)

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 4. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1480, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist, ning parandatakse komisjoni määrust (EL) 2017/776 (ELT L 251, 5.10.2018, lk 1–12)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/27/EL, millega muudetakse nõukogu direktiive 92/58/EMÜ, 92/85/EMÜ, 94/33/EÜ ja 98/24/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/37/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 65, 5.3.2014, lk 1–7)

Komisjoni 21. mai 2010. aasta määrus (EL) nr 440/2010 Euroopa Kemikaaliametile vastavalt ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlevale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008 makstavate lõivude kohta (ELT L 126, 22.5.2010, lk 1–5)

Viimati muudetud: 03.04.2019

Üles