EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0852

Toiduohutus – talust taldrikule

Toiduohutus – talust taldrikule

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Euroopa Liidu (EL) eesmärk on tagada toiduhügieen kõigis tootmisprotsessi etappides alates esmatootmisest kuni toidu jõudmiseni lõpptarbija kätte.
 • Määruses ja selle lisades on määratud kindlaks ELi nõuded, mis on toiduga tegelevatele ettevõtetele kohustuslikud, et tagada tarbijatele toiduohutus.

PÕHIPUNKTID

Põhiprintsiibi kohaselt peavad kõik toidukäitlejad tagama, et toitu käsitletakse tootmisprotsessi kõigis etappides hügieeniliselt ja ohutult, st toiduainetest põhjustatud saaste vabalt. Selle saavutamiseks

 • järgitakse häid hügieenitavasid;
 • kehtestatakse ohuanalüüs ja kriitiliste kontrollpunktide süsteemi (HACCP) põhimõtted.

Head hügieenitavad

I lisas sätestatakse head hügieenitavad esmatootmise etapis (st põllumajandus, jahipidamine ja kalapüük), sealhulgas esmatoodete veo, käsitsemise ja hoidmise ning elusloomade veo ajal.

II lisas sätestatud häid hügieenitavasid kohaldatakse toidukäitlejate suhtes pärast esmatootmist (tapamajad, töötlemisettevõtted, jaemüüjad jne) ja need puudutavad järgmisi valdkondi:

 • toidukäitlemisruumide ja -seadmete puhtus,
 • veotingimused,
 • toidujäätmekäitlus,
 • veevarustus,
 • toitu käitlevate töötajate isiklik hügieen ja väljaõpe,
 • ümbris ja pakend,
 • kuumtöötlus.

Tegevused tuginevad HACCP põhimõtetele

Toiduainesektori ettevõtted (välja arvatud esmatootmisega seotud ettevõtted) peaksid rakendama HACCP põhimõtetel põhinevaid tegevusi kooskõlas Codex Alimentarius’e toiduhügieeni üldpõhimõtetega. Need põhimõtted hõlmavad järgmist:

 • ohtude kindlakstegemine, mida tuleb kontrollida;
 • kriitiliste kontrollpunktide kindlaksmääramine ja kriitiliste piiride kehtestamine;
 • tõhusate seiretoimingute kehtestamine;
 • vajaduse korral korrigeerivate meetmete kehtestamine;
 • toimingute kehtestamine, et kontrollida, kas HACCP meetmed toimivad tõhusalt;
 • dokumentide ja andmete loomine, mis tõendavad HACCP meetmete rakendamise tõhusust.

Soodustatakse riiklike ja ELi suuniste väljatöötamist heade hügieenitavade ja HACCP menetluste rakendamiseks konkreetses toiduainesektoris.

Muud määruse (EÜ) nr 852/2004 nõuded

Kui riiklikud või ELi õigusaktid seda nõuavad, peavad toidusektori ettevõtted olema tunnustatud ja kõik ruumid registreeritud pädevas asutuses, võimaldades sellel asutusel neid külastada ja kontrollida hügieeninõuete täitmist.

ELi imporditav toit ja eksporditav loomne toit peab vastama ELi või samaväärsetele standarditele, samuti kõikidele nõuetele, mida importiv riik võib kehtestada.

Seotud ELi õigusaktid

Määrusega (EÜ) nr 853/2004 (vt kokkuvõte) kehtestatakse täiendavad hügieeni erieeskirjad loomse päritoluga toiduainete, näiteks liha, kalatoodete ja juustu kohta.

Määrusega (EÜ) nr 178/2002 ELi toidualaste õigusaktide üldpõhimõtete ja nõuete kohta (vt kokkuvõte) täiendatakse samuti hügieeninõudeid ning kehtestatakse toidu jälgitavuse* kohustus ning nõutakse toidukäitlejatelt toidupartii tõsise terviseriski avastamise korral see toit viivitamatult turult kõrvaldada ning teavitada sellest kasutajaid ja asjaomast asutust.

Määruse (EÜ) nr 852/2004 muudatused

Määrust on korduvalt muudetud, sh järgmiste määrustega.

 • Määrusega (EÜ) nr 1019/2008 täpsustatakse eeskirju, mis käsitlevad tervete kalandustoodete puhul ning elusate kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude väliseks pesemiseks kasutatavat vett.
 • Määrusega (EL) nr 579/2014 lubatakse erand teatavatest määruse (EÜ) nr 852/2004 eeskirjadest, et võimaldada inimtoiduks ette nähtud või eeldatavalt inimtoiduks kasutatavate vedelate õlide ja rasvade vedu merelaevadel, mis ei ole ette nähtud toiduainete veoks, kui on täidetud teatavad tingimused, mis tagavad rahva tervise kaitse ja ohutuse ning asjaomaste toiduainete tervislikkuse
 • Määrusega (EL) 2021/382, mis käsitleb toiduallergeenidest tuleneva riski ohjamist, toidu ümberjagamist ja toiduohutuskultuuri, muudetakse määruse (EÜ) nr 852/2004 I ja II lisa, et võtta arvesse Euroopa Toiduohutusameti teatavaid nõuandeid, ning Codex Alimentarius’e komisjoni poolt uute standardite vastuvõtmist. Nende muudatuste eesmärk on:
  • kehtestada hea hügieenitava kasutuselevõtu nõuded, et hoida ära või piirata allergiat või talumatust põhjustavate ainete esinemist;
  • sätestada teatavad nõuded eesmärgiga soodustada ja hõlbustada toidu ümberjagamist ning samal ajal tagada selle ohutus tarbija jaoks;
  • kehtestada toiduohutuskultuuri üldised nõuded, et suurendada toidukäitlemisettevõtete töötajate teadlikkuse ja parandada nende käitumisharjumusi.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006.

TAUST

Lisateave

PÕHIMÕISTED

Jälgitavus – võimalus jälgida toitu või toidulooma kõigil tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1–54)

Määruse (EÜ) nr 852/2004 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 15. novembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2073/2005, toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta (ELT L 338, 22.12.2005, lk 1–26)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55–205). Tekst on uuesti avaldatud parandusega (ELT L 226, 25.6.2004, lk 22–82)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1–24)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 25.10.2021

Üles