Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0048

Hoiuste intresside maksustamine

Juurdepääs kokkuvõtete põhilehele

Kokkuvõte on arhiveeritud ning seda enam ei ajakohastata, kuna kokkuvõetud dokument ei ole enam kehtiv/asjakohane.

Hoiuste intresside maksustamine

Kõnealuse direktiivi eesmärk on võimaldada maksustada intresse, mis on ühes ELi riigis tasutud tegelikele tulusaajatele, kes on teises ELi riigis residendist füüsilised isikud, viimasena nimetatud riigi õigusnormide kohaselt.

ÕIGUSAKT

Nõukogu direktiiv 2003/48/EÜ, 3. juuni 2003, hoiuste intresside maksustamise kohta.

KOKKUVÕTE

Kahjuliku maksukonkurentsi vastu võitlemiseks loodud maksupaketi raames võttis Euroopa Liit 2003. aastal vastu direktiivi hoiuste intresside maksustamises esinevate moonutuste vähendamiseks.

Direktiivi eesmärk on võimaldada maksustada selliseid intresse, mis on ühes ELi riigis tasutud teise ELi riigi residendist füüsilistele isikutele (tegelikele tulusaajatele) selle riigi õigusnormide kohaselt.

Reguleerimisala

Direktiivi reguleerimisala piirdub võlakohustustelt teenitavate intresside maksustamisega ning jätab käsitlemata pensioni- ja kindlustushüvitiste maksustamisega seotud küsimused. Territoriaalses plaanis kohaldatakse direktiivi intresside suhtes, mida tasub makseasutus (ettevõtja, kes maksab intresse või tagab intresside maksmise vahetult tegelikule tulusaajale, nt rahandusasutus, pank või investeerimisfond), mis on registreeritud ELi territooriumil. Kõnealuse direktiivi seisukohalt loetakse makseasutusteks kõik sellised ettevõtjad, kes on asutatud ELi riigis, kuhu on tegelikele tulusaajatele intresse makstud või tagatud. Seega on makseasutus viimane lüli vahendajate ketis, kes maksab intresse otse tulusaajale.

ÜLDSKEEM: TEABEVAHETUS

Makseasutuse edastatav teave

Kui tegelik tulusaaja on mõne muu ELi riigi resident kui see, kus on asutatud makseasutus, peab makseasutus direktiivi kohaselt oma asukoha ELi riigi pädevale asutusele esitama vähemalt järgmise teabe: tegeliku tulusaaja isik ja residentsus, makseasutuse nimi ja aadress, tegeliku tulusaaja kontonumber või kui see puudub, siis intressi aluseks oleva võlakohustuse tunnus, ning teave intressimaksete kohta.

Lisaks tuleb makseasutuse esitatavates miinimumandmetes teha vahet direktiivis loetletud intressikategooriatel. ELi riigid võivad makseasutuste esitatavates miinimumandmetes siiski piirduda näiteks intressi või tulu kogusummaga.

Automaatne teabevahetus

Direktiiviga kohustatakse makseasutuse ELi riigi pädevat asutust edastama eelnevalt osutatud teabe vähemalt kord aastas selle ELi riigi pädevale asutusele, mille resident tegelik tulusaaja on.

1. JAANUARIST 2016 KOHALDATAVAD UUED EESKIRJAD

Ilmnes, et direktiivis 2003/48/EÜ olid hõlmamata teatavad intressi kandvate väärtpaberitega samaväärsed finantsinstrumendid ja teatavad kaudsed intressi kandvate väärtpaberite hoidmise viisid. Seetõttu võeti olukorra parandamiseks vastu uus direktiiv 2014/48/EL, mis peab olema üle võetud ELi riikides 1. jaanuariks 2016.

Kõnealuse direktiivi eesmärk on:

  • tugevdada olemasolevaid eeskirju hoiuste intresside alase teabevahetuse kohta, et võimaldada ELi riikidel paremini võidelda maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise vastu;
  • edendada kliendi suhtes nõutava hoolsuse kohustusel põhinevat läbipaistvat lähenemisviisi, et vältida direktiivist kõrvale hoidmist, kasutades vahendavat üksust (nt fondi) või õiguslikku moodustist (nt usaldusfondi), mis on asutatud väljaspool ELi asuvas riigis, kus ei ole tagatud nimetatud üksusele või moodustisele käesoleva direktiiviga hõlmatud finantstoodetest makstava tulu maksustamine;
  • parandada eeskirju, mille eesmärk on vältida direktiivist kõrvale hoidmist, kasutades vahendavat üksust (nt fondi) või õiguslikku moodustist (nt usaldusfondi), mis on asutatud ELi riigis. Nimetatud eeskirjad eeldavad kõnealuse üksuse või õigusliku moodustise poolt teatamist;
  • laiendada direktiivi reguleerimisala nii, et see hõlmaks tuluga sarnaste omadustega finantstooteid (nt kindlasummalise või garanteeritud tootlusega väärtpaberid ja teatud elukindlustustooted), mida õiguslikult nende hulka ei liigitata;
  • võtta arvesse kogu investeerimisfondidest ELi sees ja väljas saadud tulu lisaks direktiivi 85/611/EMÜ kohaselt tegevusloa saanud vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate (eurofondid) kaudu saadud tulule, mis kuulub juba kõnealuse direktiivi reguleerimisalasse.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2003/48/EÜ

16.7.2003

31.12.2003

ELT L 157, 26.6.2003, lk 38-48

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2014/48/EL

15.4.2014

1.1.2016

ELT L 111, 15.04.2014, lk 50-78

Direktiivi 2003/48/EÜ muudatused on alusdokumenti lisatud. Konsolideeritud versioonil on üksnes informatiivne väärtus.

Viimati muudetud: 25.01.2015

Üles