Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0006

Ühenduse disainilahendus

Ühenduse disainilahendus

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kaitsmise kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega luuakse kogu ELi hõlmav süsteem ühetaoliselt kaitstud ühenduse disainilahenduse saamiseks. Määrusega sätestatakse kord disainilahenduste registreerimiseks Siseturu Ühtlustamise Ametis (OHIM).

ELi süsteem eksisteerib kõrvuti riiklike kaitsesüsteemidega. Küsimusi, mis ei mahu määruse kohaldamisalasse, reguleerivad ELi riikide siseriiklikud õigusaktid.

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

 • Kaitse saamiseks peavad disainilahendused olema uudsed ja eripärased (nad peavad erinema olemasolevatest toodetest).
 • Mitmeosaliste toodete koostisosad, mille välimus määrab ära konkreetse disainilahenduse (nt nähtavad varuosad autode puhul), ei ole süsteemiga kaitstavad.
 • Küll aga võivad kaitsekõlblikuks osutuda muude toodete koostisosad, mis on pärast tootesse paigutamist selle tavakasutuse käigus nähtavad.

Ühenduse disainilahenduse õigused

Õigus ühenduse disainilahendusele kuulub autorile või tema õigusjärglasele. Määrus näeb disainilahendustele ette kahte liiki kaitset, mis kohalduvad vahetult kõikides ELi riikides.

 • 1.

  Ühenduse registreerimata disainilahendus:

  • formaalsused puuduvad,
  • lühiajaline maksimaalselt kolmeaastane kaitse alates kuupäevast, mil disainilahendus tehti ühenduses esimest korda avalikkusele kättesaadavaks, st kui toode tuli müüki turundusvahendeid või eelnevaid avaldamismeetmeid kasutades.
 • 2.

  Ühenduse registreeritud disainilahendus:

  • registreeritud OHIMis,
  • kaitse kehtib minimaalselt viie ja maksimaalselt 25 aasta jooksul.

Registreeritud disainilahendused on kaitstud nii kopeerimise kui ka sarnaste disainilahenduste sõltumatu väljatöötamise suhtes, samas kui registreerimata disainilahendused on kaitstud ainult kopeerimise suhtes.

Õiguste piirangud

Õigused välistavad teatud toiminguid, sealhulgas

 • oma tarbeks tehtud toimingud, millel ei ole kaubanduslikku eesmärki;
 • katselistel eesmärkidel tehtud toimingud;
 • reprodutseerimine, nt õppeotstarbeks.

Määrus ei kohaldu kolmandas riigis registreeritud laevadele ja õhusõidukitele, mis sisenevad ajutiselt ELi territooriumile.

Ühenduse disainilahenduse registreerimine

 • Ühenduse disainilahenduse registreerimise taotluse võib esitada OHIMile või riiklikule tööstusomandi ametile.
 • Kõik taotlused suunatakse edasi OHIMile, kes viib läbi ametliku kontrolli ja nõuete täitmise korral annab disainilahenduse ühenduse disainilahenduse registrisse kandmisega taotluse esitajale ühenduse disainilahenduse kaitse.
 • Amet avaldab seejärel kande kohta teate avalikus bülletäänis.
 • Taotluse esitaja võib nõuda avaldamise edasilükkamist 30 kuuks alates taotluse esitamise kuupäevast, et kaitsta tundlikku teavet.

Litsentsid

Ühenduse disainilahendus võib olla litsentsi objektiks kogu ELis või selle osas. Litsents võib olla ainulitsents või lihtlitsents. Vajalik on õiguste omaniku nõusolek.

Kehtetus

Ühenduse registreeritud disainilahenduse võib tunnistada kehtetuks, kui

 • disainilahendus ei vasta ühenduse disainilahendusele esitatavatele nõuetele;
 • õiguste omanikul puudub õigus ühenduse disainilahendusele;
 • disainilahenduses on vääralt kasutatud ELi riigi autoriõiguse seadusega kaitstud teost.

Sanktsioonid

Määruses on sätestatud rikkumise korral võetavad võimalikud meetmed, nende hulgas tootmiskeeld ja rikkuvate toodete konfiskeerimine. Samuti võib ELi riigi kohus rakendada muid sanktsioone.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 6. märtsist 2002.

TAUST

ÕIGUSAKT

Nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta (EÜT L 3, 5.1.2002, lk 1–24)

Määruse (EÜ) nr 6/2002 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 29.02.2016

Üles