EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1144

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1144/2008, 18. november 2008 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 998/2003 II lisa Horvaatia osas (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 308, 19.11.2008, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 168 - 169

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; kehtetuks tunnistatud 32013R0576

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1144/oj

19.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1144/2008,

18. november 2008,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 998/2003 II lisa Horvaatia osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrust (EÜ) nr 998/2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ, (1) eriti selle artikli 8 lõike 3 punkti a ja artiklit 19,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 998/2003 on sätestatud lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavad loomatervishoiunõuded ja niisuguse liikumise kontrolli suhtes rakendatavad eeskirjad.

(2)

Need nõuded erinevad sõltuvalt sellest, kas lemmikloomade liikumine toimub liikmesriikide vahel või kolmandatest riikidest liikmesriiki. Lisaks eristatakse kolmandatest riikidest pärit liikumise puhul veel liikumist nendest kolmandatest riikidest, mis on loetletud nimetatud määruse II lisa B osa 2. jaos, ning nendest kolmandatest riikidest, mis on loetletud kõnealuse lisa C osas.

(3)

Kolmandad riigid, mis kohaldavad lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes ühenduse eeskirjadega vähemalt samaväärseid eeskirju, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 998/2003 III peatükis, on loetletud kõnealuse määruse II lisa B osa 2. jaos. Need eeskirjad võimaldavad kolmandatel riikidel kasutada sertifikaadi asemel passi, mis on vastavuses komisjoni otsuses 2003/803/EÜ (2) kehtestatud näidisega.

(4)

Nendest kolmandatest riikidest toimuva lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatakse samu eeskirju, kui nende loomade liikumisel ühest liikmesriigist teise, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 998/2003 II peatükis.

(5)

Määruse (EÜ) nr 998/2003 II lisa C osas esitatud loetelu hõlmab kolmandaid riike ja territooriume, mis on marutaudivabad, ning kolmandaid riike ja territooriume (kaasa arvatud Horvaatia), millest väljapoole liikumisel ei käsitata marutaudi ühendusse levimise ohtu suuremana kui samalaadse liikumise puhul liikmesriikide vahel.

(6)

Horvaatia on hiljuti esitanud taotluse enda kandmiseks määruse (EÜ) nr 998/2003 II lisa 2. jao B osasse, et lihtsustada lemmikloomade liikumist Horvaatia ja ELi vahel.

(7)

Võttes arvesse teavet, mida Horvaatia on esitanud oma riiklike õigusaktide kohta, ilmneb, et Horvaatias kohaldatakse ühenduse eeskirjadega vähemalt samaväärseid eeskirju, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 998/2003 III peatükis.

(8)

Seetõttu on asjakohane jätta Horvaatia välja määruse (EÜ) nr 998/2003 II lisa C osast ning lisada ta nimetatud lisa 2. jao B osasse.

(9)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 998/2003 vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 998/2003 II lisa muudetakse järgmiselt:

1)

B osa 2. jao Šveitsi ja Islandi käsitlevate kannete vahele lisatakse järgmine kanne:

„HR Horvaatia”

2)

C osas jäetakse välja järgmine kanne:

„HR Horvaatia”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. november 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  ELT L 146, 13.6.2003, lk 1.

(2)  ELT L 312, 27.11.2003, lk 1.


Top