Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0547

Komisjoni määrus (EÜ) nr 547/2005, 8. aprill 2005, küüslaugu impordilitsentside väljaandmise kohta 1. märtsist kuni 31. maini 2005 kestval kvartalil

OJ L 91, 9.4.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/547/oj

9.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 91/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 547/2005,

8. aprill 2005,

küüslaugu impordilitsentside väljaandmise kohta 1. märtsist kuni 31. maini 2005 kestval kvartalil

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 2. aprilli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 565/2002, millega kehtestatakse tariifikvootide haldamise kord ja päritolusertifikaatide süsteem kolmandatest riikidest imporditud küüslaugu puhul, (2) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kogused, mille kohta on tavapärased ja uued importijad, 4. ja 5. aprillil 2005 määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 5 lõike 2 alusel esitanud litsentsitaotlused, ületavad saadaolevaid koguseid Argentinast.

(2)

Seetõttu tuleks kindlaks määrata, millises ulatuses võib komisjonile 7. aprillil 2005 saadetud litsentsitaotlusi rahuldada, ning kehtestada iga importija ja toote päritolu kategooria puhul tähtajad, milleni tuleb peatada sertifikaatide väljaandmine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 3 lõike 1 alusel 4. ja 5. aprillil 2005 esitatud ja 7. aprillil 2005 komisjonile saadetud impordilitsentsitaotlused rahuldatakse taotletud koguste ulatuses, mille suhtes kohaldatakse käesoleva määruse I lisas kehtestatud määra.

Artikkel 2

Asjaomaste importijate ja päritolu kategooriate puhul lükatakse tagasi määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 3 lõikele 1 vastavad impordilitsentsitaotlused, mis on esitatud 1. märtsist 200531. maini 2005 kestvaks kvartaliks pärast 5. aprilli 2005, kuid enne käesoleva määruse II lisas nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 9. aprillil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. aprill 2005

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  EÜT L 86, 3.4.2002, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 537/2004 (ELT L 86, 24.3.2004, lk 9).


I LISA

Toodete päritolu

Jaotuse protsendimäär

Hiina

Kolmandad riigid, v.a Hiina ja Argentina

Argentina

tavapärased importijad

(määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 2 punkt c)

uued importijad

(määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 2 punkt e)

36,47 %

“X”

:

Nimetatud päritolu puhul kõnealuseks kvartaliks kvooti ei ole.

“—”

:

Komisjonile ei ole saadetud ühtegi litsentsitaotlust.


II LISA

Toodete päritolu

Kuupäevad

Hiina

Kolmandad riigid, v.a Hiina ja Argentina

Argentina

tavapärased importijad

(määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 2 punkt c))

31.5.2005

31.5.2005

31.5.2005

uued importijad

(määruse (EÜ) nr 565/2002 artikli 2 punkt e))

31.5.2005

31.5.2005

31.5.2005


Top