EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ohtlike kaupade siseveod

Ohtlike kaupade siseveod

KOKKUVÕTE:

Direktiiv 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis sätestatakse ühtsed eeskirjad ohtlike kaupade ohutuks ja turvaliseks veoks ELi riikides ja ELi riikide vahel - kas mööda maanteed, raudteed või siseveeteed. Lisaks hõlmab see ka selliseid aspekte nagu peale- ja mahalaadimine, ühelt veoliigilt teisele ümberlaadimine ning transportimise käigus toimuvad peatused. Sellega laiendatakse rahvusvaheliste eeskirjade rakendamist ohtlike kaupade siseriiklikule veole.

PÕHIPUNKTID

Välistamised

Direktiivi ei kohaldata ohtlike kaupade veo suhtes:

relvajõududele või nende vastutuse alla kuuluvate sõidukite, vagunite ja laevadega;

parvlaevadega, mis sõidavad üksnes siseveekogu või lahe ühelt kaldalt teisele; või

mis toimub ruumiliselt piiritletud alal.

Siseriiklikud eeskirjad

Igal ELi riigil on õigus reguleerida või keelata oma territooriumil ohtlike kaupade vedu muudel kui ohutusega seotud põhjustel (nt riiklik julgeolek või keskkonnakaitse). Riigid võivad kehtestada ohutuse erinõudeid seoses riigisisese ja rahvusvahelise ohtlike kaupade veoga oma territooriumil järgmise osas:

sõidukite, vagunite ja siseveetranspordiga toimuvad ohtlike kaupade veod, mis ei ole käesoleva direktiivi reguleerimisalaga hõlmatud;

kui see on õigustatud, ettenähtud marsruutide kasutamine, sealhulgas ettenähtud transpordiliikide kasutamine;

erinõuded ohtlike kaupade veoks reisirongides.

Rahvusvahelised kokkulepped

Ohtlike kaupade rahvusvahelist vedu reguleerivad ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR)*, ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe (ADN)* ja ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad (RID)*. Neid eeskirju tuleb laiendada ka riigisisestele vedudele, et ühtlustada ohtlike kaupade veo tingimused kogu ELis ning tagada ELi ühise transpordituru nõuetekohane toimimine. Nende kokkulepete tekstide viited on direktiivi lisades.

ADR, RID ja ADN sisaldavad ohtlike kaupade loendit, mis näitavad, kas nende vedu on lubatud või mitte, ja nimetavad transpordinõuded, kui vedu on lubatud. Teatavatel tingimustel võivad ELi riigid taotleda ajutisi erandeid.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

20. oktoober 2008.

PÕHIMÕISTED

* ADR - 30. septembril 1957 Genfis sõlmitud ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe.

* ADN - 26. mail 2000 Genfis sõlmitud ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe.

* RID - 3. juunil 1999 Vilniuses sõlmitud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) C liites sisalduvad ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad.

TAUST

Liiklusohutuse veebisait

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta direktiiv 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2008/68/EÜ

20.10.2008

30.6.2009

ELT L 260, 30.9.2008, lk 13-59

Direktiivi 2008/68/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 07.10.2015

Top