EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus (WLTP) ja tegelikus liikluses tekkivad heitkogused (RDE)

Kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus (WLTP) ja tegelikus liikluses tekkivad heitkogused (RDE)

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2017/1151, millega täiendatakse määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määrusega
 • Määrust muudeti komisjoni määrusega (EL) 2023/443, et kohandada seda ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjade muudatuste (peamiselt ÜRO määruse nr 154 vastuvõtmine) ja muude seonduvate ELi eeskirjadega, sealhulgas määrusega (EÜ) nr 715/2007.
 • Määruses EÜ nr 715/2007 sätestatud pardadiagnostikateabele ning sõidukite remondi- ja hooldusteabele juurdepääsu eeskirjad lõimiti määrusesse (EL) 2018/858 (vt kokkuvõte), mida kohaldatakse alates 1. septembrist 2020, ning seetõttu eemaldatakse muutmismäärusega (EL) 2023/443 kõik viited sellele teabele määrusest (EL) 2017/1151.

PÕHIPUNKTID

ELi tüübikinnituse nõuded

 • ELi tüübikinnituse* saamiseks heitkoguste osas peab tootja tõendama, et sõiduk vastab kindlaksmääratud tingimustes katsetamisel käesoleva määruse nõuetele.
 • Kõik sõidukid peavad vastama määruses (EÜ) nr 715/2007 sätestatud summutitoru (väljalasketoru) heitmete piirväärtustele RDE- ja WLTP-katsetes ning ka mitmetes muudes katsetes, mis hõlmavad kütuseaurude (st kütusepaagist tulenevate heitkoguste) kontrollimist või madal temperatuuril kontrollimist.
 • Kõigile sõidukitele tuleb paigaldada pardadiagnostikasüsteem (OBD), et tuvastada sõiduki kogu kasutusaja jooksul ilmnenud halvendus- või rikketegurid – määruses sätestatakse nõuded OBD-le normaalse kasutusaja jooksul.
 • Tootjad peavad paigaldama seadmed, mis võimaldavad pidevalt mõõta sõiduki tööks kuluvat kütuse/energia kogust (sõidukis olev kütuse- ja/või energiatarbimise jälgimisseade OBFCM).

ELi tüübikinnituse taotlemine

 • Tootjad peavad esitama tüübikinnitusasutusele taotluse sõiduki ELi tüübikinnituse saamiseks heitkoguste ning sõiduki remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse osas, mis sisaldab:
  • reguleeritud heitmete katsete tulemusi;
  • üksikasjalikke kirjalikke andmeid, mis sisaldavad OBD töökarakteristikute täielikku kirjeldust;
  • nende meetmete kirjeldust, mis võetakse heitekontrolliarvuti ja läbisõidumõõdiku andmete rikkumise ja omavolilise muutmise, sealhulgas läbisõiduandmete talletamise vältimiseks;
  • laiendatud dokumentatsiooni, mis võimaldab ametiasutustel hinnata, kas heitmete kontrolli tõhusust vähendavate katkestusseadmete* keelust peetakse kinni.
 • Kui asjakohased nõuded on täidetud, annab tüübikinnitusasutus Euro VI heitmete tüübikinnituse ja väljastab tüübikinnitussertifikaadi.

Sõidukite nõuetele vastavus

Tootja peab kontrollima, kas kõik tootja toodetud sõidukid vastavad tüübikinnitusele ja heitkoguste piirväärtustele.

Kasutusel olevate sõidukite vastavus

Kontrollitakse, et nõuetekohaselt hooldatud ja kasutatud sõidukid vastaksid heitkoguste piirväärtustele nende kasuliku eluea jooksul, mis on kindlaks määratud järgmiselt:

 • 15 000 km või kuus kuud, olenevalt sellest, kumb toimub hiljem ning
 • 100 000 km või viis aastat, olenevalt sellest, kumb toimub varem.

Saastekontrolliseadmed

 • Saastekontrolliseadmed, näiteks katalüüsmuundurid ja osakeste filtrid, peavad saama tüübikinnituse eraldi seadmestikena.
 • Asjakohased nõuded loetakse täidetuks, kui varu-saastekontrolliseadmed on heaks kiidetud vastavalt ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjale nr 103.

pistikühendusega hübriidsõidukite heitkogused

Hiljutistes uuringutes ilmnes märkimisväärne erinevus pistikühendusega hübriidelektrisõidukite tegeliku keskmise CO2 heite ja WLTPga kindlaksmääratud CO2 heite vahel. Tagamaks, et selliste sõidukite kindlaksmääratud CO2 heide vastab juhi tegelikule käitumisele, vaadatakse muutmismääruses (EL) 2023/443 läbi kasulikkustegurid, mida kohaldatakse tüübikinnituse ajal CO2 heite kindlaksmääramiseks.

Määruses määratakse kindlaks uued kasulikkustegurid* alates 2023. aasta septembrist kohaldatavate andmete põhjal. Need tegurid vaadatakse 2025. ja uuesti 2027. aastal üle, et paremini kajastada tegelikke tingimusi, võttes arvesse kõnealuste sõidukite kütusekulu mõõtvate seadmete andmeid, mida kogutakse vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2021/392.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 27. juulist 2017.

TAUST

Ülevaate saamiseks vt:

PÕHIMÕISTED

Tüübikinnitus. Menetlus, mille käigus kinnitatakse, et toode vastab minimaalsetele regulatiivsetele ja tehnilistele nõuetele.
Katkestusseadmed. Saastekontrollisüsteemi tahtlikud muudatused, mille eesmärk on kunstlikult vähendada selle tõhusust sõiduki tavapärasel kasutamisel.
Kasulikkustegurid. Suhtarvud, mis põhinevad sõidustatistikal sõltuvalt akutoiterežiimis saavutatud sõiduulatusest ning mida kasutatakse välise laadimisega hübriidelektrisõidukite akutoiterežiimis ja aku laetust säilitavas režiimis eraldunud heitgaasiühendite, CO2 heite ja kütusekulu kaalumiseks.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni 1. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1151, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) nr 1230/2012 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 692/2008 (ELT L 175, 7.7.2017, lk 1–643)

Määruse (EL) 2017/1151 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 8. veebruari 2023. aasta määrus (EL) 2023/443, millega muudetakse määrust (EL) 2017/1151, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitmetega (ELT L 66, 2.3.2023, lk 1–237)

ÜRO eeskiri nr 154 – ühtsed sätted, mis käsitlevad kergsõidukite tüübikinnitust seoses normeeritud heitmete, süsinikdioksiidiheite, kütuse- ja/või elektrikulu ning elektrisõiduulatuse mõõtmisega (WLTP) (ELT L 290, 10.11.2022, lk 1–625)

Komisjoni 4. märtsi 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/392, milles käsitletakse sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite andmete seiret ja esitamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/631 ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärused (EL) nr 1014/2010, (EL) nr 293/2012, (EL) 2017/1152 ja (EL) 2017/1153 (ELT L 77, 5.3.2021, lk 8–25)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) eeskiri nr 103 – mootorsõidukite varu-saastekontrolliseadmete tüübikinnituse ühtsete sätete kohta (ELT L 207, 10.8.2017, lk 30–42)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 171, 29.6.2007, lk 1–16)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 23.02.2024

Top