EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_325_R_0083_01

2007/810/ET: Nõukogu otsus, 19. november 2007 , millega sõlmitakse Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel Euroopa Majandusühenduse ja San Marino Vabariigi vahelise koostöö- ja tolliliidu lepingu protokoll, milles käsitletakse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia lisamist lepinguosaliste hulka seoses nende riikide ühinemisega Euroopa Liiduga
Euroopa Majandusühenduse ja San Marino Vabariigi vaheline koostöö- ja tolliliidu lepingu protokoll, milles käsitletakse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia lisamist lepinguosaliste hulka seoses nende riikide ühinemisega Euroopa Liiduga

OJ L 325, 11.12.2007, p. 83–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 325/83


NÕUKOGU OTSUS,

19. november 2007,

millega sõlmitakse Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel Euroopa Majandusühenduse ja San Marino Vabariigi vahelise koostöö- ja tolliliidu lepingu protokoll, milles käsitletakse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia lisamist lepinguosaliste hulka seoses nende riikide ühinemisega Euroopa Liiduga

(2007/810/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 133 ja 308, koostoimes artikli 300 lõike 2 teise lause ja artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse akti Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta, eriti selle artikli 6 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lähtuvalt 25. aprillil 2006. aastal talle antud volitustest viis komisjon lõpule läbirääkimised San Marino Vabariigiga, et sõlmida Euroopa Majandusühenduse ja San Marino Vabariigi vahelise koostöö- ja tolliliidu lepingu protokoll, milles käsitletakse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia lisamist lepinguosaliste hulka seoses nende riikide ühinemisega Euroopa Liiduga.

(2)

Komisjon on vastavalt Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemistingimusi ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavaid muudatusi käsitleva akti artikli 6 lõikele 2 esitanud nõukogule protokolli eelnõu.

(3)

Protokoll tuleks sõlmida,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel kiidetakse heaks Euroopa Majandusühenduse ja San Marino Vabariigi vahelise koostöö- ja tolliliidu lepingu protokoll, milles käsitletakse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia lisamist lepinguosaliste hulka seoses nende riikide ühinemisega Euroopa Liiduga („protokoll”).

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud ühenduse ja selle liikmesriikide nimel protokollile alla kirjutama.

Artikkel 3

Protokolli artiklis 4 sätestatud heakskiitmiskirjad esitab ühenduse ja selle liikmesriikide nimel nõukogu eesistuja.

Brüssel, 19. november 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

L. AMADO


Euroopa Majandusühenduse ja San Marino Vabariigi vaheline koostöö- ja tolliliidu lepingu

PROTOKOLL,

milles käsitletakse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia lisamist lepinguosaliste hulka seoses nende riikide ühinemisega Euroopa Liiduga

BELGIA KUNINGRIIK,

BULGAARIA VABARIIK,

TŠEHHI VABARIIK,

TAANI KUNINGRIIK,

SAKSAMAA LIITVABARIIK,

EESTI VABARIIK,

IIRIMAA,

KREEKA VABARIIK,

HISPAANIA KUNINGRIIK,

PRANTSUSE VABARIIK,

ITAALIA VABARIIK,

KÜPROSE VABARIIK,

LÄTI VABARIIK,

LEEDU VABARIIK,

LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK,

UNGARI VABARIIK,

MALTA,

MADALMAADE KUNINGRIIK,

AUSTRIA VABARIIK,

POOLA VABARIIK,

PORTUGALI VABARIIK,

RUMEENIA,

SLOVEENIA VABARIIK,

SLOVAKI VABARIIK,

SOOME VABARIIK,

ROOTSI KUNINGRIIK ning

SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK

(„LIIKMESRIIGID”),

keda esindab Euroopa Liidu Nõukogu,

ja

EUROOPA ÜHENDUS,

keda esindab samuti Euroopa Liidu Nõukogu,

ühelt poolt

ning

SAN MARINO VABARIIK

teiselt poolt,

VÕTTES ARVESSE 16. detsembril 1991. aastal sõlmitud Euroopa Majandusühenduse ja San Marino vahelist koostöö- ja tolliliidu lepingut („leping”), mis jõustus 1. aprillil 2002,

VÕTTES ARVESSE Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia („uued liikmesriigid”) ühinemist Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 2007,

ARVESTADES, et uutest liikmesriikidest saavad kõnealuse lepingu osalised,

NING PIDADES SILMAS, ET ühinemislepinguga volitatakse Euroopa Liidu Nõukogu praeguste ja uute liikmesriikide nimel sõlmima protokolli uute liikmesriikide lepinguga ühinemise kohta,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Uued liikmesriigid saavad kõnealuse lepingu osalisteks.

Artikkel 2

Lepingu pealkiri asendatakse järgmisega:

Artikkel 3

Käesolev protokoll on lepingu lahutamatu osa.

Artikkel 4

1.   Euroopa Liidu Nõukogu liikmesriikide ja Euroopa Ühenduse nimel ning San Marino Vabariik kiidavad käesoleva protokolli heaks oma menetluste kohaselt.

2.   Lepinguosalised teatavad teineteisele kõnealuste menetluste lõpuleviimisest. Heakskiitmiskirjad antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaati.

Artikkel 5

Käesolev protokoll jõustub viimase heakskiitmiskirja hoiuleandmisele järgneva kuu esimesel päeval.

Artikkel 6

Lepingu ja sellele lisatud deklaratsioonide tekst on koostatud bulgaaria ja rumeenia keeles. (1)

Leping ja deklaratsioonid on lisatud käesolevale protokollile ja nende tekst on võrdselt autentne tekstidega teistes keeltes, milles leping ja sellele lisatud deklaratsioonid on koostatud.

Artikkel 7

Käesolev protokoll on koostatud kahes eksemplaris eesti, bulgaaria, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles ning kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Съставено в Брюксел на двадесети ноември две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého listopadu dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende november to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twentieth day of November in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt novembre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venti novembre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év november havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de twintigste november tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego listopada roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de dois mil e sete.

Încheiat la Bruxelles, douăzeci noiembrie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho novembra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne dvajsetega novembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november tjugohundrasju.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Република Сан Маρино

Por la República de San Marino

Za Republiku San Marino

For Republikken San Marino

Im Namen der Republik San Marino

San Marino Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αγίου Mαρίνου

For the Republic of San Marino

Pour la République de Saint-Marin

Per la Repubblica di San Marino

Sanmarīno Republikas vārdā

San Marino Respublikos vardu

A San Marino Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' San Marino

Voor de Republiek San Marino

W imieniu Republiki San Marino

Pela República de São Marino

Pentru Republica San Marino

Za Sanmarínsku republiku

Za Republiko San Marino

San Marinon tasavallan puolesta

På Republiken San Marinos vägnar

Image


(1)  Bulgaaria- ja rumeeniakeelsed versioonid avaldatakse hiljem Euroopa Liidu Teataja eriväljaandes.


Top