EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi üleilmne valimisabi ja -vaatluste strateegia

ELi üleilmne valimisabi ja -vaatluste strateegia

 

KOKKUVÕTE:

teatis (KOM(2000) 191 (lõplik)) ELi valimisabi ja -vaatluste kohta

Euroopa Liidu lepingu artikkel 2

MIS ON TEATISE JA LEPINGU ARTIKLI EESMÄRK?

Teatise eesmärk on aidata määratleda sidusat poliitikat ELi valimisabi* ja -vaatluste* kohta strateegilise ja metoodilise lähenemisviisi kaudu, võttes arvesse eelmistest kogemustest saadud õpetunde.

Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 on sätestatud ELi väärtused, milleks on inimväärikuse, vabaduse, demokraatia, võrdsuse, õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste (sealhulgas vähemustesse kuuluvate inimeste õiguste) austamine.

PÕHIPUNKTID

Kõigi õigus osaleda oma riigi valitsemises on sätestatud inimõiguste ülddeklaratsioonis. Seoses valimistega nõuab hea valitsemistava asjakohaseid õiguslikke ja regulatiivseid eeskirju. Selleks, et tagada õigusriigi põhimõtte austamine, on vaja valimisi ka läbipaistvalt ja usaldusväärselt hallata, eriti sõltumatu järelevalve ja seire kaudu. Samuti on väga tähtis, et kodanikke teavitataks ja nad osaleksid kogu valimisprotsessis. Inimõiguste ülddeklaratsioonis sätestatud vaatlejatega valimiste kontrollikriteeriumid on rahvusvaheliselt aktsepteeritud. Valimised peavad olema vabad, õiglased, tõelised, toimuma korrapäraselt ja salajase hääletuse teel.

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete toetus ELis on sätestatud ELi aluslepingutes. Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 kinnitatakse selgelt, et EL rajaneb sellistel põhimõtetel nagu vabadus, demokraatia, õigusriik ja inimõiguste austamine, mis on kõigi ELi riikide ühised põhiväärtused. Valimismissioone tunnistatakse ELi mandaadi osana.

Kogemustest saadud õppetunnid

Teatises tehakse kokkuvõte aastatel 1993–2000 ELi abi- ja vaatlusmissioonidest saadud õppetundidest:

 • EL vajab selles valdkonnas sidusat strateegiat;
 • vaatlusmissioonid peavad hoolikalt vältima õigusvastaste valimisprotsesside õiguspäraseks muutmist;
 • kohalike vaatlusrühmadega tuleb luua parem koostöö ja pakkuda koolitust;
 • mõned piirkondlikud ja kohalikud valimised vajavad ka abi ja vaatlemist;
 • enne vaatlusmissioonide saatmise otsustamist on vaja tutvumismissioone;
 • valimiste vaatlusmissioonid peavad jääma kohale piisavalt kauaks, et käsitleda valimisprotsessi kõiki järke;
 • valimiste hindamine on delikaatne ülesanne ja peaks võimaldama koostada soovitusi edaspidise tegevuse jaoks;
 • missiooni esindaja peaks alati tegema esialgse avalduse pärast arvamusküsitlusi ja alles valimisprotsessi lõpus kuulutama välja lõpliku otsuse;
 • kohalviibivad ELi esindajad peaksid alati esinema üksmeelselt;
 • ELi otsustamismenetlus tuleb muuta selgemaks ja otstarbekamaks;
 • vaja on sidusat ja läbipaistvat rahastamispoliitikat;
 • kooskõlastamist nõukogu, komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel tuleb tugevdada;
 • kooskõlastamine teiste rahvusvaheliste osapooltega peaks põhinema partnerlustel;
 • ELi missioonid tuleb muuta nähtavamaks;
 • valimisabi ja -vaatlustega seotud inimressursid peavad olema kooskõlas poliitiliste eesmärkidega;
 • ELi otsustamismenetluse protseduuri oleks soovitatav kiirendada;
 • vaatlejate värbamise võrreldavad meetodid muudaksid missioonid paremaks;
 • ELi vaatlejad peaksid saama paremat koolitust ja kohapeal juhendamist.

Soovitused tuleviku jaoks

Teatises rõhutatakse, et EL peab võtma vastu valimisabi ja -vaatluste strateegia, mis

 • võimaldab juhtumipõhiseid otsuseid;
 • edendab kestlike riiklike struktuuride arendamist;
 • edendab pluralismi poliitilisel tasandil ja kohalikus kodanikuühiskonnas;
 • julgustab partnerlusi Euroopa ning kohalike valitsusväliste organisatsioonide ja kohalike vaatlejate vahel.

ELi valimiste vaatlusmissiooni alustamise otsus peaks põhinema hinnangul, et see missioon oleks soovitatav, elujõuline ja kasulik. Nõukogu koostas sellega seoses kriteeriumid, mis on sätestatud teatise III lisas. Selles lisas on loetletud ka vajalikud tingimused, et vaatlejad saaksid oma tööd teha.

Valimisabi osutamise otsuse aluseks võivad olla järgmised kriteeriumid:

 • vastuvõtva riigi valitsuse abitaotlus;
 • peamiste poliitiliste parteide ja teiste partnerite üldine nõusolek;
 • ELi eelneva poliitilise järelevalve või arenguprogrammide olemasolu;
 • sobiv ajakava;
 • liikumisvabadus;
 • juurdepääs teabele;
 • tehnilise abirühma ohutus.

Pärast Lissaboni lepingu jõustumist ja Euroopa välisteenistuse (EEAS) loomist on viimane aktiivselt osalenud valimiste vaatlusmissioonidel tihedas koostöös komisjoni pädevate talitustega (välispoliitika vahendite talitus, mis asub EEASi juures).

Seoses missioonide rahastamisega uuritakse erinevaid viise vahendite eraldamise ja kulude haldamise otsuste kiirendamiseks ja lihtsustamiseks.

Samuti leitakse teatises, et kokkulepitud valikukriteeriumid (IV lisa) ja ELi vaatlejate käitumiseeskirjad (III lisa) on hea alus vaatlejate värbamiseks.

Suunised edu saavutamiseks

Valimisabi ja -vaatluste missioonide õnnestumiseks soovitatakse teatises pidada silmas järgmist:

 • missioonile tuleb koostada selge mandaat;
 • alati tuleks alustada tutvumismissioonist;
 • tuleb luua ELi valimiste väliüksus koos kooskõlastamise eest vastutava tuumikrühmaga;
 • tehniline abi tuleb piisavalt vara kohale saata;
 • korrapäraselt tuleb koostada missiooni aruandeid;
 • kõiki ELi vaatlejaid tuleb koolitada ühise koolituskava alusel;
 • vaatlejate koolitamiseks tuleb teha koostööd teiste organisatsioonidega;
 • pikaajalised vaatlejad tuleb viia kohale kaks kuud enne valimisi ja neil tuleb lasta kohale jääda kuni valimistega seotud mis tahes vaidluste lahendamiseni;
 • tuleb tagada, et kõik vaatlejad järgivad käitumiseeskirju.

Valimiste tulemuse hindamiseks soovitatakse teatises kasutada III lisas sätestatud kriteeriume.

ELi valimistegevuse nähtavuse parandamiseks soovitatakse teatises

 • jagada internetis teavet sellise tegevuse kohta;
 • luua head suhted meediaga;
 • kasutada asjakohaseid avalikustamismaterjale ja
 • lisada nähtavus teiste partneritega sõlmitud lepingutesse.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Valimisabi: valimisprotsesside tehniline ja materiaalne toetamine, sh valimiste õigusraamistiku kehtestamise, poliitiliste parteide või hääletajate registreerimise ning kohalikele vaatlejatele ja ajakirjanikele ühiskonnaõpetuse ja koolituse andmisega seotud abi. Valimisabi täiendab valimisvaatlusi.
Valimisvaatlus: selle eesmärk on
 • tugevdada demokraatiat;
 • tagada valimisprotsesside õiguspärasus;
 • suurendada üldsuse usaldust;
 • hoida ära pettusi;
 • tugevdada inimõiguste austamist ja
 • aidata kaasa lahkhelide lahendamisele.

See põhineb täieliku hõlmamise, erapooletuse, läbipaistvuse ja professionaalsuse põhimõtetel.

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon – I jaotis – Ühissätted – Artikkel 2 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 17)

Komisjoni teatis ELi valimisabi ja -vaatluste kohta (KOM(2000) 191 (lõplik), 11.4.2000)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi 8. mai 2008. aasta resolutsioon ELi valimisvaatlusmissioonide kohta: eesmärgid, tavad ja tulevased väljakutsed (ELT C 271E, 12.11.2009, lk 31–38)

Nõukogu järeldused valimisabi ja -vaatluste kohta, arengunõukogu pressiteade, lk I–V, 31. mai 2001 (Euroopa Liidu Teatajas avaldamata)

Euroopa Parlamendi resolutsioon, mis käsitleb komisjoni teatist ELi valimisabi ja -vaatluste kohta (ELT C 343, 5.12.2001, lk 270–277)

Viimati muudetud: 02.03.2018

Top