EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa standardimine

Euroopa standardimine

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Selle eesmärk on kaasajastada ja parandada standardiseerimist, mis mängib ELi ühtses turus olulist rolli, andes ülevaate, kuidas
  • ELi standardimisprotsess toimib ja
  • selles protsessis osalevate mitmesuguste organisatsioonide koos töötavad (nii ELi kui ka riikide tasandil).
 • Selle eesmärk on lihtsustada ja kohandada õiguslikku raamistikku, et viimaseid arengusuundi ja edasisi ülesandeid kajastada.
 • Standardid toetavad konkurentsivõimet, vähendavad kulusid, parandavad ohutust ja suurendavad konkurentsi, kaitstes tervist, ohutust, turvalisust ja keskkonda.

PÕHIPUNKTID

Määrusega kehtestatakse eeskirjad, millega reguleeritakse järgnevat:

 • standardiorganisatsioonide, riiklike standardiorganisatsioonide, ELi riikide ja Euroopa Komisjoni vaheline koostöö;
 • toodetele ja teenustele turust lähtuvate Euroopa standardite kehtestamine, mis on kooskõlas ELi seadusandluse ja poliitikatega;
 • kuidas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tehnilised spetsifikatsioonid saavad seda protsessi toetada;
 • standardimise rahastamine, tavaliselt toetuste ja konkursikutsete näol, mis on kooskõlas ELi seadusandluse ja poliitikatega;
 • sidusrühmade osalemine.

Määrus hõlmab nii teenuste kui ka toodete standardeid ning toote või teenuse nõutavate omaduste hulgas peavad olema ka keskkonna- ja rahvatervise kaitse.

Laialdane standardimisprotsessis osalemine

 • Euroopa standardiorganisatsioonid peavad lihtsustama kõigi asjaomaste sidusrühmade tulemuslikku osalemist oma standardimistöödes, sh väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, tarbijaorganisatsioonid ning keskkondlikud ja ühiskondlikud sidusrühmad.
 • Riiklikud standardiorganisatsioonid peavad lihtsustama väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu standarditele ja nende väljatöötamisprotsessile, jagades osalemise parandamiseks parimaid tavasid.
 • ELi riigid julgustavad asjakohastel juhtudel riigiasutuste, muu hulgas turujärelevalveasutuste osalemist riikide standardimistegevuses, mille eesmärk on standardite väljatöötamine või läbivaatamine.

Standardimistaotlused Euroopa standardiorganisatsioonidele

Komisjon võib esitada ühele või mitmele Euroopa standardiorganisatsioonile taotluse koostada või teha kindlaks Euroopa standard, mis on turule orienteeritud, ja võtma arvesse nii avalikkuse huvi kui ka ELi poliitikaeesmärgid. Komisjon määrab kindlaks esitatavad nõuded ja tähtajad. ELi riigid teavitavad komisjoni kõigist standardiorganitele esitatud taotlustest koostada tehnilised kirjeldused või konkreetse toote standard, et võimalik oleks koostada tehniliste eeskirjade eelnõu.

Tehniliste kirjelduste tunnustamine ja kasutamine

Riiklikud ametiasutused peaksid kõiki asjakohaseid tehnilisi kirjeldusi võimalikult palju ära kasutama riistvara, tarkvara ja infotehnoloogia teenuste ostmisel. Tehnilised kirjeldused on turule vastuvõetavad ja need ei piira koostalitlusvõimet kehtivate Euroopa või rahvusvaheliste standarditega.

Iga-aastase töökava ja vastuväited harmoneeritud standarditele

Iga-aastase töökavaga sätestatakse ELi pikaajalise majanduskasvu strateegiaid arvesse võttes strateegilised prioriteedid Komisjon loob teatamissüsteemi kõikidele sidusrühmadele, et tagada nõuetekohane konsulteerimine ja vastavus turuvajadustele, enne iga-aastase tööprogrammi või standardimistaotluste vastuvõtmist või ELi riigi või Euroopa Parlamendi poolt harmoneeritud standardite suhtes esitatud ühegi vastuväite osas otsuse langetamist.

Aruandlus

Euroopa standardiorganisatsioonid saadavad komisjonile iga-aastase aruande käesoleva määruse rakendamise kohta.

Muudatused alates avaldamisest

Määrust on alates selle avaldamisest muudetud, et selgesõnaliselt hõlmata järgmisi konkreetseid standardeid:

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12–33).

Määruse (EL) nr 1025/2012 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele – Euroopa standardite strateegiline visioon: Euroopa majanduse jätkusuutliku kasvu edendamine ja kiirendamine 2020. aastaks (COM(2011) 311 final, 1.6.2011)

Viimati muudetud: 22.05.2019

Top