Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Riskifondid, erakapitalifondid – fondivalitsejate suhtes kohaldatavad eeskirjad

Riskifondid, erakapitalifondid – fondivalitsejate suhtes kohaldatavad eeskirjad

KOKKUVÕTE:

Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad – direktiiv 2011/61/EL

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga kehtestatakse alternatiivsete investeerimisfondide (AIF) (sealhulgas riskifondide ja erakapitalifondide) valitsejatele tegevusloa andmise ning nende tegevuse järelevalve ja kontrolli õigusraamistik.

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisalast väljajätmine: direktiivis loetletakse üksusi, kelle suhtes seda ei kohaldata, sealhulgas

valdusettevõtjad (vastavalt direktiivi määratlusele);

pensionifondide valitsejad;

töötajate kaasamis- või kogumiskavad;

riikidevahelised asutused;

riikide keskpangad ja

kindlustuslepingud.

Euroopa tegevusluba: AIFide valitsejad võivad osutada oma teenuseid erinevates ELi riikides ühe tegevusloa alusel. Kui AIFi valitseja on saanud tegevusloa ühes ELi riigis ja järgib direktiivis sätestatud eeskirju, on tal õigus valitseda või turustada fonde kutselistele investoritele kogu ELis.

Tegevusluba: ELis tegutsemiseks peavad fondivalitsejad hankima oma ELi riigi pädevalt asutuselt tegevusloa. Tegevusloa saamiseks peab AIFide valitsejatel olema minimaalne kapitalitase likviidsete või lühiajaliste varadena.

Depositoorium: AIFide valitsejad peavad tagama, et nende valitsetavad fondid määravad sõltumatu depositooriumi, nt panga või investeerimisühingu, kes vastutab fondi tegevuse järelevalve eest ning seisab selle eest, et fondi varad oleksid piisavalt kaitstud.

Riskijuhtimine ja usaldatavusnõuete täitmise järelevalve: AIFide valitseja peab pädevale asutusele tõendama, et tema sisekorraldus on piisavalt kindel riskide tõrjumiseks. See hõlmab ka nõuet esitada korrapäraselt teavet peamiste turgude ja neil kaubeldavate instrumentide, põhiliste riskide ja riskikontsentratsiooni kohta.

Investorite kohtlemine: et sundida investoreid hoolsusele, peavad AIFide valitsejad esitama oma investeerimispoliitika (sealhulgas vara liikide ja finantsvõimenduse kasutamise) selge kirjelduse. Investoritele tuleb taotluse alusel kättesaadavaks teha aastaaruanne iga majandusaasta kohta.

Finantsvõimendusega fondid: direktiiviga kehtestatakse erinõuded finantsvõimenduse kohta, st võlgade kasutamise kohta investeeringu rahastamiseks. Pädevatel asutustel on õigus kehtestada finantsvõimenduse kohta piiranguid, et tagada finantssüsteemi stabiilsus.

Erakapitalifondid: kui AIF omandab kontrolli väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu või emitendi üle, kohalduvad AIFi valitseja suhtes varade realiseerimise vastased sätted. Kahe aasta jooksul peab AIFi valitseja võtma meetmeid, et takistada varade jaotamist, kapitali vähendamist, aktsiate tagasivõtmist või äriühingupoolset oma aktsiate omandamist.

Kolmandate riikide fondid ja fondivalitsejad: direktiivis sätestatud tingimuste kohaselt võib tegevusluba laieneda kolmandate riikide AIFide valitsejatele ja kolmandate riikide fondide turustamisele (mille valitsejateks võivad olla ELi või kolmandate riikide AIFide valitsejad).

Loobumisvõimalused väiksemate fondide puhul: ELi riigid võivad otsustada, et ei kohalda direktiivi väiksemate AIFide valitsejate suhtes, kui fondi valitsetavate varade maht on alla 100 miljoni euro (finantsvõimenduse kasutamisel) või alla 500 miljoni euro (kui finantsvõimendust ei kasutata). Väiksemate fondide suhtes kehtivad registreerimise ja aruandluse miinimumnõuded.

Direktiivi rakendamise tehniliste nüansside kohta saab juhiseid Euroopa Komisjoni hilisematest delegeeritud ja rakendusmeetmetest.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

21. juulist 2011.

ELi riikide siseriiklikku õigusesse tuleb see üle võtta 22. juuliks 2013.

TAUST

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1–73)

Direktiivi 2011/61/EL järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 231/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL seoses erandite, üldiste tegutsemistingimuste, depositooriumide, finantsvõimenduse, läbipaistvuse ja järelevalvega (ELT L 83, 22.3.2013, lk 1–95)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule selliste delegeeritud volituste rakendamise kohta, mis on antud komisjonile delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks vastavalt 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/61/EL artiklile 56 (COM(2015) 383 (final), 3.8.2015)

Viimati muudetud: 28.10.2015

Top