EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa Liidu kaubamärk

Euroopa Liidu kaubamärk

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega kehtestatakse kogu ELis kehtivad eeskirjad ja tingimused ELi kaubamärgi andmise kohta.

Sellega kodifitseeritakse ning asendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009 ja selle arvukad hilisemad muudatused.

PÕHIPUNKTID

ELi kaubamärk

ELi kaubamärgi võivad registreerimise teel saada kõik füüsilised ja juriidilised isikud, sealhulgas avaliku õiguse kohaselt loodud asutused.

Selle võivad moodustada mis tahes tähised, eelkõige sõnad (sealhulgas isikunimed), kujutised, tähed, numbrid või kaupade või nende pakendi kuju, kui selliste tähiste põhjal on võimalik:

 • eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest ja
 • esitada neid kaubamärkide registris nii, et üldsus ja ametiasutused saavad täpselt aru, mida kaitstakse.

Omaniku õigused

ELi kaubamärk annab omanikule ainuõigused, mille kohaselt kolmandad isikud ei tohi kasutada kaubandustegevuse käigus ühtki järgmistest:

 • kõik tähised, mis on identsed ELi kaubamärgiga, kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks on registreeritud ELi kaubamärk;
 • kõik tähised, mille võib tõenäoliselt segi ajada teise kaubamärgiga;
 • kõik tähised, mis on identsed või sarnased ELi kaubamärgiga, seoses kaupade või teenustega, mis ei ole sarnased nende kaupade ja teenustega, mille jaoks ELi kaubamärk on registreeritud, kui selle märgi kasutamine tähendab kaubamärgi eristusvõime ja maine ärakasutamist.

ELi kaubamärgi omanik ei tohi keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus:

 • oma nime ja aadressi;
 • kauba või teenuse omadustega seotud tähiseid, näiteks sordi, kvaliteedi või koguse kohta;
 • kaubamärki, kui see on vajalik kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks, kui on tegemist lisaseadme või varuosaga.

Taotlemine

Taotlus ELi kaubamärgi saamiseks esitatakse Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO).

Taotluses peab olema järgmine teave:

 • taotlus ELi kaubamärgi registreerimiseks;
 • andmed taotleja identifitseerimiseks;
 • loetelu kaupadest ja teenustest, mille jaoks registreerimist taotletakse;
 • kaubamärgi reproduktsioon.

Samuti tuleb taotlejal tasuda taotluse esitamise lõiv. Taotluse esitamise lõiv tuleb tasuda ühe kuu jooksul pärast esitamiskuupäeva ehk kuupäeva, mil dokumendid esitatakse EUIPO-le.

Registreerimine

 • Pärast taotluse esitamist uurib EUIPO, kas see vastab ELi kaubamärgi andmise kõigile tingimustele.
 • Taotluse avaldamine võimaldab kaubamärgi andmisele vastu seisvatel kolmandatel isikutel esitada menetlemiseks vastulaused varasemate õiguste alusel.
 • Kui taotlus vastab kõigile nõutavatele tingimustele ja vastulauseid ei esitata või ei võeta vastu, siis kaubamärgi registreerimine avaldatakse.

Kehtivus ja pikendamine

 • ELi kaubamärgid registreeritakse kümneks aastaks alates taotluse esitamise kuupäevast.
 • Registreerimist võib pikendada kümneaastaste ajavahemike kaupa. Pikendamistaotlus tuleb esitada kuus kuud enne registreerimise kehtivusaja lõppu.

Loobumine, tühistamine ja kehtetuks tunnistamine

ELi kaubamärgist võib loobuda osa või kõigi kaupade ja teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud. Samuti võidakse omaniku õigused kuulutada tühistatuks, kui:

 • kaubamärki ei ole ELis viie aasta jooksul tegelikult kasutatud*;
 • kaubamärk on muutunud kauba või teenuse üldnimetuseks;
 • kaubamärk võib avalikkust eksitada kaupade või teenuste olemuse, kvaliteedi või geograafilise päritolu osas.

Samuti kehtestatakse määrusega kaubamärgi kehtetuks tunnistamise põhjused. Selliseks põhjuseks võib näiteks olla see, kui taotluse esitaja tegutses kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskselt.

ELi kollektiivkaubamärgid

Kaubamärgi registreerimise taotlemisel on võimalik ELi kaubamärk nimetada kollektiivkaubamärgiks. ELi kollektiivkaubamärki võivad taotleda:

 • tootjate ühendused;
 • valmistajate ühendused;
 • teenuseosutajate ühendused;
 • turustajate ühendused;
 • avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

ELi sertifitseerimismärgid

Samuti on võimalik ELi kaubamärk nimetada sertifitseerimismärgiks. Sellise märgi omanik kinnitab sertifitseeritud kaupade ja teenuste materjali, kaupade tootmise või teenuste osutamise viisi, kvaliteedi, täpsuse või muud omadused (v.a geograafiline päritolu).

Kohtuasjad

Määrust (EL) nr 1215/2012 kohaldatakse menetluste suhtes, mis on seotud ELi kaubamärkide ja nende taotlustega, ning samuti ELi ja siseriiklike kaubamärkide põhjal algatatud samaaegsete ja üksteisele järgnevate kohtuasjade suhtes.

ELi riigid peavad määrama „ELi kaubamärkide kohtud“. Nende kohtute ainupädevusse kuuluvad kõik hagid seoses ELi kaubamärkide õiguste rikkumise ja kehtivusega.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2017.

TAUST

EUIPO asendab Siseturu Ühtlustamise Ameti alates 23. märtsist 2016 vastavalt määrusele (EL) 2015/2424, millega muudeti määrust (EÜ) nr 207/2009, mis mõlemad asendati määrusega (EL) 2017/1001.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Tegelik kasutamine: kui juriidiline isik registreerib ELi kaubamärgi, kasutab seda mingi aja jooksul ja seejärel lõpetab selle kasutamise viie järjestikuse aasta jooksul, võidakse kaubamärk tühistada. Seda sellepärast, et ei ole mõtet kaitsta kaubamärke, mida ei kasutata ja puudub huvi takistada mõnel teisel juriidilisel isikul, kes soovib seda kaubamärki seaduslikult kasutada, seda teha.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT L 154, 16.6.2017, lk 1–99)

Viimati muudetud: 13.02.2018

Top